Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

68.

Cwestiynau pdf icon PDF 9 KB

 

(a)  Cwestiynau/Datganiadau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 10 o Gyfansoddiad y Cyngor, cyflwynodd pum aelod o’r cyhoedd gwestiwn yn ymwneud â’r Cynllun Datblygu Lleol.

 

Ymatebodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio i’r cwestiwn yn gyfatebol.

 

69.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 y Rhaglen - Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 – 2028)

Y Cynghorydd Michael Dixon – Personol – Cyfeiriwyd at dir cyfagos i’r A525 ac i’r dwyrain o Heol Offa wrth ymateb.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Y Cynghorydd David Kelly – Personol sy’n Rhagfarnu – Aelod o Sefydliad Plwyfol Eglwys Wrecsam - Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd Joan Lowe – Personol sy’n Rhagfarnu – tirfeddiannwr.  Gadawodd y Cynghorydd yr ystafell, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd Rob Walsh – Personol – Aelod o Grŵp Parc Gwledig Dyfroedd Alyn.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

70.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 80 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:

 

Dogfennau ychwanegol:

70a

9 Hydref 2018 pdf icon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Hydref 2018 fel cofnod cywir.

 

70b

23 Hydref 2018 pdf icon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Hydref 2018 fel cofnod cywir.

 

71.

Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 – 2028) pdf icon PDF 220 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Nodi’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Lleol i’w Archwilio gan y Cyhoedd (fel y nodir yn Atodiad 1 adroddiad HEP/62/18) ac y dylid eu hanfon ymlaen at Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio i’w hystyried fel rhan o’r Archwiliad Cyhoeddus.

 

 (ii)       Argymell i’r Cyngor y dylid Cyflwyno Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 - 2028), fel y'i diwygiwyd gan yr atodlen o Newidiadau Penodol sydd ynghlwm fel Atodiad 6 i adroddiad HEP/62/18, i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus.

 

 (iii)      Argymell i’r Cyngor y dylid ymgynghori ar yr atodlen o Newidiadau Penodol sydd ynghlwm fel Atodiad 6 i adroddiad HEP/62/18 ar yr un pryd â’r Cyflwyniad.

 

 (iv)      Argymell i’r Cyngor y dylid cymeradwyo’r cynllun dirprwyo arfaethedig a amlinellir yn Nhabl 4 yn Adain 4f adroddiad HEP/62/18 fel modd o ymdrin â newidiadau i’r Cynllun Datblygu Lleol a gynigir gan yr Arolygydd yn ystod yr Archwiliad Cyhoeddus.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Sicrhau bod y Cyngor yn cyflwyno’r CDLl i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio yn unol â’r amserlenni a amlinellir yn y Cytundeb Cyflawni.

 

 (ii)       Caniatáu ymdrin â’r newidiadau a gynigiwyd gan yr Arolygydd fel rhan o’r Archwiliad Cyhoeddus mewn modd amserol, i sicrhau nad oes unrhyw oedi pellach cyn mabwysiadu'r cynllun, ond hefyd i sicrhau trosolwg priodol gan Aelodau o unrhyw newidiadau arfaethedig.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 69 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HEP/62/18) i gyflwyno canfyddiadau ymgynghoriad y Cynllun Datblygu Lleol i’w Archwilio gan y Cyhoedd i gytuno ar Newidiadau Penodol (yn cynnwys Mân Newidiadau Golygu) i’r Cynllun a cheisio cymeradwyaeth i argymell i’r Cyngor y dylid cyflwyno Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam i Lywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gynllunio Cymru ar gyfer Archwiliad Annibynnol Cyhoeddus.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth fanwl.  Codwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Cyfeiriwyd at yr adendwm i Atodiad 6 a oedd yn ymwneud â dau faen prawf ar gyfer asesu ceisiadau cynllunio ar gyfer tai amlfeddiannaeth. 

Roedd geiriad oedd wedi’i gynnwys yn yr Atodiad wedi’i newid i adlewyrchu argymhelliad y Panel Polisi Cynllunio.  Gwnaeth yr Aelod Arweiniol gynnig yr argymhellion a oedd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad, yn amodol ar y mân ddiwygiad hwn.

·         Pwysigrwydd mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol i atal datblygiad anrheithgar trwy leihau nifer y ceisiadau a ganiateir ar apêl.

·         Cydnabyddiaeth fod 40% o sylwadau a gafwyd yn ymwneud â safleoedd sipsiwn a theithwyr er ei fod wedi’i nodi bod dyletswydd statudol ar y Cyngor i ddarparu’r safleoedd hyn. 

Roedd cyfanswm y gofyniad ar gyfer oddeutu 40 llain, ond roedd hyn wedi’i liniaru gan ddyraniad presennol y safle presennol, ac unrhyw geisiadau preifat ychwanegol a ellid eu cyflwyno yn y dyfodol.

·         Cadarnhad nad yw Llywodraeth Cymru wedi codi unrhyw wrthwynebiadau sylfaenol i’r Cynllun.

·         Cydnabyddiaeth mai dim ond newidiadau cyfyngedig gellid eu gwneud ar y cam hwn yn y broses statudol oherwydd roedd yn bwysig peidio annilysu’r ymgynghoriad.

·         Cadarnhad y byddai’r archwiliad yn digwydd dros gyfnod o sawl mis, a gallai unrhyw un a oedd am gymryd rhan gyfrannu yn y gwrandawiadau neu gyflwyno ymgynghoriad ysgrifenedig.

·         Cydnabyddiaeth y byddai caniatáu i’r Cynllun gael ei gyflwyno ar gyfer archwiliad annibynnol yn caniatáu i’r cyhoedd gael cyfle i gyfrannu a mynegi eu barn.

Awgrym nad oedd y Panel Polisi Cynllunio bob amser wedi cael yr holl wybodaeth berthnasol er mwyn gwneud argymhellion.  Gan ychwanegu at y sylwadau, awgrymodd Aelod bod cyfamod ar un o’r safleoedd a enwyd a oedd yn nodi na ddylid defnyddio tir fferm ar gyfer datblygu.  Dywedodd y Swyddog Monitro fod cyfamodau yn eu hanfod yn drefniadau cytundebol preifat sy’n ymwneud â thir ac nad oeddent yn ystyriaethau perthnasol wrth roi ystyriaeth i ddefnydd tir.

·         Awgrym a siom fod nifer o sylwadau wedi’u hanwybyddu, ac roedd rhywfaint o fethodoleg yn anghyson. 

Gan ymateb i’r sylwadau, rhoddodd Swyddogion sicrwydd i Aelodau fod y broses statudol wedi’i dilyn ac nad oedd sylwadau wedi’u hanwybyddu, ond dim ond newidiadau penodol gellid eu gwneud i’r ddogfen ar y cam hwn.

·         Gofynnwyd am eglurhad o ran Cynllun Dirprwyo Swyddogion. 

Dywedodd yr Aelod Arweiniol mai bwriad y pwerau a roddwyd i Swyddogion oedd caniatáu iddynt wneud mân newidiadau anarwyddocaol.  Fodd bynnag, byddai trefniadau’n cael eu gwneud i’r Panel Polisi Cynllunio gytuno i unrhyw newidiadau arwyddocaol os oedd angen.

·         Gofynnwyd am eglurhad o ran ystadegau damweiniau traffig ar y ffordd a p’un a oedd y rhain wedi’u hystyried yn ystod y broses o ddyrannu safleoedd yn y Cynllun.

·         Awgrym fod materion halogiad posibl yn ymwneud ag un safle, a cheisiwyd eglurhad felly am sut byddai unrhyw waith adferiad yn cael ei ariannu pe bai’r safle yn datblygu. 

Gan ymateb, dywedodd Swyddogion fod y CDLl wedi sefydlu’r egwyddor ar gyfer datblygu, a byddai’r cam cais cynllunio yn sefydlu’r manylion.

·         Pryder y byddai datblygiad yn y dyfodol yn cael effaith negyddol ar Feddygon, ysbytai, ysgolion a’r rhwydwaith priffyrdd.

·         Cydnabyddiaeth o bwysigrwydd yr adroddiad a chydnabyddiaeth o’r gwaith caled a wnaed gan Aelodau a Swyddogion a oedd yn rhan o’r broses. 

Roedd yn hanfodol yn ystod y cam nesaf fod pawb yn cael cyfle i fynegi eu barn.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Lleol i’w Archwilio gan y Cyhoedd (fel y nodir yn Atodiad 1 adroddiad HEP/62/18) ac y dylid eu hanfon ymlaen at Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio i’w hystyried fel rhan o’r Archwiliad Cyhoeddus.

 

(ii)        Argymell i’r Cyngor y dylid cyflwyno Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 - 2028), fel y'i diwygiwyd gan yr atodlen o Newidiadau Penodol sydd ynghlwm fel Adendwm i Atodiad 6 i adroddiad HEP/62/18, i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus.

 

(iii)       Argymell i’r Cyngor y dylid ymgynghori ar yr atodlen o Newidiadau Penodol sydd ynghlwm fel Adendwm i Atodiad 6 i adroddiad HEP/62/18 ar yr un pryd â’r Cyflwyniad.

 

(iv)       Argymell i’r Cyngor y dylid cymeradwyo’r cynllun dirprwyo arfaethedig a amlinellir yn Nhabl 4 yn Rhan 4f adroddiad HEP/62/18 fel modd o ymdrin â newidiadau i’r Cynllun Datblygu Lleol a gynigir gan yr Arolygydd yn ystod yr Archwiliad Cyhoeddus.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Sicrhau bod y Cyngor yn cyflwyno’r CDLl i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio yn unol â’r amserlenni a amlinellir yn y Cytundeb Cyflawni.

 

(ii)        Caniatáu ymdrin â’r newidiadau a gynigiwyd gan yr Arolygydd fel rhan o’r Archwiliad Cyhoeddus mewn modd amserol, i sicrhau nad oes unrhyw oedi pellach cyn mabwysiadu'r cynllun, ond hefyd i sicrhau trosolwg priodol gan Aelodau o unrhyw newidiadau arfaethedig.

 

 

72.

Strategaeth Treftadaeth Wrecsam 2018 - 2028: 'Creu Cysylltiadau' pdf icon PDF 92 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)     Mabwysiadu Strategaeth Treftadaeth Wrecsam: Creu Cysylltiadau 2018-2028.

 

 (ii)    Cytuno ar y saith argymhelliad a fanylir ym mharagraff 4.7 adroddiad HHE/42/18.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Mae Strategaeth Treftadaeth Wrecsam ‘Creu’r Cysylltiadau’ yn disodli strategaeth flaenorol a gyhoeddwyd yn 2005 a'i nod yw cynnig cyfeiriad strategol ar gyfer Treftadaeth dros y 10 mlynedd nesaf. Cyflawnodd y strategaeth flaenorol ei amcanion o hwyluso gwaith ar y cyd ymysg sefydliadau treftadaeth cymunedol ar ffurf Fforwm Treftadaeth Wrecsam. Nod y strategaeth newydd yw adeiladu ar hyn drwy hwyluso cyswllt strategol ymhlith ymarferwyr treftadaeth a’r rhai hynny sy’n ceisio elwa’n uniongyrchol ar y sector treftadaeth ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Drwy wneud hynny, ei nod yw creu sector sy’n gweddu’n well i’r cyfnod economaidd rydym yn byw ynddo.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HHE/42/18) i geisio cymeradwyaeth ar gyfer Strategaeth Treftadaeth ddrafft Wrecsam 2018-2018: ‘Creu Cysylltiadau’.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)      Mabwysiadu Strategaeth Treftadaeth Wrecsam: Creu Cysylltiadau 2018-2028.

 

(ii)     Cytuno ar y saith argymhelliad a fanylir ym mharagraff 4.7 adroddiad HHE/42/18.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Mae Strategaeth Treftadaeth Wrecsam ‘Creu’r Cysylltiadau’ yn disodli strategaeth flaenorol a gyhoeddwyd yn 2005 a'i nod yw cynnig cyfeiriad strategol ar gyfer Treftadaeth dros y 10 mlynedd nesaf. Cyflawnodd y strategaeth flaenorol ei amcanion o hwyluso gwaith ar y cyd ymysg sefydliadau treftadaeth cymunedol ar ffurf Fforwm Treftadaeth Wrecsam. Nod y strategaeth newydd yw adeiladu ar hyn drwy hwyluso cyswllt strategol ymhlith ymarferwyr treftadaeth a’r rhai hynny sy’n ceisio elwa’n uniongyrchol ar y sector treftadaeth ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Drwy wneud hynny, ei nod yw creu sector sy’n gweddu’n well i’r cyfnod economaidd rydym yn byw ynddo.

 

73.

Adolygiad Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol 2018-19 pdf icon PDF 79 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Dylai Aelodau nodi adroddiad Adolygiad Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol 2018-2019.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio a Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/115/18) i ofyn i Aelodau adolygu gweithgareddau Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol ar gyfer 2018-2019.

 

PENDERFYNWYD – Dylai Aelodau nodi adroddiad Adolygiad Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol 2018-2019.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.