Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Marie Russell  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau ar ran y Cynghorwyr William Baldwin a T Alan Edwards.

 

2.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 76 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2016 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2016 .

 

PENDERFYNWYD – y dylid derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2016 fel cofnod cywir.

 

Materion yn codi

 

Cofnod 21 - Gwe-ddarlledu Cyfarfodydd y Cyngor

 

Nodwyd pryderon parhaus gan Aelodau o gwmpas ymarferoldeb y meicroffonau a CHYTUNWYD y byddai'r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd (SWD) yn cyfeirio'r pryderon hyn i'r HoHE (SB).

 

4.

Amrywio Trefn yr Eitemau ar y Rhaglen

Cofnodion:

CYTUNWYD – Bod Eitem 5 ar y Rhaglen – Arolwg TGCh - yn cael ei ddwyn ymlaen a'i drafod ar y pwynt hwn.

 

5.

Survey TGCh

Ystyried adroddiad llafar y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

 

Cofnodion:

Rhoddodd Germaine Hughes, Rheolwr TGCh, ddiweddariad byr ar lafar yn tynnu sylw at ei barn gychwynnol o ganlyniadau'r arolwg.  Yna, ymatebodd hi i gwestiynau Aelodau yn unol â hynny.  Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd y byddai adroddiad llawn yn manylu ar ganlyniadau'r arolwg TGCh diweddar yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor yn y cyfarfod ym mis Tachwedd. 

 

Yn ystod y drafodaeth, nodwyd yn benodol fod gan yr Aelodau bryderon ynghylch ymarferoldeb eu iPads; cadarnhaodd y Rheolwr TGCh eu bod yn dod i ddiwedd eu hoes naturiol a rhoddodd wybod pe bai uwchraddio yn cael ei gymeradwyo fel rhan o'r adnewyddu TGCh yn 2017, byddai hyn yn galluogi’r Aelodau i reoli eu ffolderi a systemau ffeilio yn fwy effeithlon.

 

O ran hyfforddiant TGCh, teimlai'r Aelodau y byddai canllaw hyfforddi yn eu helpu i nodi eu hanghenion hyfforddi penodol ac y gallai'r rhain gael eu hystyried yn ddefnyddiol gan yr Hyrwyddwr TGCh a gyda'u Harweinwyr Grŵp i lywio'r rhaglen datblygu aelodau.

 

CYTUNWYD:

 

(i)            Nodi’r diweddariad;

 

(ii)          Bod pryderon y Pwyllgor yn cael eu nodi a’r camau priodol yn cael eu cymryd.

 

 

6.

Rhaglen Datblygu Aelodau 2016/17 - diweddaraf pdf icon PDF 78 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS / 70/16) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar gynnydd y Rhaglen Datblygu Aelodau, i roi gwybod am y niferoedd sydd wedi gwneud y modiwlau e-ddysgu hyd yn hyn a datblygiadau i’r dyfodol o ran e-ddysgu.

 

Yn ystod y drafodaeth ar yr adroddiad, tynnwyd sylw at y materion canlynol:

 

·         Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd i gysylltu gyda'r Tîm Hyfforddi a’r Tîm Pwyllgorau i sicrhau bod y calendr misol o gyfarfodydd yn cynnwys yr holl ddigwyddiadau hyfforddi, lle bo hynny'n bosibl.

·         Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd i sicrhau, drwy Arweinwyr Grwpiau, bod y 52 Aelod yn ymwybodol o'r hyfforddiant y mae’n ofynnol iddynt ei wneud (h.y. Hyfforddiant Craidd a Hyfforddiant e-ddysgu Craidd). Nid oedd nifer o’r Aelodau yn ymwybodol bod hyfforddiant cydraddoldeb yn fodiwl hyfforddiant craidd.  Roeddent yn rhwystredig y gellir ond cael mynediad i rai modiwlau hyfforddi craidd trwy ITeC.

·         Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd i sicrhau mynediad rhwydd i e-ddysgu ar gyfer Aelodau, gan gynnwys eicon ar gyfer e-ddysgu ar dudalen hafan yr Aelodau a nodiadau mewngofnodi ac arweiniad syml.

·         Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd i nodi bod yr Aelodau'n teimlo'n gryf eu bod wedi mynychu sesiynau hyfforddi drwy gydol y flwyddyn ddinesig (er nad yw trwy e-ddysgu).

CYTUNWYD:

 

(i)            Nodi'r cynnydd hyd yma o ran gweithredu'r Rhaglen Datblygu Aelodau;

 

(ii)          Bod pryderon y Pwyllgor yn cael eu nodi a’r camau priodol yn cael eu cymryd.

 

7.

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Ystyried adroddiad llafar y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

 

 

Cofnodion:

Rhoddodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd ddiweddariad ar lafar mewn perthynas ag Adroddiadau Blynyddol yr Aelodau 2015/16. Dywedodd fod 19 o ffurflenni wedi eu dychwelyd hyd yma a bod y rhain bellach wedi'u hanfon i gael eu cyfieithu.  Y gobaith oedd y byddent i gyd yn cael eu cyhoeddi ar y wefan Gymraeg a Saesneg erbyn diwedd y mis cyfredol.

 

Rhoddodd y Cadeirydd wybod am bwysigrwydd annog cyflwyno'r Adroddiadau Blynyddol.  Roedd yn gobeithio y byddai nifer yr adroddiadau a gyhoeddwyd yn o leiaf cyfateb i'r rhai a gyhoeddwyd y flwyddyn flaenorol.

 

CYTUNWYD - Y dylid nodi’r diweddariad.

 

8.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 76 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/69/16) a oedd yn caniatáu i'r Aelodau ystyried amlder cyfarfodydd ac eitemau i'w cynnwys ar Raglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn ddinesig gyfredol.

 

Wrth drafod yr adroddiad, nodwyd y materion canlynol:

 

·         Roedd tri chyfarfod o'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd wedi eu cynnwys yn y Calendr Cyfarfodydd Blynyddol, o'i gymharu â dim ond un yn y blynyddoedd blaenorol.

·         Cadarnhad y byddai rhaglen sefydlu lawn ar gyfer Cynghorwyr. 

 

CYTUNWYD - Y dylid nodi’r diweddariad.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.