Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

62.

Y Cynghorydd Paul Blackwell

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd y bu'r Cynghorydd Paul Blackwell mewn damwain car ddifrifol yn ddiweddar.  Ar ran y Cyngor, dymunodd wellhad buan i’r Cynghorydd Blackwell, gan sôn ei fod yn meddwl amdano a’i deulu.

 

 

63.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad ar ran y Cynghorydd Andrew Atkinson am ei fod yn absennol.

 

64.

Cyllideb Refeniw 2019/20 pdf icon PDF 417 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu  a'r Aelod Arweiniol dros PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(ii)        Cymeradwyo’r toriadau ychwanegol a amlinellir yn Atodiad 1 i adroddiad HF/109/18 ar gyfer ymgynghoriad.

 

 (i)        Cymeradwyo'r dull i ymarfer ymgynghori ar Benderfyniadau Anodd (Paragraffau 4.21 i 4.24 o Atodiad 3 i adroddiad HF/109/18 fel y'i diwygiwyd).

 

 (iii)      Ymdrin â'r mater hwn fel eitem fusnes frys yn unol ag Adran 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Galluogi’r Cyngor i ystyried barn pobl cyn cwblhau cyllideb refeniw’r Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20.

 

 (ii)       Galluogi’r ymgynghoriad i ddechrau ar 24            Hydref 2018.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu a’r Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad ar y cyd (HF/109/18) er mwyn diwygio’r cynlluniau ar gyfer cyllideb 2019/20 yn sgil y Setliad Dros Dro i Lywodraeth Leol, ac er mwyn esbonio'r modd y bydd y Cyngor yn ymgynghori ynghylch ei gynigion.

 

Aeth yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol ati i gyflwyno’r adroddiad ac ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.  Cafwyd trafodaeth yn dilyn hynny, a chodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mynegwyd siom ynghylch y setliad dros dro gan Lywodraeth Cymru a chydnabuwyd y byddai’n rhaid gwneud penderfyniadau anodd.

·         Gofynnwyd am ddiwygio rhan o’r adroddiad er eglurder, fel bod paragraff 2 ar dudalen 22 yn dweud “Yn 2019/20 rydym yn ystyried amrywiaeth o opsiynau, gan gynnwys cynyddu Treth y Cyngor...” a’r paragraff olaf ar yr un tudalen yn dweud “Un o’r opsiynau dan ystyriaeth yw cynyddu’r Dreth 6%..."

·         Cadarnhawyd y byddai’r drefn ymgynghori’n dechrau ar 24 Hydref 2018 pe ceid cymeradwyaeth y Pwyllgor, a byddai’n para am bum wythnos.

·         Cadarnhawyd bod yr arbedion posib a allai gael yr effeithiau mwyaf wedi’u cynnwys yn y ddogfen Penderfyniadau Anodd.

·         Soniwyd mor bwysig oedd egluro i’r cyhoedd fod yno dair elfen i Dreth y Cyngor, ac nad y Cyngor oedd yn pennu'r symiau’r oedd Awdurdod yr Heddlu a'r Cynghorau Tref a Chymuned yn eu codi.

·         Soniwyd mor bwysig oedd sicrhau fod pob Aelod yn dal i bwyso ar Lywodraeth Cymru am setliad terfynol tecach a mwy.

·         Mynegwyd siom ynglŷn â’r sefyllfa pe na fyddai’r setliad terfynol yn wahanol, lle byddai’n rhaid i bob Adran ganfod arbedion effeithlonrwydd, a byddai’n rhaid dirwyn rhai gwasanaethau i ben.

·         Soniwyd ei bod yn hanfodol i bobl gymryd rhan yn y drefn ymgynghori fel bod y Cyngor yn clywed barn y cyhoedd a’r holl wahanol safbwyntiau.

·         At ei gilydd, diolchodd yr Aelodau i’r Pennaeth Cyllid a’i dîm o Swyddogion am eu gwaith caled wrth lunio’r adroddiad.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Rhoi cymeradwyaeth i ddechrau’r drefn ymgynghori ar Benderfyniadau Anodd (Paragraffau 4.21 i 4.24 yn Atodiad 3 i adroddiad HF/109/18 fel y'i diwygiwyd).

 

 (ii)       Rhoi cymeradwyaeth i ymgynghori ynghylch y toriadau ychwanegol a gyflwynwyd yn Atodiad 1 i adroddiad HF/109/18.

 

 (iii)      Ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem fusnes frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1)(d) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Galluogi’r Cyngor i ystyried barn pobl cyn pennu cyllideb refeniw'r Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20.

 

 (ii)       Galluogi’r drefn ymgynghori i ddechrau ar 24 Hydref 2018.

 

 

65.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a’r Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, a fu’n llywyddu wrth drafod yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, fel y gallai’r Cadeirydd gyflwyno Eitem 4 yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

 (Y Cynghorydd Hugh Jones yn cadeirio)

 

 

66.

Bargen Dwf Economi Gogledd Cymru – Dogfen Gynnig pdf icon PDF 2 MB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Argymell bod y Cyngor yn mabwysiadu’r Ddogfen Gynnig fel sail ar gyfer strategaeth ranbarthol tymor hirach ar gyfer twf economaidd; bydd y cynnig rhanbarthol ar gyfer y rhaglenni a’r prosiectau blaenoriaeth y bydd cynnwys y Fargen Dwf yn cael ei dynnu ohonynt ar gam Penawdau'r Telerau gyda Llywodraethau; a nodi nad yw mabwysiadu yn ymrwymo'r Cyngor i wneud unrhyw fuddsoddiad ariannol ei hun ar hyn o bryd, ac mae’n ddarostyngedig i amlinellu risgiau a buddion ariannol y Fargen Dwf yn fanwl, i’w hystyried yn llawn, pan gaiff y Fargen derfynol ei chyflwyno i'w chymeradwyo yn ddiweddarach.

 

 (ii)       Awdurdodi Arweinydd y Cyngor i ymrwymo fod y Cyngor yn sefydlu Penawdau'r Telerau gyda Llywodraethau’r DU a Chymru ynghyd ag arweinwyr gwleidyddol a phroffesiynol o’r naw partner statudol a gynrychiolir ar Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Chyngor Busnes Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy, gyda’r Ddogfen Gynnig yn amlinellu terfynau’r cytundeb Penawdau'r Telerau.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i barhau i gefnogi datblygiad y Cais Twf ar gyfer Gogledd Cymru a bod yn bartner ymarferol o ran llywodraethu a darparu.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (CE/07/18) yn ceisio cefnogaeth dros y Ddogfen Gynnig a oedd yn cyflwyno’r uchelgais economaidd ar gyfer gogledd Cymru ac yn gosod y sail ar gyfer datblygu Bargen Twf, a cheisio cymeradwyaeth i Arweinydd y Cyngor ymrwymo’r Cyngor i gytuno ar Benawdau Telerau â Llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Gyfunol.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth wedi hynny.  Codwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Roedd yr Aelodau’n croesawu’r adroddiad a’r cyfleoedd a fyddai’n dod yn ei sgil o ran nifer y swyddi a gâi eu creu a gwerth y buddsoddiad yn economi gogledd Cymru.

·         Gofynnwyd am gadarnhad ynglŷn â swyddogaeth y Swyddog Adran 151. 

Ymatebodd yr Aelod Arweiniol drwy ddweud na fu cyhoeddiad ynglŷn â’r elfennau ariannol o’r cynigion, ond disgwylid y byddai Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Gyfunol yn ymgymryd â’r elfen o risg.  Ategodd y Swyddogion hynny gan ddweud y byddai’r Bwrdd Uchelgais yn trafod y risgiau ac yn llunio rhestr ohonynt.

·         Cadarnhawyd y gellid bwrw ymlaen â'r prosiectau dethol unwaith y ceid cyhoeddiad ynglŷn â chyllid.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Argymell bod y Cyngor yn mabwysiadu’r Ddogfen Gynnig yn sail ar gyfer strategaeth ranbarthol fwy hirdymor ar gyfer twf economaidd; cymeradwyo’r cais rhanbarthol ar gyfer y rhaglenni a’r prosiectau â blaenoriaeth, a fyddai’n sail ar gyfer cynnwys y Fargen Twf a bennid wrth gytuno ar Benawdau Telerau gyda’r ddwy lywodraeth; a nodi na fyddai mabwysiadu’r Ddogfen yn ymrwymo’r Cyngor i fuddsoddi unrhyw arian ei hun am y tro, ac y byddai hynny’n amodol ar bennu risgiau a buddion ariannol y Fargen Twf yn fanwl a’u hystyried yn llawn pan gyflwynid y Fargen derfynol er cymeradwyaeth yn y dyfodol.

 

 (ii)       Awdurdodi Arweinydd y Cyngor i ymrwymo’r Cyngor i bennu Penawdau'r Telerau gyda Llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Gyfunol ar y cyd ag arweinwyr gwleidyddol a phroffesiynol y naw partner statudol arall a gynrychiolir ar Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Chyngor Busnes Gogledd Cymru, Mersi a Dyfrdwy, o fewn y ffiniau hynny a bennir yn y Ddogfen Gynnig.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i ddal i gefnogi datblygiad y Fargen Twf ar gyfer gogledd Cymru, a bod yn bartner gweithredol o ran llywodraethu a chyflawni hynny.

 

 (Y Cynghorydd Mark Pritchard yn cadeirio)

 

67.

Adolygiad o Wasanaeth Casglu Gwastraff Gardd y Gaeaf pdf icon PDF 76 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Dylid cymeradwyo gweithredu’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd diwygiedig yn ystod misoedd Rhagfyr, Ionawr a Chwefror, gan ddarparu un casgliad y mis, gan ddechrau eleni.

 

 (ii)       Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Ymateb i’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod ymgynghoriadau y gyllideb ‘Penderfyniadau Anodd’. Tra’n cynnal y gwasanaeth casglu gwastraff gardd drwy gydol y flwyddyn, bydd diwygio amlder casgliadau yn ystod y gaeaf yn cynnig arbedion effeithlonrwydd a chapasiti adnoddau i fagu gwydnwch gwasanaeth cynnal a chadw’r Cyngor yn ystod y gaeaf.

 

 (ii)       Sicrhau y gellir gweithredu’r cynllun ac y gall y cynllun cyfathrebu ddarparu’r cyfnodau hysbysu gofynnol cyn y bwriedir ei ddechrau ym mis Rhagfyr.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle - yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/85/18) yn ceisio cymeradwyaeth i newid y trefniadau presennol ar gyfer casglu gwastraff gardd dros y gaeaf.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, esboniodd yr Aelod Arweiniol y byddai dechrau casglu gwastraff gardd unwaith y mis yn unol â'r cynnig yn fwy effeithlon, yn cydnerthu’r Tîm Cynnal a Chadw dros y Gaeaf, ac yn lleihau costau asiantaethau.  Pwysleisiodd na fyddai’r gwasanaeth yn dirwyn i ben, ond bod modd i bobl fynd â’u gwastraff gardd i'r safleoedd ailgylchu hefyd.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Rhoi cymeradwyaeth i ddiwygio’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd ym mis Rhagfyr, Ionawr a Chwefror, gan gasglu unwaith y mis o eleni ymlaen.

 

 (ii)       Y dylid ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Ymateb i’r sylwadau a dderbyniwyd wrth ymgynghori ynghylch y gyllideb ar sail y ddogfen 'Penderfyniadau Anodd'. Tra byddai’r Cyngor yn dal i ddarparu gwasanaeth casglu gwastraff gardd gydol y flwyddyn, byddai casglu’n llai aml dros y gaeaf yn fwy effeithlon i’r gwasanaeth ac yn rhyddhau adnoddau i sicrhau cydnerthedd y gwasanaeth cynnal a chadw dros y gaeaf.

 

 (ii)       Sicrhau bod modd gweithredu’r cynllun, a bod cynllun cyfathrebu ar waith i roi rhybudd digonol i bobl cyn i'r drefn newydd arfaethedig ddechrau ym mis Rhagfyr.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.