Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2019 fel cofnod cywir

 

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

4.

Diweddariad ar Ddatblygu Aelodau pdf icon PDF 103 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

5.

Adroddiadau Blynyddol Aelodau pdf icon PDF 92 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 128 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

 

7.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.