Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

98.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Hugh Jones a David Kelly. 

 

99.

Is-gadeirydd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn absenoldeb y Cynghorydd Hugh Jones, penodwyd y Cynghorydd David A Bithell yn Is-gadeirydd ar gyfer y cyfarfod heddiw.

 

100.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.   Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 6 ar y Rhaglen – Rhaglen Gyfalaf 2018/19 - 2022/23

Y Cynghorwyr Brian Cameron, D J Griffiths, Frank Hemmings, R Alun Jenkins, Adrienne Jeorrett, Joan Lowe, John Pritchard, Graham Rogers a Phil Wynn – Cysylltiad Personol sy'n Rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos Aelodau Gweithredol o'r Bwrdd, pleidleisio wedi hynny.

 

101.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 115 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Ionawr 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ionawr 2019.

 

Cywiriad i’r Cofnodion – Eitem 88 – Datganiadau o Gysylltiadau Personol, tudalen 5

 

Roedd Cofnodion y cyfarfod diwethaf yn nodi bod y Cynghorydd David A Bithell wedi datgan cysylltiad personol gan ei fod yn Aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam.   Fodd bynnag, gofynnwyd bod y Cofnodion yn cael eu diwygio i nodi "Aelod o Gymdeithas Cefnogwyr Wrecsam”. 

 

PENDERFYNWYD – Yn unol â’r newidiadau a nodwyd, bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Ionawr 2019 yn cael eu llofnodi fel cofnod cywir.

 

102.

Penodi Aelodau i Grwpiau Statudol ac Anstatudol pdf icon PDF 74 KB

Ystyried adroddiad y Swyddog Monitro

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y Cynghorydd Paul Rogers yn cael ei benodi i’r Grŵp Strategaeth Tir ac Adeiladau Corfforaethol a’r Panel Polisi Cynllunio.

 

(ii)        Y dylid delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Cytuno penodi Aelodau i'r seddi gwag ar y Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol.  Y rheswm am y brys yw caniatáu i’r Aelodau hyn gael eu penodi i weithredu ar unwaith.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol / Swyddog Monitro adroddiad (HCCS/06/19) yn gofyn i’r Aelodau ystyried penodi Aelodau i seddi gwag ar grwpiau Statudol ac Anstatudol sydd angen eu penodi gan y Bwrdd Gweithredol.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chynghori y derbyniwyd enwebiad gan y Cynghorydd Paul Rogers ar gyfer sedd ar Grŵp Strategaeth Adeiladau a Thir Corfforaethol a sedd ar y Panel Polisi Cynllunio.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y Cynghorydd Paul Rogers yn cael ei benodi i Grŵp Strategol Adeiladau a Thir Corfforaethol a Phanel Polisi Cynllunio.

 

(ii)        Y dylid delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Cytuno penodi Aelodau i'r seddi gwag ar Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol.  Y rheswm am y brys yw caniatáu i’r Aelodau hyn gael eu penodi i weithredu ar unwaith.

 

103.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd David A Bithell, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Arweinydd i gyflwyno Eitemau 6 a 7 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

(Y Cynghorydd David A Bithell yn Cadeirio)

 

104.

Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23 pdf icon PDF 315 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Cymeradwyo’r dyraniad ychwanegol o Arian Cyfalaf Cyffredinol Cymru yn 2018/19 a 2019/20 i fynd i’r afael â materion o bwys yn asedau eiddo’r Awdurdod, fel yr amlinellwyd ym mharagraff 2.5 adroddiad HF/10/19.

 

(ii)        Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2018/19 hyd 2022/23, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/10/19. 

 

(iii)       Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Gorffennaf 2019. 

 

(iv)      Nodi Gweithgaredd Rheoli’r Trysorlys yn atodiad 4 i adroddiad HF/10/19. 

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Hydref yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y rhaglen Gyfalaf. 

 

(ii)         Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Rheoli Trysorlys CIPFA.  Mae'r dangosyddion a gyflwynir yn Atodiad 4 yn ateb gofynion y Cod.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 100 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/10/19) yn gofyn i Aelodau adolygu Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23 a gweithgareddau Rheoli Trysorlys.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth.   Yn ystod y drafodaeth, codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Ceisiwyd eglurhad o ran oedi cyn adeiladu tai Cyngor newydd.  

Eglurodd y swyddogion bod yr oedi’n deillio'n bennaf oherwydd bod tir halogedig mewn nifer o'r safleoedd.

·         Cadarnhad bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'n ddiweddar y byddent yn darparu cyllid ar gyfer priffyrdd, ac efallai y byddai modd ei ddefnyddio i atgyweirio tyllau mewn ffyrdd.  

Roedd yr Aelod Arweiniol yn ymchwilio sut y byddai’r arian yn cael ei wario ar hyn o bryd.

·         Cydnabod y bu gorwariant ar waith i Ganol y Dref, ac roedd hyn o ganlyniad i waith ceblau / tir nas rhagwelwyd.  

Cynghorwyd yr Aelodau bod gan y contractwr waith pellach i’w wneud a oedd wedi ymestyn hyd y contract.

·         Ceisiwyd eglurhad ynglŷn â goleuadau stryd a pha gymunedau / ardaloedd oedd wedi’u blaenoriaethu.  

Eglurodd yr Aelod Arweiniol bod pob Aelod wedi’u hysbysu am gam 1, ac y byddent yn cael gwybod am gam 2 pan fyddai'n hysbys.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod dyraniad ychwanegol o Gyllid Cyfalaf Cyffredinol Cymru yn 2018/19 a 2019/20 i fynd i’r afael â materion mawr yn asedau eiddo’r Awdurdod, fel yr amlinellwyd ym mharagraff 2.5 o adroddiad HF/10/19, yn cael ei gymeradwyo.  

 

(ii)        Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2018/19 hyd 2022/23, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/10/19. 

 

(iii)       Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Gorffennaf 2019. 

 

(iv)      Nodi Gweithgaredd Rheoli’r Trysorlys yn atodiad 4 i adroddiad HF/10/19. 

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Hydref yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y Rhaglen Gyfalaf. 

 

(ii)         Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA. Mae'r dangosyddion a gyflwynir yn Atodiad 4 yn cwrdd gofynion y Cod.

 

105.

Ildio’r brydles bresennol ac ail-roi Prydles 25 mlynedd newydd i Glwb Pêl-droed Penycae pdf icon PDF 245 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – y dylai’r Pennaeth Tai a’r Economi gael ei awdurdodi i negodi a chwblhau’r telerau ac amodau gan gynnwys ildio’r brydles bresennol a rhoi prydles 25 mlynedd newydd i Glwb Pêl-droed Penycae ar gyfer yr ardal ar brydles (fel y dangosir gan ymyl goch ar Atodiad 2 i adroddiad HHE/57/18).

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

I alluogi’r Cyngor i ymrwymo i Weithred Ildio gyda Chlwb Pêl-droed Penycae ar gyfer y brydles bresennol ar gyfer tir yn Afoneitha a rhoi prydles 25 mlynedd newydd.  Bydd hyn yn galluogi Clwb Pêl-droed Penycae i chwilio am ffrydiau ariannu newydd a’u sicrhau er mwyn gwella’r cyfleusterau presennol er lles y clwb pêl-droed a’r gymuned leol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HHE/57/18) yn ceisio cymeradwyaeth Aelodau i ildio prydles bresennol dyddiedig 17 Tachwedd 2005 a chymeradwyo prydles newydd 25 mlynedd i Glwb Pêl-droed Penycae, mewn perthynas â thir yn Ffordd Afoneitha, Penycae.

 

PENDERFYNWYD  - Bod Pennaeth Tai a’r Economi yn derbyn awdurdod i drafod a chadarnhau amodau a thelerau gan gynnwys ildio'r brydles bresennol a chymeradwyo prydles newydd am 25 mlynedd i Glwb Pêl-droed Penycae ar gyfer yr ardal a brydlesir (fel y nodwyd gydag ymyl coch yn Atodiad 2 adroddiad HHE/57/18).

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi’r Cyngor i lunio Gweithred Ildio gyda Chlwb Pêl-droed Penycae ar gyfer y brydles bresennol ar gyfer y tir yn Afoneitha a chymeradwyo prydles newydd am 25 mlynedd.   Bydd hyn yn galluogi Clwb Pêl-droed Penycae i archwilio a sicrhau ffrydiau cyllid newydd ar gyfer gwella’r cyfleusterau presennol er budd y clwb pêl-droed a’r gymuned leol.

 

(Y Cynghorydd Mark Pritchard yn cadeirio)

 

106.

Gosod Rhent a Chyllideb ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai 2019/20 pdf icon PDF 144 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Gosod Rhenti Targed ar gyfer mathau o eiddo unigol ar gyfer 2019/20, fel y rhestrir yn Atodiad 2 i adroddiad HHE/05/19. 

 

(i)         (a) ar gyfer eiddo sydd yn is na’r Rhenti Targed ar gyfer 2019/20:

- cynyddu rhent o 2.4% yn ogystal ag uchafswm o £2.16 yr wythnos (ar sail 49 wythnos); neu swm is, os yw hyn yn cyflawni’r Rhenti Targed yn 2019/20.

 

(ii)        ar gyfer Eiddo ar y Rhenti Targed neu uwchlaw'r Rhenti Targed ar gyfer 2019/20 dim cynnydd yn y rhent.

 

(iii)       cynnydd o 2.4% ar gyfer rhent garejis i £8.08 yr wythnos (ar sail 49 wythnos);

 

(iv)      cynnydd o 2.4% ar leiniau garejis (tâl blynyddol o £53.50);

 

(v)       cynnydd o 2.4% ar dâl gwasanaeth Warden i £3.38 yr wythnos;

 

(vi)      cynnydd o 2.4% ar daliadau i leiniau ar gyfer Teithwyr i £84.99 (a £100.56 yr wythnos ar gyfer lleiniau mwy) (ar sail 53 wythnos);

 

(ii)        Cymeradwyo cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2019/20 fel y nodir yn Atodiad 1; a

 

(iii)       Y dylid ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         I osod lefelau rhent cyffredinol ar gyfer anheddau’r Cyngor ar gyfer 2019/20 yn unol â pholisi rhent Llywodraeth Cymru a sicrhau bod y Cyfrif Refeniw Tai yn gweithredu â lefelau priodol o falensau.

 

(ii)        Dylid delio â'r mater hwn yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) oherwydd gofyniad o dan Ddeddf Tai 1985 adran 103 bod Rhybudd o Amrywiad Rhent yn cael ei gyflwyno i denantiaid yr effeithir arnynt. Rhaid i'r cyfnod rhwng y dyddiad y mae'n cael ei gyflwyno a'r dyddiad y mae'n dod i rym fod o leiaf pedair wythnos.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – Tai adroddiad (HHE/05/19) i dderbyn cytundeb yr Aelodau ynglŷn â’r gyllideb ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) ar gyfer 2019/20 a’r lefelau rhent o ganlyniad i hynny.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ei adroddiad ac ymatebodd i gwestiynau yn unol â hynny.  Yn ystod y drafodaeth codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cadarnhad bod oddeutu 30% o denantiaethau nad oeddent wedi cyrraedd y lefel rhent targed a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

·         Awgrym bod Credyd Cynhwysol yn cael effaith negyddol ar nifer y tenantiaid mewn dyled.

·         Cadarnhad bod Swyddogion wedi’u hyfforddi’n ddigonol i gefnogi tenantiaid lle bo modd.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Gosod y rhenti targed ar gyfer mathau o eiddo unigol ar gyfer 2019/20, fel y manylwyd o fewn Atodiad 2 adroddiad HHE/05/19. 

 

(i)         ar gyfer eiddo sydd yn is na’r rhenti targed ar gyfer 2019/20

- cynyddu rhent o 2.4% yn ogystal ag uchafswm o £2.16 yr wythnos (ar sail 49 wythnos) neu swm is, os yw hyn yn cyflawni’r Rhenti Targed yn 2019/20.

 

(ii)        ar gyfer Eiddo ar y Rhenti Targed neu uwchlaw'r Rhenti Targed ar gyfer 2019/20 dim cynnydd yn y rhent.

 

(iii)       cynnydd o 2.4% ar gyfer rhent garejis i £8.08 yr wythnos (ar sail 49 wythnos);

 

(iv)      cynnydd o 2.4% ar leiniau garejis (tâl blynyddol o £53.50).

 

(v)       cynnydd o 2.4% ar dâl gwasanaeth Warden i £3.38 yr wythnos;

 

(vi)      cynnydd o 2.4% ar daliadau i leiniau ar gyfer Teithwyr i £84.99 (a £100.56 ar gyfer lleiniau mwy) (ar sail 53 wythnos);

 

(ii)        Cymeradwyo cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2019/20 fel y nodir yn Atodiad 1; a  

 

(iii)       Y dylid ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         I osod lefelau rhent cyffredinol ar gyfer anheddau’r Cyngor ar gyfer 2019/20 yn unol â pholisi rhent Llywodraeth Cymru a sicrhau bod y Cyfrif Refeniw Tai yn gweithredu â lefelau priodol o falensau.

 

(ii)        Dylid delio â'r mater hwn yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) oherwydd gofyniad o dan Ddeddf Tai 1985 adran 103 bod Rhybudd o Amrywiad Rhent yn cael ei gyflwyno i denantiaid yr effeithir arnynt. Rhaid i'r cyfnod rhwng y dyddiad y mae'n cael ei gyflwyno a'r dyddiad y mae'n dod i rym fod o leiaf pedair wythnos.

 

107.

Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2019/20 pdf icon PDF 102 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2019/20 i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 I gydymffurfio â gofyn Llywodraeth Cymru i gynhyrchu Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai yn flynyddol a dangos bod cyllideb ddigonol i gyflawni Rhaglen Gyfalaf Tai er mwyn codi ei stoc o dai i Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – Tai adroddiad (HHE/03/19) i’r Aelodau ystyried a chymeradwyo Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai 2019/20 er mwyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad, ac fe ganmolodd yr Aelodau’r cyflawniadau a wnaed hyd yma.   Cyfeiriwyd at y rhaglen gwella ceginau ac ystafelloedd ymolchi, a oedd yn dod i ben, a’r rhaglen gwaith allanol a wnaeth wahaniaeth mawr i ymddangosiad y stoc dai.   Croesewir buddsoddiad pellach yng ngwelliannau llety tai gwarchod hefyd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2019/20 i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 I gydymffurfio â gofynion Llywodraeth Cymru i gynhyrchu Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai yn flynyddol a dangos bod cyllideb ddigonol i gyflawni Rhaglen Gyfalaf Tai er mwyn codi ei stoc o dai i Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.