Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad ar ran Julie Adams am ei bod yn absennol.

 

 

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 56 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mawrth 2019 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

 

3.

Penodi Aelodau Annibynnol pdf icon PDF 77 KB

Ystyried adroddiad y Dirprwy Swyddog Monitro

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro adroddiad (COGC/22/19) a oedd yn gofyn i’r Aelodau ystyried diwygio’r broses a gymeradwywyd yn ddiweddar ar gyfer penodi aelod annibynnol newydd i’r Pwyllgor Safonau.

 

Ers cymeradwyo’r drefn recriwtio ac aelodaeth benodol y Panel Dethol yng nghyfarfod mis Mawrth, hysbyswyd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid fod un o aelodau annibynnol y Pwyllgor, Mrs Claire Blanchard, yn dymuno ymddiswyddo. Felly, byddai’n rhaid i’r Cyngor ddilyn y weithdrefn statudol ar gyfer penodi dau aelod annibynnol newydd, yn unol â gofynion Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001 (fel y’u diwygiwyd).

 

Cyfeiriodd y Pwyllgor at gyfraniad Mrs Blanchard tra bu hi’n aelod annibynnol, gan ddymuno’n dda iddi yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD – nodi’r adroddiad a diwygio’r drefn recriwtio a gymeradwywyd gan y Pwyllgor fis Mawrth 2019 er mwyn penodi dau aelod annibynnol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Pwyllgor Safonau yn cael ei sefydlu yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor.

 

4.

Gweithdrefn Rhannu Pryderon pdf icon PDF 101 KB

Ystyried adroddiad y Dirprwy Swyddog Monitro

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (COGC/20/19) i hysbysu’r Pwyllgor o weithrediad y Polisi Rhannu Pryderon ac unrhyw newidiadau mewn ymarfer a gyflwynwyd o ganlyniad i godi pryderon o dan y Polisi.

 

Wrth fynd drwy’r adroddiad, dywedodd y Dirprwy Swyddog Monitro y codwyd pedwar o bryderon yn y flwyddyn aeth heibio, ac roedd tri o’r achosion hynny’n dal yn mynd rhagddynt.  Nododd yr Aelodau fod y Swyddog Monitro wedi adolygu’r pryderon dan sylw, ac nid oedd dim i awgrymu fod yr un ohonynt yn faterion a fyddai’n codi drachefn, ond yn hytrach yn sefyllfaoedd unigryw a oedd yn destun ymchwiliadau er mwyn sicrhau y câi’r camau gweithredu iawn eu cymryd.

 

PENDERFYNWYD – nodi’r adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cyflawni swyddogaeth y Pwyllgor Safonau o ran goruchwylio trefniadau Rhannu Pryderon y Cyngor.

 

5.

Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru pdf icon PDF 83 KB

Ystyried adroddiad y Dirprwy Swyddog Monitro

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (COGC/19/19) i hysbysu’r Aelodau o gyhoeddi Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru ar gyfer 2017 – 2018.

 

Fe nodwyd bod yr achosion mwyaf cyffredin o dorri’r Cod yn gysylltiedig â:

 

·         methu â dangos parch/cydraddoldeb/bwlio.

·         dwyn anfri ar y swydd/yr awdurdod

·         methu â datgelu buddiant a/neu dynnu’n ôl.

 

PENDERFYNWYD – nodi’r adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Hysbysu’r Aelodau am waith a wnaed gan Banel Dyfarnu Cymru.

 

6.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol - Medi 2019 tan fis Mehefin 2020 pdf icon PDF 66 KB

Ystyried adroddiad y Dirprwy Swyddog Monitro

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro adroddiad (COGC/21/19) yn gofyn i’r Aelodau ystyried yr eitemau arfaethedig i’w cynnwys yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer mis Medi 2019 i fis Mehefin 2020.

 

PENDERFYNWYD – nodi’r adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo’r rhestr o eitemau yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

7.

Dyddiadau Cyfarfodydd

Nodi'r dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd Chwarterol y Pwyllgor yn 2019/2020

 

5 Medi 2019

5 Rhagfyr 2019

5 Mawrth 2020

4 Mehefin 2020

 

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y cynhelid Cyfarfodydd Chwarterol y Pwyllgor Safonau yn 2019/2020 ar:

 

5 Medi 2019

5 Rhagfyr 2019

5 Mawrth 2020

4 Mehefin 2020

 

Cynhelid pob cyfarfod yn Neuadd y Dref, Wrecsam.

 

8.

Unrhyw eitemau eraill y penderfyna’r Cadeirydd eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Y Cyfansoddiad

 

Hysbyswyd yr Aelodau y diwygiwyd Cyfansoddiad y Cyngor yn ddiweddar a’i gyhoeddi ar wefan y Cyngor.  Nodwyd bod y manylion statudol ynglŷn â’r Pwyllgor Safonau heb newid.

 

Fforwm Safonau Gogledd Cymru

 

Nodwyd y cynhelid Fforwm Safonau Gogledd Cymru yn Sir y Fflint ar 24 Mehefin 2014. Un o’r pynciau trafod fyddai’r potensial o Bwyllgorau Safonau ledled y Gogledd-ddwyrain yn cynnal cyfarfodydd ar y cyd.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.