Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

42.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Gwenfair Jones.

 

43.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau am eu cyfrifoldeb dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r materion i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen – Y Cynghorwyr Bryan Apsley, Adrienne Jeorrett a John Pritchard – Personol sy’n Rhagfarnu – Llywodraethwr Ysgol.

Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Erthygl 12(2) Cod Ymddygiad yr Aelodau, gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

44.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 81 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2019 fel cofnod cywir.

 

45.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 101 KB

To consider the report of the Head of Finance

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/14/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor i ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Tynnodd yr Hwylusydd Craffu sylw’r Aelodau at y materion canlynol:

 

·         Er mwyn cydbwyso llwyth gwaith y Pwyllgor, bydd y Cadeirydd a’r Hwylusydd yn adolygu’r eitemau sydd ar raglen cyfarfodydd Mehefin a Gorffennaf.

·         Cyn i’r Pwyllgor graffu Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ym mis Medi, bydd sesiwn hyfforddiant yn cael ei threfnu ar gyfer aelodau’r Pwyllgor.

·         Y Ffurflen Dewis Testun yn Atodiad 1 sy’n ymwneud â Recriwtio a Chadw staff Cyngor Wrecsam, y cytunwyd arni gan y Pwyllgor.

·         Dogfen gwmpasu ar gyfer Grŵp Tasg a Gorffen Defnydd o Adeilad Ysgol Groves yn y Dyfodol yn Atodiad 2 yr adroddiad a nodwyd.

·         Cyn i’r Pwyllgor ystyried Paratoadau’r Cyngor ar gyfer Brexit y mis nesaf, bydd gwybodaeth, sy’n cynnwys sesiwn friffio CLlLC ar gyfer pwyllgorau craffu awdurdodau lleol i helpu gyda’r paratoadau ar gyfer goblygiadau Brexit, yn cael ei dosbarthu i aelodau’r Pwyllgor.

 

CYTUNWYD – Y dylid cymeradwyo’r rhaglen waith.

 

46.

Monitro a Rheoli'r Gyllideb 2018/19 pdf icon PDF 67 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad yr Aelodau mewn perthynas â’r eitem hon yng Nghofnod 43 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/07/19s) i hysbysu'r Aelodau am sefyllfa gyllidebol bresennol y Cyngor ar ôl wyth mis o flwyddyn ariannol 2018/19.   Diolchodd yr Aelod Arweiniol i’r Pennaeth Cyllid a’i dîm am eu gwaith caled yn craffu ar ac yn rheoli cyllideb y Cyngor.  Cymeradwywyd gwaith llywodraethwyr a staff ysgolion ar reoli eu cyllidebau hefyd.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, codwyd y materion canlynol gan y Pwyllgor:

 

Yr Amgylchedd a Chynllunio

 

·         Nodwyd bod yr adran yn rhagweld gorwariant net o £1200k ym meysydd Casglu a Gwaredu Sbwriel, sy’n codi o ostyngiad pellach yng ngrant Llywodraeth Cymru yn 2018/19, a Meysydd Parcio. 

Roedd cynllun adfer diffyg ariannol wedi’i sefydlu, gyda’r nod o wneud arbedion o tua £350k.

·         Adroddwyd bod nifer y gweithwyr asiantaeth a gyflogir gan yr Adran wedi gostwng yn sylweddol. 

Rhagwelwyd y byddai gostwng amlder casgliadau gwastraff gardd yn y gaeaf yn cael effaith gadarnhaol bellach ar lefelau staffio.

·         Nodwyd bod yr Arweinydd wedi gofyn i Bennaeth yr Adran rannu’r adroddiad a gomisiynwyd ar effeithiolrwydd adran yr Amgylchedd gyda’r aelodau cyn gynted ag y bo modd.

·         Cadarnhawyd bod y contract Menter Cyllid Preifat Rheoli Gwastraff yn rhedeg o fewn y gyllideb.

·         Rhagwelwyd cynnydd yn y costau sy’n gysylltiedig â Chludiant AAA yn y flwyddyn ariannol nesaf.

 

Gofal Cymdeithasol i Blant

 

·         Roedd yr Adran yn wynebu cynnydd na welwyd ei debyg o’r blaen mewn achosion Plant sy'n Derbyn Gofal. 

Mynegodd yr Aelod Arweiniol pa mor ddiolchgar yr oedd i’r adran am y gwaith y maent yn ei wneud dan bwysau sylweddol.

 

Cyllid

 

·         Nododd yr Aelodau y gwnaed arbedion o ganlyniad i reoli swyddi gwag.

 

Ysgolion

 

·         Mynegwyd pryder o ran yr amrywiant ym malansau ysgolion.

·         Adroddwyd bod yr amcanestyniadau diweddaraf a welir yn yr adroddiad yn dangos gwelliant bychan.  

Rhagwelwyd y byddai balansau ysgolion yn tua £564k ar y cyfan ar gyfer y flwyddyn.

·         Nodwyd bod y Pennaeth Addysg a’r Pennaeth Cyllid wedi ymweld ag ysgolion sy’n gweithredu dan gynllun adfer diffyg ariannol trwyddedig er mwyn cynnig her a chefnogaeth briodol.

·         Bu i’r Aelod Arweiniol Addysg atgoffa’r Pwyllgor bod cyllideb 2019/20, a gymeradwywyd yn ddiweddar gan y Cyngor, yn cynnwys 3% o ymgodiad i ysgolion.  Ond mae ysgolion yn parhau i wynebu pwysau allai alw ar rai i adolygu eu cynlluniau gwariant. 

Hysbyswyd yr Aelodau bod CLlLC a’r Cyngor yn lobïo Llywodraeth Cymru yn gofyn am i ysgolion gael eu had-dalu er mwyn cwrdd â’r pwysau ychwanegol sy’n codi o bensiynau athrawon.

·         Rhoddwyd ystyriaeth i amlder y trefniadau adrodd ar a monitro’r gyllideb gan y Pwyllgor hwn.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi’r adroddiad.

 

(ii)        O hyn ymlaen, y bydd y Pwyllgor hwn yn cael adroddiad monitro’r gyllideb ym mis Hydref ac adroddiad sefyllfa derfynol y gyllideb ym mis Mai, a bod adroddiad monitro’r gyllideb mis Ionawr yn cael ei thynnu oddi ar y rhaglen waith.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.