Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

24.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd  David Kelly.

 

25.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.   Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 6 ar y Rhaglen – Rhaglen Gyfalaf 2018/19 - 2022/23

Cynghorwyr Brian Cameron, Dana Davies, Frank Hemmings, R Alun Jenkins a Graham Rogers – Cysylltiad Personol sy'n Rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Y Cynghorydd Dana Davies – Personol – rhiant i blant sy’n mynychu Ysgol a nodwyd yn yr adroddiad.   Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cynghorwyr Dana Davies a Joan Lowe - personol - Aelod o Gyngor Cymuned sy’n derbyn grant y cynnig gofal plant.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol, yn pleidleisio wedi hynny.

 

Eitem 11 ar y Rhaglen - Cwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol.

Cynghorydd Andrew Atkinson – Personol – Perchennog busnes glanhau  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cynghorwyr David A Bithell a Joan Lowe – Personol sy’n Rhagfarnu - Llywodraethwr Ysgol. Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cynghorydd Hugh Jones - Personol - Cyfarwyddwr Cwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

 

26.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 5 i 11 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

(Y Cynghorydd Hugh Jones yn Cadeirio)

 

27.

Cyllideb Refeniw 2020/22 pdf icon PDF 150 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cefnogi’r dull ar gyfer y gyllideb at 2020/22.

 

 (ii)       Cymeradwyo’r newidiadau i’r gwasanaeth a’r taliadau cysylltiedig sydd wedi’u categoreiddio fel rhai Math 1 ac sy’n gyfanswm o £1,396,000 ar gyfer 2020/21 a £575,000 ar gyfer 2021/22 fel y nodir yn Atodiad 1 i adroddiad COFI/55/19, fel y gall swyddogion ddechrau ar y gwaith o’u gweithredu.

 

 (iii)      Cymeradwyo ymchwil/ymgynghori pellach ac ymgysylltu lle bo hynny’n briodol ar gynigion gwasanaeth sydd wedi’u categoreiddio fel rhai Math 2 ac sy’n gyfanswm o £913,000 ar gyfer 2020/21 a £140,000 ar gyfer 2021/22.

 

(iv)      Ymgymryd â gwaith pellach ym mhob Adran / Gwasanaeth yn y Cyngor i nodi toriadau pellach i’w hystyried yn yr Hydref / Gaeaf.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i wneud cynnydd wrth ddatblygu ei gyllideb refeniw ar gyfer blynyddoedd ariannol 2020/21 a 2021/22.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (COFI/55/19) yn gofyn i’r aelodau gymeradwyo cynigion Cam 1 cyllideb  2020/22.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth fanwl.   Nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Pwysigrwydd ymgysylltiad cyhoeddus a’r angen i sicrhau y cedwir at y broses ymgynghori gywir

·         Cafwyd eglurhad ar y broses gyllidol y cytunwyd arni yn gynharach yn y flwyddyn

·         Pryder bod y broses gyllidol wedi newid gan ganiatáu rhoi rhai cynigion ar waith ar unwaith. 

Rhoddodd y swyddogion sicrwydd i’r Aelodau bod y newidiadau a ddosbarthwyd fel Math 1 yn cael eu hargymell ar gyfer eu cymeradwyo er mwyn caniatáu i swyddogion ddechrau eu gweithredu.

·         Mynegwyd pryderon am y cynigion i gyflwyno tâl am y biniau gwyrdd a sut y byddai staff yn gallu gweld pa finiau oedd wedi cael eu talu amdanynt. 

Cafwyd sicrwydd yn y cyswllt hwnnw.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Cefnogi’r ymdriniaeth ar gyfer cyllideb 2020/22.

 

(ii)        Cymeradwyo’r newidiadau i’r gwasanaeth a’r taliadau cysylltiedig sydd wedi’u categoreiddio fel rhai Math 1 ac sy’n gyfanswm o £1,396,000 ar gyfer 2020/21 a £575,000 ar gyfer 2021/22 fel y nodir yn Atodiad 1 i adroddiad COFI/55/19, fel y gall swyddogion ddechrau ar y gwaith o’u gweithredu.

 

(iii)       Cymeradwyo ymchwil/ymgynghori pellach ac ymgysylltu lle bo hynny’n briodol ar gynigion gwasanaeth sydd wedi’u categoreiddio fel rhai Math 2 ac sy’n gyfanswm o £913,000 ar gyfer 2020/21 a £140,000 ar gyfer 2021/22.

 

(iv)      Ymgymryd â gwaith pellach ym mhob Adran / Gwasanaeth yn y Cyngor i nodi toriadau pellach i’w hystyried yn yr Hydref / Gaeaf.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i wneud cynnydd wrth ddatblygu ei gyllideb refeniw ar gyfer blynyddoedd ariannol 2020/21 a 2021/22.

 

28.

Amrywiad i Drefn y Rhaglen

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Dwyn eitemau 5-8 ar y Rhaglen ymlaen i’w hystyried ar y cam hwn.

 

29.

Trosglwyddo Swyddogaeth Gweinyddu Dyfarniadau Grant Cronfa’r Degwm pdf icon PDF 37 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo trosglwyddo swyddogaeth gweinyddu dyfarniadau grant Cronfa’r Degwm yn ardal Wrecsam i’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, gyda’r cais bod uchafswm y grant i’w ddyrannu’n cael ei gynyddu i £1,000.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Caniatáu i weithdrefnau rheoli a dyrannu grantiau Cronfa'r Degwm elwa o drefniadau canoli, gan gadw mewnbwn lleol i'r broses o ddyrannu grantiau trwy gynrychiolaeth ar y panel sy'n dyrannu.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (CODI/45/19) yn ceisio cymeradwyaeth i drosglwyddo gweinyddiaeth  dyfarniadau grantiau Cronfa’r Degwm yn ardal Wrecsam i’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo trosglwyddo gweinyddiaeth dyfarniad grantiau Cronfa’r Degwm yn ardal Wrecsam i’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, gyda’r cais bod uchafswm y grant i’w ddyfarnu’n cael ei gynyddu i £1,000.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Caniatáu i weithdrefnau rheoli a dyfarnu grantiau Cronfa'r Degwm elwa o drefniadau canoli, gan gadw mewnbwn lleol i'r broses o ddyfarnu grantiau trwy gynrychiolaeth ar y panel sy'n dyfarnu.

 

 

30.

Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23 pdf icon PDF 209 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo dyrannu £650,000 i Gynllun Adnewyddu’r Amlosgfa yn 2020/21 fel yr amlinellir ym mharagraff 2.4 adroddiad COFI/46/19.

 

 (ii)       Nodi'r sefyllfa gyfalaf derfynol ar gyfer 2018/19.

 

 (iii)      Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2019/20 hyd 2022/23, fel mae wedi’i nodi yn atodiadau 2 a 3.

 

 (iv)     Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu nesaf a bod adroddiad arni’n mynd ger bron y Bwrdd Gweithredol yn Hydref 2019.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Chwefror yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i Brif Swyddog Cyllid a TGCh fonitro’r Rhaglen Gyfalaf ac adrodd arni wrth yr Aelodau.

 

 (ii)       Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 25 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (COFI/46/19) i roi gwybod i'r Aelodau am alldro Rhaglen Gyfalaf 2018/19 ac i adolygu Rhaglen Gyfalaf 2019/20-2022/23.

 

PENDERFYNWYD–

 

(i)         Cymeradwyo dyrannu £650,000 i Gynllun Adnewyddu’r Amlosgfa yn 2020/21 fel yr amlinellir ym mharagraff 2.4 adroddiad COFI/46/19. 

 

(ii)        Nodi'r sefyllfa gyfalaf derfynol ar gyfer 2018/19. 

 

(iii)       Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2019/20 hyd 2022/23, fel y mae wedi’i nodi yn atodiadau 2 a 3.

 

(iv)      Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol nesaf yn Hydref 2019. 

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Chwefror yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh fonitro’r Rhaglen Gyfalaf ac adrodd i’r Aelodau arni.

 

(ii)        Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio â Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.

 

31.

Sefyllfa Derfynol Rheoli'r Trysorlys a Gwir Ddangosyddion Darbodus 2018/19 pdf icon PDF 144 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Nodi adroddiad Sefyllfa Derfynol Rheoli’r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus gwirioneddol 2018/19.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio a Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (COFI/44/19) i gyflwyno’r  adroddiad Rheoli'r Trysorlys alldro ac adroddiad ar y gwir Ddangosyddion Darbodus ar gyfer y flwyddyn ariannol yn diweddu 31 Mawrth 2019.

 

PENDERFYNWYD - Nodi adroddiad Rheoli’r Trysorlys alldro a'r gwir Ddangosyddion Darbodus ar gyfer 2018/19.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

 

32.

Cytundeb Cyllideb Gyfun ar gyfer Llety Cartref Gofal i Bobl Hŷn pdf icon PDF 59 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu a'r Aelod Arweiniol dros Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Nodi cynnwys yr adroddiad.

 

 (ii)       Nodi’r cynnydd rhanbarthol i fodloni gofynion Rhan 9 yn Neddf 2014 sy’n ei gwneud yn gyfreithiol ofynnol i sefydlu cronfa gyfun ranbarthol ar gyfer llety cartref gofal i bobl hŷn.

 

 (iii)      Sefydlu cronfa gyfun heb rannu risg ar gyfer llety cartref gofal i bobl hŷn fel mae’r adroddiad hwn yn ei nodi, gyda Chyngor Sir Ddinbych yn gweithredu fel yr Awdurdod Cynnal, ac i’r trefniadau fod yn weithredol o flwyddyn ariannol 2019/20 ymlaen.

 

 (iv)      Bod y Cyngor yn ffurfio cytundeb cyfreithiol rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru, gan reoli trefniadau sefydlu, gweithredu a llywodraethu mewn perthynas â'r gronfa gyfun am gyfnod o 3 blynedd.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Mae cynnig i ddatblygu cronfa gyfun heb rannu risg i gynnwys trafodion ariannol er mwyn bodloni gofynion deddfwriaethol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu a'r Aelod Arweiniol dros Bobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol Oedolion adroddiad (COFI/61/19) i roi diweddariad ar y camau sy’n cael eu cymryd yn rhanbarthol i sicrhau cydymffurfiad â’r gofyniad cyfreithiol i sefydlu a chynnal cronfa gyfun ar gyfer swyddogaethau llety cartref gofal ar gyfer pobl hŷn i’w gofalu amdani gan Gyngor Sir Ddinbych am dair blynedd; ac i geisio caniatâd i gymeradwyo a llofnodi ar ran y Cyngor gytundeb cyfreithiol a baratowyd am gyfnod o dair blynedd i adlewyrchu'r trefniadau cytunedig ar gyfer sefydlu, gweinyddu a llywodraethu’r gronfa gyfun.

 

PENDERFYNWYD–

 

(i)         Nodi cynnwys yr adroddiad.

 

(ii)        Nodi’r cynnydd a wnaed yn rhanbarthol i fodloni gofynion Rhan 9 o Ddeddf 2014 sy’n cynnwys gofyniad cyfreithiol i sefydlu cronfa gyfun ranbarthol ar gyfer llety cartref gofal i bobl hŷn.

 

(iii)       Sefydlu cronfa gyfun heb fod yn rhannu risg gyfer llety cartref gofal i bobl hŷn fel mae’r adroddiad hwn yn ei nodi, gyda Chyngor Sir Ddinbych yn gweithredu fel yr Awdurdod Cynnal, ac i’r trefniadau fod yn weithredol o flwyddyn ariannol 2019/20 ymlaen.

 

(iv)       Bod y Cyngor yn ffurfio cytundeb cyfreithiol rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru, i reoli’r trefniadau sefydlu, gweithredu a llywodraethu  mewn perthynas â'r gronfa gyfun am gyfnod o 3 blynedd.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Argymhellir datblygu cronfa gyfun heb fod yn rhannu risg i gynnwys trafodion ariannol er mwyn bodloni gofynion deddfwriaethol.

 

33.

Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi pdf icon PDF 183 KB

I ystyried adrodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo datganiad Caethwasiaeth Fodern y Cyngor fel mae wedi’i amlinellu yn Atodiad 1 i adroddiad COFI/49/19.

 

 (ii)       Nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud wrth weithredu ymrwymiadau’r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi fel y mae yn Atodiad 2.

 

 (iii)      Nodi mai’r Cynghorydd Andrew Atkinson yw’r Cefnogwr Gwrthgaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)       Mae llunio Datganiad Caethwasiaeth Fodern y Cyngor a mabwysiadu’r Cod Ymarfer yn dangos ymrwymiad clir i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol pobl Cymru, gan sicrhau bod gweithwyr yng nghadwyni cyflenwi sector cyhoeddus Cymru’n cael eu cyflogi mewn modd teg a moesegol.

 

 (ii)      Mae’r Datganiad Caethwasiaeth Fodern yn dangos y camau a gymerwyd/gynlluniwyd i sicrhau nad oes caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn y Cyngor na'i gadwyni cyflenwi.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi adroddiad (COFI/4919) i roi gwybodaeth ar fabwysiad a gweithrediad y Cyngor o God Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi, i geisio cymeradwyaeth ar gyfer Datganiad Caethwasiaeth Modern y Cyngor cyn ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor ac i roi diweddariad ar y cynnydd a wnaed hyd yma ar weithrediad yr ymrwymiadau yn y Cod Ymarfer.

 

PENDERFYNWYD–

 

(i)         Cymeradwyo datganiad Caethwasiaeth Modern y Cyngor fel y mae wedi’i amlinellu yn Atodiad 1 i adroddiad COFI/49/19.

 

(ii)        Nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud wrth weithredu ymrwymiadau’r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi fel sydd wedi’i amlinellu yn Atodiad 2.

 

(iii)       Nodi mai’r Cynghorydd Andrew Atkinson yw’r Cefnogwr Gwrth-gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)        Mae llunio Datganiad Caethwasiaeth Modern y Cyngor a mabwysiadu’r Cod Ymarfer yn dangos ymrwymiad clir i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol pobl Cymru, gan sicrhau bod gweithwyr yng nghadwyni cyflenwi sector cyhoeddus Cymru’n cael eu cyflogi mewn modd teg a moesegol.

 

(ii)       Mae’r Datganiad Caethwasiaeth Modern yn dangos y camau a gymerwyd/gynlluniwyd i sicrhau nad oes caethwasiaeth a masnachu pobl yn y Cyngor na'i gadwyni cyflenwi.

 

 

34.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitem 11Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 12 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).   Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraffau 14 & 15 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus,  roedd hawl trydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol/busnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus ac roedd hi yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 ac 15, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod, tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai’r wybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 ac 15 Rhan 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

 

35.

Cwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo Dewis C fel mae wedi’i nodi yn adroddiad COFI/57/19.

 

 (ii)       Gweithredu’r newid o 1 Ionawr 2020 ymlaen.

 

 (iii)      Rhoi’r Cwmni Masnachu (WCSL) o'r neilltu.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Cyflwynwyd y dewisiadau sydd wedi’u cynnig a’u nodi yn yr adroddiad hwn i’r Pwyllgor Cyfranddalwyr i'w trafod a'u hadolygu, a chefnogwyd cynnig y dylid gweithredu ar Ddewis C.

 

 (ii)       Byddai defnyddio Dewis C yn rhoi rheolaeth lwyr i CBSW a byddai'n caniatáu i'r holl wasanaeth gael ei ddarparu yn unol â holl ofynion gweithrediadau'r Cyngor a chynllunio ariannol.

 

 (iii)      Byddai Dewis C yn caniatáu trosglwyddo ymgymeriadau diogelu cyflogaeth i staff ar draws i’r Cyngor a (gyda llawer o gymorth gan wasanaethau Cyfreithiol ac AD Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) byddai’n sicrhau trosglwyddiad hwylus a di-dor.

 

 (iv)      Bydd y cwmni sy’n cael ei roi o'r neilltu yn darparu cerbyd y gallai'r Cyngor fasnachu gweithgareddau eraill gydag o yn y dyfodol.

 

 (v)       Mae anawsterau sy’n deillio o gostau pensiwn a threth gorfforaeth wedi bod yn sylfaenol i gyfarwyddwyr WCSL yn cefnogi’r camau a gynigiwyd i'r cwmni roi'r gorau i fasnachu a bod gwasanaeth glanhau'r Cyngor yn dod yn un "mewnol" eto.

 

 (vi)      Mae’r Cyngor a’r Cwmni’n cytuno mai dyma’r argymhelliad priodol mewn perthynas â dyfodol y cwmni.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 25 uchod)

 

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Rhanddeiliaid adroddiad (COFI/57/19) yn rhoi gwybodaeth am Gwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol.

 

PENDERFYNWYD–

 

(i)         Cymeradwyo Opsiwn C fel mae wedi’i nodi yn adroddiad COFI/57/19.

 

(ii)        Gweithredu’r newid o 1 Ionawr 2020 ymlaen.

 

(iii)       Gwneud y Cwmni Masnachu (WCSL) yn anweithredol.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Cyflwynwyd yr opsiynau  sydd wedi’u cynnig a’u nodi yn yr adroddiad hwn i’r Pwyllgor Rhanddeiliaid i'w trafod a'u hadolygu, a chefnogwyd cynnig y dylid gweithredu Opsiwn C.

 

(ii)        Byddai gweithredu  Opsiwn C yn rhoi rheolaeth lwyr i CBSW ac yn caniatáu cynnal darpariaeth yr holl wasanaethau yn unol  â holl ofynion gweithrediadau a chynllunio ariannol y Cyngor.

 

(iii)       Byddai Opsiwn C yn caniatáu gweithredu’r Rheoliadau

Trosglwyddo Ymgymeriadau ar gyfer staff ar draws y Cyngor a (gyda lefel uchel o gefnogaeth gan wasanaethau  Cyreithiol ac AD Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) ac yn sicrhau trosglwyddiad esmwyth a di-dor.    

 

(iv)       Bydd gwneud y cwmni yn anweithredol yn darparu cyfrwng y gall y Cyngor fasnachu drwyddo mewn perthynas â gweithgareddau eraill yn y dyfodol.

 

(v)        Mae anawsterau’n deillio o gost pensiynau a threth gorfforaethol

wedi  bod yn sylfaenol ym mhenderfyniad WCSL i gefnogi’r camau a gynigiwyd bod y cwmni’n rhoi'r gorau i fasnachu a bod gwasanaeth glanhau'r Cyngor yn dod yn un "mewnol" eto.

 

(vi)       Mae’r Cyngor a’r Cwmni’n cytuno mai dyma’r argymhelliad priodol mewn perthynas â dyfodol y cwmni.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.