Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

74.

Y cyn-Gynghorydd Ian Roberts

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Cadeirydd at farwolaeth diweddar y cyn-Gynghorydd Ian Roberts. Fel symbol o barch, safodd yr Aelodau am funud o dawelwch.

 

75.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd David A Bithell.

 

76.

Datgan cysylltiad personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaed y datganiadau canlynol

 

Eitem 9 ar y rhaglen - Nodyn Canllaw Cynllunio Lleol 27 wedi’i ddiweddaru: Cyfraniadau Datblygwyr at Ysgolion

Cynghorwyr Brian Cameron, Frank Hemmings, Joan Lowe, John Pritchard a Graham Rogers – Cysylltiad Personol sy'n Rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – Cysylltiad Personol– Llywodraethwr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

77.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 95 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir.

 

78.

Strategaeth Tai Lleol ar gyfer 2018-2023 pdf icon PDF 165 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Argymell i’r Cyngor bod y Strategaeth Tai Lleol 2018-23 fel y cyflwynwyd yn Atodiadau 1, 2 a 3 o adroddiad HHE/49/18 yn cael ei chymeradwyo.

 

(ii)        Bod Strategaeth Tai Lleol 2018-23 yn cael ei chyhoeddi yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor.

 

(iii)       Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor, y rhoddir awdurdod i Bennaeth Tai a'r Economi i weithredu'r Strategaeth ar unwaith.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Disodli Strategaeth Tai Lleol 2013-18 gan sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Deddf Llywodraeth Leol 2003 a Deddf Tai (Cymru) 2014 i gael strategaeth tai wedi’i chyhoeddi; a

 

(ii)        Sicrhau bod strategaeth hirdymor ar waith yn y Fwrdeistref Sirol i arwain adrannau'r Cyngor, partneriaid yn y sectorau preifat, cyhoeddus a'r trydydd sector ynghyd â thenantiaid a phreswylwyr i fynd i'r afael â thai a gwasanaethau yn ymwneud â thai dros y 5 mlynedd nesaf. 

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – Tai adroddiad (HHE/49/18) i geisio cymeradwyaeth ar gyfer mabwysiadu, cyflwyno a gweithredu'r Strategaeth Tai Lleol 2018/23, sy'n amlinellu gweledigaeth pum mlynedd ar gyfer anghenion tai a gwasanaethau sy'n ymwneud â thai yn y Fwrdeistref Sirol.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Arweiniol a thynnodd sylw at y prif bwyntiau ynddo.  Yn ystod y drafodaeth, codwyd y materion canlynol:

 

·         Cydnabuwyd bod y Strategaeth yn rhoi mwy o ddewis i bobl o ran opsiynau tai, ac yn benodol, yr opsiwn o aros yn eu cartrefi.

·         Ceisio eglurhad yn ymwneud â'r broses o gyflwyno ardaloedd o dir gwag.

·         Pryder ynghylch y diffyg gorfodi digonol sydd ar gael i fynd i’r afael ag eiddo gwag.

·         Cadarnhawyd ei bod hi’n anodd ymgysylltu â pherchennog eiddo gwag mewn rhai achosion, ac o bryd i’w gilydd, nid yw'r perchennog yn byw'n lleol. 

·         Cadarnhawyd y byddai’r Grŵp Strategaeth Tir ac Adeiladau Corfforaethol yn adolygu’r meini prawf at gyfer eiddo gwag.

·         Cadarnhawyd nad yw’r Cyngor wedi gwneud unrhyw gytundeb â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCCau) yn ymwneud â Cynnig Twf Gogledd Cymru.

 

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Argymell i’r Cyngor bod y Strategaeth Tai Lleol 2018-23 fel y cyflwynwyd yn Atodiadau 1, 2 a 3 o adroddiad HHE/49/18 yn cael ei chymeradwyo.

 

(ii)        Bod Strategaeth Tai Lleol 2018-23 yn cael ei chyhoeddi yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor.

 

(iii)       Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor, y rhoddir awdurdod i Bennaeth Tai a'r Economi i weithredu'r Strategaeth ar unwaith.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Disodli Strategaeth Tai Lleol 2013-18 gan sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Deddf Llywodraeth Leol 2003 a Deddf Tai (Cymru) 2014 i gael strategaeth tai wedi’i chyhoeddi; a

 

(ii)        Sicrhau bod strategaeth hirdymor ar waith yn y Fwrdeistref Sirol i arwain adrannau'r Cyngor, partneriaid yn y sectorau preifat, cyhoeddus a'r trydydd sector ynghyd â thenantiaid a phreswylwyr i fynd i'r afael â thai a gwasanaethau yn ymwneud â thai dros y 5 mlynedd nesaf. 

 

79.

Strategaeth Digartrefedd pdf icon PDF 127 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod Strategaeth Digartrefedd Rhanbarthol Gogledd Cymru a Strategaeth Digartrefedd Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael eu mabwysiadu a bod cynllun gweithredu Strategaeth Digartrefedd y Fwrdeistref Sirol yn cael ei gymeradwyo fel modd effeithiol o fesur cynnydd yn erbyn cyflawni amcanion strategol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Mae Adran 50 Deddf Tai (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru gynnal adolygiad o’i wasanaethau digartrefedd a chynhyrchu Strategaeth Digartrefedd erbyn diwedd 2018. Trwy gymeradwyo’r dogfennau drafft sydd ynghlwm, bydd y Cyngor yn sicrhau ei fod yn diwallu'r goblygiadau statudol.  Yn ogystal â hyn, bydd yn galluogi’r Cyngor i nodi sut y bydd yn mynd i’r afael â digartrefedd a sicrhau bod y gwasanaethau a ddarparwyd yn diwallu'r heriau presennol ac yn y dyfodol.   

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle - Tai adroddiad (HHE/54/18) i geisio cymeradwyaeth ar gyfer mabwysiadu Strategaeth Digartrefedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ogystal â Strategaeth Digartrefedd Rhanbarthol Gogledd Cymru, a chymeradwyo’r cynllun gweithredu fel modd o fonitro cynnydd wrth fynd i’r afael â digartrefedd a chysgu ar y stryd.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Arweiniol a thynnodd sylw at y prif bwyntiau ynddo.  Yn ystod y drafodaeth, codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Talwyd teyrnged i waith y Tîm Tai a’r rheiny sy’n ymwneud â helpu i leihau problemau mewn perthynas â chamddefnyddio sylweddau  ac ymddygiad yng nghanol y dref.

·         Pwysigrwydd cysylltu ag Awdurdodau Cymraeg a Saesneg cyfagos mewn perthynas â phobl sy’n cysgu ar y stryd drwy helpu i'w hailgysylltu nhw â'u hardal wreiddiol.

·         Cadarnhawyd bod ailstrwythuro’r Adran Dai ar fynd ar hyn o bryd i ddarparu gwasanaeth symlach.

·         Cadarnhawyd gan Swyddogion y caiff strategaeth ar wahân ei chyflwyno a fydd yn ymchwilio i gysgu allan yn lleol a fyddai’n ystyried bob math o ddigartrefedd.

·         Awgrymwyd bod gan gyn bersonél y lluoedd arfog angen blaenoriaethol am dai, ond cydnabuwyd nad oeddent bob amser yn rhoi gwybod eu bod nhw’n arfer bod yn y lluoedd.

·         Croesawyd y newyddion bod awgrym o leihad yn nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd o'i gymharu â'r llynedd.

 

PENDERFYNWYD – Bod Strategaeth Digartrefedd Rhanbarthol Gogledd Cymru a Strategaeth Digartrefedd Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael eu mabwysiadu a bod cynllun gweithredu Strategaeth Digartrefedd y Fwrdeistref Sirol yn cael ei chymeradwyo fel modd effeithiol o fesur cynnydd yn erbyn cyflawni amcanion strategol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Mae Adran 50 Deddf Tai (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru gynnal adolygiad o’i wasanaethau digartrefedd a chynhyrchu Strategaeth Digartrefedd erbyn diwedd 2018. Trwy gymeradwyo’r dogfennau drafft sydd ynghlwm, bydd y Cyngor yn sicrhau ei fod yn diwallu'r goblygiadau statudol.  Yn ogystal â hyn, bydd yn galluogi’r Cyngor i nodi sut y bydd yn mynd i’r afael â digartrefedd a sicrhau bod y gwasanaethau a ddarparwyd yn diwallu'r heriau presennol ac yn y dyfodol. 

 

80.

Y Stiwt pdf icon PDF 131 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Y rhoddir awdurdod i Bennaeth Tai a’r Economi i ddarparu grant ar gyfer tair blynedd arall o £30,433 y flwyddyn i Ymddiriedolaeth y Stiwt i ddarparu rhaglen o gelfyddydau a gweithgareddau diwylliannol i gefnogi blaenoriaethau yng Nghynllun y Cyngor am dair blynedd (Ebrill 2019-Mawrth 2022).

 

(ii)        Bod Pennaeth Tai a’r Economi yn derbyn awdurdod i ddarparu cyfraniad cyfalaf untro o £25,000 o gronfa cyfalaf Treftadaeth a Lles y Cyngor.

 

(iii)       Y rhoddir awdurdod i Bennaeth Tai a'r Economi i drafod a phenderfynu ar amodau a thelerau ar gyfer ymestyn y trefniadau ar gyfer Swyddfa Ystadau Tai y Rhos i'w leoli yn y Stiwt am 3 blynedd arall.  

 

Y RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLION

 

Parhau i gynorthwyo Ymddiriedolaeth y Stiwt er mwyn iddynt allu parhau i ddarparu cyfleuster diwylliannol Cymraeg ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, gan ddarparu mynediad i blant a phobl ifanc i brofi cyfleoedd diwylliannol a chyfleuster ar gyfer y gymuned ehangach.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HHE/47/18) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo tair blynedd pellach o gyllid i gefnogi Ymddiriedolaeth y Stiwt i ddarparu rhaglen o weithgareddau Diwylliannol Cymreig a chymeradwyo cyfraniad cyfalaf at waith adeiladu hanfodol.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Y rhoddir awdurdod i Bennaeth Tai a’r Economi i ddarparu grant ar gyfer tair blynedd arall o £30,433 y flwyddyn i Ymddiriedolaeth y Stiwt i ddarparu rhaglen o gelfyddydau a gweithgareddau diwylliannol i gefnogi blaenoriaethau yng Nghynllun y Cyngor am dair blynedd (Ebrill 2019-Mawrth 2022).

 

(ii)        Bod Pennaeth Tai a’r Economi yn derbyn awdurdod i ddarparu cyfraniad cyfalaf untro o £25,000 o gronfa cyfalaf Treftadaeth a Lles y Cyngor.

 

(iii)       Y rhoddir awdurdod i Bennaeth Tai a'r Economi i drafod a phenderfynu ar amodau a thelerau ar gyfer ymestyn y trefniadau ar gyfer Swyddfa Ystadau Tai y Rhos i'w leoli yn y Stiwt am 3 blynedd arall.  

 

Y RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLION

 

Parhau i gynorthwyo Ymddiriedolaeth y Stiwt er mwyn iddynt allu parhau i ddarparu cyfleuster diwylliannol Cymraeg ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, gan ddarparu mynediad i blant a phobl ifanc i brofi cyfleoedd diwylliannol a chyfleuster ar gyfer y gymuned ehangach.

 

81.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cydraddoldeb 2017-18 pdf icon PDF 136 KB

I ystyried adrodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo cynnydd gweithredu Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor ar gyfer 2016-20, a ddisgrifir yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 2016 – 20 Adroddiad Blynyddol 2017-18 (Atodiad 1 i Adroddiad HF/134/18)

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Cyngor yn parhau i gyflawni ei ddyletswyddau statudol dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a'r rheoliadau cysylltiedig.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl - Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi adroddiad (HF134/18) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ynglŷn â gweithredu Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor yn ystod 2017-18.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Arweiniol a thynnodd sylw at y prif bwyntiau ynddo.  Mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, nododd bod hyfforddiant heb ei dargedu wedi cael ei gynnal i Aelodau yn ddiweddar a chafwyd nifer yn bresennol. Nododd y byddai hyfforddiant wedi’i dargedu ar asesiadau effaith cydraddoldeb hefyd yn cael ei drefnu oherwydd mae’n bwysig bod bawb sydd ynghlwm yn deall yr effaith ar bobl sy’n wynebu tlodi neu unrhyw un sydd â nodweddion gwarchodedig.

 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo cynnydd gweithredu Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor ar gyfer 2016-20, a ddisgrifir yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 2016 – 20 Adroddiad Blynyddol 2017-18 (Atodiad 1 i Adroddiad HF/134/18)

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Cyngor yn parhau i gyflawni ei ddyletswyddau statudol dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a'r rheoliadau cysylltiedig.

 

82.

Nodyn Canllaw Cynllunio Lleol 27 Wedi’i ddiweddaru: Cyfraniadau Datblygwyr at Ysgolion pdf icon PDF 103 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod LPGN 27 wedi’i ddiweddaru – Cyfraniad Datblygwyr at Ysgolion, ynghlwm yn Atodiad 1 HEP/95/18 yn cael ei fabwysiadu fel Canllaw Cynllunio Atodol.   

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 I ddarparu canllaw a fframwaith cyfredol i alluogi'r Cyngor i sicrhau cyfraniadau Rhwymedigaeth Gynllunio i ariannu capasiti cynyddol ysgolion lle bo'r angen o ganlyniad i ddatblygiadau tai newydd o 4 neu fwy o anheddau.   

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 75 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HEP/95/18) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Canllaw Cynllunio Lleol Nodyn 27 – Cyfraniadau Datblygwyr at Ysgolion.

 

PENDERFYNWYD – Bod LPGN 27 wedi’i ddiweddaru – Cyfraniad Datblygwyr at Ysgolion, ynghlwm yn Atodiad 1 HEP/95/18 yn cael ei fabwysiadu fel Canllaw Cynllunio Atodol.  

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 I ddarparu canllaw a fframwaith cyfredol i alluogi'r Cyngor i sicrhau cyfraniadau Rhwymedigaeth Gynllunio i ariannu capasiti cynyddol ysgolion lle bo'r angen o ganlyniad i ddatblygiadau tai newydd o 4 neu fwy o anheddau.   

 

83.

Cael gwared ar dir o flaen Stryd y Craen, Cefn Mawr pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer yr Economi - Datblygiad Economaidd ac Adfywio

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid yn cael ei awdurdodi i gyhoeddi rhybudd o fwriad y Cyngor i gael gwared ar y tir ar gornel Stryd y Craen, Cefn Mawr (fel sydd wedi’i farcio â llinellau coch yn Atodiad 2 HHE/49/18) sydd yn fan agored cyhoeddus anffurfiol yn unol ag Adran 123 (2A) o Ddeddf Llywodraeth Lleol 1972.

 

(ii)        Awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid i adrodd i'r Bwrdd Gweithredol ar unrhyw wrthwynebiad a gafwyd i warediad arfaethedig y tir sy'n fan agored cyhoeddus anffurfiol, ond os nad oes gwrthwynebiadau, dylid gwaredu’r tir fel y nodir yn yr adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi’r Cyngor i waredu’r tir ar gornel Stryd y Craen, Cefn Mawr er mwyn lliniaru gwaith cynnal a chadw gan y Cyngor ar y tir a’r grisiau yn y dyfodol a chynnwys y tir hwn fel rhan o warediad Capel Ebeneser sydd gerllaw. Mae’r ystafell offer sy’n gwasanaethu’r cyn-gapel wedi’i leoli o dan y grisiau carreg ac felly yn allweddol ar gyfer gwerthiant Capel Ebeneser yn y dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio adroddiad (HHE/49/18) i geisio cymeradwyaeth ar gyfer hyrwyddo gwaredu rhan o dir sy’n ffurfio rhan o ardal anffurfiol ar gornel Stryd y Craen, Cefn Mawr.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid yn cael ei awdurdodi i gyhoeddi rhybudd o fwriad y Cyngor i gael gwared ar y tir ar gornel Stryd y Craen, Cefn Mawr (fel sydd wedi’i farcio â llinellau coch yn Atodiad 2 HHE/49/18) sydd yn fan agored cyhoeddus anffurfiol yn unol ag Adran 123 (2A) o Ddeddf Llywodraeth Lleol 1972.

 

(ii)        Awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid i adrodd i'r Bwrdd Gweithredol ar unrhyw wrthwynebiad a gafwyd i warediad arfaethedig y tir sy'n fan agored cyhoeddus anffurfiol, ond os nad oes gwrthwynebiadau, dylid gwaredu’r tir fel y nodir yn yr adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi’r Cyngor i waredu’r tir ar gornel Stryd y Craen, Cefn Mawr er mwyn lliniaru gwaith cynnal a chadw gan y Cyngor ar y tir a’r grisiau yn y dyfodol a chynnwys y tir hwn fel rhan o warediad Capel Ebeneser sydd gerllaw. Mae’r ystafell offer sy’n gwasanaethu’r cyn-gapel wedi’i leoli o dan y grisiau carreg ac felly yn allweddol ar gyfer gwerthiant Capel Ebeneser yn y dyfodol.

 

84.

Adroddiad Perfformiad Chwarter Dau 2018/2019 pdf icon PDF 274 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi a bod unrhyw feysydd o bryder yn cael eu herio.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I alluogi'r Cyngor i fonitro perfformiad yn erbyn Cynllun y Cyngor.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu adroddiad (CLF/08/18) i roi crynodeb diweddaru i Aelodau ar y cynnydd yn erbyn Cynllun y Cyngor fel yr oedd ar chwarter dau blwyddyn 2018/29.

 

PENDERFYNWYD – Bod cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi a bod unrhyw feysydd o bryder yn cael eu herio.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I alluogi'r Cyngor i fonitro perfformiad yn erbyn Cynllun y Cyngor.

 

85.

Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor 2019/20 pdf icon PDF 105 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Argymell bod y Cyngor yn:

 

(i)         Nodi Creu Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor a Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig (Cymru) (“Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig”) gan Gynulliad Cymru ar 27 Tachwedd 2013.

 

(ii)        Nodi canlyniad yr ymarfer ymgynghori a gynhaliodd y Cyngor ynghylch ei ddisgresiwn lleol yn ei Gynllun Gostyngiad Treth y Cyngor (adran 6). 

 

(iii)       Mabwysiadu Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau Treth y Cyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013 fel Cynllun y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20, yn amodol ar y disgresiwn lleol y gall y Cyngor ei arfer fel y nodir ym mharagraff 7.1 adroddiad HF/135/18.

 

(iv)       Bod y Pennaeth Cyllid (mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd) yn derbyn awdurdod dirprwyedig i ystyried, cymeradwyo a/neu ddelio ag unrhyw ddiwygiad angenrheidiol y mae modd ei wneud i’r “Rheoliadau Diwygio” yn dilyn ystyriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru pan fydd y rheoliadau hyn yn cael eu cyflwyno a’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)            Mae’n rhaid i’r Cyngor gymeradwyo Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20 dan y Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig erbyn 31 Ionawr 2019.

 

(ii)          Oherwydd amseriad yr adolygiad o wariant, mae’n debygol na fydd y rheoliadau uwchraddio ar gyfer budd-daliadau yn cael eu cyflwyno tan o leiaf diwedd mis Rhagfyr ar y cynharaf, ac felly ni fydd yn cael ei drafod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru tan fis Rhagfyr 2018, ac o ganlyniad ni fydd y rheoliadau diwygiedig yn cael eu cymeradwyo gan y Cynulliad tan ddiwedd mis Ionawr 2019.  

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/135/18) yn gofyn i’r Aelodau gymeradwyo Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor i ddechrau fis Ebrill 2019, ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20.

 

PENDERFYNWYD – Argymell bod y Cyngor yn:

 

(i)         Nodi Creu Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor a Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig (Cymru) (“Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig”) gan Gynulliad Cymru ar 27 Tachwedd 2013.

 

(ii)        Nodi canlyniad yr ymarfer ymgynghori a gynhaliodd y Cyngor ynghylch ei ddisgresiwn lleol yn ei Gynllun Gostyngiad Treth y Cyngor (adran 6). 

 

(iii)       Mabwysiadu Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau Treth y Cyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013 fel Cynllun y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20, yn amodol ar y disgresiwn lleol y gall y Cyngor ei arfer fel y nodir ym mharagraff 7.1 adroddiad HF/135/18.

 

(iv)       Bod y Pennaeth Cyllid (mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd) yn derbyn awdurdod dirprwyedig i ystyried, cymeradwyo a/neu ddelio ag unrhyw ddiwygiad angenrheidiol y mae modd ei wneud i’r “Rheoliadau Diwygio” yn dilyn ystyriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru pan fydd y rheoliadau hyn yn cael eu cyflwyno a’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)            Mae’n rhaid i’r Cyngor gymeradwyo Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20 dan y Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig erbyn 31 Ionawr 2019.

 

(ii)               Oherwydd amseriad yr adolygiad o wariant, mae’n debygol na fydd y rheoliadau uwchraddio ar gyfer budd-daliadau yn cael eu cyflwyno tan o leiaf diwedd mis Rhagfyr ar y cynharaf, ac felly ni fydd yn cael ei drafod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru tan fis Rhagfyr 2018, ac o ganlyniad ni fydd y rheoliadau diwygiedig yn cael eu cymeradwyo gan y Cynulliad tan ddiwedd mis Ionawr 2019. 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.