Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

31.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Geoff Lowe a Nigel Williams.

 

32.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.   Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen - Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam 2014 – 2020

Cynghorydd Sonia Benbow-Jones – Personol – Cynghorydd ar gyfer y pentref cynnal.   Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cynghorydd Frank Hemmings – Personol – wedi mynychu cynhadledd a oedd yn bwydo i brosiect rhwydwaith ibeacon.

 

33.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 55 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ionawr 2019 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ionawr 2019 fel cofnod cywir.

 

34.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 106 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/12/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Cyflwynodd y Swyddog Craffu’r adroddiad, gan gyfeirio’n benodol at Adran 4 a oedd yn rhoi manylion y newidiadau a gytunwyd yn y cyfarfod diwethaf.

 

Yn ystod y drafodaeth, cyflwynwyd y cynigion canlynol a'u cefnogi:

 

·         Datblygu a Gwella Marchnadoedd Dan Do ac Awyr Agored yn y dyfodol - Ffurflen Dewis Testun Craffu (Atodiad 1) – Cytunwyd bod grŵp tasg a gorffen yn cael ei sefydlu i ystyried y testun hwn, yn cynnwys yr aelodau canlynol:-

Cynghorydd Paul Roberts (Cadeirydd)

Cynghorydd Frank Hemmings (Is-gadeirydd)

Cynghorydd Alun Jenkins

Cynghorydd Marc Jones

Cynghorydd Sonia Benbow-Jones 

·         ‘Darparu Unedau Diwydiannol Bach ar gyfer y Stad Datblygu Economaidd’ – bod yr eitem hon yn cael ei gohirio o fis Ebrill i ddyddiad yn ddiweddarach yn y flwyddyn er mwyn cael mwy o amser i gasglu gwybodaeth ar gyfer yr adroddiad.  

·          ‘Cynllun Rheoli Asedau Strategol Marchnadoedd' - gohirio'r eitem hon o fis Mehefin i gyfarfod 3 Gorffennaf.  

·          ‘Tŷ Pawb – adroddiad monitro perfformiad blynyddol' - bod yr eitem hon yn cael ei dwyn ymlaen o gyfarfod mis Gorffennaf i fis Mehefin.

 

CYTUNWYD: Y dylid cytuno ar y Rhaglen Waith, sydd wedi’i hamgáu yn Atodiad 2 adroddiad HF/12/19s, yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt uchod.

 

35.

Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 pdf icon PDF 146 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 32 uchod)

 

 

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/11/2019) yn caniatáu i'r Aelodau ystyried cynnydd darparu elfen LEADER Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 yn ardaloedd gwledig Wrecsam.

 

Cyflwynodd y Cadeirydd Gydlynydd Rhaglen LEADER, Adam Bishop a Gareth Evans, Ysgrifennydd Cwmni, i'r cyfarfod a chafwyd cyflwyniad ganddynt a oedd yn darparu trosolwg manwl mewn perthynas â darpariaeth y rhaglen hyd yma, yn canolbwyntio ar elfen LEADER a phum thema LEADER ar gyfer Cymru.   Roedd y cyflwyniad hefyd yn darparu manylion prosiectau gwahanol y Cynllun Datblygu Gwledig, cyllideb LEADER Wrecsam Wledig a’r prosesau ar gyfer gwneud cais am gyllid.  Wedi'r cyflwyniad, cafwyd ymatebion ganddynt i gwestiynau gan Aelodau. 

 

Yn ystod y drafodaeth, fe nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

  • Cadarnhad bod rhaglen LEADER Llywodraeth Cymru wedi’i ymestyn tan fis Mehefin 2023 a bod cyllid ar draws Wrecsam Wledig wedi’i gadarnhau tan hyn.
  • Codwyd pryder ynglŷn ag effaith Brexit heb gytundeb ar y rhaglen.  

Cadarnhaodd Cydlynydd Rhaglen LEADER bod cryn dipyn o ansicrwydd o ran sut y byddai'r canlyniad hwn yn effeithio ar y rhaglen. 

  • Awgrymwyd y dylid hyrwyddo’r broses ymgeisio am gyllid yn ehangach.  

Cytunodd Cydlynydd Rhaglen LEADER y byddai'n ystyried hyn.

·         Darparodd Cydlynydd Rhaglen LEADER eglurhad o ran meini prawf cymhwyso a wardiau cymwys, a gytunwyd gan Lywodraeth Cymru.

·         Cyfeiriodd Cydlynydd Rhaglen LEADER at gynnydd y prosiectau peilot a fyddai’n arwain at ddatblygu cyfleoedd cyffrous ar gyfer Wrecsam.  

Roedd nifer o brosiectau wedi cynhyrchu straeon llwyddiant eisoes.

·         Byddai gwerthusiad annibynnol canol tymor o’r rhaglen yn cael ei gyflawni erbyn diwedd y flwyddyn, y gellir ei gyflwyno i’r Aelodau.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod y Pwyllgor yn diolch i Gadwyn Clwyd am yr adroddiad manwl a’r diweddariad ac yn canmol y cynnydd a wnaed.

 

(ii)        Y byddai adroddiad cynnydd pellach yn cael ei gyflwyno ymhen 18 mis – ddwy flynedd.

 

36.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitem 8  - Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 14 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd)Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraff 14 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl yr awdurdod neu drydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol neu fusnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus.

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem(au) canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – I wahardd y wasg a’r cyhoedd o’r Cyfarfod tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, gan ei bod yn debygol y byddai’r wybodaeth sydd wedi’i heithrio fel y diffinnir ym Mharagraff 14 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

37.

Diweddariad ar Gynllun Rheoli Asedau Strategol Stad Datblygu Economaidd

I dderbyn adroddiad ar lafar gan yr aelod arweiniol ar gyfer Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Darparodd yr Arweinydd Strategol ac Asedau ddiweddariad ar lafar ynglŷn â meddiannydd ail lawr Tŵr Rhydfudr yn dilyn trafodaethau gyda'r meddiannydd presennol.  

 

Darparodd y Pennaeth Cyllid eglurhad ynglŷn â’r newidiadau a wnaed yn flaenorol i drefniadau rheolaeth ariannol ar gyfer y Stad Datblygu Economaidd ynglŷn â’r targedau incwm a darpariaeth chwyddiant.   Cadarnhaodd i’r Aelodau y byddai unrhyw arian dros ben a gynhyrchir gan y Stad yn cael ei roi yn y gronfa glustnodi ar gyfer y Stad, yn unol â'r polisi presennol.  

 

Nodwyd na fyddai gwagio rhan o ail lawr Tŵr Rhydfudr yn effeithio ar y gyllideb nes 2020/21, ac y byddai gwerthusiad opsiynau ar gyfer Tŵr Rhydfudr yn cael ei gynnwys fel rhan o’r Cynllun Rheoli Asedau Strategol newydd.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod y Pwyllgor yn ailystyried yr argymhelliad i’r Bwrdd Gweithredol o’r cyfarfod blaenorol ynglŷn ag ailalinio targed incwm ar gyfer y Stad Datblygu Economaidd fel rhan o broses gosod y gyllideb ar gyfer 2020/21, pan fyddai rhagor o wybodaeth ar gael ynglŷn â defnydd Tŵr Rhydfudr yn y dyfodol. 

 

(ii)        Bod diweddariad ynglŷn â defnydd o ail lawr Tŵr Rhydfudr yn y dyfodol yn cael ei ddosbarthu i Aelodau’r Pwyllgor er gwybodaeth pan y darperir rhagor o wybodaeth fanwl gan y meddiannydd.  

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.