Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Trevor Bates, Sonia Benbow-Jones, Hugh Jones a John Pritchard.

 

12.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 280 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir.

 

 

13.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 41 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/34/19s) er mwyn i’r Pwyllgor ystyried a chytuno ar ei raglen waith am y flwyddyn i ddod.

 

Gan nodi nad oedd yna eitemau busnes wedi’u trefnu ar gyfer cyfarfod mis Hydref, awgrymodd y Cadeirydd y dylid ddefnyddio’r cyfarfod er mwyn rhoi cyfle i’r Pwyllgor ymweld â Chanolfan Gyswllt y Cyngor, o ystyried ffocws y Pwyllgor ar wasanaeth i gwsmeriaid.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar yr hyn y soniwyd amdano, i gymeradwyo’r Rhaglen Waith a amlinellwyd yn adroddiad COGC/34/19s.

 

14.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam (BGC) pdf icon PDF 346 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/35/19s) i dderbyn ac ystyried Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam oedd wedi cael ei anfon i’r pwyllgor craffu yn unol â deddfwriaeth a phrotocol cytunedig ‘Atebolrwydd a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam’.  Roedd yr adroddiad hefyd yn galluogi’r pwyllgor i ystyried ar y cyd â’r BGC, rôl y pwyllgor craffu mewn cysylltiad â’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a chytuno ar y ffocws ar gyfer craffu yn y dyfodol.

 

Croesawodd y Cadeirydd Lyndsey Rawlinson (Cadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC)), Michael Cantwell (CBSW) a Rob Smith (BIPBC) i’r cyfarfod.  Rhoddodd yr Hwylusydd Craffu drosolwg i’r Aelodau o gefndir deddfwriaethol i waith craffu’r BGC.  Wedyn rhoddodd Gadeirydd y BGC gyflwyniad i’r Pwyllgor yn tynnu sylw’n benodol at:

- weledigaeth hir dymor y BGC a’r gwaith y mae partneriaid yn ei wneud

- y 15 blaenoriaeth sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Lles 5 mlynedd, a’r meysydd o ffocws cychwynnol

- pwysigrwydd cynaliadwyedd, ymrwymo i weithio mewn partneriaeth a sefydlu’r 5 ffordd o weithio ar draws sefydliadau partner

- gwerth rhannu profiadau ar draws yr 19 Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru

- materion ariannol

 

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelodau i ofyn cwestiynau i'r swyddogion oedd yn bresennol.  Codwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Cydnabod bod gwaith y Bwrdd yn eu dyddiau cynnar.

·         Y rhwystrau yn sgil prosesau caffael gwahanol ar draws sefydliadau partner. Mae hyn yn fater y mae’r BGC wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag o.

 

·         Nodwyd fod cyllid grant Llywodraeth Cymru ar gael ar gyfer prosiectau rhanbarthol penodol.

·         Pwysleisiwyd yr angen i weithio gyda Llywodraeth Cymru ac ar draws sefydliadau i sicrhau fod ffrydiau ariannu yn cael eu cael eu defnyddio’n llawn ac yn effeithlon.

·         Nodwyd mai rhan o rôl BGC Wrecsam oedd creu amodau ar gyfer cydweithio effeithiol i gyrraedd nodau'r Cynllun Lles.

·         Wrth i flaenoriaethau’r BGC newid, mae angen i gynrychiolwyr partneriaid gwahanol fod yn bresennol ar amseroedd gwahanol. Fe nodwyd bod egwyddor o gydraddoldeb aelodaeth yn parhau ar draws sefydliadau partner BGC. Rhoddodd Cadeirydd y BGC sicrwydd fod y rheini oedd yn bresennol yng nghyfarfodydd y BGC yn ymroddedig.

 

·         Gofynnwyd am sicrwydd fod dulliau priodol ar waith er mwyn i bartneriaid adrodd yn ôl i'w sefydliadau ar waith y BGC.  Roedd Cadeirydd y BGC yn cydnabod fod hyn angen digwydd yn fwy effeithiol.

 

·         Yr angen i adnabod meysydd sydd yn debyg yn rhanbarthol ar draws Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn ceisio lleihau dyblygu a rhoi cyfleoedd i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ddysgu gan ei gilydd. Dywedodd Cadeirydd y BGC wrth y Pwyllgor ei bod hi a sawl aelod arall yn aelodau o fwy nag un BGC.

 

·         Pwysigrwydd sefydlu ffyrdd newydd o weithio mewn i sefydliadau partner i sicrhau cynaliadwyedd hir dymor. Cadarnhaodd Cadeirydd y BGC fod y mater yma’n parhau i gael ei drafod gyda'r Comisiynydd.

 

·         Yr angen i werthuso mewn termau ariannol y gost i bob sefydliad i gefnogi’r BGC.

·         Gofynnwyd bod mwy o drafod yn digwydd gyda Chynghorau Cymuned i’w galluogi i gyfrannu at waith y  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 14.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.