Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

26.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Paul Blackwell a MG Morris.

 

27.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 86 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2018 fel cofnod cywir.

 

28.

Amrywio trefn y Rhaglen

Cofnodion:

CYTUNWYD – Bod Eitem 5 ar y Rhaglen yn cael ei dwyn ymlaen a'i thrafod yn y fan hon.

 

29.

Safonau'r Gymraeg - Ymchwiliad Comisiynydd y Gymraeg i fethiannau efo Arwyddion CBSW pdf icon PDF 115 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HCCS/60/18s) i roi gwybod i Aelodau am bryderon a godwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg ar ffurf ymchwiliad i fethiannau o ran diffyg cydymffurfio o safbwynt arwyddion, a sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn mynd i’r afael â’r pryderon.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, ymddiheurodd yr Aelod Arweiniol am y camgymeriadau a oedd wedi digwydd a rhoddodd sicrwydd i’r Pwyllgor fod y Cyngor yn gwbl ymrwymedig i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.   Dywedodd hefyd fod prif weithredwr newydd y Cyngor wedi rhoi sicrwydd i Gomisiynydd y Gymraeg y byddai pob adran o’r Cyngor yn cydymffurfio â gofynion ac ysbryd y Safonau.

 

Wrth fynegi pryder am y camgymeriadau a wnaed, rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r adroddiad a thrafod pob cam gorfodi, gan gyfeirio at y materion a ganlyn wrth drafod:

 

 • Cadarnhaodd Swyddogion fod y gronfa ddata o arwyddion sy’n cael eu codi yn cael ei datblygu a rhoddodd sicrwydd i’r Pwyllgor fod y Cyngor yn gwbl ymwybodol o’r angen i sicrhau bod yr holl arwyddion, parhaol a dros dro, yn cydymffurfio â gofynion y Safonau.
 • Dywedodd Swyddogion fod prosesau priodol ar waith o ran cyfieithu arwyddion, fodd bynnag roedd angen gwelliant o ran y weithdrefn wirio. 

Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod gofyn i bob arwydd gael ei wirio gan y tîm Iaith Gymraeg bellach, ond nodwyd mai adnoddau cyfyngedig oedd gan y tîm hwn.

 • Darparwyd eglurder o ran y gwahaniaethau rhwng gofynion y Cynllun Iaith Gymraeg a sefydlwyd ym 1996 a Safonau presennol y Gymraeg.
 • Gofynnwyd i Aelodau ddarparu unrhyw enghreifftiau o arwyddion anghywir i’r swyddog perthnasol y tu allan i’r cyfarfod.
 • Dywedwyd bod canllawiau newydd wedi bod ar gael i staff i godi ymwybyddiaeth o ofynion y Safonau o ran arwyddion. 

Hefyd, roedd cynllun gweithredu wedi’i ddatblygu.

 • Awgrymwyd bod modd adolygu’r trefniadau presennol ar gyfer cyfieithu gyda Chyngor Conwy i sicrhau eu bod yn dal i ddarparu gwerth am arian.
 • Goblygiadau cyllidebol diffyg cydymffurfio â’r Safonau.

·         Argymhellwyd i Gynghorau Cymunedol gael eu gwahodd i gyfrannu drwy adrodd am arwyddion yn eu hardaloedd nad ydynt yn cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg (2016).

 • Cadarnhawyd bod isgontractwyr wedi cael gwybod am eu gofyniad i gydymffurfio â’r Safonau ac roedd pob contract wedi’i ddiweddaru yn unol â hynny.

·         Nodwyd bod gwefan newydd y Cyngor yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd a bydd yn cydymffurfio â’r Safonau.

 • Nodwyd y byddai’r adroddiad i Gomisiynydd y Gymraeg yn cynnwys rhagor o wybodaeth.
 • Dylid normaleiddio’r Gymraeg, ac nid ei hystyried fel gofyniad yn unig. 

Rhoddodd yr Aelod Arweiniol sicrwydd i’r Pwyllgor mai'r bwriad oedd i’r Gymraeg fod yn rhan o ddiwylliant y Cyngor.

 • Gofynnwyd am eglurhad o ran y broses i’w dilyn pe na bai Comisiynydd y Gymraeg yn fodlon gydag ymateb y Cyngor i’w Camau Gweithredu, ac a fyddai’r Comisiynydd yn cyhoeddi ymateb y Cyngor. 

Cytunodd y Swyddog i wirio a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar ôl y cyfarfod.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r gwaith sy’n cael ei wneud  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 29.

30.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cydraddoldeb 2017-18 pdf icon PDF 279 KB

I ystyried adrodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl - Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi adroddiad (HF/119/18s) i roi manylion i’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu am gynnydd yn ystod 2017-18 o ran gweithredu Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor (2016-2020), cyn ei gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol.    Hefyd, gofynnwyd i’r pwyllgor roi ystyriaeth i gynnwys diweddariad pellach yn ystod 2019 ac, fel rhan o’r trafodaethau, byddai’r Aelod Arweiniol yn croesawu barn Aelodau am ffyrdd y gellir gwella a chynnal proffil cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhrosesau gwneud penderfyniadau’r Cyngor.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan roi sylwadau am bwysigrwydd cynnwys cydraddoldeb ar draws holl adrannau'r Cyngor.  Atgoffwyd y Pwyllgor bod gofyniad cyfreithiol i gyhoeddi a datblygu’r Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar Gydraddoldeb.

 

Rhoddodd Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad a gofyn cwestiynau.  Mewn trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

 • Gofynnwyd bod rhagor o hyfforddiant yn cael ei ddarparu o ran proses yr asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb i sicrhau bod y Cynghorwyr i gyd wedi’u hymgysylltu’n llawn. 

Awgrymwyd bod arolwg gyda Chynghorwyr yn cael ei gynnal i sefydlu gwaelodlin dealltwriaeth i lywio’r hyfforddiant.  Soniodd yr Aelod Arweiniol am pa mor ddefnyddiol oedd pecyn gwaith yr asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb o ran y broses graffu a gwneud penderfyniadau. 

 • Roedd y dull prif ffrwd ar draws y Cyngor o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth yn hanfodol o ran darparu’r Cynllun.
 • Nodwyd bod allgymorth cymunedol wedi’i gyfyngu gan adnoddau.
 • Cefnogaeth i ffoaduriaid o Syria – gofynnwyd bod proses yn cael ei datblygu i alluogi’r aelod ward lleol i gael gwybod am ffoaduriaid o Syria yn adsefydlu yn eu hardal. 

Dywedodd y swyddog fod rhaid ystyried hyn yng ngoleuni gofynion Diogelu Data.

 • Roedd angen gwella’r broses o gasglu data monitro cydraddoldeb yn y gweithlu. 

Nodwyd bod dewis hunanwasanaeth ar-lein ar gael i staff bellach, fodd bynnag roedd gan staff yr hawl i wrthod darparu’r wybodaeth.

 • Anghydraddoldebau o ran mynediad at wybodaeth i bobl heb fynediad i’r rhyngrwyd. 

Nodwyd bod y Cyngor yn ymrwymedig i ymgysylltu â’r cyhoedd mewn amrywiaeth o ffyrdd.  Caiff rhagor o wybodaeth ei darparu i Aelodau y tu allan i’r cyfarfod.

 • Yr angen i ymgysylltu â chymunedau amrywiol ar ôl Brexit. 

Dywedwyd bod cydlynu cynlluniau ar gyfer yr awdurdod lleol yn barod ar gyfer canlyniad Brexit yn 2019 wedi’i neilltuo yn ddiweddar i Bennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r cynnydd hyd yma o ran gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’r cynlluniau ar gyfer gwelliant pellach, a bydd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf eto ymhen 12 mis.

 

(ii)        Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r gwaith sy’n mynd rhagddo i gynllunio ar gyfer canlyniad Brexit ym mis Mawrth 2019 a gofyn bod Adroddiad Gwybodaeth Aelodau i Gyd yn cael ei gyhoeddi a bod adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r pwyllgor ym mis Mawrth.

 

(iii)       Bod arolwg yn cael ei gynnal gyda Chynghorwyr i sefydlu gwaelodlin o ran eu dealltwriaeth a’u defnydd o becyn gwaith asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb a bod hwn yn cael ei ddefnyddio i lywio hyfforddiant pellach i aelodau.

 

(iv)       Bod y Cyngor  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 30.

31.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 132 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/123/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth iddo ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Nodwyd y materion a ganlyn:

 

 • Roedd adroddiad monitro perfformiad Cynllun y Cyngor wedi’i symud i gyfarfod mis Ionawr fel a gytunwyd.
 • Roedd y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes wedi penodi aelodau i’r grŵp tasg a gorffen ar y cyd a sefydlwyd o ran hen Ysgol Groves a byddai’r cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal ar ddechrau 2019.
 • Cafwyd cais gan y Pennaeth Cyllid i newid dyddiad cyfarfod mis Mai i 2 Mai 2019. 

Cytunodd y Pwyllgor ar hyn.

 • Cyflwynwyd Ffurflen Dewis Testun o ran y trefniadau llywodraethu arfaethedig ar gyfer Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. 

Cafodd ei dderbyn gan y Pwyllgor.

 

CYTUNWYD - Yn amodol ar gynnwys yr hyn grybwyllwyd, i gytuno ar y rhaglen waith.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.