Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref

Cyswllt: Marie Russell  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

15.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Bernie McCann.

 

16.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Cofnodion:

Darparodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd gyngor i'r Aelodau ynglŷn â'r eitem fusnes ganlynol:

 

Eitem 6 ar y Rhaglen - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

 

Cynghorodd y Swyddog Monitro fod gan yr holl Aelodau gysylltiad personol sy'n rhagfarnu mewn perthynas ag eitem rhif 6 ar y rhaglen oedd yn ymdrin â lwfansau Aelodau, a byddai'n ddoeth pe baent oll yn datgan cysylltiad o'r fath yn y mater hwn.  Cytunodd yr holl Aelodau oedd yn bresennol, ar wahân i'r Cynghorydd Carole O'Toole, ddatgan cysylltiad personol sy'n rhagfarnu yn Eitem rhif 6 ar y Rhaglen ond hawliwyd eithriad yn erbyn cysylltiad sy’n rhagfarnu dan baragraff 12(2)(b) o God Ymddygiad yr Aelodau.  Rhoddodd y Cynghorydd Carole O'Toole rybudd o'i bwriad i ddatgan cysylltiad personol sy'n rhagfarnu mewn perthynas â'r Eitem hon ar y Rhaglen am resymau eraill heblaw am fod yn Aelod o'r Cyngor.

 

17.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 71 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Hydref 2015 fel cofnod cywir.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Hydref 2015.

 

CYTUNWYD - Derbyn a chadarnhau cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Hydref 2015 fel cofnod cywir.

 

 

18.

Rhaglen Datblygu Aelodau 2016/17 pdf icon PDF 126 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS) yn caniatáu i'r Aelodau ystyried Rhaglen Datblygu Aelodau arfaethedig ar gyfer y flwyddyn i ddod.  Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd wrth y Pwyllgor, er ei bod yn gyfrifol am sicrhau bod anghenion hyfforddi Aelodau yn cael sylw drwy'r Rhaglen Datblygu Aelodau, y Tîm Hyfforddi oedd â chyfrifoldeb cyffredinol am sicrhau y darperir y Rhaglen yn briodol.

 

Yn ystod y drafodaeth ar yr adroddiad, tynnwyd sylw at y materion canlynol:

 

·         Wrth gydnabod bod rhai Aelodau’n cael trafferth i fynychu pob sesiwn hyfforddiant craidd oherwydd eu patrwm gwaith, awgrymodd Sue Pope, Rheolwr Hyfforddi, bod Aelodau’n cyflwyno unrhyw faterion i sylw'r Tîm Hyfforddi, fel y gallent ystyried trefniadau hyfforddi amgen gyda golwg ar sicrhau nad yw Aelodau dan anfantais. 

·         Nodwyd bod y Tîm Hyfforddi yn hapus i fabwysiadu dull hyblyg o ran yr hyfforddiant y maent yn ei ddarparu, e.e. amseroedd amgen, grwpiau llai ac ati, ond roedd y dull hwn angen deialog agored a chyfathrebu dwy ffordd rhwng yr Aelodau a'r Tîm Hyfforddi. 

·         Awgrymwyd y gellid trosglwyddo materion yn ymwneud â phresenoldeb i'r Rheolwr Hyfforddi drwy Arweinyddion y Grwpiau.

·         Cydnabyddiaeth y gallai'r ffigurau % ar gyfer presenoldeb Aelodau mewn digwyddiadau hyfforddi yn 2015/16 (gweler Atodiad 2) fod yn gamarweiniol, gan nad yw'r ffigurau % yn cymryd i ystyriaeth y ffaith bod nifer o'r digwyddiadau hyfforddiant a datblygu wedi’u targedu at grŵp cyfyngedig neu grŵp penodol o Aelodau e.e. Trwyddedu Amgylcheddol, Ymwelwyr Rota ac ati, ac nid pob un o’r 52 Aelod.

·         Cadarnhad bod y Tîm Hyfforddi wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ag Academi Cymru Gyfan i sicrhau bod e-ddysgu’n hygyrch trwy holl gyfryngau electronig.  Nodwyd bod Academi Cymru Gyfan bellach wedi sefydlu partneriaeth gyda’r GIG, sy'n darparu'r llwyfan ar gyfer e-ddysgu a bod hyn yn rhoi mynediad at bortffolio eang o bynciau. 

 

Fe wnaeth y Cadeirydd gydnabod y byddai Sue Pope yn gadael yr Awdurdod Lleol yn ddiweddarach y mis hwn.  Ar ran y Pwyllgor, diolchodd iddi am ei chyfraniad i waith y Pwyllgor hyd yn hyn a dymunodd yn dda iddi ar gyfer y dyfodol.

 

CYTUNWYD:

 

(i)            Bod yr Aelodau'n argymell i'r Cyngor bod y rhaglen arfaethedig ar gyfer y flwyddyn i ddod (fel sy’n amgaeedig yn Atodiad 1 i'r adroddiad) yn cael ei mabwysiadu.

(ii)          Bod Arweinwyr Grwpiau neu Aelod enwebedig, yn cynnal cyfweliadau Datblygu Aelodau yn unigol neu fel grŵp, ac yn cyflwyno gofynion hyfforddi a datblygu i Ddatblygu'r Gweithlu erbyn diwedd mis Chwefror 2017.

(iii)          Bod yr Aelodau'n cwblhau modiwlau craidd E-Ddysgu'r Awdurdod: Cydraddoldeb yn y Gweithle, Deddf Cydraddoldeb 2010 ac Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb.

(iv)         Bod presenoldeb Aelodau a rhesymau dros beidio â mynychu sesiynau Hyfforddi Craidd (gan gynnwys anawsterau o ran mynychu hyfforddiant) yn cael ei adrodd yn chwarterol i Arweinyddion y Grwpiau Gwleidyddol.

 

 

19.

Adolygu Strategaeth Datblygu Aelodau pdf icon PDF 81 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/34/16) yn caniatáu i'r Aelodau ystyried cynigion i adolygu'r Strategaeth Datblygu Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor ar 25 Medi 2013.

 

Nodwyd y bu gwall teipio o fewn paragraff 2.2 yr adroddiad ac y dylai '...Mai 2017' gael ei newid i '... Mai 2016.'

 

CYTUNWYD - Bod arolwg o Aelodau yn cael ei wneud gyda’r bwriad o gynnal gwerthusiad ac adolygiad o’r Strategaeth Datblygu Aelodau yn ystod tymor yr hydref 2016.

 

 

20.

Cydnabyddiaeth Aelodau: Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf icon PDF 132 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Gadawodd y Cadeirydd ei sedd cyn trafod yr adroddiad (HCCS/32/16) a llywyddodd yr Is-Gadeirydd fel Cadeirydd ar gyfer yr eitem hon yn unig).

 

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/32/16) yn caniatáu i Aelodau ystyried y newidiadau i adroddiad Panel Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol i Aelodau (Chwefror 2016).

 

Wrth drafod Aelodau Gweithredol, cyflwynwyd cynnig ar gyfer Opsiwn 2, ac fe’i eiliwyd - i leihau'r Cyflog Uwch cyfredol ar gyfer pob un o'r wyth Aelod Bwrdd Gweithredol i £26,100 (Lefel 2). Cafodd y cynnig ei roi i’r bleidlais wedyn ac fe’i collwyd.

 

Wrth drafod Cadeirydd Pwyllgorau, cyflwynwyd cynnig ar gyfer Opsiwn 2, ac fe’i eiliwyd - i leihau'r Cyflog Uwch cyfredol ar gyfer pob un o'r saith Cadeirydd Pwyllgor i £20,000 (Lefel 2). Cafodd y cynnig ei roi i’r bleidlais wedyn ac fe’i collwyd.

 

CYTUNWYD: Bod yr Aelodau'n argymell i'r Cyngor:

 

(i)             Bod yr Awdurdod hwn yn parhau i dalu'r un Cyflog Uwch i bob deilydd portffolio yn unol â lefel 1 Grŵp B o’r graddfeydd cyflog a argymhellir gan y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol h.y. £29,000 y flwyddyn.

(ii)           Y dylai’r gydnabyddiaeth ariannol a delir i bob Cadeirydd aros ar lefel 1 Grŵp B o’r graddfeydd cyflog a argymhellir gan y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol h.y. £22,000 y flwyddyn.

(Yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor, datganodd y Cynghorydd Carole O'Toole gysylltiad personol ac un a oedd yn rhagfarnu â’r eitem hon, yn rhinwedd cael perthynas ar y Panel, a gadawodd y cyfarfod heb gymryd unrhyw ran yn y drafodaeth na phleidleisio dros y mater).

 

21.

Gwe-ddarlledu Cyfarfodydd y Cyngor pdf icon PDF 150 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/22/16) yn rhoi cyfle i Aelodau fonitro gwe-ddarlledu cyfarfodydd.

 

Yn ystod y drafodaeth ar yr adroddiad, tynnwyd sylw at y materion canlynol:

 

·         Nodwyd pryderon parhaus gyda'r meicroffonau ac acwsteg. 

Dywedodd y swyddogion fod y meicroffonau yn addas at y diben, ond os nad oeddent yn cael eu defnyddio'n gywir, yna byddai materion gyda sain yn codi. 

·         Er bod peilot yn cael ei gefnogi’n gyffredinol, cododd nifer o Aelodau gwestiynau o gwmpas y manteision o we-ddarlledu Pwyllgorau Craffu, o gofio eu bod yn gyrff nad ydynt yn gwneud penderfyniadau. 

Teimlwyd nad oedd Siambr y Cyngor yn gweddu’n iawn i natur anffurfiol y cyfarfodydd Pwyllgor Craffu a bu pryder y gallai gwe-ddarlledu cyfarfodydd rwystro trafodaeth.  Awgrymwyd hefyd y dylai nifer yr ymweliadau gael ei drin gyda gofal, gan y byddai gwylio gwe-ddarllediad am gyn lleied â 2 funud yn dal yn cael ei gofrestru fel ymweliad.

·         Awgrym y byddai gwe-ddarlledu camau ‘galw i mewn’ y Pwyllgor Craffu yn gwneud y defnydd gorau o'r 10 awr sydd ar gael, oherwydd yn ôl eu natur, roedd materion a oedd yn cael eu 'galw i mewn' yn aml o ddiddordeb i'r cyhoedd.

 

Nododd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd y materion a godwyd, ond pwysleisiodd nad oedd gwe-ddarlledu’n gyffredinol wedi cael unrhyw broblemau mawr ers ei gyflwyno yn Wrecsam, er gwaethaf y ffaith mai un aelod o staff yn unig sy’n bresennol i weithredu gwe-ddarlledu, o gymharu ag Awdurdodau Lleol eraill, lle'r oedd yn arferol cael dau swyddog dynodedig i we-ddarlledu cyfarfodydd.  

 

CYTUNWYD:

 

(i)            Bod Aelodau'n nodi'r sefyllfa bresennol gyda gwe-ddarlledu cyfarfodydd y Cyngor.

(ii)           Os oes oriau gwe-ddarlledu ar gael ar ôl i’r holl Bwyllgorau Craffu dreialu gwe-ddarlledu, dylai'r cam 'galw i mewn' cyntaf gael ei we-ddarlledu, yn amodol ar y cyfyngiadau arferol.

(iii)         Dylai'r pryderon a godwyd gan yr Aelodau gael eu nodi.

 

22.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Etholiadau lleol ym Mai 2017

 

Adroddodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd y byddai trefniadau'n cael eu gwneud ar gyfer noson agored i ddarpar aelodau newydd ddechrau’r Hydref.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.