Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Marie Russell  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

18.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran Cynghorwyr Dana Davies a D J Griffiths

 

 

19.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad.

 

 

20.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 77 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Tachwedd  2016 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

Cyflwynwyd Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Tachwedd 2016.

 

CYTUNWYD – y dylid derbyn Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Tachwedd gan gadarnhau eu bod yn gywir.

 

 

21.

Rhaglen Anwytho Aelodau Arfaethedig 2017 pdf icon PDF 125 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/04/17) a oedd yn rhoi cyfle i Aelodau ystyried cynnig ar gyfer Rhaglen Anwytho Aelodau i’w gweithredu ar ôl yr etholiadau lleol ym mis Mai 2017.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd mai Nigel Lawrence ddylai fod wedi’i enwi fel swyddog cyswllt ar gyfer yr hyfforddiant Diogelwch Personol yn hytrach na Trevor Coson, fel oedd wedi’i nodi yn y rhaglen ddrafft.

 

Yn ystod y trafodaethau nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cadarnhaodd Swyddog Arweiniol Datblygu’r Gweithlu bod galluogi Aelodau i gael mynediad i e-ddysgu ar eu teclynnau  iPad yn flaenoriaeth o hyd.  Dywedodd hefyd y byddai Safle Academi Cymru Gyfan GIG yn cael ei gyflwyno’r wythnos hon ac y byddai modiwlau bach yn cael eu peilota yn y lle cyntaf. 

·         Gofynnodd yr Aelodau am ddolen uniongyrchol at y modiwlau e-ddysgu ar eu iPads.

·         Mae angen gwneud y gwahaniaeth rhwng hyfforddiant craidd a hyfforddiant gorfodol yn glir.  Dywedwyd na chaniateir i aelodau eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio neu’r Pwyllgor Trwyddedu heb gael hyfforddiant penodol yn gyntaf.

·         Awgrymodd un aelod y dylid darparu hyfforddiant mentor ar gyfer yr Aelodau hynny sy’n gwirfoddoli i fod yn fentoriaid, o fewn eu grwpiau gwleidyddol.  Dywedodd yr Aelod Blaen ar Ddatblygu’r Gweithlu y gellid gwneud hynny’n fewnol.

·         Mewn cydnabyddiaeth o’r ffaith y byddai rhai Aelodau newydd, yn ogystal ag aelodau cyfredol, yn ei chael yn anodd mynychu cyfarfodydd yn ystod oriau gwaith arferol (e.e. pobl sy’n gweithio patrymau sifft) roedd cais am fwy o hyblygrwydd gyda’r amserlen hyfforddi er mwyn caniatáu amseroedd dechrau hwyrach ar gyfer sesiynau hyfforddi ailadroddus.  Atgoffodd PGD yr Aelodau fod y Cyngor eisoes wedi penderfynu y byddai cyfarfodydd yn dechrau dim hwyrach na 4.00pm a bod Neuadd y Dref yn cau am 7.00pm.  Fodd bynnag cytunodd PGD y byddai’n codi pryderon yr Aelodau gyda Phennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid er mwyn gweld a fyddai modd edrych ar wahanol opsiynau ar gyfer darparu sesiynau hyfforddi yn hwyrach. 

·         Fel rhan allweddol o’r sesiwn ymsefydlu, CYTUNWYD y dylid trefnu i ailadrodd y sesiwn ymsefydlu gyda PW/UG/PA.

·         Awgrymodd Aelod bod angen pwysleisio yn yr Hyfforddiant Craffu mai  fforwm heb fod y wleidyddol ydyw a ddyluniwyd i herio a chraffu yn hytrach na dim ond ‘nodi’ adroddiadau.

·         Roedd yr Aelodau’n bryderus nad oedd nifer o gyfrifon ‘Outlook’ ar gyfer staff sydd wedi ymddeol wedi’u cau a  gwnaed cais bod  arweinwyr grwpiau’n derbyn diweddariadau rheolaidd ar newidiadau i’r gweithlu a haenau rheoli.  Cytunodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd y byddai’n dosbarthu copi o’r strwythur newydd a manylion cyswllt swyddogion allweddol.

 

 

CYTUNWYD –

 

  (i) Bod y rhaglen anwytho arfaethedig yn cael ei argymell i’r Cyngor

       er cymeradwyaeth i’w gweithredu ar ôl etholiadau Mai 2017, yn

       amodol ar yr hyn a nodwyd uchod sef

·         eglurhad cliriach o hyfforddiant ‘craidd’ a ‘gorfodol’.

·         Y dylid trefnu i ailadrodd y sesiwn ymsefydlu gyda PW/UG/PA.

 

(ii) Bod yr Aelodau yn parhau i gael mynediad i gyfleoedd datblygu fel y’u manylir yn y Cynllun Datblygu Aelodau, wedi’i gydlynu gan Datblygu’r Gweithlu.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.