Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

57.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Gwenfair Jones ac Andy Williams.

 

58.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 82 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Chwefror 2019 fel cofnod cywir. 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Chwefror 2019.

 

PENDERFYNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Chwefror 2019 fel cofnod cywir.

 

59.

Datgan cysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.  

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau mewn perthynas ag unrhyw un o’r materion i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaed y datganiadau canlynol:

                                                                                        

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

 

Y Cynghorydd M Morris – Cysylltiad personol ac un sy’n rhagfarnu – Cais Rhif P/2018/0922 gan ei fod yn adnabod yr ymgeisydd a’i fod yn gwsmer i’w fusnes. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio arni.

 

Y Cynghorydd Bryan Apsley – Cysylltiad personol ac un sy’n rhagfarnu – Cais Rhif P/2017/0314 – gan mai fo oedd Ysgrifennydd Clwb Cymdeithasol y Lleng Brydeinig yn Llai.  Gwnaeth y Cynghorydd, yn ei rôl fel un o'r Aelodau Lleol, sylwadau yn unol â Rhan 3, Adran 14(2) Cod Ymddygiad Aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gan nodi ei wrthwynebiad i'r datblygiad arfaethedig, ac yna gadawodd y cyfarfod, ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio arni.

 

Eitem 5 ar y Rhaglen - Gorchymyn Diogelu Coed 282/2018 Llysoedd Barn Wrecsam a Phencadlys yr Heddlu, Bodhyfryd, Wrecsam.

 

Y Cynghorydd Bryan Apsley – Cysylltiad personol ac un sy’n rhagfarnu – ar ôl dangos ei wrthwynebiad i gadarnhau’r Gorchymyn Diogelu Coed mewn e-bost at yr holl Aelodau gan, drwy hynny, benderfynu ymlaen llaw ar y cais.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio arni.

 

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – Cysylltiad personol ac un sy’n rhagfarnu – roedd ei chyflogwr wedi trafod y Gorchymyn Diogelu Coed yn gyhoeddus.   Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio arni.

 

60.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 49 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/13/19) i Aelodau ystyried ceisiadau cynllunio a thynnwyd sylw at ei atodiad i’r adroddiad lle bo’n berthnasol.

 

Cais Rhif P/2018/0551 – Cais Cynllunio i ddatblygu Cyfleuster Cynhyrchu Bordiau Sglodion Pren yn Kronospan Ltd., Ffordd Caergybi, y Waun, Wrecsam

 

Siaradodd preswylydd yn erbyn y cais.

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

Mynegodd yr Aelod Lleol ei wrthwynebiad i’r datblygiad arfaethedig gan fod yr Asesiad Cludiant a gyflwynwyd gyda’r cais yn dangos cynnydd o 24% mewn cerbydau nwyddau trymion ar y ffordd (oddeutu 200 o lorïau nwyddau trymion) ar y safle dros gyfnod o 24 awr.  Soniodd am y tagfeydd ar y rhwydwaith priffyrdd lleol a bod cyflwr y ffordd yn dirywio, yn enwedig wrth fynedfa’r safle.  Yn ei farn o, ni fydd y fynedfa bresennol i'r safle o'r B5070 Ffordd Caergybi yn gallu ymdopi â’r cynnydd mewn cerbydau i ac o’r safle a dylai’r ymgeisydd ymchwilio i ddarparu mynedfa arall i’r safle i gerbydau.  Ar ben hyn, mae’n bosib’ y bydd cynnydd o ran sŵn, llwch ac allyriadau trwy ychwanegu llinell gynhyrchu newydd.   

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, cytunodd sawl Aelod â barn yr Aelod Lleol gan awgrymu gohirio ystyried y cais ymhellach i ganiatáu i’r ymgeisydd ymchwilio i greu mynedfa arall i’r safle.  Cytunodd y Pwyllgor ar hyn.

 

PENDERFYNWYD – GOHIRIO ystyried y cais er mwyn caniatáu amser i’r ymgeisydd ystyried mynedfa arall i’r safle er mwyn i’r Pwyllgor allu ystyried y cais gyda chymaint o wybodaeth â phosib.

____________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0577 – Adeiladu pedwar adeilad amaethyddol i fagu da byw (dofednod), adeilad a safle ategol, isadeiledd cysylltiedig, gwaith tirlunio a threfniadau mynediad ar Cinders Farm, Cinders, Rhiwabon, Wrecsam.

 

Siaradodd cynrychiolydd y preswylwyr lleol yn erbyn y cais.

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

Dywedodd yr Aelod Lleol gyda’r Aelod Lleol arall y byddai’r datblygiad arfaethedig yn cynyddu traffig cerbydau nwyddau trwm ar hyd y rhwydwaith priffyrdd lleol.  Roedd y fynedfa i safle’r datblygiad wedi’i chynnig oddi ar Lôn y Lludw, ffordd gul gyda lleiniau gwelededd ar ei chyffordd â’r A539 nad oedd yn bodloni’r canllawiau sydd yn Nodyn Cyngor Technegol 18 Polisi Cynllunio Cymru.  Yn eu barn nhw, ni fyddai gweithredu’r mesurau arfaethedig i wella’r briffordd yn ddigonol i ganiatáu i gerbydau nwyddau trwm deithio'n ddiogel ar hyd Lôn y Lludw a byddai hyn yn cael effaith niweidiol ar ddiogelwch ar y briffordd yn y lleoliad hwn.  Felly, bu iddynt ofyn i’r Aelodau wrthod caniatâd cynllunio.

 

Wrth ystyried y cais, awgrymwyd, pe bai’r Pwyllgor o blaid rhoi caniatâd, er mwyn diogelwch ar y priffyrdd ac i warchod amwynderau’r rhai a oedd yn byw yn yr eiddo ger llaw, y dylid cynnwys dwy amod arall er mwyn nodi oriau danfon a chasglu adar a darparu cynllun adeiladu a thraffig gweithredol.  Cytunodd y Pwyllgor ar hyn.

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio fel mae wedi’i nodi yn adroddiad HEP/13/19 ynghyd â’r amodau ychwanegol canlynol:

 

Ychwanegu Amod 19

Yn  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 60.

61.

Gorchymyn Diogelu Coed 282/2018 Llysoedd Barn a Phencadlys Heddlu Wrecsam, Bodhyfryd, Wrecsam pdf icon PDF 10 MB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Mae cysylltiad aelodau mewn perthynas â’r cais hwn wedi’i nodi yng Nghofnod 59 uchod).

 

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/21/19) a oedd yn caniatáu ystyriaeth i gael ei rhoi i sylwadau ysgrifenedig a wnaed mewn perthynas â Gorchymyn Diogelu Coed Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Rhif 282/2018 – Llysoedd Barn a Phencadlys Heddlu Wrecsam, Bodhyfryd, Wrecsam.

 

Dywedodd yr Aelod Lleol y gallai cadarnhau’r Gorchymyn gael effaith niweidiol ar fwriad i adeiladu dalfa newydd a ffordd fynediad sy'n angenrheidiol i wasanaethu'r Llysoedd Barn sydd ar y safle.  Atgoffodd y Rheolwr Rheolaeth Gynllunio'r Aelodau y byddai cadarnhau'r Gorchymyn Diogelu Coed yn caniatáu i'r Cyngor orfodi'r datblygwr i blannu coed yn eu lle pe bai achos yn y dyfodol lle mae caniatâd i'r coed dan sylw gael eu torri.

 

Awgrymodd un Aelod bod sycamorwydden aeddfed arall ar y safle a fyddai hefyd, yn ei farn o, werth ei gwarchod.  Mewn ymateb, eglurodd y Swyddog Coedyddiaeth ei resymau dros ddewis y coed dan sylw i’w gwarchod, ond cytunodd y gallai'r sycamorwydden fod yn deilwng o gael ei gwarchod.  

 

Wrth ystyried y Gorchymyn, awgrymodd sawl Aelod y dylid addasu’r Gorchymyn Diogelu Coed i gynnwys y sycamorwydden aeddfed ar y safle a’i gadarnhau.  Cytunodd y Pwyllgor ar hyn.

 

PENDERFYNWYD - Cadarnhau Gorchymyn Diogelu Coed Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 282/2018: Llysoedd Barn a Phencadlys Heddlu Wrecsam, Bodhyfryd, Wrecsam gan ei addasu i gynnwys y sycamorwydden aeddfed. 

 

62.

Penderfyniadau Apeliadau Cynllunio pdf icon PDF 92 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid a’r Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio a Phennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad ar y cyd (HEP/22/19) a oedd yn hysbysu'r Pwyllgor ynghylch canlyniad apeliadau yn erbyn penderfyniadau'r Cyngor (Mehefin 2016 - Ionawr 2019).

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r adroddiad.

 

63.

Ymddeoliad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Cadeirydd at ymddeoliad Ken Bickerton a oedd ar y gorwel. Roedd Ken wedi bod yn glerc i'r Pwyllgor hwn ers blynyddoedd ac roedd yr Aelodau’n dymuno'r gorau iddo yn y dyfodol.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.