Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

108.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.   Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 6 ar y Rhaglen - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Wrecsam

Cynghorwyr Trevor Bates a Joan Lowe – Personol – Tirfeddiannwr.   Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny, yn achos Aelodau’r Bwrdd Gweithredol.

 

Eitem 7 ar y Rhaglen – Diweddaru Polisi a Ffioedd Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

Cynghorydd Terry Evans – Personol a rhagfarnus – landlord lleol, perchennog Tai Amlfeddiannaeth.   Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

Eitem 8 ar y Rhaglen - Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam

Cynghorwyr Andrew Atkinson, Adrienne Jeorrett a Phil Wynn – Personol– Aelod o Fforwm/Grŵp Llywio Canol Tref Wrecsam.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny, yn achos Aelodau’r Bwrdd Gweithredol.

 

109.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 99 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2019 fel cofnod cywir.

 

110.

Cynnig i ymgynghori ar y cynnydd mewn lleoedd disgyblion yn Ysgol Gynradd Lôn Barcas - Adborth Ymgynghoriad pdf icon PDF 161 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Y byddai'r Aelodau'n nodi'r adborth ar yr ymgynghoriad a geir yn adroddiad HEd/05/19 a’r ddogfen ôl-ymgynghori (fel y nodir yn Atodiad 2).

 

 (ii)      Awdurdodi Swyddogion i symud ymlaen i Hysbysiadau Statudol (fel y nodir yn Atodiad 1) mewn perthynas â’r cynnig i gynyddu lleoedd disgyblion yn Ysgol Gynradd Lôn Barcas. 

 

            Adeiladu estyniad i’r adeilad presennol i greu lle ar gyfer 105 disgybl arall (15 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn).  Byddai’r flwyddyn gyntaf o gynnydd ym mis Medi 2020 ar gyfer y dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.

 

            Bydd y nifer derbyn yn cynyddu 15 lle bob blwyddyn (o 30 i 45) yn y dosbarthiadau meithrin a derbyn o 2020 ymlaen, a bydd y dosbarthiadau hyn yn symud drwy’r ysgol nes eu bod yn cyrraedd uchafswm nifer y lleoedd, sef 315 (yn ogystal â 45 o leoedd yn y meithrin).

 

 (iii)     Ymdrin â'r materion hyn fel materion brys yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)           Mae galw parhaus am leoedd yng Nghanol Tref Wrecsam.

Er ein bod yn bodloni’r galw ar hyn o bryd o fewn y Sir, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)          Ar gyfer y cylch derbyn presennol yn 2018-2019 methodd yr Adran Addysg, sef yr Awdurdod Derbyn, â bodloni’r galw lleol am leoedd yng Nghanol y Dref, a bu’n rhaid gwrthod disgyblion oedd wedi dewis Ysgol Gynradd Lôn Barcas.

 

(iii)         Er mwyn cyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru i leihau meintiau dosbarthiadau cynradd ymhellach, mae’n rhaid gwneud darpariaeth ar gyfer mwy o leoedd, yn enwedig felly yng Nghanol y Dref.

 

 (iii)      Mae cyfle wedi codi i ni fodloni’r galw ychwanegol drwy ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru nad yw’n rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.  Llywodraeth Cymru fyddai’n ariannu'r prosiect hwn 100%.

 

 (v)      Hoffem i’r cyfnod gwrthwynebu statudol o 28 diwrnod gael ei gynnig yn llawn cyn cychwyn cyfnod gwyliau’r Pasg.  Er mwyn gwneud hyn, byddai gofyn i ni gyhoeddi Hysbysiadau Statudol ar 15 Mawrth 2019, neu cyn hynny, a fyddai’n golygu bod y cyfnod wedi dod i ben erbyn 12 Ebrill 2019.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/05/19) i ddarparu adborth ar yr ymgynghoriad diweddar yn ymwneud â chynnig i gynyddu lle i ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Lôn Barcas, a cheisio cymeradwyaeth i gyhoeddi'r Hysbysiadau Statudol perthnasol a’r Adroddiad Ôl Ymgynghori.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan amlygu’r prif bwyntiau ynddo.  Trafodwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Cadarnhad y byddai’r cyfnod ymgynghori yn caniatáu i drigolion ac aelodau eraill o’r cyhoedd gael cyfle i roi eu barn. 

·         Ymrwymiad gan yr Aelod Arweiniol y byddai unrhyw wrthwynebiad yn cael ei ystyried yn ofalus ac yr edrychir ar ddewisiadau i leddfu pryderon lle bo’n bosibl. 

·         Awgrym pe bai’r cais yn symud ymlaen, byddai angen cyflwyno cais cynllunio, byddai hyn yn gyfle arall i drigolion/aelodau’r cyhoedd i godi pryderon os dymunent. 

·         Gofyn am eglurhad mewn perthynas â’r clwb ar ôl ysgol.   

Dywedodd Swyddogion bod darparu unrhyw glwb o’r fath yn fater i’r ysgolion wneud penderfyniad arno. 

·         Pryderon wedi eu mynegi gan yr Aelod lleol am broblemau traffig a brofir ar hyn o bryd yn yr ysgol a'r ardal breswyl.

·         Awgrym wrth ystyried estyniad ar ysgolion yn y dyfodol, bod opsiynau ar gyfer safleoedd gollwng y disgyblion o fewn ffin yr ysgol yn cael eu hystyried. 

·         Cydnabod na fynegwyd unrhyw bryderon am y cynnydd mewn capasiti disgyblion yn yr ysgol.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Bod Aelodau yn nodi’r adborth i’r ymgynghoriad yn adroddiad HEd/05/19 a’r ddogfen ôl ymgynghoriad (fel y manylwyd yn Atodiad 2).

 

(ii)       Bod Swyddogion yn cael awdurdod i symud i Hysbysiadau Statudol (fel y manylwyd yn Atodiad 1) ynglŷn â’r cynnig i gynyddu capasiti disgyblion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas.  

 

            I greu estyniad i’r adeilad presennol i dderbyn 105 o ddisgyblion ychwanegol (15 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn).   Byddai cynnydd blwyddyn gyntaf ym mis Medi 2020 ar gyfer dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.

 

            Byddai’r nifer derbyn blynyddol yn cynyddu o 15 lle (o 30 i 45) ar gyfer lleoedd meithrin a derbyn o 2020 ymlaen a byddai’r dosbarthiadau yn bwydo i weddill yr ysgol nes y cyrhaeddir yr uchafswm o ran capasiti o 315 (a 45 lle meithrin).

 

(iii)      Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)           Mae galw parhaus am leoedd yng nghanol tref Wrecsam.

Er ein bod yn bodloni’r galw ar hyn o bryd, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)          Ar gyfer y cylch derbyn presennol yn 2018-2019 methodd yr Adran Addysg, yr Awdurdod Derbyn, â bodloni’r galw yn lleol ar gyfer lleoedd ynghanol y dref, a bu’n rhaid gwrthod disgyblion oedd wedi dewis Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas.

 

(iii)         Er mwyn cyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru i leihau meintiau dosbarthiadau cynradd eto, mae’n rhaid darparu mwy o leoedd yn ffisegol, yn enwedig felly ynghanol y dref.

 

(iii)       Mae cyfle wedi codi inni fodloni’r galw ychwanegol drwy ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru nad yw’n rhan o Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.  Llywodraeth Cymru a fyddai’n ariannu'r prosiect hwn 100%.

 

(v)       Hoffem gynnal y cyfnod gwrthwynebiad statudol 28 diwrnod llawn cyn dechrau cyfnod gwyliau'r Pasg.    I alluogi hyn, byddai angen i ni gyhoeddi Hysbysiadau Statudol ar neu cyn 15 Mawrth 2019, a fyddai’n dod i ben erbyn 12 Ebrill 2019.

 

111.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Wrecsam pdf icon PDF 121 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Argymell i’r Cyngor gymeradwyo Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2019.    

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Mae gofyniad statudol dan adran 60(3) a (4) y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy, i Awdurdodau Lleol gynnal asesiad newydd, adolygu eu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a gwneud penderfyniad ar ddiwygiadau, ddim mwy na 10 mlynedd ar ôl cyhoeddi’r cynllun blaenorol. Mae’n ofynnol yn ôl y ddeddfwriaeth mai penderfyniad y Cyngor yw cymeradwyo’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007).

 

Cofnodion:

(Datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 108 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Leoedd - Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/14/19) yn gofyn am argymhelliad i’r Cyngor i gymeradwyo’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus statudol.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ei adroddiad ac ymatebodd i gwestiynau yn unol â hynny.  Yn ystod y drafodaeth codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Croesawu’r newyddion y byddai’r cynllun yn gwella mynediad i’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus, fyddai'n cael effaith gadarnhaol ar iechyd. 

·         Awgrym bod Swyddogion yn ymgysylltu â phartneriaid fel Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Heddlu, i godi ymwybyddiaeth am y peryglon i gerddwyr sy’n defnyddio llwybrau troed drwy dir ffermio lle roedd da byw yn bresennol.

·         Pwysigrwydd gwaith partneriaeth er mwyn gwella cefn gwlad a’i wneud yn fwy hygyrch.

·         Byddai’r Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a’r Amgylchedd yn monitro cynnydd y cynllun. 

·         Pwysigrwydd sicrhau bod nodwyr llwybrau yn cael eu cynnal a’u cadw yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn parhau’n glir ac yn gyfan.

 

PENDERFYNWYD – Argymell i’r Cyngor gymeradwyo Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2019.     

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Mae yna ofyniad statudol i Awdurdodau Lleol o dan adran 60(3) a (4) Deddf Cefn Gwlad a hawliau tramwy i wneud asesiad newydd, adolygu eu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a gwneud penderfyniad ar newidiadau, dim mwy na 10 mlynedd ar ôl cyhoeddi’r cynllun blaenorol.  Mae’n ofynnol yn y ddeddfwriaeth bod cymeradwyo'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn benderfyniad y Cyngor (Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth)(Swyddogaethau a Chyfrifoldebau)(Cymru) 2007).  

112.

Diweddaru Polisi a Ffioedd Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth pdf icon PDF 117 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau a'r Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)     Mabwysiadu’r dull codi tâl diwygiedig ar gyfer ffioedd trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (Atodiad 1 adroddiad HEP/18/19) a chymeradwyo’r Polisi Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (3ydd cyhoeddiad) a ddiweddarwyd.   

 

 (ii)    Gweithredu'r ffi arfaethedig o £100 am adennill y costau a ysgwyddir gan archwiliadau mewnfudo o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

 

 (iii)   Gweithredu ffi arfaethedig o £35 yr awr (neu ran o awr) ar gyfer perchnogion/landlordiaid/Asiantaethau Gosod Tai am ddarparu cyngor ar y safle ar gyfer darpar Dŷ Amlfeddiannaeth o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

 

 (iv)   Diddymu’r ffi gorfodi o £415.50 am wasanaethu hysbysiadau ymwybyddiaeth o beryglon o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

 

 (v)    Ymdrin â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)     Er mwyn sicrhau cydymffurfiad â Chyfarwyddeb Gwasanaethau’r Undeb Ewropeaidd (ESD 2006/123/EC) drwy weithredu’r trefniadau gweinyddol gofynnol cyn gynted ag y bo modd ar ôl penderfyniad y Bwrdd Gweithredol.

 

 (ii)    Er mwyn adennill y costau a ysgwyddwyd gan archwiliadau mewnfudo, sy’n wasanaeth anstatudol, yn llawn.

 

 (iii)   Er mwyn adennill yn llawn y costau a ysgwyddir pan fo Swyddog yn ymweld â darpar Dŷ Amlfeddiannaeth ar gais landlord neu Asiantaeth Gosod Tai i roi cyngor cyn gwneud cais am drwydded.

 

 (iv)     Er mwyn galluogi Landlordiaid ac Asiantaethau Gosod Tai i        ddefnyddio’r ffi o £415.50 i dalu am waith i ddileu’r peryglon a       nodir yn yr hysbysiad ymwybyddiaeth o beryglon. 

Cofnodion:

(Datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 108 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol a’r Aelod Arweiniol Lle – Tai, adroddiad ar y cyd (HEP/18/19) yn gofyn am gymeradwyaeth i’r polisi trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth a ddiweddarwyd; cymeradwyo ffioedd newydd sy’n ymwneud ag archwiliadau mewnfudo a’r cyngor cyn gwneud cais Tai Amlfeddiannaeth; a chymeradwyaeth i derfynu’r ffi gorfodi presennol o dan y Ddeddf Tai 2004 ar gyfer hysbysiadau ymwybyddiaeth o berygl.

 

Aeth yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol ati i gyflwyno’r adroddiad ac ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.  Yn ystod y drafodaeth, codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cadarnhad bod yna newidiadau bach yn y ddogfen bolisi oedd yn ystyried newidiadau strwythurol o fewn y Cyngor. 

·         Gofynnwyd am eglurhad o ran pwy fyddai’n gyfrifol am sicrhau darpariaeth tystysgrifau diogelwch nwy, gwiriadau trydanol a larymau mwg, fel rhan o amodau'r drwydded. 

Dywedodd Swyddogion bod Deddf newydd ar fin cael ei chyflwyno’n fuan, fyddai’n creu darpariaethau statudol, ond y landlord fyddai â'r cyfrifoldeb.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)      Bod y dull codi tâl diwygiedig ar gyfer ffioedd trwyddedu Tai Amfeddiannaeth (Atodiad 1 i adroddiad HEP/18/19) yn cael ei fabwysiadu a bod y Polisi Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth a ddiweddarwyd (3ydd rhifyn) yn cael ei gymeradwyo.     

 

(ii)     Bod ffi arfaethedig o £100 ar gyfer adfer costau drwy archwiliadau mewnfudo yn cael ei gweithredu o 1 Ebrill 2019. 

 

(iii)    Bod ffi arfaethedig o £35 yr awr (neu rhan o awr) i berchnogion/landlordiaid/Asiantaethau Gosod Tai ar gyfer darparu cyngor ar y safle ar gyfer darpar Dai Amlfeddiannaeth yn cael ei gweithredu o 1 Ebrill 2019. 

 

(iv)    Bod y ffi gorfodi £415.50 ar gyfer hysbysiadau ymwybyddiaeth o berygl yn dod i ben o 1 Ebrill 2019. 

 

(v)     Y dylid delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)      Sicrhau cydymffurfedd gyda Chyfarwyddeb Gwasanaethau Undeb Ewropeaidd (ESD 2006/123/EC) drwy weithredu’r trefniadau gweinyddu gofynnol gynted â phosibl yn dilyn penderfyniad y Bwrdd Gweithredol. 

 

(ii)     Adfer costau a ysgwyddir drwy archwiliadau mewnfudo sy’n wasanaeth anstatudol.

 

(iii)    Adfer y costau llawn a ysgwyddir pan fydd Swyddog yn ymweld â darpar Dai Amlfeddiannaeth ar gais landlord neu Asiant Gosod i roi cyngor cyn gwneud cais am drwydded.

 

(iv)    I alluogi Landlordiaid ac Asiantaethau Gosod Tai i ddefnyddio’r ffi £415.50 i dalu am waith i symud y peryglon a nodwyd yn yr hysbysiad ymwybyddiaeth o beryglon.      

 

113.

Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam pdf icon PDF 88 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo fersiwn ddrafft Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Er mwyn darparu canllawiau i’r rhai hynny sy’n ceisio cynnal gwaith datblygu a newid o fewn Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam, gan sicrhau y caiff cymeriad ac ymddangosiad arbennig yr Ardal Gadwraeth eu cadw a’u gwella. 

Cofnodion:

(Datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 108 uchod)

 

Roedd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol wedi cyflwyno adroddiad (HEP/07/19) yn ceisio mabwysiadu Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion yr Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth.   Yn ystod y drafodaeth, codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Pryder am annibendod stryd, gan gynnwys biniau masnachol, arwyddion stryd a hysbysfyrddau.

·         Anesmwythder ynglŷn ag adnoddau cyfyngedig sydd ar gael ar gyfer gorfodi.  

Cafodd hyn ei gydnabod gan yr Aelod Arweiniol, ddywedodd ei fod wedi cael trafodaethau gyda Swyddogion ar sut i fynd i’r afael â’r mater hwn.

·         Cydnabyddiaeth y gall atal hysbysfyrddau gael effaith negyddol ar rai busnesau bach.

 

PENDERFYNWYD – cymeradwyo Cynllun Drafft Asesu a Rheoli Nodweddion Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Darparu arweiniad i’r sawl sy’n ceisio gwneud gwaith datblygu a newid o fewn Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam, sicrhau bod cymeriad arbennig ac ymddangosiad yr Ardal Gadwraeth yn cael ei ddiogelu neu ei wella.   

 

114.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitem 11Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 15 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraff 15 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerir ganddynt, roedd hi yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 15, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra’r oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 15, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

115.

Ebrill 2019 dyfarniad lwfans cost byw NJC

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo’r diwygiadau i strwythur tâl a graddio NJC sydd wedi deillio o weithredu cytundeb tâl NJC 2018 – 2020, fel y nodir yn Atodiad 3 adroddiad HCCS /11/19.    

 

 (ii)       Awdurdodi Rheolwr Gwasanaeth AD a DS i weithredu’r ymarfer cymathu a gwneud y diwygiadau angenrheidiol i Bolisi Cyflog y Cyngor er mwyn adlewyrchu’r newidiadau y cytunwyd arnynt.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Er mwyn sicrhau bod gan y Cyngor ymagwedd deg a chyson tuag at gyflogau a’i fod yn cymhwyso cytundeb tâl NJC ar gyfer 2018 – 2020 ar 1 Ebrill 2019.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HCCS/11/19) yn ceisio cymeradwyaeth i newid bach i strwythur graddio'r Cyngor sy’n codi o’r gofyniad i weithredu cytundeb tâl NJC y cytunwyd arno yn genedlaethol ar gyfer 2018 – 2020.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod yr adolygiadau i’r strwythur tâl a graddio NJC sy’n codi drwy weithredu cytundeb tâl NJC 2018 – 2020, fel y manylwyd yn Atodiad 3 i adroddiad HCCS/11/19 yn cael eu cymeradwyo.    

 

(ii)        Awdurdodi Rheolwr Gwasanaeth AD a Datblygu Trefniadaeth i weithredu’r ymarfer cymathu a gwneud y diwygiadau angenrheidiol i Bolisi Cyflog y Cyngor er mwyn adlewyrchu’r newidiadau y cytunwyd arnynt.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau bod y Cyngor yn defnyddio dull teg a chyson ar gyfer tâl ac yn defnyddio’r cytundeb tâl NJC ar gyfer 2018 – 2020 i 1 Ebrill 2019. 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.