Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Marie Russell  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cais i recordio’r Cyfarfod gan Wrexham.com

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd bod llythyr wedi’i dderbyn gan Wrexham.com yn gofyn am ganiatâd i recordio’r cyfarfod Pwyllgor hwn.  Yn unol â Rheol Sefydlog 45 (i) o Reolau Sefydlog y Cyngor, ni all trafodion cyfarfodydd gael eu darlledu mewn unrhyw ffordd gan y wasg na’r cyhoedd heb ganiatâd y Cadeirydd ymlaen llaw.  Roedd wedi penderfynu gofyn barn Aelodau’r Pwyllgor cyn gwneud ei benderfyniad. 

 

Estynnodd y Cadeirydd wahoddiad i Rob Taylor, o Wrexham.com i siarad gyda’r pwyllgor ac ateb cwestiynau’r Aelodau.  Dywedodd bod ei gais i recordio’r cyfarfod yn rhan o nod Wrexham.com i annog democratiaeth mwy agored yn Wrecsam.  Y tro hwn, nid oedd yn bwriadu darlledu’r recordiad, dim ond profi’r offer a brynwyd yn ddiweddar.

 

Cyfeiriodd yr Aelodau at fanteision gwneud cyfarfodydd yn fwy agored ac atebol ond roedd ganddynt bryder ynglŷn â golygu’r recordiad a ffilmio pobl yng ngaleri’r cyhoedd.

 

Ar ôl ystyried barn yr Aelodau, penderfynodd y Cadeirydd ganiatáu i Wrexham.com recordio'r cyfarfod heddiw a gofynnwyd am gyfarfod gyda Wrexham.com i ganfod beth yw canlyniad y recordiad prawf.

 

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Mike Dixon.

 

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 69 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2017 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2017.

 

PENDERFYNWYD – Llofnodi bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2017 yn gofnod cywir.

 

4.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Cofnodion:

Eitem 7 ar y Rhaglen – Tâl Aelodau:    Nododd y Cynghorwyr William Baldwin, T Alan Edwards, Derek Wright, David A Bithell, Mark Pritchard a Robert Walsh y byddant yn datgan cysylltiad personol yn Eitem 5 ar y Rhaglen – Tâl Aelodau.  Roedd y cysylltiad personol yn un rhagfarnllyd, ond hawlwyd eithriad a gynhwysir ym mharagraff 12(2)(b)(iv) Cod Ymddygiad yr Aelodau.

 

5.

Ymgynghoriad dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 – Dyddiadau ac Amseroedd Cyfarfodydd

Cofnodion:

Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 a’r penderfyniad gan y cyfarfod Cyngor blynyddol ar 24 Mai 2017, gofynnwyd i’r Aelodau adolygu dyddiadau ac amseroedd arfaethedig cyfarfodydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd gyda’r nod o roi gwybod i’r Cyngor ym mis Medi am unrhyw addasiadau y maent yn dymuno ei wneud i’r amserlen drafft. 

 

CYTUNWYD – Cymeradwyo’r amserlen cyfarfodydd heb unrhyw newid.

 

6.

Cyflwyniad i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (eitem ar lafar)

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd  (eitem ar lafar)

 

Cofnodion:

Rhoddodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad llafar ar swyddogaeth y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn strwythur rheoli gwleidyddol y Cyngor, yn enwedig ei swyddogaeth wrth ddatblygu rhaglen gefnogi a hyfforddi aelodau’r Awdurdod. 

 

CYTUNWYD - Nodi’r wybodaeth.

 

7.

Cefnogwr Datblygu Aelodau pdf icon PDF 78 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/49/17) i alluogi ystyried enwebu Pencampwr Datblygu Aelodau o Aelodau’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn unol â pharagraff (b) y Cylch Gorchwyl.

 

CYTUNWYD – Enwebu’r Cynghorydd Derek Wright fel Pencampwr Datblygu Aelodau ar gyfer Blwyddyn Fwrdeistrefol 2017/18.

 

8.

Cydnabyddiaeth Aelodau pdf icon PDF 87 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad i alluogi ystyried goblygiadau diwygio’r bandiau mewn perthynas â Chyflogau Uwch neu Ddinesig yn unol â phenderfyniad y Cyngor ar 22 Mawrth 2017.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, atgoffodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yr Aelodau bod lefel tâl yr Uwch Aelodau wedi’i benderfynu gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW).

 

Wrth drafod, codwyd y materion a ganlyn:

 

·         Wrth gyfeirio at yr Uwch Gyflogau a dalwyd i Aelodau’r Bwrdd Gweithredol, rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor nad yw unrhyw Awdurdod Lleol yng Nghymru wedi cyflwyno lefelau cyflog gwahanol yn dibynnu ar eu portffolio Aelodau Arweiniol unigol.  Mae dau Awdurdod Lleol yn talu deiliaid Cyflog Uwch ar y lefel isaf yn eu Grŵp.

 

·         Cyfeiriodd sawl Aelod at arbedion ariannol y gellir eu cyflawni gan y Cyngor pe bai pob cyflog Uwch a Dinesig yn cael eu talu ar y lefel isaf a nodwyd gan yr IRPW.

 

·         Mynegodd nifer o Aelodau bryder nad yw’r IRPW wedi cyflwyno unrhyw ddisgresiwn ar gyfer gosod cyflogau Arweinwyr Cyngor, Dirprwy Arweinwyr ac Arweinwyr yr Wrthblaid ac awgrymwyd y dylid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i’r IRPW a/neu Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar y mater hwn. 

 

·         Nododd Arweinydd y Cyngor y bydd cynrychiolwyr o’r IRPW yn ymweld â Chyngor Wrecsam ganol mis Medi 2017 fel rhan o’r paratoadau ar gyfer penderfynu ar gyfradd taliadau Cynllun Tâl Aelodau 2018/19. Awgrymodd y gallai’r Cynghorwyr godi eu pryderon yn uniongyrchol gyda nhw bryd hynny.  Roedd angen i’r IRPW ystyried y sylwadau ar y drafft cyn cyflwyno fersiwn derfynol yr adroddiad ym mis Chwefror 2018. 

 

·         Awgrymwyd y dylid sefydlu Grŵp Grwp Tasg a Gorffen i ystyried goblygiadau diwygio’r bandiau mewn perthynas â Chyflogau Uwch neu Ddinesig.

 

CYTUNWYD:- 

 

(i)         Nodi’r adroddiad ac argymell i’r Cyngor, wrth osod lefel Cyflogau Uwch a Dinesig i Aelodau, y dylid talu’r lefel isaf o dâl a nodwyd gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Tâl (IRPW).

 

(ii)        Sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i alluogi ystyried ymhellach goblygiadau diwygio’r bandiau mewn perthynas â Chyflogau Uwch neu Ddinesig.  Dylai’r Grŵp Tasg a Gorffen roi gwybod am eu canfyddiadau i gyfarfod mis Tachwedd 2017 y Pwyllgor hwn.

 

(iii)       Penodi’r Aelodau a ganlyn i’r Grwp Tasg a Gorffen:

 

Y Cynghorydd M C King OBE,       Y Cynghorydd Carrie Harper

Y Cynghorydd Andrew Atkinson  

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Y Cynghorydd T Alan Edwards      Y Cynghorydd Derek Wright

 

(Nododd y Cynghorwyr William Baldwin, Dana Davies, T Alan Edwards, Robert Walsh a Derek Wright gysylltiad personol a rhagfarnllyd yn yr eitem hon, gan eu bod yn derbyn Cyflog Uwch, ond hawlwyd eithriad fel y nodwyd ym mharagraffau 12 (2)(b) Cod Ymddygiad yr Aelodau a gwnaethant aros yn y cyfarfod a chymryd rhan yn y drafodaeth).

 

(Nododd y Cynghorwyr Mark Pritchard a David A Bithell gysylltiad personol a rhagfarnllyd yn yr eitem hon, gan eu bod yn Aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ond hawlwyd eithriad fel y nodwyd ym mharagraffau 12 (2)(b) Cod Ymddygiad yr Aelodau a gwnaethant aros yn y cyfarfod a chymryd rhan yn y drafodaeth).

 

9.

Datblygu Aelodau pdf icon PDF 94 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/45/17) a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar Gyflwyno Aelodau a chyfleoedd datblygu i’r dyfodol yn 2017/18.

 

Cyflwynodd Louise Davies, Arweinydd Datblygu Gweithlu, yr adroddiad a rhoddodd sylw ar y rhaglen o hyfforddiant craidd a ddarparwyd rhwng 8 Mai a 29 Mehefin 2017. Mae manylion y sesiynau hyfforddiant a phresenoldeb Aelodau wedi’i atodi yn Atodiad A yr adroddiad.   Mae gan yr Aelodau hefyd fynediad at raglen ddatblygu barhaus hyd at 31 Mawrth 2018 ac mae dyddiadau a thestunau wedi’u hatodi yn Atodiad B.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, codwyd y materion a ganlyn yn benodol:

 

·         Rhoddodd yr Aelodau sylw ar ansawdd uchel yr wybodaeth a ddarparwyd yn y sesiynau hyfforddiant a chroesawyd y ffaith y bydd sesiynau hyfforddiant yn parhau i gael eu datblygu mewn amryw o ffyrdd sy’n briodol i’r testun.

·         Dylid cymryd gofal wrth amserlennu sesiynau hyfforddiant. Ni ddylid ailadrodd sesiynau hyfforddiant ar yr un diwrnod â’r sesiwn wreiddiol.  Hefyd, mewn rhai achlysuron, yn enwedig hyfforddiant ar ddefnyddio iPad a Chadeirio cyfarfodydd, dylai'r hyfforddiant fod wedi’i gynnal yn gynharach yn y rhaglen hyfforddiant cyflwyno.

 

CYTUNWYD – Dylai’r Aelodau nodi’r cynigion ar gyfer hyfforddiant pellach.

 

10.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 78 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/48/17) i alluogi ystyried eitemau i’w cynnwys yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn ddinesig bresennol.

 

Awgrymwyd y dylid cynnwys eitem ychwanegol ar y rhaglen ar gyfer cyfarfod mis Tachwedd ar ddibynadwyedd offer digidol ar gyfer rhaglenni cyfarfodydd o gymharu â chopïau papur. Cytunwyd ar hyn.

 

CYTUNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Cyfarfodydd a’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol fel y nodwyd yn adroddiad HCCS/48/17, ar ôl ychwanegu'r eitem ychwanegol yng nghyfarfod mis Tachwedd.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.