Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

37.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Trevor Bates, Sonia Benbow-Jones a Barrie Warburton.

 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Paul Blackwell i’r cyfarfod yn dilyn ei gyfnod o absenoldeb diweddar.

 

 

38.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 69 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir.

 

39.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/04/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth iddo ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Dywedodd yr Hwylusydd Craffu bod y rhaglen waith wedi'i diweddaru i adlewyrchu’r newidiadau y cytunwyd arnynt yn flaenorol.

 

Nododd yr Aelodau y byddai’r Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd yn gweithio gyda swyddogion i drefnu’r eitemau ar gyfer y cyfarfod ym mis Mawrth.

 

CYTUNWYD – Cymeradwyo’r rhaglen waith a amlinellwyd yn adroddiad HF/04/19s.

 

 

 

40.

Adroddiad perfformiad corfforaethol cryno C2 2018/19 pdf icon PDF 48 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (CLF/01/19s) a oedd yn rhoi crynodeb i’r Pwyllgor ar y cynnydd yn erbyn Cynllun y Cyngor fel yr oedd ar ddiwedd chwarter dau 2018/19. Ystyriwyd yr adroddiad gyntaf gan y Bwrdd Gweithredol ym mis Rhagfyr 2018 ac roedd yn ymwneud â pherfformiad rhwng 1 Ebrill a 31 Medi 2018.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, tynnodd y swyddog sylw at achosion o berfformiad da a thanberfformiad a gofynnodd i’r Pwyllgor ystyried a oedd unrhyw feysydd o bryder, nad oedd eisoes wedi’u nodi drwy raglenni gwaith eraill y Pwyllgor, i’w herio.

 

Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau i’r swyddog a thrafod yr adroddiad, gan gyfeirio at y materion canlynol yn benodol:

 

Yr Economi

·         Nodwyd bod nifer yr unedau gwag yng nghanol y dref wedi cynyddu yn ystod y cyfnod hwn. Roedd y Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad wedi ystyried sawl adroddiad yn ystod y deuddeg mis diwethaf yn ymwneud ag amcanion E1 ac E2 o Gynllun y Cyngor.

Pobl

·         Roedd cyrhaeddiad addysgol ar ôl gadael ysgol uwchradd yn parhau i fod yn bryder i’r Pwyllgor. Nodwyd bod y mater hwn eisoes wedi’i amlygu ar raglen waith y Pwyllgor Craffu Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes. Roedd yr awdurdod lleol a GwE yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ddangosyddion perfformiad allweddol yn y dyfodol a fyddai’n rhoi sicrwydd o welliant i fudd-ddeiliaid.

·         Roedd canran yr asesiadau a gwblhawyd ar gyfer plant o fewn y terfyn amser statudol wedi cynyddu, fodd bynnag, roedd angen gwelliant pellach. Nodwyd bod data chwarter 3, a adroddwyd i Bwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles, wedi amlygu perfformiad o 86% ar gyfer y dangosydd hwn yn erbyn targed o 90.80%.

·         Ceisiwyd sicrwydd o ran lefel yr adnodd a’r swyddi gwag a oedd yn weddill o fewn y tîm ymyrraeth.

 

Lle

·         Roedd y nifer isel y tai fforddiadwy newydd a ddatblygwyd yn adlewyrchu’r anhawster a wynebir gan ddatblygiadau bach yn y sector preifat.

·         Ceisiwyd eglurhad ar y 3 uned a ddatblygwyd yn ystod y chwarter hwn ac a oeddent yn hen eiddo i’r Cyngor sydd yn rhan o stoc y Cyngor unwaith eto.

 

Trefniadaeth

·         Lefel Ymgysylltu Gweithwyr – mynegwyd pryder bod y targed yn rhy isel, yn cynrychioli dwy ran o dair o lefel staffio’r Cyngor yn unig.

·         Ceisiwyd eglurhad o ran a oedd unrhyw fentrau ychwanegol wedi’u cynllunio i annog lefelau ymgysylltu staff. Cytunodd y swyddog adrodd mater hwn yn ôl er mwyn ei ystyried.

 

I gloi, sicrhawyd y Pwyllgor fod y materion a godwyd yn derbyn sylw gan bob un o Bwyllgorau Craffu’r Cyngor fel rhan o waith cynllunio eu rhaglenni gwaith. Yn ychwanegol, nodwyd bod yr wybodaeth ynglŷn â pherfformiad yn cael ei chyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol ddwywaith y flwyddyn. Felly, awgrymwyd bod y Pwyllgor hen yn derbyn yr adroddiad perfformiad hwn yn flynyddol a gofynnwyd i’r Grŵp Cydlynu Craffu ystyried adroddiad perfformiad Chwarter 2 yn dilyn ei gyhoeddiad i’r Bwrdd Gweithredol.

 

CYTUNWYD -

 

 (i)        Bod yr wybodaeth yn yr adroddiad hwn yn cael ei nodi.  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 40.

41.

Gwybodaeth Monitro y Gweithlu pdf icon PDF 662 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HCC/01/19s) a oedd yn cynnwys gwybodaeth i’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu am yr adroddiad hanner blwyddyn Gwybodaeth Fonitro am y Gweithlu ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2018 i 30 Medi 2018 fel y cytunwyd a nodwyd yn Atodiad 1.

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a chyfeiriwyd at y materion canlynol mewn trafodaeth:

 

Gweithwyr Asiantaeth

·         Mynegwyd pryder o ran defnydd gweithwyr asiantaeth i wneud gwaith cyflenwi dros gyfnodau o wyliau blynyddol. Dywedodd yr Aelod Arweiniol ei bod yn ofynnol i sicrhau bod gweithiwr wrth gefn priodol mewn lle ar gyfer rhai swyddi. Cyfeiriwyd yr Aelodau at yr esboniadau a ddarparwyd yn yr adroddiad gan Benaethiaid Adran. Yn ychwanegol, dywedwyd wrth Aelodau bod Polisi Caniatâd i fod yn Absennol y Cyngor yn rhoi canllawiau i reolwyr o ran nifer y dyddiau o absenoldeb yr ystyrir yn rhesymol i’w cymeradwyo.

·         Nodwyd bod rhai adrannau wedi profi anawsterau o ran recriwtio a oedd wedi arwain at gynnydd yn nefnydd gweithwyr asiantaeth i lenwi swyddi gwag. Dywedodd y swyddog fod gan yr Adran gynllun ar waith ac ymgyrchoedd recriwtio wedi’u hanelu at wella'r broses farchnata ar gyfer swyddi o’r fath.

 

Absenoldeb Salwch

·         Nodwyd bod y gwelliant o ran prosesau casglu data wedi arwain at lai o achosion o absenoldebau salwch yn cael eu cofnodi hen reswm.

·         Nodwyd bod rhai categorïau absenoldeb, megis straen, gorbryder ac iselder wedi cynyddu yn ystod y cyfnod adrodd. Nodwyd bod y categorïau hyn efallai wedi cynyddu o ganlyniad i brosesau adrodd mwy cywir a chyfleoedd i staff fod yn ymwybodol a chodi materion o’r fath, megis y digwyddiadau iechyd a lles a gynhelir drwy gydol y flwyddyn.

·         Nodwyd bod y canllawiau ar gyfer Rheolwyr wedi’u datblygu er mwyn cynorthwyo â chofnodi rhesymau dros absenoldebau salwch yn gywir.

·         Gofynnwyd am wybodaeth o ran lefel yr atgyfeiriadau at iechyd galwedigaethol ac atgyfeiriad at derfynau amser apwyntiadau.

·         Awgrymwyd y dylid cynnwys ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn rhaglen gynefino’r Cyngor. Dywedodd y swyddog y byddai modd ystyried hyn, ond ei bod yn anodd safoni’r rhaglen gynefino’n ormodol oherwydd amrywiaeth y swyddi o fewn y Cyngor ac roedd y pynciau cynefino presennol eisoes yn helaeth ac yn darparu cyfeiriadau at adnoddau eraill.

·         Nodwyd bod y matrics a ddefnyddir gan y Cyngor i gofnodi rhesymau dros absenoldeb salwch hefyd yn cael ei ddefnyddio gan sawl sefydliad arall yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

·         Nodwyd bod cost salwch i’r Cyngor yn anodd ei mesur gan nad oedd adrannau bob tro yn cyflogi gweithiwr i gyflenwi.

·         Gofynnwyd bod y gost gyffredinol ar gyfer absenoldebau yn cael ei rhoi i aelodau’r Pwyllgor.

·         Nodwyd bod yr holl adrannau yn ymdrechu i gyflawni lleihad o ran eu lefelau absenoldeb salwch.

·         Nodwyd bod cyfartaledd cenedlaethol Cymru o ran y dyddiad a gollwyd oherwydd absenoldeb yn cynyddu ychydig tra bod ffigyrau Cyngor Wrecsam yn lleihau ychydig, fodd bynnag, roedd lle i wella.

·         Nodwyd bod rhai awdurdodau lleol yn dewis peidio defnyddio fformiwla Ffactor Bradford i fesur absenoldebau.  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 41.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.