Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

22.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Andrew Atkinson.

 

23.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 59 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2019 fel cofnod cywir

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir.

 

24.

Adolygiad o'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau a'r Weithdrefn Adrodd Gyfrinachol pdf icon PDF 91 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/16/19) yn gofyn i Aelodau adolygu'r Cod Ymarfer i Aelodau a’r Weithdrefn Adrodd yn Gyfrinachol

 

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro yr adroddiad a dywedodd bod hwn yn adolygiad o’r weithdrefn a gyflwynwyd ym mis Mawrth 2016 i roi mwy o eglurder i aelodau ynglŷn â chodi pryderon a chwynion am wasanaethau ac / neu swyddogion y Cyngor.  

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Er mwyn adolygu’r Weithdrefn Adrodd yn Gyfrinachol ar gyfer Aelodau a fabwysiadwyd ym mis Mawrth 2016.  

 

25.

Recriwtio Aelodau Annibynnol pdf icon PDF 76 KB

Ystyried adroddiad y Dirprwy Swyddog Monitro

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/15/19) er mwyn galluogi’r Pwyllgor i ystyried y broses ar gyfer recriwtio aelod annibynnol newydd ar y Pwyllgor Safonau.

 

Nodwyd y byddai'r Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol i Aelod gyflawni hyfforddiant cyfweliad cyn eistedd ar Banel Dewis.  Cytunwyd trefnu sesiwn hyfforddi ar unwaith, i’w gynnal cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor, am 1.00pm ar 6 Mehefin, ac y byddai holl Aelodau'r Pwyllgor yn cael ei wahodd iddo.

 

Nodwyd y byddai hysbysebu yn digwydd fis Mehefin, gyda chyfweliadau ym mis Gorffennaf, er mwyn gallu cyflwyno adroddiad i Gyfarfod Cyngor mis Medi yn argymell aelod newydd ar gyfer y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)          Nodi’r adroddiad a chymeradwyo’r broses recriwtio a awgrymwyd

 

 (ii)         Bod aelodaeth benodol y Paned Dewis ar gyfer y broses recriwtio bresennol yn cynnwys y canlynol:

             

              Mr Graham Binnie, Aelod Panel Lleyg

              Y Cynghorydd Cymuned Geoff Edwards

              Aelod Annibynnol, Ms Julie Adams

              Aelod Annibynnol, Mrs Sandra Hunt

Cynghorydd I David Bithell, MBE

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Pwyllgor Safonau yn cael ei sefydlu yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor.

 

26.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad pdf icon PDF 76 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/13/19) i alluogi’r Aelodau i ystyried penderfyniadau diweddar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd yn y Llyfr Achos Cod Ymddygiad.

           

Tynnodd y Dirprwy Swyddog Monitro sylw Aelodau at achos yn ymwneud â Cyngor Cymuned Llai lle yr honnwyd bod aelod wedi bod yn amharchus ac y datgelwyd gwybodaeth gyfrinachol.  Daeth yr Ombwdsman i ganlyniad bod yr aelod wedi datgelu gwybodaeth yn ystod y cyfarfod ond nad oedd y wybodaeth yn gyfrinachol.  Roedd yn bryderus am y sylwadau a wnaed ac yn teimlo nad oeddynt yn addas nac yn angenrheidiol.

 

Cyfeiriodd y Dirprwy Swyddog Monitro at ail achos lle'r oedd Cynghorydd wedi bod yn arbennig sarhaus.  Tra nad oedd y Cynghorydd yn credu eu bod wedi ymddwyn yn anghywir, roedd yr Ombwdsman yn bryderus ynglŷn â sut y bu iddo ymddwyn.

 

Awgrymwyd bod y dylid amlygu penderfyniadau llyfr achos diweddar er mwyn rhoi gwybod i Gynghorwyr.  Nodwyd hefyd y byddai penderfyniad llyfr achos yn cael eu cynnwys fel rhan o’r hyfforddiant Cod Ymarfer a ddarperir gan y Swyddog Monitro.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r penderfyniadau a gofnodwyd yn y Llyfr Achos Cod Ymddygiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Rhoi gwybod i’r Aelodau am y gwaith a wnaed gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.