Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

53.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Bryan Apsley, Paul Blackwell a Paul Blackwell a’r Aelodau Arweiniol y Cynghorwyr Andrew Atkinson a David Kelly.

 

54.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen – Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen:

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – cysylltiad personol a rhagfarnus – aelod o Gyngor Cymuned Parc Caia – arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan wneud cais am eithriad dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd Gwenfair Jones – cysylltiad personol a rhagfarnus – llywodraethwr ysgol – arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan wneud cais am eithriad dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd Geoff Lowe – cysylltiad personol – llywodraethwr ysgol.

Y Cynghorydd John McCusker – cysylltiad personol a rhagfarnus – llywodraethwr ysgol – arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan wneud cais am eithriad dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd John Pritchard – cysylltiad personol a rhagfarnus – llywodraethwr ysgol – arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan wneud cais am eithriad dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Eitem 6 ar y Rhaglen – Adolygu'r Polisi Trosglwyddo Asedau:

Y Cynghorydd Trevor Bates – cysylltiad personol – Cynghorydd Cymuned ac Ymddiriedolwr Canolfan Ceiriog.

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones – cysylltiad personol – Llywodraethwr All ac aelod o Gyngor Cymuned Cefn.

Y Cynghorydd Mike Davies – cysylltiad personol a rhagfarnus – aelod o Gyngor Cymuned – arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan wneud cais am eithriad dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – cysylltiad personol a rhagfarnus – llywodraethwr ysgol – arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan wneud cais am eithriad dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd Gwenfair Jones – cysylltiad personol – aelod o Gyngor Cymunedol Gwersyllt.

Y Cynghorydd Geoff Lowe – cysylltiad personol – aelod o Gyngor Cymuned.

Y Cynghorydd MG Morris – cysylltiad personol – aelod o Gyngor Cymuned.

Y Cynghorydd Barrie Warburton – cysylltiad personol – aelod o Gyngor Cymuned.

 

55.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 84 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

 

56.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 44 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/09/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y Bwrdd Gweithredol wedi cytuno ar y broses gyllidebol a'r amserlen ar gyfer cyllideb 2020/22, sydd ynghlwm wrth Atodiad 2 yr adroddiad. Gofynnwyd i’r Aelodau gyflwyno unrhyw gynnig ar gyfer arbed arian drwy’r Ffurflenni Dewis Testun.

 

Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 15 Mai 2019 yn dechrau yn gynt am 1.00pm.

 

CYTUNWYD – Cymeradwyo’r rhaglen waith.

 

57.

Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen pdf icon PDF 191 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 54 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol y Sefydliad – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu, adroddiad (COFI/28/19s) i hysbysu’r Aelodau am alldro refeniw Cronfa’r Cyngor ar gyfer 2018/19, i ystyried y cynigion o safbwynt cronfeydd wrth gefn a’r trefniadau dwyn ymlaen diwedd y flwyddyn ac i hysbysu’r Aelodau am alldro’r Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2018/19.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad diolchodd yr Aelod Arweiniol i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh a’i dîm am eu gwaith caled wrth fonitro a rheoli’r gyllideb yn ofalus drwy gydol y flwyddyn. Bu iddo hefyd ganmol gwaith Prif Swyddogion yr amryw adrannau a’r Aelodau Arweiniol. Ategwyd hyn gan Gadeirydd y Pwyllgor.

 

Gwahoddodd yr Aelodau i ofyn cwestiynau i'r swyddogion a'r Aelodau Arweiniol a oedd yn bresennol. Mewn trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

·         Gofynnwyd am fwy o wybodaeth am y cynnig i gyfrannu £104,000 at y Cronfeydd Cyfalaf i ariannu prosiectau penodol.

Dywedwyd y byddai hyn yn destun ystyriaeth bellach gan y Bwrdd Gweithredol, gan ystyried y pwysau pryd hynny. Awgrymodd un Aelod y dylid ystyried trosglwyddo’r swm i’r gronfa Gyda'n Gilydd yn Wrecsam.

·         Gofynnwyd am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r gorwariant o £311,000 yng Ngofal Cymdeithasol i Oedolion – Iechyd Meddwl.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol bod hyn wedi digwydd o ganlyniad i gost lleoliadau a’r capasiti ychwanegol oedd ei angen i gynnal asesiadau iechyd meddwl yn y gymuned.

·         Dywedwyd fod Gofal Cymdeithasol i Oedolion – Camddefnyddio Sylweddau wedi gorwario £57,000 o ganlyniad i dderbyn mwy o bobl i’r gwasanaethau adsefydlu.

Gwnaeth yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod Y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol sylw ar y gwaith sylweddol sydd wedi ei wneud yn y maes hwn a’i effaith gadarnhaol ar leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

·         Gofynnwyd am ddadansoddiad yn ymwneud â’r £1.434 miliwn i'w gosod yn erbyn achosion o orwariant yn sgil ‘defnyddio cyllid grant, cronfeydd wrth gefn gwasanaethau ac arbedion effeithlonrwydd adrannol eraill’ mewn perthynas â Gofal Cymdeithasol Plant.

·         Dywedwyd fod y gorwariant yn Adran yr Amgylchedd a Chynllunio – Gwasanaethau Amgylcheddol wedi digwydd yn sgil lleihad yng nghyllid grant Llywodraeth Cymru ac, yn rhannol, yn sgil ailfodelu’r gwasanaeth casglu gwastraff i alluogi’r Cyngor i gwrdd â thargedau statudol.

·         Mae’r lleihad yn incwm meysydd parcio wedi rhoi pwysau ar gyllideb yr Amgylchedd a Chynllunio.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol nad yw ffi meysydd parcio wedi cynyddu yn unol â chwyddiant er mwyn cynorthwyo’r economi leol i ddenu siopwyr i ganol y dref.

·         Gofynnwyd am eglurhad ynghylch gorwariant Tai a’r Economi – yr Economi mewn perthynas â’r gwasanaeth Arlwyo Ysgol.

Roedd hyn yn ymwneud ag oedi wrth weithredu’r ffi ar gyfer elfen gofal plant cofleidiol y cynllun Brecwast am Ddim.

·         Awgrymwyd y dylai swyddogion ymchwilio a yw’r ad-daliad TAW yn sgil penderfyniad Llys Cyfiawnder Ewrop i ganiatáu i awdurdodau lleol drin incwm hamdden yn incwm eithriedig yn hytrach na threthadwy yn berthnasol i Amgueddfeydd a Threftadaeth hefyd.

·         Dywedwyd fod wyth ysgol yn gweithredu dan amodau diffyg trwyddedig wedi eu cymeradwyo gan CBSW.

 

CYTUNWYD -

 

(i)  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 57.

58.

Adolygiad Polisi Trosglwyddo Asedau – Ffioedd a Thaliadau pdf icon PDF 79 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 54 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol y Sefydliad – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad er mwyn i’r Aelodau graffu ar y polisi ar gyfer codi tâl wrth drosglwyddo asedau.

 

Dywedodd yr Aelod Arweiniol bod y Polisi Trosglwyddo Asedau wedi ei gymeradwyo gan y Bwrdd Gweithredol ar 14 Gorffennaf 2015 a’i fod yn amlinellu’r weithdrefn ar gyfer gwneud cais i gaffael ased dan y polisi. Mae’r polisi yn gofyn bod y tenant neu’r prynwr yn cwrdd ag unrhyw gost a ysgwyddir gan y Cyngor wrth ganiatáu prydles neu waredu rhydd-ddaliad.

 

Gwahoddodd yr Aelodau i ofyn cwestiynau i'r swyddog a'r Aelod Arweiniol a oedd yn bresennol. Mewn trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

·         Pryderon ynghylch y dull ‘un ateb sy’n addas i bawb’ a geir yn y polisi.

Awgrymwyd y byddai’n well ystyried ceisiadau fesul achos. Dywedodd y swyddog y byddai hyn yn anodd i swyddogion ei reoli. Yn ogystal, mae’n rhaid nodi y byddai gan hyn oblygiadau cyllidebol i’r Adran.

·         Dan rai amgylchiadau mae’r Cyngor yn manteisio ar drosglwyddo ased gan na fydd atebolrwydd hirdymor a chostau cynnal a chadw yn gyfrifoldeb ar y Cyngor.

·         Roedd yr Aelodau yn derbyn bod y polisi yn mynd i’r afael ag anghysondebau wrth drosglwyddo asedau, ond dylai bod gwahaniaeth rhwng sut caiff ceisiadau gan unigolion eu hystyried a sut mae’r Cyngor yn trin ceisiadau gan fudiad cymunedol sy’n mynd i gadw ased er budd a defnydd y gymuned.

·         Roedd y Pwyllgor yn teimlo, yn yr achosion diwethaf, y dylid cynnwys paragraff yn y polisi i ganiatáu rhywfaint o hyblygrwydd yn y polisi i alluogi'r Grŵp Tir ac Adeiladau Corfforaethol ystyried y cais ac, o bosibl, gwneud argymhellion i’r Bwrdd Gweithredol o ran ffioedd/cyfraniadau.

·         Nodwyd fod y polisi yn destun adolygiad ac adroddiad i’r Bwrdd Gweithredol yn 2020.

 

CYTUNWYD – Bod y Bwrdd Gweithredol yn ystyried, pan fydd yn adolygu’r polisi yn 2020, cynnwys cydnabyddiaeth yn y polisi ar gyfer asedau sy’n mynd i barhau’n asedau cymunedol a’u defnyddio gan fudiadau cymunedol cydnabyddedig fel eu bod yn cael eu hystyried yn ôl eu teilyngdod eu hunain o ran ffioedd a thaliadau.

 

59.

Contractau sydd wedi mynd dros y swm contract cytundebol o fwy na 5% pdf icon PDF 150 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol y Sefydliad – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (COFI/29/19s) i ganiatáu i Aelodau ystyried adroddiad chwech mis sy’n manylu ar gontractau sydd wedi mynd dros y swm contract cytunedig o fwy na’r swm/canran a nodwyd.

 

Wrth ystyried yr adroddiad sicrhaodd y Rheolwyr fod digon o reolaethau yn eu lle i reoli cyllidebau a chontractau ac, yn seiliedig ar hynny, y dylid cyflwyno'r adroddiad yn flynyddol.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Pwyllgor yn fodlon ar y prosesau a’r rheolaethau sy’n bodoli i reoli cyllidebau a chontractau a’u bod yn derbyn adroddiad blynyddol ar yr eitem hon o hyn ymlaen.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.