Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

52.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr David Maddocks ac Andy Williams.

 

53.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 51 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 7 Ionawr 2019 ac 18 Ionawr 2019.

 

Cywiro’r Cofnodion:

7 Ionawr 2019 - Cais Rhif P/2018/0560 Tir i’r Gogledd ac i’r De o Lane Farm, Yr Orsedd, Wrecsam. Dylai’r geiriad ‘H%’ yn y rheswm cyntaf dros wrthod ddarllen ‘H5’.

 

PENDERFYNWYD- Yn amodol ar yr uchod, llofnodi Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 7 Ionawr 2019 a 18 Ionawr 2019 fel cofnod cywir.

 

54.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.   

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau mewn perthynas ag unrhyw un o’r busnesau i’w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

                                                                                        

Eitem 4 ar y Rhaglen – Ceisiadau Rheoli Datblygu

 

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – Personol a Rhagfarnllyd – Cais Rhif P/2018/0814 gan ei bod yn adnabod preswylwyr annedd cyfagos. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd John Pritchard – Personol nid Rhagfarnllyd – Cais Rhif P/2018/0955 gan ei fod yn aelod o Gyngor Cymuned Sesswick. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd John Pritchard – Personol nid Rhagfarnllyd – Cais Rhif P/2018/0956 gan ei fod yn aelod o Gyngor Cymuned Sesswick. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd John Pritchard – Personol nid Rhagfarnllyd – Cais Rhif P/2018/0957 gan ei fod yn aelod o Gyngor Cymuned Sesswick. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

55.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 46 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/12/19) i Aelodau ystyried ceisiadau cynllunio a thynnwyd sylw at ei atodiad i’r adroddiad lle bo’n berthnasol.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0684 - Trawsnewid llawr cyntaf presennol ac adeiladu lledloriau i greu 53 o fflatiau (51 o rai un ystafell wely a 2 o rai dwy ystafell wely), gwaith cysylltiedig a newidiadau allanol yn Sgwâr Henblas, Stryt Henblas, Wrecsam.

 

Nododd yr Aelod Lleol (y Cynghorydd Marc Jones) fod yr asesiad hyfywedd ariannol a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd wedi’i seilio ar werth marchnad datblygiadau tebyg yn yr ardal. Roedd y datblygiad ar y safle yn ymddangos fel pe bai yn mynd rhagddo’n dda a gwnaed sylw yn y wasg bod yr holl fflatiau wedi’u gwerthu. Yn ei farn ef, roedd gwir bris gwerthu'r fflatiau, y gwerth defnydd presennol a’r costau yn gysylltiedig â thrawsnewid bellach yn hysbys i’r ymgeisydd a dylai bod y ffigyrau hyn wedi cael eu defnyddio i lunio’r asesiad. Felly, awgrymodd y dylid gohirio ystyriaeth o'r cais i roi amser i Bennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio geisio’r ffigyrau diweddaraf gan yr ymgeisydd er mwyn cynnal asesiad hyfywedd ariannol diwygiedig.

 

Wrth ystyried y cais, cyfeiriodd sawl Aelod at y cyfnod byr o amser a oedd wedi mynd heibio ers ystyried y cais gwreiddiol gan y Pwyllgor Cynllunio (5 Tachwedd 2018) a chytunwyd â’r safbwynt a fynegwyd gan yr Aelod Lleol.

 

PENDERFYNWYD – GOHIRIO proses ystyried y cais er mwyn rhoi amser i’r ymgeisydd ddarparu gwybodaeth bellach am bris gwerthu’r fflatiau, y gwerth defnydd presennol a’r costau’n gysylltiedig â thrawsnewid er mwyn i'r cais gael ei ystyried gan y Pwyllgor ar sail y wybodaeth lawnaf bosibl.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0788 – Codi estyniad adeilad ffrâm dur i ddarparu cysgodi i wartheg dros y gaeaf yn Barn ar Lôn Burgess, Llannerch Banna, Wrecsam.

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio fel y nodwyd yn adroddiad HEP/12/19.

______________________________________________________________

 

Cais Rhif P/2018/0796 – Trawsnewid adeilad allanol i ddarparu llety ategol i annedd bresennol a darparu clwydfan ystlumod ar wahân yn Hoseley House, Lôn Hoseley, Merffordd, Wrecsam.

 

Wrth ystyried y cais, awgrymwyd, os oedd Aelodau o blaid rhoi caniatâd, y dylid cynnwys amodau pellach i leihau unrhyw aflonyddwch i’r ystlumod oherwydd goleuadau ar y safle ac i gadw’r datblygiad arfaethedig yn ategol i ddefnydd preswyl yr annedd bresennol. Cytunodd y Pwyllgor ar hyn.

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio fel y nodir yn adroddiad HEP/12/19 yn ogystal â’r amod a’r nodyn i’r ymgeisydd a nodir yn yr Adroddiad Adendwm a’r ychwanegiadau canlynol:

 

Ychwanegu Amod 5

Cyn codi unrhyw oleuadau allanol, mae'n rhaid i fanyleb o’r goleuadau hyn gael ei gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’i chymeradwyo’n ysgrifenedig. Bydd y cynllun yn ystyried egwyddorion goleuadau sy’n gyfeillgar i ystlumod a’r argymhellion fel y nodir yn llythyr Cascade Consulting yn ddyddiedig 30 Medi 2015 a gymeradwywyd fel rhan o’r cais hwn. Bydd y cynllun yn cael ei weithredu’n llawn yn gyfan  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 55.

56.

Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad ((HEP/06/190)) a oedd yn galluogi rhoi ystyriaeth i Gynllun Drafft Asesu a Rheoli Nodweddion Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam cyn ei gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol. Tynnwyd sylw’r aelodau at y wybodaeth ychwanegol a oedd wedi’i nodi yn yr atodiad i'r adroddiad.

 

PENDERFYNWYD – Argymell i’r Bwrdd Gweithredol y dylid cymeradwyo Cynllun Drafft Asesu a Rheoli Nodweddion Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam.

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.