Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

16.

Penodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor

Cofnodion:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Penodi Mr M W Pugh yn Gadeirydd y Pwyllgor Safonau

 

(ii)        Penodi Mr N Benson yn Is-Gadeirydd y Pwyllgorau Safonau

 

17.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorydd P Jeffares.

 

18.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

19.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 52 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Cadarnhau Cofnodion Cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 1 Medi 2016 ac 1 Rhagfyr 2016 fel cofnod cywir.

 

20.

Adolygiad o Safonau Moeseg a Hyfforddiant ar gyfer Aelodau pdf icon PDF 329 KB

Sleidiau'r cyflwyniad ynghlwm

Cofnodion:

Esboniodd y Swyddog Monitro bod copïau o’r deunydd gweithdy yn ymwneud â Moeseg a Safonau ynghlwm â’r rhaglen ac wedi’u dosbarthu, gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, i’r holl awdurdodau eu defnyddio fel hyfforddiant Aelodau newydd yn dilyn yr etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 2017.

 

Dywedodd y Swyddog Monitro bod y sesiwn hyfforddi yr oedd wedi’i gynnal ar gyfer y Pwyllgor, yn union cyn y cyfarfod hwn, wedi'i seilio ar y deunydd hyn, a gofynnodd am farn y Pwyllgor ar gynnwys a hyd y cyflwyniad.

 

Rhoddodd y Pwyllgor sylwadau fel a ganlyn:

·                     roedd swm yr amser a dreuliwyd ar y cyflwyniad sleidiau yn golygu nad oedd llawer o amser wedi’i neilltuo i enghreifftiau

·                     dylid anfon deunydd hyfforddiant at Aelodau cyn unrhyw sesiwn hyfforddi. Byddai hyn yn rhoi rhagor o amser i Aelodau ystyried yr enghreifftiau/astudiaethau achos.

·                     dylid cadw’r deunydd hanesyddol i un sleid a rhoi dolen gyswllt i’r Aelodau gael rhagor o wybodaeth gefndir fel bod y sesiynau hyfforddi yn canolbwyntio yn bennaf ar gynnwys y Cod a’r astudiaethau achos.

·                     cynnwys dolen gyswllt i fideo’r Ombwdsmon ar y sleid olaf.

·                     cynnal sesiynau hyfforddi mewn arddull gweithdy gyda chyfranogwyr yn rhannu i grwpiau i ystyried enghreifftiau/astudiaethau achos ac annog cyfranogiad mwy rhyngweithiol.

·                     cynnal cyfres o sesiynau, pob un yn ymdrin â rhan wahanol o’r Cod.

·                     y potensial ar gyfer modiwl e-ddysgu a hyfforddiant achrededig.

·                     ei gyflwyno i Gynghorwyr Cymuned yn ystod yr Hydref.

 

Diolchodd y Swyddog Monitro i’r Aelodau am eu sylwadau a dywedodd eu bod yn annog aelodau annibynnol i fynychu a chymryd rhan yn y sesiynau hyfforddi hyn.

21.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad pdf icon PDF 74 KB

Ystyried adroddiad y Dirpwy Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/15/17) i alluogi’r Pwyllgor i ystyried penderfyniadau diweddar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd yn Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad, Rhifyn 11 Ionawr 2017.

 

Awgrymwyd y byddai’r achos yn ymwneud â Hyrwyddo Cydraddoldeb a Pharch yn astudiaeth achos dda i’w defnyddio yn yr Hyfforddiant Moeseg a Safonau ar gyfer Aelodau.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r penderfyniadau a nodwyd yn Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Rhoi gwybod i’r Aelodau am y gwaith a wnaed gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

22.

Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru

Cofnodion:

Rhoddodd y Swyddog Monitro wybod bod cais wedi’i dderbyn gan Gadeirydd Pwyllgor Moeseg a Safonau Ceredigion yn holi a fyddai’n bosibl iddyn nhw, yn ogystal â Chadeiryddion Pwyllgorau Moeseg a Safonau Powys a Thân ac Achub Gorllewin Cymru, ymuno â’r Fforwm Pwyllgorau Safonau yng Ngogledd Cymru.

 

Dosbarthwyd y cais i’r holl Swyddogion Monitro yng Ngogledd Cymru i gael eu barn cychwynnol a rhoddwyd gwybod am sylwadau’r Swyddogion Monitro a atebodd.

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ymatebion a wnaed gan yr awdurdodau eraill a chytunwyd, mewn egwyddor, y dylid gwahodd Ceredigion, Powys a Thân ac Achub Gorllewin Cymru, i gyfarfod nesaf Fforwm Gogledd Cymru gyda hyn fel eitem ar y Rhaglen.

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.