Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

38.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Nigel Williams.

 

 

39.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 82 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Chwefror 2019 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD –  Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Chwefror 2019 fel cofnod cywir.

 

 

40.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 87 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/21/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor i ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Cyflwynodd y Swyddog Craffu’r adroddiad, gan gyfeirio’n benodol at Adran 4 a oedd yn rhoi manylion y newidiadau a gytunwyd yn y cyfarfod diwethaf.

 

Yn ystod y drafodaeth, cyflwynwyd y cynigion canlynol a'u cefnogi:

 

·         Bod y dyddiadau sydd wedi’u trefnu ar gyfer cyfarfodydd o’r Pwyllgor ym mis Ebrill a mis Mai 2019 yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfarfodydd ar gyfer Grŵp Tasg a Gorffen Marchnadoedd Canol Tref.

 

·          ‘Dyfodol Safle’r Ddraig’ (Ffurflen Dewis Testun ynghlwm ag atodiad 1 yr adroddiad) – Derbyn yr eitem i’r rhaglen waith a chael ei threfnu dros dro ar gyfer mis Tachwedd 2019.

 

CYTUNWYD: Y dylid cytuno ar y Rhaglen Waith, sydd wedi’i hamgáu yn Atodiad 2 adroddiad HF/21/19s, yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt uchod.

 

41.

Helpu Busnesau Newydd a Mentrau Cymunedol yn Wrecsam pdf icon PDF 165 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer yr Economi - Datblygiad Economaidd ac Adfywio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio adroddiad (HHE/06/19) sy’n caniatáu i Aelodau ystyried sut mae’r Cyngor yn darparu cymorth ymarferol i fusnesau lleol newydd a mentrau cymunedol sydd yn dechrau.

 

Wrth gyflwyno ei adroddiad, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol yn arbennig at y model cymorth i fusnesau Wrecsam sydd yn canolbwyntio ar adeiladu perthynas i unrhyw fusnes o unrhyw faint ni waeth sut cawsant eu cyfansoddi.  

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dau gynrychiolydd o Fentrau Cymunedol i’r cyfarfod - Alison Hill, Capacity Lab a Gary Brown, Partneriaeth Parc Caia/ Ymddiriedolaeth Treftadaeth Brymbo, a'u gwahodd i annerch y Pwyllgor a chymryd rhan yn y drafodaeth wedyn.

 

Yn ystod y drafodaeth, fe nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae gan Wrecsam sector menter gymunedol weithredol sydd yn parhau i dyfu.

·         Cydnabu bod y sector menter gymunedol yn Wrecsam yn fodlon gweithio ochr yn ochr â'r Awdurdod Lleol i alluogi gwelliannau pellach.

·         Yr angen i gydnabod amseroedd cyfredol o galedi a’r pwysau parhaus ar adnoddau'r awdurdod lleol.

·         Yr angen i ystyried gwahanol ddull i gaffael a chomisiynu er mwyn cefnogi a meithrin busnesau lleol/ mentrau cymunedol.

·         Rhoi ystyriaeth i gadw contractau penodol ar gyfer y prosiectau hynny a fyddai’n benodol yn cael eu darparu gan fusnes lleol/ menter gymunedol.

·         Cydnabod yr economi sy’n newid a’r anallu i ddibynnu ar fewnfuddsoddiad.

·         Gan gydnabod diffyg arbenigedd ynghylch materion cyllid ac AD y mae rhai busnesau newydd yn eu profi, a lleihad yn y nifer o wirfoddolwyr, awgrymwyd y byddai’r rhwydwaith menter gymdeithasol yn gallu hwyluso ychydig o gymorth yn y meysydd hyn.

·         Yr angen i hyrwyddo gweithio ar draws adrannau yn yr Awdurdod Lleol er mwyn cefnogi datblygu cyfleoedd darpariaeth i wasanaethau menter gymdeithasol.

 

CYTUNWYD -

 

(i)            Bod y Pwyllgor yn gofyn i Bennaeth Cyllid ac Arweinydd Caffael i edrych ar gyfleoedd i gefnogi Mentrau Cymdeithasol gyda:-

Ø  Cyllid/ benthyciadau tymor byr i fodloni meini prawf dyfarniad grant.

Ø  Gwella cyfleoedd caffael, yn arbennig Rheoliad 77 y Polisi Caffael.

 

(ii)          I argymell Gwasanaeth Cymorth i Fusnesau i gynorthwyo’r Rhwydwaith Menter Gymdeithasol

 

(iii)         Cais i’r Swyddog Arweiniol edrych ar weithio ar draws adrannau i ddatblygu cyfleoedd darpariaeth gwasanaeth menter gymdeithasol ar draws y Cyngor.

 

(iv)         Y byddai adroddiad cynnydd pellach yn cael ei gyflwyno ymhen 12 mis.

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.