Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau ar ran y Cynghorwyr Krista Childs, JA Kelly KSG a Mrs JMB Roberts

 

2.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad personol gan Aelodau.

 

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 62 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Hydref 2014 fel cofnod cywir

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Cadarnhau cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Hydref 2014 fel cofnod cywir.

 

4.

Datganiad i Adolygu Polisi Trwyddedu pdf icon PDF 686 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Amgylcheddol a Chynllunio adroddiad (HEP/19/16) i roi gwybod i Aelodau am y gofyniad i adolygu Datganiad o Bolisi Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a darparu copi o’r Polisi Drafft ar gyfer 2016 – 2020 i Aelodau ei ystyried cyn i'r ymgynghoriad gychwyn.

 

Rhoddwyd gwybod i’r Aelodau bod y newidiadau deddfwriaethol, y Canllaw diwygiedig diweddaraf gan y Swyddfa Gartref dan Adran 182 o’r Ddeddf ac arfer da mewn perthynas â pholisiau trwyddedu eraill y Cyngor wedi’u hystyried wrth ddatblygu’r Polisi diwygiedig.  Amlygwyd y prif newidiadau i’r polisi drafft i’r Pwyllgor.

 

Cafodd y polisi drafft ei gymeradwyo gan yr Aelodau a diolchont i’r swyddog am y gwaith caled a wnaed i’w baratoi.  Amlygwyd y materion a ganlyn yn ystod y drafodaeth.

 

·         Pwysigrwydd perthynas waith agos a’r gefnogaeth a geir gan asiantaethau eraill megis Iechyd a Heddlu Gogledd Cymru.

·         Mynegwyd pryder am effaith alcohol ar iechyd a lefel marwolaethau oherwydd alcohol bob blwyddyn.

·         Cais bod amser ‘gorffen yfed’ yn cael ei gynnwys yn y polisi.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y dylai amodau sy'n ymwneud ag oriau agor gael ei ystyried ar gyfer ceisiadau unigol gan ystyried lleoliad yr eiddo a'r effaith bosibl ar drigolion lleol.

·         Angen rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau lleol a Chynghorau Cymuned os nad yw eiddo lleol yn gweithredu yn unol â darpariaethau eu trwydded.

·         Nodwyd, er bod yr Ardoll Noson Hwyr yn arf sydd ar gael i awdurdodau trwyddedu o dan ddarpariaethau Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, ar hyn o bryd nid yw’r Cyngor yn ystyried ei fod yn gweithredu’n briodol.

·         Cywiriad yn adran 1.3.3 - "Cynllun Datblygu Unedol Lleol Wrecsam 2013-2028" .

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Datganiad Polisi Trwyddedu Drafft, Ionawr 2016 - Medi 2020 ar gyfer ymgynghori.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.