Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr T Alan Edwards a Lloyd Kenyon.

 

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Mai 2016 fel cofnod cywir

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Cadarnhau cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Mai 2016 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiad Polisi Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam pdf icon PDF 84 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/71/16) i geisio cymeradwyaeth i Ddatganiad Polisi Trwyddedu 2016 – 2020 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dilyn y broses ymgynghori.

 

Atgoffwyd yr Aelodau y cynhaliwyd adolygiad trylwyr o’r polisi er mwyn rhoi ystyriaeth i newidiadau deddfwriaethol, canllawiau diwygiedig gan y Swyddfa Gartref a gyhoeddwyd dan Adran 182 y Ddeddf ac arferion da awdurdodau eraill, a gafodd ei ystyried gan y Pwyllgor hwn yn ei gyfarfod ym mis Mai 2016.

 

Adroddwyd y cynhaliwyd yr ymgynghoriad gyda phartïon statudol ac y daeth pump ymateb i law, gyda phedwar ohonynt yn gefnogol neu heb sylwadau i'w gwneud.  Teimlai un ymgynghorai nad oedd angen newid y polisi presennol.

 

Cynhaliwyd Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ac ni amlygwyd unrhyw faterion negyddol.

 

Gwnaeth yr aelodau sylwadau ar bwysigrwydd y polisi o ran hyrwyddo’r amcanion trwyddedu, cefnogi datblygiad economi fin nos fwy cynhwysol a hybu eiddo o safon a reolir yn dda.  Cyfeiriwyd at bwysigrwydd cynlluniau fel Nightsafe, Braf Bob Nos a’r Cynllun Gwarchod Tafarndai (Pubwatch), a nodwyd bod nifer sylweddol o dafarnwyr trwyddedig yn Wrecsam yn rhan o gynlluniau o’r fath.

 

Croesawodd yr aelodau hefyd gynnwys y cysylltiadau rhwng alcohol a marwolaeth yn y polisi.  Nodwyd bod gwaith yn cael ei wneud gan yr adran drwyddedu mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill i ddatblygu cronfa dystiolaeth mewn perthynas â materion sy’n ymwneud ag alcohol yn Wrecsam, a chynigwyd y dylid cyflwyno adroddiad i gyfarfod yn y dyfodol i’r perwyl hwn.

 

Cefnogodd yr Aelodau’r polisi hwn gan ddiolch i’r swyddog am y gwaith a wnaed i’w baratoi. 

 

PENDERFYNWYD – Argymell i’r Cyngor gymeradwyo Datganiad Polisi Trwyddedu 2016 – 2020 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.