Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 70 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Y Cynghorydd Marc Jones – Personol ac nad yw’n rhagfarnu – Cyfarwyddwr Saith Seren sydd yn agos at Tŷ Pawb, Eitem 5 ar y Rhaglen.

 

 

4.

Amseroedd Cyfarfodydd

I roi ystyriaeth i amseroedd cychwyn y Cyfarfod hwn gan roi ystyriaeth i’r adnoddau ar gael ar gyfer gwe-ddarlledu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

CYTUNWYD - Bod cyfarfodydd Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad yn cael eu cynnal am 4pm yn y dyfodol.

 

5.

Perfformiad Ty Pawb 2018/19 a Chynllun Busnes 2019/24 pdf icon PDF 177 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (COHE/24/19s) yn caniatáu i’r Aelodau adolygu a chyflwyno sylwadau ar adroddiad perfformiad a chyllid 12 mis cyntaf Tŷ Pawb a Chynllun Busnes Drafft 2019/20. Wedi hynny cyflwynodd y Swyddogion perthnasol a Chadeirydd y Bwrdd Ymgynghorol i Aelodau'r Pwyllgor.

 

Yn ystod y drafodaeth, codwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·        Cyfeiriad at gefndir Marchnad y Bobl a’r Oriel Gelf a chydnabod bod y trawsnewidiad wedi arwain at ganolfan Gelfyddydau a Marchnad hyfyw, llwyddiannus a bywiog.

·        Cyfeirio at gostau is gweithrediad Tŷ Pawb o gymharu â chostau rhedeg blaenorol Marchnad y Bobl a'r Gwasanaeth Celfyddydau.

·        Roedd y Cyngor yn unol â’r rhagolygon ariannol yng Nghynllun Busnes Gwreiddiol Fourth Street.

·         Roedd Tŷ Pawb wedi codi proffil Wrecsam trwy gynnal Arddangosiadau megis Tŷ Pawb yn cynrychioli Cymru yn Venice ac Arddangosfa Grayson Perry.

·         Roedd safbwynt cymdeithasol cadarnhaol yn Tŷ Pawb a oedd yn darparu ar gyfer ystod amrywiol o bobl ac yn darparu cyfle i ymgysylltu e.e. pobl gydag anghenion corfforol, plant ysgol, Coleg Cambria ac entrepreneuriaid, busnesau newydd ac ati.

·         Codwyd pryder am Gyllid Grant y Cyngor Celfyddydau a diffyg incwm gwarantedig.

·         Roedd yr holl gytundebau tenantiaeth yn eu lle ac yn orfodadwy.

·         Nid oedd costau staffio wedi’u cynnwys yng nghyfrifon Enillion a Cholledion ar gyfer y Bar a’r Siop gan fod y staff hefyd yn darparu cefnogaeth i ardaloedd eraill Tŷ Pawb.    

·         Roedd gweithio gyda Chyrff eraill wedi’i nodi fel ffactor sydd wedi cyfrannu at lwyddiant Tŷ Pawb. 

Gofynnodd yr Aelodau bod swyddogion yn gweithio gyda Cherdd Cydweithredol Wrecsam fel mater brys i archwilio'r rhesymau dros eu diffyg ymgysylltiad gyda Tŷ Pawb.

·         Holodd yr Aelodau am yr oriau agor, y posibilrwydd o newid unedau yn lety preswyl a chywirdeb y ffigyrau ymwelwyr.

Eglurodd y swyddogion bod nifer yr ymwelwyr wedi'i gofnodi'n electronig ers mis Chwefror 2019.

·         Tynnwyd sylw at Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru (WAO). 

Gofynnodd yr Aelodau bod y Cynllun Busnes ar gyfer Tŷ Pawb yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu a chynnwys y pwyntiau allweddol a nodwyd yn Adroddiad WAO.

·         Cyfeiriwyd at y Cynllun Busnes a’r heriau a nodwyd ym mlwyddyn un.

Yn benodol, y polisi prisio a’r heriau a restrwyd ar dudalen 18 o ran incwm rhent o farchnadoedd, siopau arcêd a stiwdios.

·         Bydd gwefan Tŷ Pawb yn cael ei wella y flwyddyn nesaf a byddai’r Bwrdd Ymgynghorol yn ystyried cyhoeddi eu cofnodion. 

·         Cadarnhaodd y swyddogion y byddai’r Cynlluniau Busnes yn canolbwyntio ar wella adnoddau ar gyfer dechrau’r nos gan mai dyma'r cyfnod prysuraf.

·         Darparodd y Swyddog Cyllid ddadansoddiad o sut y cyfrifir y rhent ac ystyried yr elfen gonsesiynol.

Trafodwyd y model darparu newydd hefyd.

  • Darllenodd y Cadeirydd nifer o gwestiynau yr oedd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio wedi'u hatgyfeirio at y Pwyllgor hwn, ac yna fe gafwyd ymateb gan y Swyddogion a'r Aelod Arweiniol. 

Eglurodd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh y materion a godwyd yn yr archwiliad mewnol diweddar a darparu sicrwydd bod y materion a nodwyd mewn coch ac oren yn cael sylw gan  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 5.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.