Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Marie Russell  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Dana Davies.

 

10.

Profedigaeth

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Cadeirydd at farwolaeth diweddar y cyn Gynghorydd Gwyneth Roberts ac estynnwyd cydymdeimlad dwysaf y Pwyllgor at ei theulu.  Safodd yr Aelodau a'r Swyddogion mewn distawrwydd fel arwydd o barch.

 

11.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Cofnodion:

Rhoddodd y Cynghorydd Carole O'Toole rybudd o'i bwriad i ddatgan cysylltiad personol sy'n rhagfarnu mewn perthynas ag Eitem 5 – Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau:  Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

 

12.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 74 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf  2016 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf 2016.

 

CYTUNWYD – y dylid derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf 2016 fel cofnod cywir.

 

13.

Dyfeisiau CGT i Aelodau a hyfforddiant pdf icon PDF 105 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

(Cynghorydd Andy Williams, Aelod sy’n Gefnogwr TGCh yn bresennol yn ystod y drafodaeth ar yr eitem hon)

 

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS / 93/2016) oedd yn

 

(i)         Amlinellu’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer dyfeisiau TGCh yr Aelodau ar gyfer y tymor nesaf yn dilyn etholiadau Llywodraeth Leol yn 2017, gan gymryd i ystyriaeth yr adborth o'r arolwg Aelodau TGCh diweddar.

(ii)        Amlinellu’r cynlluniau ar gyfer hyfforddiant TGCh pellach yn dilyn yr arolwg Aelodau TGCh 2016.

 

Cyflwynodd Germaine Hughes, Rheolwr Gwasanaethau Technegol TGCh, a gefnogwyd gan y Cynghorydd Andy Williams, Aelod sy’n Gefnogwr TGCh, yr adroddiad.

 

Wrth ystyried yr adroddiad gan yr Aelodau, trafodwyd a nodwyd y materion canlynol:

 

·         Cydnabyddiaeth gyffredinol fod yr iPad yn parhau i fod yn ddyfais buddiol a phriodol ar gyfer y tymor nesaf, fodd bynnag, soniwyd am gyfyngiadau'r iPad o ran ysgrifennu, golygu neu ddarllen adroddiadau neu ddogfennau hirfaith ac argraffu.

·         Cyfyngiadau'r swyddogaeth e-bost diogel presennol.  Mewn ymateb dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Technegol TGCh y byddai'r fersiwn newydd o'r meddalwedd yn caniatáu rheoli ffolder a chyfleusterau chwilio i drefnu negeseuon e-bost yn fwy effeithlon.   Yn ogystal, byddai'r Aelodau yn gallu lawr lwytho e-byst ar eu dyfais personol eu hunain fel ffonau symudol. 

·          Cyfeiriwyd at oblygiadau diogelwch a allai godi o osod yr ap e-bost newydd ar ddyfeisiau personol.   Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaethau Technegol TGCh y gallai'r Cyngor ddileu’r ap o bell os yw'r ddyfais yn mynd ar goll neu’n cael ei ddwyn.

·         Holodd sawl Aelod a oedd Aelodau Arweiniol angen gliniadur ac iPad.  Ar ôl clywed barn yr Aelodau, cytunwyd i beidio â chefnogi argymhelliad y Swyddog 3.1.1.2. ac i ohirio ystyriaeth bellach i'r mater hwn tan ar ôl etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 2017.

·         Cyfeiriwyd at y gostyngiad yn y nifer o gopïau papur o'r Rhaglen ac adroddiadau a gyflawnwyd ar ôl cyflwyno iPads i'r Aelodau.   Gofynnwyd am wybodaeth bellach ynghylch a yw'r arbedion ariannol a ragwelir mewn costau argraffu wedi eu gwireddu ar ôl cyflwyno’r iPads i Aelodau ers 2012.

·         Croesawodd yr aelodau nifer arfaethedig a strwythur y sesiynau hyfforddi galw heibio.

 

CYTUNWYD - Bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn argymell i'r Cyngor

 

(i)         Bod y Ddyfais iPad yn cael ei mabwysiadu fel y ddyfais a ffefrir ar gyfer yr holl Aelodau yn dilyn etholiadau Llywodraeth Leol yn 2017 ar y sail bod model iPad cyfredol yn cael ei gaffael.

 

(ii)        Bod tri sesiwn galw heibio ar gael i'r Aelodau i drafod pwnc(pynciau) o'u dewis, un ym mis Rhagfyr 2016, Ionawr a Chwefror 2017. Mae aelodau hefyd yn cael cynnig hyfforddiant un-i-un neu sesiwn cymorth a’r drefn yw archebu'r rhain drwy'r Ddesg Gwasanaethau TGCh. 

 

14.

Amrywio trefn yr eitemau ar y rhaglen

Cofnodion:

CYTUNWYD - Bod Eitem Rhif 6 ar y Rhaglen "Bod yn Gynghorydd: 2017 ac Eitem 7 ar y Rhaglen sef Rhaglen Datblygu Aelodau yn cael ei ddwyn ymlaen a'i gyflwyno nawr.

 

15.

Digwyddiad "Bod yn Gynghorydd: 2017" pdf icon PDF 102 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/92/16) oedd yn ceisio barn Aelodau ar gynigion i gynnal digwyddiad 'Bod yn Gynghorydd: 2017 ar gyfer unrhyw un a allai fod yn ystyried sefyll yn Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2017.

 

Yn ystod y drafodaeth dywedodd yr Aelodau fod y digwyddiad cyfatebol a gynhaliwyd yn 2012 wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol i ddarpar ymgeiswyr ar rôl Cynghorydd ac yn cefnogi digwyddiad tebyg yn cael ei gynnal cyn etholiadau 2017.

 

CYTUNWYD - Bod y cynnig i gynnal digwyddiad "Bod yn Gynghorydd: 2017" yn cael ei gefnogi. 

 

16.

Rhaglen Datblygu Aelodau 2016/17 – diweddaraf pdf icon PDF 79 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/91/16) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar gynnydd y rhaglen ddatblygu, ffigurau presenoldeb hyd yma a datblygiadau i’r dyfodol o ran e-ddysgu.

 

Wrth gyflwyno'r adroddiad awgrymodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd fod cyfarfod ychwanegol o'r Pwyllgor hwn yn cael ei gynnal ym mis Ionawr 2017 er mwyn galluogi trafodaeth, a gwneud argymhellion i'r Cyngor ar gynnwys y Rhaglen Anwytho Aelodau yn dilyn etholiadau llywodraeth leol mis Mai 2017.  

 

CYTUNWYD - Bod y cynnydd hyd yma o ran gweithredu'r Rhaglen Datblygu Aelodau yn cael ei nodi a chyfarfod ychwanegol o'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn cael ei drefnu ar gyfer Ionawr 2017.

 

17.

Cydnabyddiaeth Aelodau: Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf icon PDF 150 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Ar y pwynt hwn yn y cyfarfod, gadawodd y Cynghorydd Carole O’Toole ei safle fel Cadeirydd ar ôl datgan cysylltiad personol sy'n rhagfarnu yn y cais hwn, a llywyddodd yr Is-Gadeirydd)

 

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/86/16) a oedd yn galluogi rhoi ystyriaeth i'r newidiadau i'r Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau a gynigiwyd ar gyfer cynnwys o fewn adroddiad Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (Chwefror 2017) er mwyn rhoi gwybod am ymateb Arweinydd y Cyngor i'r ymgynghoriad dim hwyrach na 28 Tachwedd 2016.

 

 Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd ynghyd â Rheolwr y Gyflogres a Phensiynau'r adroddiad ac amlygodd y prif newidiadau arfaethedig yn adroddiad y Panel. 

 

Wrth ystyried yr adroddiad cyfeiriwyd at y cyfyngiad parhaus ar gyllid y sector cyhoeddus ac y dylai'r cyflogau a delir i bob Aelod etholedig gael ei rewi ar lefel 2016/17.

 

CYTUNWYD - Nododd yr Aelodau Adroddiad Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ac awgrymodd fod ymateb ffurfiol yr Arweinydd yn cynnwys y sylwadau na fydd yna unrhyw godiad yn y Cyflog Sylfaenol a delir i bob Aelod etholedig.

 

(Datganodd y Cynghorydd Carole O'Toole ddiddordeb personol a rhagfarnol yn y mater hwn, gan fod ganddi berthynas agos ar y Panel, a gadawodd y cyfarfod, ni chymerodd unrhyw ran yn y drafodaeth na'r bleidlais).

 

(Datganodd y Cynghorwyr Andrew Bailey, William Baldwin, Brian Cameron, RJ Dutton OBE, T Alan Edwards, DJ Griffiths, Lloyd Kenyon, Bernie McCann, Mark Owens, John Phillips, Barbara Roxburgh a Derek Wright gysylltiad personol ac sy’n rhagfarnu yn y mater, fel Aelodau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ond roedd eithriad fel y nodir ym mharagraffau 12 (2)(b) Cod Ymddygiad yr Aelodau ac arhoswyd yn y cyfarfod a chymryd rhan yn y drafodaeth).

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.