Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Marie Russell  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

27.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Michael Dixon, Paul Rogers, Barrie Warburton a Derek Wright.

28.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

CYTUNWYD – Cytunwyd bod Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2018 yn gofnod cywir.

29.

Diweddariad ar Ddatblygu Aelodau pdf icon PDF 85 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/46/18) yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ynglŷn â datblygiad aelodau rhwng 1 Ebrill 2018 a 30 Mehefin 2018 ac yn rhoi cyfle iddynt ystyried anghenion hyfforddiant a datblygu ychwanegol.

 

Cyflwynodd Arweinydd Datblygu’r Gweithlu yr adroddiad ac ymatebodd i gwestiynau’r Aelodau yn unol â hynny.  Gwahoddodd yr Aelodau i roi gwybod iddi am unrhyw anghenion hyfforddiant i’r dyfodol.  

 

Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan Aelodau ynglŷn â chanslo rhai modiwlau hyfforddiant oherwydd yr argraff bod diffyg diddordeb, rhoddodd Arweinydd Datblygu’r Gweithlu wybod bod y drefn weinyddol wrthi’n cael ei hadolygu.  Cadarnhaodd os oedd galw am hyfforddiant y dylai gael ei gynnal.

 

Cydnabuwyd bod cynnal digwyddiadau hyfforddi yn ystod y dydd ac eto gyda'r nos yn fanteisiol.

 

Atgoffodd Arweinydd Datblygu'r Gweithlu y Pwyllgor bod ganddynt y dewis o ailymgeisio am statws Siarter.  Roedd yr Aelodau yn teimlo y byddai hyn o fantais, yn enwedig gan fod rhan o’r meini prawf ar gyfer cyflawni’r Siarter yn cyfeirio at ansawdd yr hyfforddiant a ddarperir.

 

CYTUNWYD:

 

(i)  Nodi’r adroddiad;

(ii)   Dylai Arweinydd Datblygu'r Gweithlu roi’r meini prawf ar gyfer cael statws Siarter i Aelodau’r Pwyllgor a gofyn am adborth ynglŷn ag a ydynt yn dymuno ailymgeisio am statws Siarter. Rhoddir adborth i gyfarfod mis Tachwedd 2018.

30.

Gwe-ddarlledu Cyfarfodydd y Cyngor pdf icon PDF 112 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/41/18) yn caniatáu i’r Pwyllgor ystyried ymarferoldeb a goblygiadau gweddarlledu holl gyfarfodydd y Cyngor.

 

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad, sy’n cyfeirio yn benodol at y pedwar dewis sydd ar gael, gan roi gwybod y byddai Dewis 2 yn caniatáu gweddarlledu mwy o gyfarfodydd Pwyllgor Craffu.

 

Wrth drafod yr adroddiad, nodwyd y materion canlynol, yn benodol:

 

·         Roedd nifer o’r Aelodau yn teimlo nad oedd cyfleuster archif 6/12 mis yn ddigonol a dylid ei gynyddu i gyfnod hirach.

·         Er bod yr Aelodau yn cydnabod bod gan y Cyngor reolaeth dros y gweddarlledu, gofynnwyd am eglurhad ynglŷn ag ai’r Cyngor sydd yn berchen ar y fideo/â hawlfraint.

·         Awgrymodd un Aelod y dylid gweddarlledu pob cyfarfod er mwyn dal Aelodau i gyfrif.  Os nad oedd yn bosibl archifo am gyfnod hirach na 12 mis, awgrymwyd y dylid sicrhau bod trawsgrifiad o’r cyfarfodydd ar gael.

·         Mae angen ystyried dewisiadau eraill y tu hwnt i Public i ar gyfer gweddarlledu, gan gynnwys cyfleuster mewnol neu YouTube.

·         Ystyried caffael yn rhanbarthol

·         Mynegodd rhai Aelodau bryder bod y Cyngor ond yn prydlesu’r offer gweddarlledu gan Public i.  Roeddent yn deall y byddai’r cyllid cychwynnol gan Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i brynu’r offer.

 

CYTUNWYD:  

 

(i)    Sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen i ystyried y materion a godwyd mewn mwy o fanylder.

(ii)  Cynnal cyfarfod o’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn fuan ym mis Medi 2018, i ystyried pa opsiwn y dylid ei gyflwyno i’r Cyngor.

(iii)   Rhoi’r wybodaeth a ganlyn i Aelodau'r Pwyllgor:

(a)  Esboniad ynglŷn ag a all Aelodau wylio recordiadau gweddarlledu wedi’u harchifo ac os felly, cadarnhad o’r drefn.

(b)  Cadarnhad ynglŷn â phwy oedd berchen ar hawlfraint y gweddarlledu a, phe bai’r Cyngor yn gadael y cytundeb gyda public i, a fyddent yn cadw’r archifau gweddarlledu.

 

31.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 134 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/45/18) i alluogi ystyried eitemau i’w cynnwys yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn ddinesig bresennol.

 

CYTUNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Cyfarfodydd a’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol fel y nodwyd yn adroddiad HCCS/45/18.

 

32.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Adroddiadau Blynyddol

 

Atgoffodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yr Aelodau bod gwahoddiad iddynt gyflwyno eu Hadroddiadau Blynyddol erbyn diwedd mis Gorffennaf 2018 i’w cyhoeddi ar y gwefannau Cymraeg a Saesneg ym mis Medi 2018.

 

Mynediad o Bell i Gyfarfodydd

 

Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau bod y Cyngor wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn flaenorol ynglŷn â mynediad o bell i gyfarfodydd, a sut y byddai hyn yn effeithio ar gyfrinachedd.  Cytunwyd y byddai’r Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor, yn dilyn ymlaen ar yr ymholiad hwn.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.