Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

20.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Nigel Williams.

21.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad.

22.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 72 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

CYTUNWYD – I lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir.

23.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 86 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/126/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth iddo ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Cyflwynodd y Swyddog Craffu'r adroddiad a hysbysodd nad oedd unrhyw newidiadau arfaethedig i'r rhaglen waith ers y cyfarfod diwethaf.

 

CYTUNWYD: Bod y Rhaglen Waith, fel sydd ynghlwm yn Atodiad 1 adroddiad HF/126/18s yn cael ei chytuno.

24.

Ty Pawb pdf icon PDF 166 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HHE/45/18s) a roddodd gyfle i Aelodau adolygu a gwneud sylwadau ar berfformiad gweithredol ac ariannol Tŷ Pawb yn ystod ei saith mis cyntaf o fod ar agor. 

           

Wrth gyflwyno’r adroddiad, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol at nifer o lwyddiannau oedd yn gysylltiedig â'r prosiect, gan ofyn wrth yr Aelodau am nodi'r ffaith y cafodd ei gyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb.  Hysbysodd hefyd bod y rhagolygon presennol yn awgrymu y bydd y nifer o ymwelwyr i Dŷ Pawb o fewn y 12 mis cyntaf ddwywaith yn fwy na'r rhagfynegiad dechreuol.  Fe ddatganodd ei ddiolch yn bersonol i’r holl swyddogion allweddol oedd yn rhan o’r prosiect am eu gwaith caled a'u hymrwymiad.

 

Yn ystod y drafodaeth, codwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·         Roedd pryderon gan rai Aelodau nad allent lunio casgliadau ystyrlon o’r wybodaeth ariannol a ddarparwyd gan fod diwygiadau wedi eu gwneud i'r meysydd incwm a gwariant o'i gymharu â'r Cynllun Busnes Fourth Street gwreiddiol.

·          Darparodd swyddogion eglurhad am y ffigyrau presennol a sut maent yn cymharu â’r rhai a ddarparwyd yn y cynllun gwreiddiol. Roedd awgrym bod rhai o'r ffigyrau targed incwm o fewn yr adroddiad wedi eu gosod yn rhy isel a bod angen iddynt fod yn fwy uchelgeisiol.  Awgrymwyd y dylid adolygu’r rhain.

·         Cydnabuwyd bod nifer o broblemau bychain yn ystod wythnosau cyntaf yr agoriad, yn cynnwys methu â chynhyrchu rhaglen o ddigwyddiadau.  Nodwyd hefyd, yn ystod digwyddiad Octoberfest, bod nifer o ddigwyddiadau anffodus lle na chafodd rhai aelodau o’r cyhoedd fynediad drwy un o’r mynedfeydd. Dywedodd y swyddogion bod hyn wedi bod yn broses dysgu ac ni fyddai'r math hwn o ddigwyddiad yn cael ei gynnal yn Nhŷ Pawb yn y dyfodol.

·         Roedd pryderon gan rai Aelodau nad oedd modd cymharu nifer yr ymwelwyr gyda’r cynllun marchnad blaenorol oherwydd y diffyg cyfrifwyr yn y gorffennol. 

·         Awgrymwyd na ddylid mesur llwyddiant yn nhermau ariannol yn unig a bod angen cydnabod yr effaith gadarnhaol o brofiadau dysgu a diwylliannol amrywiol a gynigir i bobl ifanc ac oedolion yn Nhŷ Pawb.

·         Cydnabuwyd bod gan Wasanaethau Cymdeithasol ac Addysg lefel arwyddocaol o fewnbwn yn y gweithgareddau a ddarperir yn Nhŷ Pawb.

·         Cydnabuwyd bod dull cydweithredol yn Nhŷ Pawb gyda lleoliadau eraill a bod lefel uchel o ewyllys da o fewn cymuned greadigol Wrecsam.

·         Cydnabuwyd bod y masnachwyr yn rhan annatod o brofiad a llwyddiant Tŷ Pawb.

·         Roedd Cyngor y Celfyddydau, a oedd wedi buddsoddi yn yr adeilad, yn gadarnhaol iawn o ran ei adborth ac mae cais wedi ei gyflwyno am fwy o gyllid.

 

 

 

CYTUNWYD -

 

(i)            Bod y Pwyllgor yn cydnabod y datblygiad sylweddol a llwyddiant Tŷ Pawb ac yn cyfleu eu gwerthfawrogiad i bawb ynghlwm.

(ii)          Trefnu adroddiad monitro perfformiad blynyddol ar gyfer 12 mis cyntaf gweithredu Tŷ Pawb yn 2019. Adroddiad i gynnwys y canlynol:-

·         Dadansoddiad manylach o incwm a gwariant

·         Cynllun Gweithredu Bwrdd Cynghori Tŷ Pawb

·         Adborth gan wirfoddolwyr, masnachwyr ac ymwelwyr Tŷ Pawb.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.