Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Gwahodd enwebiadau i benodi Cadeirydd y Pwyllgor Craffu am y flwyddyn sydd i ddod

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Bod y Cynghorydd Carrie Harper yn cael ei phenodi yn Gadeirydd Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu am y flwyddyn sydd i ddod.

 

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Dana Davies a Barrie Warburton.

 

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 91 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:

 

(i)         2 Mai 2019

(ii)        15 Mai 2019

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mai 2019 fel cofnod cywir.

 

4.

Amseroedd Cyfarfodydd

I roi ystyriaeth i amseroedd cychwyn y Cyfarfod hwn gan roi ystyriaeth i’r adnoddau ar gael ar gyfer gwe-ddarlledu.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y byddai cyfarfodydd Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu yn y dyfodol yn dechrau am 2.30pm. 

 

5.

Gwybodaeth Monitro y Gweithlu pdf icon PDF 321 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (CE/08/19) a oedd yn cynnwys gwybodaeth i’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu am adroddiad blynyddol Gwybodaeth Fonitro am y Gweithlu ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019.

 

Yn absenoldeb yr Aelod Arweiniol, cafwyd trosolwg o’r adroddiad gan Reolwr Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol.  Yna fe siaradodd y Prif Weithredwr gyda’r Pwyllgor gan roi sicrwydd ynghylch y gweithredoedd a’r ymyriadau i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn lefelau absenoldeb salwch a defnyddio asiantaeth ar draws y Cyngor, ond gyda ffocws arbennig ar feysydd gwasanaeth yr Amgylchedd a Gofal Cymdeithasol.  Dywedodd bod rheoli absenoldeb salwch a defnyddio asiantaeth yn parhau’n brif flaenoriaeth i’r Cyngor, eglurodd y broses monitro a dadansoddi a dywedodd ei fod yn hyderus bod yr ymyrraeth a gynhelir eisoes yn dangos gostyngiad mewn lefelau absenoldeb a defnyddio asiantaeth yn y chwarter cyntaf 2019/20.

 

Fe soniodd Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol am y gwaith sy’n digwydd i ad-drefnu’r gwasanaeth i wneud y defnydd gorau o adnoddau ac fe soniodd wrth yr Aelodau am waith gydag Adnoddau Dynol i sicrhau bod yr adran yn gystadleuol yn y farchnad recriwtio gofal cymdeithasol.  O ganlyniad, roedd yna dystiolaeth o welliant wrth recriwtio sydd bellach yn darparu cysondeb mewn staffio, cyflawniad y mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi ei gydnabod.  Dywedodd hefyd y bu gostyngiad wrth ddefnyddio gweithwyr asiantaeth yn y chwarter olaf.  Roedd y gwelliannau yma i’r gwasanaeth wedi arwain at ostyngiad yn lefel absenoldeb salwch ym maes Gwasanaethau Plant, fodd bynnag, roedd lefel yr absenoldeb salwch ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn parhau i fod yn heriol.

 

Dywedodd Prif Swyddog yr Amgylchedd a Thechnegol bod lefel y gweithwyr asiantaeth wedi gostwng yn sylweddol; o 65 i 7, yn sgil dull mwy hyblyg o reoli adnoddau. Er bod yna lefel eithaf uchel o drosiant staff yn y gwasanaeth, roedd y Prif Swyddog yn hyderus bod y gwasanaeth yn gweithredu ar y lefelau sefydliadol cywir. Roedd yr aelodau yn nodi’r heriau gwahanol mewn rheoli salwch yn codi o’r rolau gweithlu a phroffilau gwahanol a materion salwch cysylltiol rhwng staff swyddfa a staff rheng flaen, yr olaf yn tueddu i ddioddef mwy o salwch un diwrnod o ganlyniad i weithio mewn tywydd garw ac amodau corfforol gwahanol.  Yn ychwanegol, dywedodd fod yna sawl achos o salwch hir dymor ymysg staff danfon plant i'r ysgol a hebryngwyr croesfannau ysgol.

 

Rhoddodd Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad a gofynnwyd cwestiynau i’r Swyddogion.  Mewn trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

·         Fe nodwyd lefelau absenoldeb salwch hirdymor ar ffigurau absenoldeb salwch.

·         Cydnabuwyd bod y cynnydd bychan (0.6%) yn lefel absenoldeb salwch fesul gweithiwr yn unol â gwasanaethau cyhoeddus eraill ar draws Cymru.

·         Pryder ynghylch y cynnydd mewn canran o ddiwrnodau a gollwyd i absenoldeb salwch o ganlyniad i straen, iselder a phoen meddwl. 

Fe nodwyd y gwaith y mae’r Cyngor yn ei wneud mewn cysylltiad â strategaethau atal, yn enwedig ynghylch materion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

·         Gofynnwyd a oedd y ffigyrau yn nhabl 1  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 5.

6.

Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chwynion - Adroddiad Blynyddol 2018/19 pdf icon PDF 365 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (COGC/24/19s) a oedd yn rhoi manylion Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chwynion y Cyngor rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2019, yn cynnwys perfformiad a rhesymau am gyswllt cwsmeriaid.

 

Yn absenoldeb yr Aelod Arweiniol cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth: Cwsmeriaid a Digidol yr adroddiad yn tynnu sylw at y meysydd allweddol yn cynnwys:

·         datblygu gwasanaethau ar-lein

·         y duedd ostyngol mewn cyswllt cwsmer wyneb i wyneb

·         rhesymau pam fod cwsmeriaid yn cysylltu â’r Cyngor

·         lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid

·         gostyngiad yn y lefel o gwynion sy’n cael eu cefnogi

 

Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau i’r swyddog gan gyfeirio at y materion canlynol yn benodol:

 

·         Roedd yr aelodau’n falch o nodi’r cynnydd yng nghanran y cwsmeriaid a ddywedodd eu bod yn teimlo ei bod yn hawdd cael mynediad at y Cyngor. Gofynnwyd bod dadansoddiad o’r rhai oedd wedi ymateb a sut roeddynt wedi cael gafael ar yr arolwg yn cael ei ddarparu i’r Aelodau.

·         Nodwyd bod y nifer o bobl a gofrestrwyd i dderbyn rhybuddion e-bost gan y Cyngor wedi lleihau o ganlyniad i newidiadau GDPR i ddechrau ond bellach maent wedi cynyddu.

·         Nodwyd bod safle mewnrwyd newydd y Cyngor yn cael ei lansio’n fuan fyddai hefyd yn annog y defnydd o Fy Nghyfrif.

·         Gofynnwyd bod goddefgarwch Cerdyn Sgorio Gofal Cwsmer yn cael ei adolygu i sicrhau ymagwedd gyson.

·         Fe nodwyd bod 71 o gwynion yn erbyn y Cyngor yn ymwneud â biniau heb eu casglu. Roedd y gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu i fwy na 40,000 o eiddo. Fe awgrymwyd bod cwynion ynghylch casglu gwastraff yn cael eu cyfeirio at y Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd i’w hystyried ymhellach i sicrhau bod safonau'r gwasanaeth yn cael eu cyrraedd.

·         Gofynnwyd bod gwybodaeth yn ymwneud ag Adroddiad Cwynion a Chanmoliaeth Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael ei gynnwys yn y dyfodol.

 

CYTUNWYD – Y byddai Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor hwn yn paratoi Ffurflen Dewis Testun er mwyn atgyfeirio pryderon ynghylch cwynion gwastraff i’r Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd.

 

7.

Unrhyw fater arall

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd aelodau wybod:

·         y byddai Datganiad Rheoli Trysorlys ac adroddiad Strategaeth Fuddsoddi yn cael ei dynnu o’r rhaglen ar gyfer cyfarfod mis Gorffennaf.

·         Byddai Gweithdy Rhaglen Waith yn cael ei gynnal ar ddechrau cyfarfod mis Gorffennaf.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.