Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

5.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau ar ran y Cynghorwyr Trevor Bates ac Adrienne Jeorrett am eu bod yn absennol.

 

6.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen – Gwybodaeth Fonitro Flynyddol am y Gweithlu

Y Cynghorwyr John Pritchard a Paul Rogers – Personol – roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cyflogi perthnasau iddynt.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd Mark Pritchard – Personol – roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cyflogi perthynas iddo.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

7.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2018 fel cofnod cywir

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - y dylid cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2018 fel cofnod cywir a’u llofnodi.

 

8.

Amrywio trefn y Rhaglen

Cofnodion:

CYTUNWYD – dwyn ymlaen Eitemau 5, 6 a 7 ar y Rhaglen a’u trafod yn y fan hon.

 

9.

Gwybodaeth Fonitro Flynyddol am y Gweithlu pdf icon PDF 708 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 61 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HCCS/47/18S) a oedd yn cynnwys gwybodaeth i’r Aelodau am yr Wybodaeth Fonitro Flynyddol am y Gweithlu ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2017 tan ddiwedd y flwyddyn.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad ac yn ystod y drafodaeth codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cadarnhawyd fod canfyddiadau adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru yn dangos fod trefniadau’r Cyngor ar gyfer rheoli absenoldeb oherwydd salwch yn helpu i ostwng y lefelau absenoldeb yn y rhan helaeth o’r gwasanaethau.

·         Cadarnhawyd y cynhelid cyfweliadau ymadael pan fyddai staff yn gadael yr Awdurdod, ac y câi’r wybodaeth ei ddadansoddi a'i gyflwyno mewn adroddiad a rennid â’r Aelodau. 

·         Roedd hi’n anodd cymharu’r lefelau cyffredinol o absenoldeb oherwydd salwch ag adrannau Cynghorau eraill yng Nghymru, gan fod gan bob Awdurdod wahanol gymysgedd o wasanaethau a gweithwyr.

·         Gofynnwyd am eglurder o ran y cynnydd mewn gwariant ar weithwyr asiantaeth yn yr Adran Gofal Cymdeithasol Plant. 

·         Mynegwyd pryder ynghylch nifer fawr y swyddi gwag mewn rhai Adrannau. 

Dywedodd y Swyddogion eu bod yn gweithio â Phenaethiaid yr Adrannau perthnasol i ganfod y rhesymau dros ymatebion mor wael i hysbysebion swyddi.

·         Awgrymwyd fod defnyddio asiantaethau cyflogi’n rhoi mwy o hyblygrwydd i rai aelodau o staff.

·         Cadarnhawyd y rhoddwyd anogaeth i staff asiantaeth ymgeisio am unrhyw swyddi parhaol oedd ar gael.

·         Cydnabuwyd fod y Cyngor yn annog staff i geisio cefnogaeth a chymryd rhan mewn amrywiaeth o sesiynau hyfforddiant ynglŷn â phethau fel iechyd meddwl ac ati, ond awgrymwyd serch hynny nad oedd a wnelo pob achos o absenoldeb â materion yn y gwaith.

·         Gofynnwyd am fwy o wybodaeth ynglŷn â nifer y gweithwyr oedd yn defnyddio’r Rhaglen Cymorth i Weithwyr.

·         Nodwyd yr eid ati i wirio tabl 2.1 er cywirdeb, adolygu tabl 6.0 i weld a ellid mynegi’r gostyngiad yn niferoedd staff yn well, a diwygio tabl 6.1 i adlewyrchu costau absenoldeb.

·         Câi manylion y protocol diwygiedig ar gyfer rheoli absenoldebau mewn ysgolion a fersiwn diwygiedig o’r atodiad Iechyd Galwedigaethol eu cynnwys yn yr adroddiad nesaf.

 

CYTUNWYD – y dylid croesawu’r gostyngiad bach mewn lefelau absenoldeb, ac y dylai’r adroddiad nesaf ar y mater hwn ymdrin â’r materion a godwyd yn ystod y drafodaeth.

 

10.

Adroddiad Perfformiad Corfforaethol – Crynodeb Chwarter Pedwar 2017/2018 pdf icon PDF 231 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (CLF/04/18s) a oedd yn crynhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar y cynnydd yn ôl Cynllun y Cyngor fel yr oedd yn ystod y pedwerydd chwarter a diwedd blwyddyn 2017/18.

 

Cyflwynwyd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan amlygu’r prif bwyntiau ynddo.  Cafwyd trafodaeth bellach a chodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Gofynnwyd am eglurder o ran y gostyngiad yn nifer yr asesiadau plant a gwblhawyd yn unol â’r graddfeydd amser statudol. 

Nodwyd y dosberthid adroddiad gwybodaeth fel yr oedd y Bwrdd Gweithredol wedi’i gytuno.

·         Cadarnhawyd bod cyfweliadau ymadael wedi eu cyflawni wrth i staff adael yr Awdurdod.  Darparwyd adroddiad blaenorol i graffu sy’n dadansoddi ciplun o negeseuon cyfweliad ymadael.

·         Awgrymwyd y gallai’r targed presennol ar gyfer ymwelwyr canolfannau hamdden fod yn rhy uchel – cytunwyd i ddiwygio’r modd y cofnodwyd ymweliadau.

·         Nodwyd fod yno rai hawliau tramwy nad oedd arwyddion ar eu cyfer ac na châi eu cynnal a'u cadw, ac awgrymwyd y gellid cydweithio â'r Cynghorau Cymuned er mwyn mynd i'r afael â hynny.

·         Cadarnhawyd bod staff asiantaeth yn gymwys a rhoddwyd anogaeth iddynt ymgeisio am swyddi parhaol wrth i swyddi mewnol ddod ar gael.

·         Cydnabuwyd fod y Cyngor yn annog staff i geisio cefnogaeth a chymryd rhan mewn amrywiaeth o sesiynau hyfforddiant ynglŷn â materion fel iechyd meddwl ac ati, ond awgrymwyd serch hynny nad oedd a wnelo pob achos â materion yn y gwaith.

·         Mynegwyd pryder ynglŷn â glendid y priffyrdd ac awgrymwyd nad oedd hynny’n bodloni’r safonau statudol.  Gofynnwyd am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r ffyrdd oedd wrthi’n cael eu harolygu’n unol â’r mesurydd hwn.

·         Gofynnwyd am gynnwys manylion am deithiau gwledig oedd yn cychwyn o Orsaf Fysus Wrecsam yn yr wybodaeth am berfformiad yn hynny o beth.

·         Cadarnheid y byddai data meincnodi’n cael ei gynnwys o hyn ymlaen ar gyfer teithiau’n cychwyn o Orsaf Fysus Wrecsam, ac yn sgil hynny gofynnwyd am gyflwyno’r wybodaeth fesul Ward.

 

CYTUNWYD – y dylid croesawu’r gostyngiad bychan mewn lefelau absenoldeb, ac y dylai’r adroddiad nesaf ar y mater hwn ymdrin â’r materion a godwyd yn ystod y drafodaeth.

 

11.

Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’r Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol pdf icon PDF 87 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/75/18s) yn gofyn i’r Aelodau ystyried perfformiad y Cyngor yn ôl Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’r Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol, ac ystyried lefel y Terfyn Awdurdodedig a’r Ffin Weithredol a bennwyd yn Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’u haddasrwydd.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan ddiolch i’r Swyddogion am eu gwaith caled oedd wedi sicrhau cydnabyddiaeth mai Wrecsam oedd un o’r Awdurdodau oedd yn perfformio orau o ran Cyllid.

 

CYTUNWYD – y dylid nodi’r Adroddiad ar Ganlyniadau Rheoli’r Trysorlys 2017/18, yn unol â Rheol Gweithdrefn Ariannol 3.10, a chymeradwyo’r adroddiad ar Weithgarwch Rheoli’r Trysorlys.

 

 

 

12.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 74 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/86/2018S) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Aeth yr Hwylusydd Craffu drwy’r adroddiad gan hysbysu'r Aelodau y byddai'r Cyfarfod ar 26 Medi'n dechrau am 10.00am.

 

CYTUNWYD –

 

 (i)        Y byddai’r Cyfarfod oedd i’w gynnal ar 26 Medi 2018 yn dechrau am 10.00am.

 

 (ii)       Yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt, y dylid cytuno ar y rhaglen waith a amlinellwyd yn Atodiad 1 i adroddiad HF/86//2018S.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.