Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr J R Skelland a Nigel Williams.

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 61 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ebrill 2018 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cywiro’r Cofnodion

Cofnod 44 – ail bwynt bwled – Meithrinfa Sprouts

 

Dywedodd yr Aelod perthnasol ei fod wedi datgan hefyd y gellid trafod y mater o dan ran ii pan na fyddai’r wasg a’r cyhoedd yn bresennol, pe bai angen.

 

CYTUNWYD – yn amodol ar y newidiadau a grybwyllwyd uchod, llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ebrill 2018 fel cofnod cywir.

3.

Diweddariad ar Gynllun Rheoli Asedau Strategol Marchnadoedd Canol Tref pdf icon PDF 140 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer yr Economi - Datblygiad Economaidd ac Adfywio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros yr Economi - Datblygiad Economaidd ac Adfywio adroddiad (HHE/26/18s) i ofyn i Aelodau ystyried cynnydd y gwaith o weithredu’r camau a nodwyd yng Nghynllun Rheoli Asedau Strategol Marchnadoedd Canol y Dref (SAMP) 2016-2021.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad ac yn ystod y drafodaeth, codwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·         Cydnabuwyd bod rhai problemau dechreuol wedi bod â chysylltedd o ran gosod wi-fi.

·           Roedd y materion hyn wedi cael eu datrys gan y darparwr gwasanaeth, BT ac roedd y lefelau perfformiad wedi gwella.  Cadarnhawyd bod cost wi-fi, a rennir rhwng y dair marchnad, yn dibynnu ar seilwaith yr adeilad.

·         Awgrymodd un Aelod efallai y byddai’n fwy cost effeithiol gosod teledu cylch cyfyng yn ogystal â wi-fi yn hytrach nag ariannu hwnnw ar wahân yn ddiweddarach.  Dywedodd Swyddogion bod gosod wi-fi wedi bod yn flaenoriaeth i fasnachwyr y marchnadoedd.

·         Cydnabuwyd bod y profiad siopa wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf a bod cyfryngau cymdeithasol, marchnata a brandio’r wefan i gyd yn hanfodol i lwyddiant y marchnadoedd.

·         Cais am roi ystyriaeth i osod paneli solar wrth wneud y gwaith toi sy'n rhan o'r rhaglen waith.

·         Pryder ynghylch y lleoedd gwag ym Marchnad y Cigyddion.  Dywedodd swyddogion bod lleoedd gwag yn y farchnad a bod hynny’n broblem barhaus ond bod yr opsiwn i gael gwared ar rai o’r stondinau gwag yn cael ei ystyried er mwyn creu mwy o le ‘sefyll’.

·         Cydnabuwyd bod Tŷ Pawb wedi creu nifer o fusnesau newydd a oedd yn perfformio'n dda iawn a bod hyn wedi effeithio ar y lleoedd gwag ym Marchnad y Cigyddion.

·         Cydnabuwyd y gwaith sy’n cael ei wneud gan fyfyrwyr yng Nglyndŵr a Choleg Cambria.  Roedd ymchwil wedi awgrymu bod ymwelwyr yn chwilio am brofiad wrth ymweld â marchnadoedd a bod adloniant a lle ‘sefyll’ yn rhan bwysig o'r profiad hwn. 

·         Cais i fyfyrwyr sy’n gysylltiedig â phrosiectau yn y dyfodol i ystyried hanes yr adeiladau marchnad fel rhan o’u hymchwil.

·         Cadarnhawyd bod adolygiadau rhent yn cael eu cynnal yn rheolaidd a bod eu hamledd yn dibynnu ar p’un a yw’r stondinwyr yn meddu ar drwydded reolaidd neu achlysurol.

·         Rhaglen Adfywio a Buddsoddi Llywodraeth Cymru oedd y prif ffynhonnell ariannu ond byddai cyfleoedd eraill i gynhyrchu cyllid yn cael eu ceisio trwy’r Cynllun Rhanbarthol.

·         Cyfeiriodd y Cadeirydd at e-bost a dderbyniwyd gan un o gynrychiolwyr masnachwyr y farchnad ynglŷn â materion ehangach yn ymwneud â chanol y dref.   Cytunwyd y byddai’r Cadeirydd, yr Is-Gadeirydd a’r Swyddogion yn cyfarfod â nhw i drafod y materion a godwyd a byddai adborth yn cael ei roi i’r Pwyllgor ar amser priodol.

 

CYTUNWYD:  That -

 

(i)    Diolch i swyddogion am y gwaith y maent wedi’i wneud hyd yma i hyrwyddo Marchnadoedd Dan Do Wrecsam;

(ii)  bod Aelodau yn canmol y cynnydd a wnaethpwyd a pharhau i gefnogi’r cynllun gweithredu a’r blaenoriaethau a amlinellir yn yr adroddiad.  

(iii) Bod y Pwyllgor yn gwneud cais am adroddiad cynnydd pellach i’w gyflwyno ym mhen 12 mis gan gynnwys adborth gan fasnachwyr y farchnad, costau  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 3.

4.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 110 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/60/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Oherwydd nifer yr eitemau ar y rhaglen dros dymor yr hydref, cytunodd y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd gysylltu â’r Aelodau Arweiniol / Swyddogion perthnasol ynglŷn â’r posibilrwydd o newid amserlenni’r adroddiadau hyn.  Yn y cyfamser, cynigwyd y newidiadau canlynol:-

 

·         Ffurflen Dewis Testun Craffu ‘Tŷ Pawb’ - adroddiad cynnydd 6 mis i’w ystyried yn hydref 2018.

·          ‘Meithrinfa Sprouts’ – cais i hwn gael ei ddwyn ymlaen o gyfarfod mis Medi i gyfarfod mis Gorffennaf 2018.

·         Oedi’r ‘Cynllun Datblygu Gwledig’ tan y cyfarfod ym mis Tachwedd 2018 yn hytrach na mis Medi.

 

CYTUNWYD – Y dylid cytuno ar y Rhaglen Waith, sydd wedi’i hamgáu yn Atodiad 1 adroddiad HF/60/18s, yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt uchod.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.