Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

47.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Mike Davies a John Pritchard.

 

48.

Datgan cysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr aelodau o'u cyfrifoldeb, o dan Erthygl 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw fater a drafodir yn y cyfarfod hwn. Gwnaed yr datganiadau canlynol:

Y Cynghorwyr Gwenfair Jones a Barrie Warburton

Eitem 4 ar yr Agenda - Y Rhaglen Waith

Personol - Cynghorydd Cymuned (Gwersyllt)

Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod i gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio ynghylch hynny.

 

49.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Chwefror 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD - Y dylid cymeradwyo bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Chwefror 2019 yn gywir.

 

50.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 89 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau cysylltiad yr Aelodau yn gysylltiedig â'r eitem hon yng Nghofnod 48 uchod)

 

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/26/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor i ystyried a chytuno ar ei raglen waith.  Bu'r aelodau'n ystyried yr adroddiad, gan gyfeirio at y materion a ganlyn:

 

·         Nodwyd bod y rhaglen waith wedi cael ei hadolygu fel bo modd i'r pwyllgor gael rhaglen waith fwy cytbwys.

·         Cytunwyd y dylid cyflwyno'r Ffurflen Dethol Pwnc yn Atodiad 2 yr adroddiad - Diwygio'r Polisi Gweithdrefnau a Safonau Eiddo 2015 - 20 (rhestr ffioedd) yn un o gyfarfodydd mis Mai er mwyn galluogi'r Pwyllgor i ystyried ei ddefnyddio yn gysylltiedig â throsglwyddo asedau i'r trydydd sector, i'r cyngor cymuned neu'r grŵp cymunedol.

·         Blaenoriaethau sy'n dod i'r Amlwg i'r Cyngor - Nodwyd y byddai'r Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor yn ystyried y mater hwn, felly cytunwyd na ddylid ei gynnwys ar y rhaglen waith, gan fod y Pwyllgor o'r farn na fyddai hynny'n ychwanegu gwerth.

 

CYTUNWYD - Yn amodol ar y diwygiadau y soniwyd amdanynt yn flaenorol, y dylid cymeradwyo'r rhaglen waith.

 

51.

Paratoadau'r Cyngor ar gyfer Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd pdf icon PDF 89 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/22/19s) i roi'r newyddion diweddaraf i'r Aelodau am waith y mae'r Cyngor wedi'i gyflawni mewn partneriaeth â CLlLC a Fforwm Lleol Cymru Gydnerth y Gogledd i baratoi am Brexit digytundeb fydd yn ddibynnol ar reolau Sefydliad Masnach y Byd (WTO).

 

Adroddodd y Pennaeth Cyllid fod y Cyngor yn cydweithio'n agos ag ystod o sefydliadau partner a grwpiau proffesiynol er mwyn asesu a chynllunio am risgiau a chyfleoedd tebygol a allai effeithio ar y Cyngor ac ar drigolion lleol os ceir Brexit digytundeb.  Roedd Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a CLlLC wedi cyhoeddi amrywiaeth o ganllawiau a nodiadau technegol er mwyn helpu sefydliadau a thrigolion, ac roedd gwefan y Cyngor yn cynnwys dolenni i wybodaeth berthnasol i drigolion, busnesau a dinasyddion yr UE.  Adroddwyd bod ymadawiad y DU â'r UE wedi'i ystyried ym Mhrif Gofrestr Risg y Cyngor, a thynnwyd sylw'r aelodau at yr asesiad risg rhagarweiniol a oedd wedi'i atodi.  Nododd yr Aelodau fod yr asesiad hwnnw'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd, ac nad oedd unrhyw un o'r risgiau i Gyngor Wrecsam yn risgiau lefel uchel ar hyn o bryd.  Daeth y Pennaeth Cyllid a'i gyflwyniad i ben drwy gyflwyno a thynnu sylw at wybodaeth ychwanegol am y risglau allweddol, fel y'u hamlinellwyd ym mharagraff 4.4 yr adroddiad.

 

Bu'r Aelodau'n ystyried yr adroddiad ac yn gofyn cwestiynau i'r swyddog.  Wrth drafod, cyfeiriwyd at y materion a ganlyn:

 

·         Nodwyd nad oedd yr asesiad risg a oedd wedi'i atodi ond yn nodi effeithiau posibl ar wasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.

·         Cafwyd sicrwydd nad oedd y risg o darfu ar drafnidiaeth yn cynyddu i'r Cyngor a'r hyn o bryd.  Roedd trafodaethau ar y gweill â chyflenwyr a oedd wedi nodi eu bod yn hyderus na cheid rhyw lawer o darfu ar y Cyngor.

·         Nodwyd bod y Bwrdd Cydnerthedd Cenedlaethol yn llunio adroddiad risg rhanbarthol a oedd yn cynnwys gwybodaeth gan amryw o bartneriaid ac asiantaethau.

·         Gofynnwyd am gadarnhad ynghylch sut y byddai'r Cyngor yn cyfathrebu ag aelodau o'r cyhoedd nad oedd ganddynt fynediad at ddulliau cyfathrebu digidol.  Nodwyd y byddai strategaeth gyfathrebu'r Cyngor yn cynyddu ac yn cael ei chynllunio fel bo'n briodol wrth dderbyn mwy o wybodaeth am Brexit.

·         Mynegwyd pryderon ynghylch yr effaith ar wasanaethau a geir o ffynonellau allanol, fel gofal cartref a gofal plant.  Sicrhaodd y swyddog yr Aelodau fod trafodaethau rheolaidd fod disgwyl i'r effaith ar y gweithlu cymorth fod yn isel ar hyn o bryd, ar sail trafodaethau rheolaidd â chyflenwyr.  Gofynnwyd am fwy o wybodaeth yn gysylltiedig â chaffael yn y sector gofal cymdeithasol.

·         Gofynnwyd am ddiweddaru'r ddogfen asesu risg i gynnwys gwybodaeth a oedd yn weddill gan y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid, ac am ddileu cofnod CE3 a oedd yn ymddangos ddwywaith.

·         Awgrymwyd y dylid cynnwys y risg i'r ystâd fasnachol (colli incwm yn sgil ailfuddsoddi) yn deillio o risg o ddirywiad yn yr economi yn y ddogfen asesu risg.

CYTUNWYD - Bod y Pwyllgor yn derbyn yr adroddiad ac  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 51.

52.

Adolygiad Polisi Cwynion Corfforaethol a Statudol pdf icon PDF 114 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Darparodd a chyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HCCS/05/19) er mwyn galluogi'r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a'r Drefn Lywodraethol i adolygu'r Weithdrefn Gwynion Gorfforaethol ac, yn benodol, diffiniad y Cyngor o "gwyn".  Hysbyswyd yr Aelodau fod Polisi Cwynion Corfforaethol a Statudol y Cyngor wedi'i sefydlu yn unol â Pholisi a Chanllawiau enghreifftiol Llywodraeth Cymru ar Bryderon a Chwynion.  Roedd y polisi hwn wedi cael ei fabwysiadu ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, ac felly'n cynnig dull cyson o reoli cwynion.  Byddai newid y diffiniad o gŵyn yng Nghyngor Wrecsam yn cael sawl effaith, fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.  Rhoddwyd sicrwydd i'r aelodau fod pob cwyn, p'un a oedd yn gŵyn ynghylch methiant gwasanaeth neu'n gŵyn gorfforaethol, yn cael ei thrin yn ddifrifol.

 

Bu'r aelodau'n ystyried yr adroddiad, a chyfeiriwyd at y materion canlynol wrth drafod:

 

·         Er bod y Polisi'n cydnabod unrhyw fynegiant o anfodlonrwydd fel cwyn, gellid ymdrin â'r achosion hynny y tu allan i'r weithdrefn gwynion gorfforaethol. Roedd hi'n bwysig sicrhau bod cwsmeriaid yn ymwybodol y byddai pob achos yn cael ei drin o ddifrif, er y byddai o bosib yn cael ei brosesu yn wahanol.

·         Pan geid achosion ailadroddus o wasanaethau'n methu, rhoddwyd sicrwydd bod hynny'n cael ei nodi, a bod dadansoddiad o dueddiadau ac ymchwiliad yn cael eu cynnal.  Pe bai gwasanaeth yn methu 3 gwaith, dywedodd y swyddog y byddai'r mater yn cael ei gyfeirio'n awtomatig i sylw'r Tîm Cwynion Corfforaethol.

·         Pwysigrwydd adrodd problemau neu gwynion yn gysylltiedig â gwasanaethau drwy'r Ganolfan Gyswllt neu ar-lein drwy wasanaeth Fy Nghyfrif, gan fod y mecanweithiau hyn yn darparu rhif achos a thrywydd archwilio o unrhyw gamau a gymerwyd.

·         Gofyn bod adroddiadau yn y dyfodol yn darparu lefel y cwynion corfforaethol a'r methiannau gwasanaeth.

 

CYTUNWYD –

 

(i)         Bod y Pwyllgor yn derbyn yr adroddiad ac yn cefnogi'r diffiniad o Gŵyn Gorfforaethol, fel yr amlinellwyd ym Mholisi Cwynion Corfforaethol a Statudol y Cyngor.

 

(ii)  Diwygio geiriad adroddiadau yn y dyfodol i gadarnhau, er budd yr Aelodau a'r cyhoedd, y ffigurau sy'n gysylltiedig â chwynion (fel y diffinnir gan y Polisi Cwynion Corfforaethol a Statudol, ac i ddibenion y polisi hwnnw) a'r ffigurau ar gyfer 'methiannau gwasanaeth' a 'cheisiadau am wasanaeth' eraill.         

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.