Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Marie Russell  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr T Alan Edwards, Rondo Roberts a J R Skelland.

12.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

Darparodd y Swyddog Monitro gyngor i'r Aelodau ynglŷn â'r eitem fusnes ganlynol:

 

Eitem 4 ar y RhaglenTâl Aelodau:

Cynghorodd y Swyddog Monitro fod gan yr holl Aelodau gysylltiad personol sy'n rhagfarnu yn eitem rhif 4 ar y rhaglen sy’n ymdrin â lwfansau Aelodau, a byddai'n ddoeth pe baent oll yn datgan cysylltiad o'r fath yn y mater hwn. Cytunodd yr holl Aelodau a oedd yn bresennol, i ddatgan cysylltiad personol sy'n rhagfarnu yn Eitem rhif 4 ar y Rhaglen ond hawliwyd eithriad yn erbyn cysylltiad sy’n rhagfarnu dan baragraff 12(2)(b) o God Ymddygiad yr Aelodau.

13.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 106 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Gorffennaf 2017 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Gorffennaf 2017.

 

CYTUNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Gorffennaf 2017 fel cofnod cywir.

 

 

 

 

14.

Cydnabyddiaeth Aelodau: Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf icon PDF 107 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau i'r eitem hon yng Nghofnod 12 uchod)

 

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/67/17s) yn galluogi i’r Pwyllgor ystyried y newidiadau i'r Cynllun Tâl Aelodau  sydd wedi’u cynnig o fewn Adroddiad Blynyddol drafft y Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol er mwyn cyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad erbyn 29 Tachwedd 2017 fan bellaf.

 

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad ac ymatebodd yr Aelodau i gwestiynau yn unol â hynny. 

 

Wrth drafod yr adroddiad, nododd yr Aelodau'r pwyntiau canlynol yn benodol:

 

  • Nid oedd gan yr Awdurdod Lleol, fel Corff, unrhyw ddisgresiwn o ran penderfynu ar gyflog sylfaenol yr Aelodau, (a oedd yn cael ei osod gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol).  Fodd bynnag, roedd cytundeb cyffredinol ymysg y Pwyllgor fod cynnig Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol i godi cyflog sylfaenol Aelodau Etholedig o £200 y flwyddyn yn amhriodol. Cyfeiriodd yr Aelodau at hinsawdd bresennol y sefyllfa ariannol, gan gyfeirio’n benodol at y toriadau parhaus i wasanaethau’r sector cyhoeddus a’r effaith roedd hyn yn ei gael ar staff a gwasanaethau.
  • Roedd pryder fod Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn bwriadu gosod cyflog sengl gan ddefnyddio’r gyfradd uwch.  Awgrymodd Aelodau y dylid cael gwared ar daliadau dwy haen a chadw’r taliad ar y lefel isaf yn unig.
  • Cafwyd cydnabyddiaeth nad oedd y cyflog sylfaenol ar gyfartaledd yn Wrecsam yn cael ei adlewyrchu yn y cynigion o fewn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Y dylid pwysleisio siom y Pwyllgor mewn perthynas â'r adroddiad gan nad oedd yn adlewyrchu’r sefyllfa economaidd ehangach ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus;

 

(ii)          Y dylid gofyn i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ddarparu’r rhesymeg dros y cynnig i gadw taliadau lefel uwch ar gyfer Aelodau Gweithredol a Chadeiryddion Pwyllgorau (wrth gael gwared ar y taliadau dwy haen);

 

(iii)         Y dylid gofyn i bob Cynghorydd ystyried gwrthod unrhyw godiad cyflog arfaethedig, er mwyn dangos undod â’r cymunedau y maent yn eu cynrychioli.

 

15.

Gweithredu'n ddigidol i Aelodau pdf icon PDF 77 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/70/17s) a oedd yn galluogi i'r Pwyllgor ystyried y manteision o ddibynnu ar offer digidol i ddosbarthu rhaglenni cyfarfodydd i Aelodau yn hytrach na darparu copïau papur. 

 

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad ac ymatebodd yr Aelodau i gwestiynau yn unol â hynny. 

 

Wrth drafod yr adroddiad, nododd yr Aelodau'r pwyntiau canlynol yn benodol:

 

·         Awgrymwyd y dylai Cadeiryddion dderbyn copïau caled o Raglenni’r cyfarfodydd y maent yn eu cadeirio. Rhoddwyd amcangyfrif o gostau’r gwasanaeth hwn i'r Aelodau. 

·         Codwyd pryderon o ran y gost i’r Cyngor wrth ddarparu casys amddiffynnol ar gyfer iPads yr Aelodau ac fe awgrymwyd y dylai’r Aelodau dalu am eu casys eu hunain yn y dyfodol.

·         Yr angen ar gyfer gwell hyfforddiant ar sut i ddefnyddio iPad, byddai hyn yn lleihau'r angen am gopïau papur.

·         Cadarnhawyd bod y gost wirioneddol o ddarparu Aelodau ag iPads, gan gynnwys casys amddiffynnol, bron i hanner y gost argraffu yn wreiddiol, felly roedd hyn yn arbediad sylweddol i’r Cyngor  ar y cyfan.

·         Nodwyd bod iPads o gymorth i gadw cyfrinachedd.

·         Cafwyd cydnabyddiaeth na fyddai Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn dymuno i Gynghorwyr fynd i gostau wrth ddefnyddio iPads, felly ni fyddai’r Panel yn annog codi tâl ar Gynghorwyr am gopïau papur.

 

PENDERFYNWYD:

 

(i)            Y dylai’r Pwyllgor gefnogi’r defnydd o iPads oherwydd yr arbedion sylweddol;

 

(ii)          Y dylai’r Pwyllgor annog Aelodau i dalu am eu iPads eu hunain;

 

(iii)         Y dylid rhoi cyfle i Aelodau dalu am eu copïau papur eu hunain ond dylid eu hannog i argraffu eu copïau eu hunain pan fo hynny’n bosibl.

 

16.

Diweddariad ar Ddatblygu Aelodau pdf icon PDF 84 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/72/17s) yn rhoi diweddariad ar ddatblygiad aelodau ers 1 Ebrill 2017 gan roi cyfle i Aelodau ystyried anghenion datblygu a hyfforddi ar gyfer 2018/19.

 

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad ac ymatebodd yr Aelodau i gwestiynau yn unol â hynny.  

 

Wrth drafod yr adroddiad, nododd yr Aelodau'r pwyntiau canlynol yn benodol:

 

·         Yn dilyn rhai problemau cychwynnol, cadarnhaodd Swyddogion fod modd cael mynediad at y mwyafrif o'r modiwlau e-ddysgu drwy’r iPad. Nodwyd y gellid prynu ap a fyddai’n caniatáu mynediad at wefan e-ddysgu drwy’r iPad.  Gofynnodd yr Aelodau i ddilyn hyn  i fyny yn y dyfodol.

·         Gofynnwyd i’r amserlen o fodiwlau hyfforddi gynnwys sesiwn 5pm - 6pm er mwyn cynorthwyo’r Aelodau hynny a oedd yn gweithio yn ystod y dydd.  Cadarnhaodd Swyddogion y byddai’r amserlen ar gyfer hyfforddiant yn seiliedig ar alw.  Awgrymwyd y dylid dosbarthu arolwg drwy neges e-bost i benderfynu ar yr amseroedd a fyddai’n fwyaf cyfleus i Aelodau.

·         Bydd y Swyddog Hyfforddiant yn cysylltu ag Arweinwyr Grŵp i drefnu hyfforddiant ar gyfer adolygiadau blynyddol.

·         Swyddogion i ddosbarthu templed yr adolygiad datblygu i Aelodau. 

·         Nodwyd y gellid cynnal sesiynau o fewn grwpiau gwleidyddol.

·         Cafwyd cydnabyddiaeth y byddai cyfarfodydd Datblygu Aelodau o gymorth i hysbysu’r Cynllun Blynyddol.

·         Cafwyd cydnabyddiaeth bod sawl un o’r modiwlau hyfforddiant wedi’u nodi’n ‘fodiwlau craidd’.  Dylid annog Aelodau i beidio â chymryd rhan mewn rhai Pwyllgorau nes y byddant wedi mynychu'r hyfforddiant craidd perthnasol, neu fe allai’r Cyngor, fel Corff, fod mewn perygl o gael ei herio.

·         Yr angen i benderfynu am ba mor hir y bydd y sesiynau hyfforddi hyn yn ddilys a phryd fydd rhaid cynnal sesiynau gloywi.  Dywedodd Swyddogion fod yr hyfforddiant yn cael ei ailadrodd yn flynyddol er mwyn darparu sesiynau diweddaru i Aelodau.  Os oedd angen hyfforddiant o ganlyniad i newid yn y cyfansoddiad, byddai Aelodau yn cael gwybod am hyn.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r adran hyfforddi ar y gwaith a wnaed hyd yma o ran datblygu’r modiwlau e-ddysgu.

 

17.

Adolygiad o'r Strategaeth Datblygu Aelodau pdf icon PDF 83 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/71/17s) yn caniatáu i'r Aelodau ystyried cynigion i adolygu'r Strategaeth Datblygu Aelodau a fabwysiadwyd a diwygiwyd gan y Cyngor ar 25 Medi 2013.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Pwyllgor yn cefnogi cynnal  arolwg o Aelodau gyda’r bwriad o gynnal gwerthusiad ac adolygiad o’r Strategaeth Datblygu Aelodau yn Ionawr / Chwefror 2018.

18.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Penodi Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

 

Bu i’r Cadeirydd longyfarch Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid, ar ran y Pwyllgor, yn dilyn ei phenodiad diweddar.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.