Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

5.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Sonia Benbow-Jones, R Alun Jenkins a Marc Jones.

 

6.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

CYTUNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2018 fel cofnod cywir.

 

7.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 135 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/73/18s) i gynorthwyo’r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Cyflwynodd y Swyddog Craffu yr adroddiad gan gyfeirio at adran 4 yn benodol, ac yn ystod y drafodaeth cynigwyd y newidiadau canlynol:

 

'Strategaeth Trechu Tlodi’ – i’w symud o gyfarfod mis Hydref i gyfarfod mis Tachwedd 2018.

 ‘Craffu ar Gynnig Twf Gogledd Cymru’ – i’w atgyfeirio at y Grŵp Cydlynu Craffu i’w ystyried yng ngoleuni’r cyllid LlC diweddar sydd nawr ar gael ar gyfer diweddaru'r Canllaw Cydgraffu.   

 

CYTUNWYD: Cytuno ar y Rhaglen Waith, fel sydd ynghlwm yn Atodiad 1 i’r adroddiad HF/73/18s, yn amodol ar y newidiadau a nodwyd.

8.

Strategaeth Cysylltedd Digidol Gogledd Cymru pdf icon PDF 137 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Arweiniol dros Drefniadaeth Sefydliadol – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HHE/31/18s) yn cyflwyno Strategaeth Cysylltedd Digidol Gogledd Cymru a gafodd ei ystyried gan Fwrdd Twf Cysgodol Gogledd Cymru ar 16 Mawrth 2018. Mae'r adroddiad hefyd yn hysbysu'r Aelodau am y camau nesaf, gan gynnwys gwaith ar y cynllun gweithredu manwl a datblygiad cais i Gronfa Rhwydwaith Ffibr Llawn Lleol Llywodraeth y DU ac yn amlinellu sut y gall Bwrdeistref Sirol Wrecsam fanteisio ar y cynigion.

 

Wrth gyflwyno ei adolygiad, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol yn benodol at y dyheadau sydd wedi’u cynnwys yng Ngweledigaeth Twf Gogledd Cymru a rhesymeg dros fuddsoddi Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

 

Diolchodd yr Aelod Arweiniol i’r Pennaeth Tai a’r Economi a’i swyddogion am y gwaith y maent wedi ei wneud hyd yma i roi’r achos busnes perthnasol at ei gilydd.

 

Rhoddodd y Pennaeth Tai a’r Economi gyflwyniad a ddarparodd mwy o gyd-destun o ran sut y gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam fanteisio ar y cynigion sy’n gysylltiedig â’r Strategaeth.  Darparodd y cyflwyniad fanylion pellach dan y penawdau canlynol:

 

·         Blaenoriaethau Digidol

·         Cryfderau a Gwendidau Presennol

·         Gofynion Cysylltedd Digidol yn ôl sector

·         Strategaeth Ymyrraeth

·         Cymhariaeth Band Eang Sefydlog

·         FibreSpeed

·         Cymhariaeth Cysylltedd Symudol

 

Yn ystod y drafodaeth, nodwyd y pwyntiau canlynol yn benodol:

 

·         Roedd pryder am gyflymder presennol y band eang mewn rhai ardaloedd o Wrecsam a’r angen i'w wella, yn enwedig mewn rhai ardaloedd gwledig.

·         Mae angen cydnabod y cydberthynas rhwng galw, mynediad a fforddiadwyedd. Gallai codi ymwybyddiaeth am gynllun talebau Llywodraeth Cymru helpu i ysgogi’r galw.

·         Cydnabod gwelliannau diweddar i argaeledd band eang yn Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, i fusnesau a thrigolion.

·         Cydnabod y byddai mwy o gyfleoedd ar gyfer cysylltiad i rwydwaith ffibr llawn drwy’r cynllun Rhwydwaith Ffibr Llawn Lleol.

·         Awgrymwyd y gellid gwneud cyfleoedd ar gyfer cysylltedd digidol tai cymdeithasol ar gael fel rhan o’r Safon Ansawdd Tai Cymru.

·         Awgrymwyd y gellid rhannu seilwaith TGCh rhwng cyrff cyhoeddus.

·         Mewn ymateb i gwestiwn Aelod, cynghorodd y Pennaeth Tai a’r Economi nad oedd unrhyw gynlluniau eto i weithio ochr yn ochr â Heddlu Gogledd Cymru ar y strategaeth hon ond y byddai’n trafod yr opsiwn ymhellach â’i gydweithwyr.

·         Yr angen am lefel uwch o gydlyniad polisïau priffyrdd a chynllunio ar draws Gogledd Cymru.

·         Yr angen i gael ffibr ym mhob adeilad cyhoeddus.

·         Cydnabyddiaeth bod cynlluniau cyflymder ffibr llawn cymunedol ar gael a allent fod o gymorth wrth gyllido costau seilwaith i ddarparu cysylltiad â grwpiau anodd eu cyrraedd. Cytunodd y Pennaeth Tai a’r Economi i ymchwilio ymhellach er mwyn darparu mwy o wybodaeth i Aelodau ynghylch y cynllun.

·         Mewn ymateb i bryder Aelod bod nod y prosiect yn ymddangos yn uchelgeisiol, cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol a'r swyddogion eu bod yn teimlo bod hon yn sefyllfa gadarnhaol i fod ynddi.

·          Yr angen i leihau’r risg yn erbyn unrhyw beth a allai rwystro darpariaeth.

 

CYTUNWYD -

 

    (i)        Bod Gweithdy Holl Aelodau yn cael ei drefnu gydag ymgynghorwyr GreySky i ddatblygu ymhellach dealltwriaeth Aelodau o’r cyfleodd sy’n codi o Strategaeth Cysylltedd Digidol Gogledd Cymru.

  (ii)        Bod camau  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 8.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.