Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

49.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.   Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 8 ar y Rhaglen – Adolygiad o Wasanaethau Dydd a Chyflogaeth, Gwasanaethau Anabledd - y Cynghorydd Rob Walsh - Personol - Is-gadeirydd Cyfeillion Parc Gwledig Dyfroedd Alun.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

Eitem 10 ar y rhaglen – Rhaglen Gyfalaf 2018/19 – 2022/23- y Cynghorwyr Brian Cameron, Dana Davies, Adrienne Jeorrett, Hugh Jones, Rob Walsh a Phil Wynn – Personol - Llywodraethwyr Ysgol.   Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos Aelodau’r Bwrdd Gweithredol, pleidleisio wedi hynny.

 

50.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 84 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Medi 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Medi 2018 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Medi 2018 fel cofnod cywir.

 

51.

Adran Arbennig 22 - Adroddiad yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus pdf icon PDF 88 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r gwaith sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â’r camau gweithredu a godwyd gan yr Ombwdsman.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Rhannu’r camau gweithredu arfaethedig gofynnol yn dilyn argymhellion yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus y mae gofyn eu cyflwyno i'r Bwrdd Gweithredol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HF/87/18) i hysbysu'r Aelodau ynglŷn ag adroddiad Adran 22 a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, ac i ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf o ran y camau a gymerwyd i fynd i’r afael â’r argymhellion yn yr adroddiad.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad ac amlinellu’r cynnydd mewn perthynas â'r cynllun gweithredu. 

 

PENDERFYNWYD – bod y gwaith sy’n cael ei gyflawni i fynd i’r afael ag argymhellion a godwyd gan yr Ombwdsmon yn cael ei gymeradwyo.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I rannu’r camau gweithredu a gynlluniwyd yn dilyn argymhellion Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n gorfod cael eu hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol.

 

52.

Diweddaru ein Polisi a’n cod ymarfer ar gyfer Teledu Cylch Cyfyng (TCC) i lefydd cyhoeddus, camerâu fideo corff (CFC) a Chanllawiau Adleoli TCC adleoladwy pdf icon PDF 71 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Cymeradwyo’r Datganiad Polisi Teledu Cylch Cyfyng diwygiedig fel y nodir yn Atodiad 1 i adroddiad HHE/36/18. 

 

 (ii)       Cymeradwyo dogfen ganllawiau Cod Ymarfer newydd ar gyfer Gwyliadwriaeth Mannau Cyhoeddus fel y nodir yn Atodiad 2 i adroddiad HH/36/18, Cod Ymarfer ar gyfer Camerâu Fideo Corff fel y nodir yn Atodiad 3 a’r  Canllawiau Adleoli TGC adleoladwy fel y nodir yn Atodiad 4.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Darparu canllaw i Swyddogion y Cyngor wrth ddefnyddio Teledu Cylch Cyfyng, Camerâu Corff, rhai y gellir eu hail-leoli a rhai sefydlog, i sicrhau cydymffurfiaeth â phob deddfwriaeth berthnasol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HHE/36/18) yn gofyn i’r aelodau gymeradwyo Polisi diwygiedig TCC y Cyngor ac i fabwysiadu’r Cod Ymarfer ar gyfer Camerâu Teledu Cylch Cyfyng (TCC) i lefydd cyhoeddus, camerâu fideo corff a Chanllawiau Adleoli TCC adleoladwy.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y Datganiad Polisi TCC diwygiedig fel y nodwyd yn Atodiad 1 adroddiad HHE/36/18 yn cael ei gymeradwyo.  

 

(ii)        Bod dogfen ganllaw Cod Ymarfer Newydd ar gyfer Goruchwylio Gofod Cyhoeddus fel y nodwyd yn Atodiad 2 adroddiad HHE/36/18, Cod Ymarfer Camerâu Fideo Corff a nodwyd yn Atodiad 3 a Chanllawiau Adleoli TCC Adleoladwy a nodwyd yn Atodiad 4 yn cael eu cymeradwyo. 

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Darparu canllaw i Swyddogion y Cyngor sy’n defnyddio TCC, rhai sefydlog ac adleoladwy a Chamerâu Corff i sicrhau cydymffurfiaeth â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol.

 

53.

Penodi Aelodau i Gyrff Allanol pdf icon PDF 77 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Bod y Cynghorydd Gwenfair Jones i gynrychioli’r Cyngor ar Gyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf.

 

(ii)        Y caiff Aelod Lleol Gresffordd ei benodi i gynrychioli'r Cyngor ar Elusen Gresffordd Unedig, hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf.

 

(iii)       Y dylid ymdrin â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli’n briodol ar y cyrff allanol a nodwyd yn yr adroddiad a galluogi’r Aelod i fynychu cyfarfodydd ar unwaith.

 

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HCCS/53/18) yn gofyn i Aelodau ystyried penodiad Aelodau i gynrychioli’r Cyngor ar  y cyrff allanol a nodwyd yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Penodi’r Cynghorydd Gwenfair Jones i gynrychioli’r Cyngor ar Gyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf.

 

(ii)        Bod Aelod Lleol Gresffordd yn cael ei benodi i gynrychioli'r Cyngor ar Elusen Unedig Gresffordd, hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf.

 

(iii)       Y dylid delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli’n briodol ar y cyrff allanol a nodwyd yn yr adroddiad a galluogi’r Aelod i fynychu’r cyfarfodydd ar unwaith.

 

 

 

54.

Arolygiad o'n gwasanaethau cyflogaeth dydd - Gwasanaethau Anabledd pdf icon PDF 118 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Y dylid ail-lunio gwasanaethau cyfleoedd gwaith a dydd i ddarparu gwasanaethau mwy hyblyg, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, yn ateb y gofyn, yn gynaliadwy, yn cynnig ansawdd ac yn gwneud defnydd mwy effeithiol o'r adnoddau sydd ar gael sy'n cynnwys dod â’r prosiectau busnes a ddarperir gan Le Café, Coverall a Phrofi Teclynnau Symudol (PAT) i ben.

 

 (ii)       Y dylid defnyddio sefydliad arall i barhau i ddarparu gwasanaeth caffi ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun. Byddai manyleb y contract yn cynnwys gofyniad i'r Darparwr dan gontract barhau i gynnig cyfleoedd i bobl sydd ag anableddau.

 

(iii)       Gwahodd Craffu i ystyried adroddiad mewn 6 mis ar y datblygiadau a wnaed i ddarparu cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaeth.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Mae’n hanfodol bod cyfleoedd gwaith a dydd yn parhau i ail-lunio a moderneiddio er mwyn:

 

• Bodloni anghenion presennol ac i’r dyfodol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth.

• Bodloni gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

• Datblygu cyfleoedd cynaliadwy i unigolion.

• Gwella darpariaeth y gwasanaeth ymhellach yn y modd mwyaf cost effeithiol

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 49 uchod.)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion adroddiad (HASC/09/18) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau yn dilyn ymgynghoriad ar gam un a dau o ddull tri cham o ran ail-lunio cyfleoedd dydd a gwaith.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth.   Codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Sylwadau cadarnhaol mewn perthynas â’r ystod o gyfleoedd sy’n annog gwirfoddoli ac yn dangos cyfraniad gwerthfawr i fywydau pobl.

·         Pwysigrwydd cydnabod bod y cynigion yn ail-lunio’r cyfleoedd dydd a gwaith tra’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o’r adnoddau sydd ar gael.

·         Ceisio eglurhad o ran o broses dendro. 

Eglurodd y Swyddogion y byddai adroddiad gwybodaeth yn cael ei ddosbarthu ar ôl cwblhau’r broses, yn nodi canlyniad yr ymarfer a’r darparwr a ffefrir.

·         Awgrym y dylid ystyried mentrau cymdeithasol i ddarparu cyfleoedd gwaith.

·         Cais bod y Pwyllgor Craffu yn cael eu gwahodd i ystyried adroddiad ymhen chwe mis ar y cynnydd a wnaed o ran darparu cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaeth.

·         Cadarnhau bod ymgynghori gyda defnyddwyr y gwasanaeth yn rhan o’r broses dendro.

 

Yn ystod y trafodaethau, mynegwyd pryder a cheisiwyd eglurhad o ran y protocol craffu gan y teimlir nad oedd sylwadau’r Pwyllgor Craffu wedi’u cynnwys yn yr adroddiad gerbron y pwyllgor heddiw.   Cadarnhaodd y swyddogion bod argymhellion Craffu wedi’u cynnwys yng nghorff yr adroddiad, ac y byddai cyfle i’r Pwyllgor Craffu ystyried cynigion ar gyfer Cam 3 yr adolygiad cyn ymgynghori.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y gwasanaeth cyfleoedd dydd a gwaith yn cael ei ail-lunio i ddarparu gwasanaethau sy’n fwy hyblyg ac yn canolbwyntio ar yr unigolyn, sy’n addas i bwrpas, yn cynnig ansawdd, yn gynaliadwy ac yn gwneud defnydd sy’n fwy effeithiol o'r adnoddau sydd ar gael gan gynnwys rhoi’r gorau i brosiectau busnes sy’n cael eu darparu gan Le Café, Coverall a Phrofi Teclynnau Symudol (PAT).

 

(ii)        Bod sefydliad amgen yn cael ei gaffael i barhau i ddarparu’r gwasanaeth caffi ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun.  Byddai manyleb y contract yn cynnwys gofyniad bod y Darparwr sy’n cael y contract yn parhau i gynnig cyfleoedd gwaith ar gyfer pobl gydag anableddau.

 

(iii)       Bod y Pwyllgor Craffu yn cael eu gwahodd i ystyried adroddiad ymhen chwe mis ar y cynnydd a wnaed o ran darparu cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaeth.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Mae’n hanfodol bod cyfleoedd dydd a gwaith yn parhau i ail-lunio a moderneiddio er mwyn:

 

• Sicrhau ein bod yn bodloni anghenion cyfredol defnyddwyr gwasanaeth yn ogystal â’u hanghenion i'r dyfodol.

• Bodloni gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

• Datblygu cyfleoedd cynaliadwy ar gyfer unigolion.

• Gwella darpariaeth y gwasanaeth yn y modd mwyaf cost-effeithiol.

 

55.

'Lle i'w Alw'n Gartref?' Adolygiad Cartrefi Gofal Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru pdf icon PDF 155 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cefnogi’r gwaith a wneir o fewn yr Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion, i ddarparu a sicrhau cydymffurfiaeth â’r Gofynion Gweithredu a nodir o fewn Adolygiad Cartrefi Gofal Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod pob gwasanaeth cartrefi gofal preswyl a gaiff eu comisiynu’n allanol yn bodloni safonau a gofynion ansawdd. 

 

Sicrhau bod CBSW yn cydymffurfio â gofynion 'Lle i’w Alw’n Gartref’

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion adroddiad (HASC/05/18) i dynnu sylw at y camau sy’n cael eu cymryd i sicrhau cydymffurfiaeth lawn gydag argymhellion Adolygiad Cartrefi Gofal Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 'Lle i'w Alw'n Gartref?'.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Arweiniol a thynnodd sylw at y prif bwyntiau ynddo.  Cafwyd trafodaeth bellach a chodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Y wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd y rhaglen ar gyfer cyflawni ymweliadau rota i gartrefi gofal preifat – cafwyd awgrym y dylid ystyried cyflwyno ymweliadau rota gan Aelodau i gartrefi gofal y sector preifat ac fe gytunwyd y byddai’r Swyddogion yn ymchwilio’r mater.

·         Darparodd y swyddogion y wybodaeth ddiweddaraf ar y cysylltiadau rhwng asiantau cymunedol a chartrefi gofal a thynnu sylw at y cysylltiad gwerthfawr rhyngddynt.  

Nodwyd bod asiantau cymunedol yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am yr hyn sydd ar gael yn y gymuned ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal a’r hyn sydd ar gael mewn cartrefi gofal ar gyfer pobl yn y gymuned.  

 

PENDERFYNWYD – Bod y gwaith sy’n cael ei gyflawni yn Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion, i gyflawni cydymffurfiaeth gyda Gofynion i’w Gweithredu o fewn Adolygiad Cartrefi Gofal Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn cael ei gefnogi. 

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod yr holl wasanaethau cartrefi gofal preswyl a gomisiynir yn allanol yn diwallu’r holl safonau a gofynion o ran ansawdd.

 

Sicrhau bod CBSW yn cydymffurfio â gofynion ‘Lle i’w Alw’n Gartref?’

 

56.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd yr Arweinydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Arweinydd i gyflwyno Eitemau 10 i 14 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

(Y Cynghorydd Hugh Jones yn cadeirio)

 

57.

Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23 pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Cymeradwyo dyrannu Arian Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn 2022/23 a argymhellir gan y Grŵp Strategaeth Gorfforaethol Tir ac Adeiladau a ddangosir ym mharagraff 4.19.

 

 (ii)       Cymeradwyo dyrannu Darpariaeth Cyfalaf Blynyddol Lles Cymunedol a Threftadaeth a ddangosir ym mharagraff 4.21.

 

 (iii)      Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2018/19 hyd 2022/23, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/108/18.

 

 (iv)     Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Chwefror 2019.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Gorffennaf yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y rhaglen Gyfalaf.

 

 (ii)       Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 49 uchod.)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/108/18) i adolygu Rhaglen Gyfalaf 2018/19 - 2022/23.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod dyraniad Cyllid Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn 2022/23 a argymhellwyd gan Grŵp Strategaeth Tir ac Adeiladau Corfforaethol ym mharagraff 4.19 yn cael ei gymeradwyo. 

 

(ii)        Bod dyraniad Darpariaeth Cyfalaf Blynyddol Treftadaeth a Lles Cymunedol a nodwyd ym mharagraff 4.21 yn cael ei gymeradwyo.  

 

(iii)       Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2018/19 hyd 2022/23, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/108/18. 

 

(iv)      Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Chwefror 2019. 

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Gorffennaf yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y rhaglen Gyfalaf. 

 

(ii)         Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.

 

58.

Canolbwyntio ar ein Perfformiad 2017-18 pdf icon PDF 135 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo'r adroddiad ‘Canolbwyntio ar ein perfformiad 2017/18' fel yr amlinellir yn Atodiad 1 i adroddiad CLF/07/18 i’w gyhoeddi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi’r Cyngor i gydymffurfio â’i gofynion adrodd statudol a darparu asesiad cyhoeddus ar y cynnydd a wnaed ynghylch Cynllun y Cyngor.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor adroddiad (CLF/07/18) i ddarparu asesiad o berfformiad yn erbyn Cynllun y Cyngor 2017/18 i’w gymeradwyo gan yr Aelodau.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Arweiniol a thynnodd sylw’r Aelodau at y prif bwyntiau ynddo.  Cafwyd trafodaeth i ddilyn a chodwyd y pwyntiau isod:

 

·         Cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad o’r gwaith caled a wnaed gan y Swyddogion sy’n parhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel.

·         Cadarnhad bod y targedau statudol ar gyfer ailgylchu yn cael eu cyflawni.

·         Cadarnhad bod adroddiad ar drechu tlodi yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu ym mis Tachwedd.  

Nodwyd hefyd fod y mater hwn yn flaenoriaeth ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

·         Cydnabod y gwelliannau mawr a wnaed mewn cyrhaeddiad addysgol ar lefel ysgolion cynradd.

PENDERFYNWYD – Bod yr adroddiad  ‘Canolbwyntio ar ein Perfformiad 2017/18’ a amlinellwyd yn Atodiad 1 adroddiad CLF/07/18 yn cael ei gymeradwyo i'w gyhoeddi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi’r Cyngor i gydymffurfio â’i ofynion adrodd statudol a darparu asesiad cyhoeddus o’r cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun y Cyngor.

 

59.

Strategaeth Gwrth-dwyll 2018-21 a Pholisi a Gweithdrefnau Gwrth-dwyll pdf icon PDF 688 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Strategaeth Gwrth Dwyll 2018 21 a Pholisi a Gweithdrefnau Gwrth Dwyll.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r cyngor i barhau i sicrhau bod Trefniadau Gwrth Dwyll effeithiol yn eu lle.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/95/18) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Strategaeth Gwrth-dwyll 2018/21 a Pholisi a Gweithdrefnau Gwrth-dwyll.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Strategaeth Gwrth-dwyll 2018-21 a Pholisi a Gweithdrefnau Gwrth-dwyll.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i barhau i gael Trefniadau Gwrth-dwyll effeithiol ar waith.

 

60.

Gwasanaeth Gorfodi Mewnol (Beiliad) pdf icon PDF 95 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Rhoi cymeradwyaeth i Swyddogion barhau i greu tîm gorfodi mewnol, y rheswm dros hyn yw bod gwasanaeth mewnol lleol yn gallu darparu’r gwasanaeth hwn i achosion yn yr ardal mewn modd cost-effeithiol.

 

 (ii)       Cwblhau adolygiad o’r gwasanaeth mewnol yn dilyn 12 mis o weithredu’r gwasanaeth.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Bydd creu Tîm Gorfodi Mewnol yn caniatáu i’r Awdurdod gael mwy o reolaeth dros ddyled sy’n daladwy i’r Cyngor. Dylai’r tîm fod yn hunangyllidol oherwydd bydd yr incwm a gesglir gan ffioedd statudol yn talu am gostau’r gwasanaeth.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/92/18) yn gofyn i’r Aelodau ystyried y posibilrwydd o sefydlu tîm Gwasanaethau Gorfodi mewnol i ymdrin yn bennaf â Threth y Cyngor, Trethi Annomestig, a chael cwmpas i ddelio â dyledion ehangach y Cyngor fel bo’r angen.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y Swyddogion yn derbyn cymeradwyaeth i symud ymlaen i greu tîm gorfodi mewnol, y rheswm dros hyn yw y gall gwasanaeth mewnol ddarparu’r gwasanaeth hwn i achosion yn yr ardal mewn modd cost effeithlon. 

 

(ii)        Y cynhelir adolygiad o’r gwasanaeth mewnol yn dilyn 12 mis o weithredu’r gwasanaeth.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Bydd creu Tîm Gorfodi Mewnol yn caniatáu i’r Awdurdod gael mwy o reolaeth dros arian sy'n ddyledus i'r Cyngor.  Dylai bod y Tîm yn hunan-ariannu gan y bydd yr incwm a gesglir o'r ffioedd statudol yn darparu cost y gwasanaeth.

 

61.

Penodi Aelodau i Grwpiau Statudol ac Anstatudol pdf icon PDF 77 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod Arweinwyr Grŵp ac Aelodau Amhleidiol yn hysbysu'r Pennaeth Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid o enwebiadau i unrhyw seddi gwag sy'n weddill o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y cyfarfod hwn.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Cytuno ar benodiad Aelodau i’r seddi gweigion ar y Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol, fel yr amlinellir ym mharagraff 2.1.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/55/18) yn gofyn i Aelodau ystyried penodiad Aelodau i’r seddi gwag ar Grwpiau Statudol ac Anstatudol sydd i lawr i gael eu hailgyfansoddi gan y Bwrdd Gweithredol.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod Arweinwyr Grŵp ac Aelodau nad ydynt wedi’u halinio yn hysbysu'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid o enwebiadau i unrhyw seddi gwag sy'n weddill o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y cyfarfod hwn.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Cytuno ar benodiad Aelodau i’r seddi gweigion ar y Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol, fel yr amlinellir ym mharagraff 2.1.  

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.