Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

60.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr MG Morris a Barrie Warburton.

 

61.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 79 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/10/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor i ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Hysbyswyd yr Aelodau bod y newidiadau y cytunwyd arnynt yn ystod y cyfarfod diwethaf wedi eu hymgorffori i’r rhaglen waith. Dywedwyd hefyd na fydd Adroddiad Monitro Perfformiad Chwarter 4 ar gael i’w ystyried ym mis Mehefin – bydd yr Hwylusydd Craffu yn rhoi gwybod i Aelodau pryd y bydd ar y rhaglen.

 

CYTUNWYD – Cymeradwyo’r rhaglen waith.

 

62.

Safonau'r Gymraeg – Cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg pdf icon PDF 97 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (COGC/08/19s) ynglŷn ag a yw’r Cyngor yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg, gan gynnwys cyfeiriad at nifer yr adroddiadau o ddiffyg cydymffurfio sy’n destun ymchwiliad gan Gomisiynydd y Gymraeg.

 

Dywedodd y Cadeirydd bod y Pwyllgor wedi derbyn gohebiaeth gan aelod o'r cyhoedd y bore hwnnw gyda sylwadau ar yr adroddiad. Dywedodd ei fod wedi darllen yr ohebiaeth ac y bydd yn trefnu i swyddogion ymateb yn uniongyrchol a rhannu’r ymateb gyda’r Pwyllgor.

 

Gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau i'r Aelod Arweiniol a'r swyddog a oedd yn bresennol. Mewn trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

·         Cynnydd CBSW o ran Safonau’r Gymraeg, a oedd wedi golygu newid diwylliannol ar draws y Cyngor.

·         Roedd cynllun gweithredu mewnol yn cael ei ddatblygu i wella ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg, a’i normaleiddio o fewn y sefydliad, gan ddarparu mwy o gyfleoedd i staff ddysgu a datblygu sgiliau iaith.

·         Enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfio.

·         Amrywiadau o ran cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg ar draws adrannau gwahanol.

·         Gofynnwyd am ddadansoddiad o’r wybodaeth ynglŷn â nifer y cwynion am y Gymraeg fesul adran.

·         Mae 95% o’r cwynion wedi eu derbyn gan Gomisiynydd y Gymraeg.   

Nid oes yn rhaid i aelodau o’r cyhoedd gysylltu â’r Cyngor i gwyno.

·         Mae’r Cyngor yn mynd i’r afael â phroblemau o ran diffygion ar wefan y Cyngor ac arwyddion ffyrdd anghywir er mwyn lleihau aflwyddiannau yn y dyfodol.

·         Gan gyfeirio at gost y gwasanaeth cyfieithu presennol gan Gyngor Conwy, cadarnhaodd y swyddog bod y gwasanaeth hwn yn un gwerth am arian. 

Byddai datblygu gwasanaeth cyfieithu mewnol yn golygu cost aruthrol ar adeg pan fo cyllidebau yn dynn, a gall hynny hefyd arwain at anghysondebau wrth gyrraedd y safonau a diffyg adnoddau pan fo cyfieithydd yn sâl neu ar wyliau. Dywedodd yr Aelod Arweiniol mai’r contract gyda gwasanaethau cyfieithu Cyngor Conwy yw’r ffordd fwyaf cost-effeithiol i gyrraedd y safonau. 

·         Dywedodd yr Aelod Arweiniol y dylid edrych ar y costau sydd ynghlwm wrth gyrraedd y safonau fel buddsoddiad yn y Gymraeg a diwylliant, sy'n darparu cyfle i bobl ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd.

·         Gwnaed cais i nifer yr ymchwiliadau a chwynion am yr iaith Gymraeg a dderbyniodd awdurdodau lleol eraill yng Nghymru gael eu darparu i aelodau’r Pwyllgor.

 

CYTUNWYD – Bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad pellach ymhen 12 mis yn manylu ar a yw’r Cyngor yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg - i gynnwys dadansoddiad o nifer y cwynion a'r ymchwiliadau fesul adran.  

 

63.

Strategaeth TGCh a Digidol – Adroddiad Gwelliant 2019 pdf icon PDF 121 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer y Sefydliad – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (COGC/07/19) i ddarparu manylion i’r Aelodau am gynnydd y Cyngor tuag at gyflawni’r canlyniadau sydd wedi eu cynnwys yn y Strategaeth TGCh a Digidol.

 

Yn absenoldeb yr Aelod Arweiniol, cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth: Cwsmeriaid a Digidol yr adroddiad, gan dynnu sylw'r Aelodau at themâu allweddol y Strategaeth a'r camau blaenoriaeth ar gyfer 2019/20, gyda’r cynnydd hyd yn hyn.

 

Gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau ac, wrth drafod yr adroddiad, cyfeiriwyd at y materion canlynol:

 

·         Cadarnhad bod gofynion y Gymraeg wedi'u cynnwys yn yr holl brosiectau.  Nodwyd y bydd y safle mewnrwyd yn ddwyieithog yn y dyfodol, lle bynnag fo angen yn ôl Safonau'r Iaith Gymraeg.

·         Nodwyd fod rhesymoliad ceisiadau busnes yn canolbwyntio ar reoli asedau a cheisiadau tai, gydag ymchwil eang i'r farchnad i ganfod model a ffafrir  

·         Buddion posibl trawsnewid gwasanaethau digidol ar gyfer staff o ran cefnogi gweithio’n hyblyg ar draws yr holl adrannau

·         Cydnabuwyd fod anghenion cwsmeriaid a’r ffordd maent yn dymuno defnyddio gwasanaethau Cyngor wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gydnabod hefyd nad yw pob cwsmer yn gallu neu'n fodlon defnyddio sianeli digidol

·         Darparwyd rhagor o wybodaeth am y dewisiadau a’r buddion wrth symud ceisiadau i wasanaethau cwmwl.  

Byddai hyn yn gofyn am symud o’r model ariannu cyfalaf i gyllid refeniw

·         Cafwyd cais i’r cynllun prosiect ar gyfer 2019/20 ffurfio’r sail ar gyfer yr adroddiad diweddaru nesaf i alluogi’r Pwyllgor gymharu pethau

 

CYTUNWYD – Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd da sydd wedi ei wneud wrth ddarparu’r strategaeth ac yn gofyn i'r adroddiad nesaf gynnwys y cynlluniau ar gyfer 2019/20 fel sail er mwyn galluogi’r Pwyllgor gymharu pethau.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.