Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

10.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir.

 

 

11.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 116 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/88/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Cyflwynodd y Swyddog Craffu yr adroddiad, gan gyfeirio at adran 4 yn benodol, a chynigiwyd y newidiadau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         ’Prosiectau Cynnig Twf Gogledd Cymru’ – yr Hwylusydd Craffu i gysylltu â Phennaeth Tai a’r Economi i ystyried y posibilrwydd o graffu ar brosiectau dan y penawdau ‘Gogledd Cymru Clyfar a Gogledd Cymru Cryf’ fydd yn effeithio Wrecsam.

 

·         ‘Arbedion Arfaethedig i Gyllideb 2019/20 a 2020/21’ – ystyried craffu ar doriadau arfaethedig fyddai’n dod o dan faes y Pwyllgor yn y cyfarfod ar 3 Hydref 2018, os bydd y wybodaeth berthnasol am y setliad llywodraeth leol ar gael.

 

·         ‘Helpu Busnesau a Mentrau Cymunedol Newydd yn Wrecsam’ – i’w ohirio o gyfarfod 3 Hydref 2018 i’r cyfarfod a gynhelir ar 6 Chwefror 2019.

 

 

CYTUNWYD: Y dylid cytuno ar y Rhaglen Waith, ynghlwm yn Atodiad 2 i adroddiad HF/88/18s, yn amodol ar y newidiadau a nodwyd eisoes.

 

 

 

 

 

12.

Prosiect Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (LlLlLlA) - Gofal plant - Sprouts pdf icon PDF 151 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/20/18),

gan gyflwyno’r rhesymau dros gau meithrinfa gofal plant Sprouts a sefydlwyd fel rhan o’r Rhaglen LlLlLlA, a nodi’r gwersi a ddysgwyd yn ystod y broses hon.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ei adroddiad ac ymatebodd i gwestiynau’r Aelodau amdano wedi hynny. Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, codwyd y pwyntiau canlynol yn benodol:

 

·                    Pwysleisiodd nifer o Aelodau eu hanfodlonrwydd na chraffwyd ar eu pryderon cynnar am y prosiect hwn, fel y ceisiwyd yn wreiddiol.    

·                    Cafwyd pryderon pellach gan Aelodau ynglŷn â’r diffyg proses reoli prosiect briodol, a gyfrannodd at y methiannau a nodwyd. 

·                    Cydnabuwyd, er bod nifer o adrannau'n gweithio mewn partneriaeth yn ystod cam datblygu’r prosiect, y dylai strwythur rheoli gwahanol fod wedi'i sefydlu ar gyfer rhedeg y feithrinfa o ddydd i ddydd.

·                    Rheolwyd y prosiect o fewn yr Adran Dysgu Gydol Oes, a gallai fod wedi elwa ar gydweithio agosach neu drefniadau partneriaeth gyda chydweithwyr oedd yn fwy uniongyrchol gysylltiedig â darparu gofal plant.

·                    Pwysleisiodd y Swyddogion fod proses reoli prosiectau CBSW wedi’i diwygio ers hynny i gynnwys llawlyfr cam wrth gam ar gyfer pob prosiect, gyda'r Uwch Dîm Rheoli’n monitro bob chwarter.

·                    Mewn ymateb i bryder gan Aelod, cadarnhaodd y Swyddogion y cadwyd at feini prawf cymorth gwladwriaethol.

·                    Roedd CBSW yn cyfathrebu’n rheolaidd â swyddogion Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r rhaglen LlLlLlA ac nid oedd y Swyddogion yn ymwybodol o unrhyw gynlluniau gan LlC i gymryd unrhyw ran o’r grant a gafwyd ar gyfer y Prosiect hwn yn ôl, gan iddo gyflawni canlyniad a ddisgwyliwyd ar gyfer egwyddorion y cyllid hwn. 

Pwysleisiwyd bod pob prosiect presennol yn dal i gydymffurfio ag egwyddorion prosiect LlLlLlA.

·                    Nododd y Swyddogion fod prosiect Sprouts wedi’i seilio ar yr asesiad o effeithlonrwydd gofal plant. 

Cydnabuwyd y dylai mwy o ymgynghoriad gyda grŵp ehangach o ymgyngoreion fod wedi’i gynnal, fyddai wedi darparu gwell syniad o’r galw am y cyfleuster hwn.

·                    Cydnabuwyd bod yr amserlenni ar gyfer cyllid LlLlLlA wedi golygu mai ychydig o amser a gafwyd i baratoi achos busnes cadarn.

·                    Awgrymwyd bod mynd ar ôl cyllid grant yn wrthgynhyrchiol os nad oedd posib cynhyrchu refeniw incwm.

·                     Cydnabuwyd bod gan CBSW enw da am fod yn hynod lwyddiannus wrth sicrhau cyllid grant a chyflawni prosiectau llwyddiannus.

 

CYTUNWYD -

 

(i)           Nododd y Pwyllgor bod y rhaglen LlLlLlA gyffredinol wedi bod yn llwyddiannus ac wedi cyflawni’r canlyniadau a geisiwyd.

(ii)          Cefnogodd y pwyllgor y newidiadau a wnaed i’r broses rheoli prosiectau, gan ofyn am gopi o’r llawlyfr rheoli prosiectau diwygiedig.

(iii)         Y dylid mynd i’r afael ag unrhyw achos pryder allai godi wrth ystyried y llawlyfr rheoli prosiectau diwygiedig drwy gyflwyno ffurflenni cais am bwnc.

(iv)         Y dylid sicrhau bod rhaid i bob prosiect yn y dyfodol gynnal lefelau gofynnol o ymgynghoriad gyda budd-ddeiliaid cyn cychwyn arnynt.

(v)          Y byddai rhaglenni gwaith y pwyllgor yn y dyfodol yn cynnwys manylion yr adroddiad ar brif bwyntiau rheoli prosiectau, sy’n cael ei rannu ar hyn o bryd gyda Chadeirydd ac Is-gadeirydd y pwyllgor.     

 

 

 

 

 

 

 

13.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitem 8  - Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 14 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd)Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraff 14 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl yr awdurdod neu drydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol neu fusnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus.

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem(au) canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r Cyfarfod tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, gan ei bod yn debygol y byddai’r wybodaeth sydd wedi’i heithrio fel y diffinnir ym Mharagraff 14 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd) yn cael ei ddatgelu iddynt pe baent yn bresennol.

 

14.

Diweddariad ar Gynllun Rheoli Asedau Strategol y Stad Datblygu Economaidd

Ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer yr Economi - Datblygiad Economaidd ac Adfywio.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio adroddiad (HHE/37/18s) i alluogi’r Aelodau i ystyried y cynnydd a wnaed o ran gweithredu’r camau a nodwyd yng Nghynllun Rheoli Asedau Strategol Stad Datblygu Economaidd (SAMP) 2014-2019.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad ac yna ymatebodd i

gwestiynau’r Aelodau.

 

CYTUNWYD -

 

i)          Y byddai’r Pwyllgor yn nodi’r cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun Rheoli Asedau Strategol y Stad Datblygu Economaidd hyd yma, ac yn diolch i'r Aelod Arweiniol a'r Swyddogion am eu gwaith yn y maes hwn.

ii)        Y byddai’r Pwyllgor yn cael adroddiad pellach ar ddatblygiad y SAMP yng nghyfarfod Ebrill 2019.

iii)       Y byddai’r Pwyllgor yn gofyn i’r Pennaeth Cyllid ailystyried y targedau incwm a osodwyd ar gyfer y stad economaidd yng nghyllideb 2019/20, er mwyn lleihau eu heffaith ar y gyllideb sydd ar gael ar gyfer atgyweirio a chynnal a chadw, a ddefnyddiwyd yn flaenorol i'w gosod yn erbyn y ffigwr hwn.

iv)      Y byddai’r Pwyllgor yn cefnogi buddsoddiad ychwanegol mewn darparu unedau diwydiannol bychain ar gyfer y stad datblygu economaidd ac yn cael adroddiad ar y mater hwn mewn cyfarfod yn y dyfodol.   

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.