Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

41.

Cwestiynau pdf icon PDF 41 KB

 

(a)  Cwestiynau/Datganiadau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 10 o Gyfansoddiad y Cyngor, cyflwynodd Aelod gwestiwn yn ymwneud â chwynladdwyr Glyphosate.

 

Ymatebodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio i’r cwestiwn yn gyfatebol.

 

42.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd D J Griffiths.

 

43.

Datgan cysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem Rhif 6 – Caniatâd i ymgynghori ar ehangu capasiti Ysgol Gynradd Barker’s Lane yn barhaol o 210 i 315

Y Cynghorwyr Brian Cameron ac Adrienne Jeorrett – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Llywodraethwyr yr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

44.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 65 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Awst 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – y dylid cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Awst 2018 fel cofnod cywir a’u llofnodi.

 

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Awst 2018 fel cofnod cywir.

 

 

45.

Polisi Archwilio Diogelwch Priffyrdd a Pholisi Gwasanaeth y Gaeaf pdf icon PDF 44 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Y dylid cymeradwyo’r polisïau ynglŷn â chyflawni swyddogaethau Gwasanaeth Dros y Gaeaf ac Archwilio Diogelwch y Priffyrdd fel y’u diwygiwyd.

 

 (ii)       Y dylid adolygu’r polisïau hyn bob dwy flynedd.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn awdurdod priffyrdd, ac felly mae ganddo ddyletswydd statudol i ddefnyddio arian cyhoeddus i gynnal a chadw’r briffordd fel ei bod yn ddiogel ac yn addas ar gyfer holl ddefnyddwyr y ffordd.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/73/18) a oedd yn ceisio cymeradwyaeth yr Aelodau ar gyfer polisïau wedi’u diweddaru a’u hadolygu ar gyfer Gwasanaeth y Gaeaf ac Archwilio Diogelwch Priffyrdd.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Arweiniol a thynnodd sylw at y prif bwyntiau ynddo.  Yn ystod y drafodaeth, tynnwyd sylw at y pwyntiau canlynol:

 

·         Cadarnhad bod Adran yr Amgylchedd yn cynnal y stoc o halen yn barod at y gaeaf.

·         Cydnabyddiaeth i’r gwaith caled a wnaed gan staff i gynnal y rhwydwaith priffyrdd y gaeaf diwethaf mewn amodau anffafriol iawn.

·         Pryder nad oedd dynodiadau i lwybrau cerdded ar lwybrau i ysgolion i'w gweld yn y polisi, yn enwedig mewn perthynas ag ysgolion gwledig. 

Atebodd yr Aelod Arweiniol gan ddweud ei fod yn cydnabod, er bod pob ysgol wedi’i chynnwys yn y polisi, nad oedd hyn o reidrwydd yn cynnwys llwybrau cerdded. 

·         Cais i’r Aelodau gael eu cynnwys yn rhestr o archwiliadau ymatebol y Polisi Archwilio Diogelwch Priffyrdd.

·         Ceisio eglurhad ynglŷn â’r lefelau o adnoddau ar waith a fyddai’n sicrhau rhaglen archwilio gadarn. 

Mewn ymateb, cadarnhaodd y Swyddogion bod hyfforddiant ac adnoddau’n cael eu hadolygu’n barhaus i sicrhau bod y gwasanaeth yn gadarn.

·         Cadarnhad bod nifer yr hawliadau a dderbyniwyd am ddifrod i gerbydau ar y briffordd yn parhau'n gyson ac mai nifer cymharol fach ydoedd.

·         Awgrym bod cyflwr ffyrdd gwledig yn dirywio, yn rhannol oherwydd bod llawer o gerbydau trwm a pheiriannau amaethyddol yn eu defnyddio. 

Awgrymwyd bod angen i’r drefn archwilio ffyrdd ystyried y math o draffig a faint ohono sydd.

·         Pwysigrwydd parhau i roi pwysau ar Lywodraeth Cymru am gyllid ychwanegol.

 

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Y dylid cymeradwyo’r polisïau ynglŷn â chyflawni swyddogaethau Gwasanaeth Dros y Gaeaf ac Archwilio Diogelwch Priffyrdd fel y’u diwygiwyd.

 

 (ii)       Y dylid adolygu’r polisïau hyn bob dwy flynedd.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn awdurdod priffyrdd, ac felly mae ganddo ddyletswydd statudol i ddefnyddio arian cyhoeddus i gynnal a chadw’r briffordd fel ei bod yn ddiogel ac yn addas ar gyfer holl ddefnyddwyr y ffordd.

 

 

46.

Caniatâd i ymgynghori ar ehangu nifer y lleoedd yn Ysgol Gymunedol Lôn Barcas yn barhaol, o 210 i 315 pdf icon PDF 55 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Y dylid rhoi cymeradwyaeth i Swyddogion ymgynghori â’r bobl berthnasol ynghylch y cynnydd parhaol yn nifer y lleoedd yn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas, Wrecsam LL13 9TP.

 

 (ii)       Bod yr Aelodau’n derbyn adroddiad arall maes o law, a fydd yn cynnwys manylion yr ymateb i'r ymgynghoriad ac yn gofyn iddynt gymeradwyo’r dewis a ffafrir.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Mae galw parhaus am leoedd yng nghanol tref Wrecsam. Er ein bod yn bodloni’r galw ar hyn o bryd, rhagwelir twf pellach.

 

 (ii)       Ar gyfer y cylch derbyn presennol yn 2018 – 2019 methodd yr Adran Addysg, yr Awdurdod Derbyn, â bodloni’r galw yn lleol ar gyfer lleoedd ynghanol y dref, a bu’n rhaid gwrthod disgyblion oedd wedi dewis Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas.

 

 (iii)      Er mwyn cyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru i leihau meintiau dosbarthiadau cynradd eto, mae’n rhaid darparu mwy o leoedd yn ffisegol, yn enwedig felly ynghanol y dref.

 

 (iv)      Mae cyfle wedi codi inni fodloni’r galw ychwanegol drwy ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru nad yw’n rhan o Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain. Llywodraeth Cymru a fyddai’n ariannu'r prosiect hwn 100%.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 43 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/21/18) a geisiai gymeradwyaeth i ddechrau cyfnod ymgynghori mewn perthynas â chynyddu nifer y lleoedd yn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas yn barhaol, o ysgol dosbarth mynediad sengl â 210 o ddisgyblion gyda 30 o ddisgyblion meithrin, i ysgol mynediad 1.5 dosbarth mynediad gyda 45 o ddisgyblion meithrin.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a arweiniodd at drafodaeth fanwl.  Yn ystod y drafodaeth, codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cadarnhad y byddai unrhyw bryderon ynglŷn â pharcio ceir neu faterion traffig cyffredinol yn cael eu hystyried yn rhan o'r broses gynllunio.

·         Ceisio cadarnhad a fyddai adeilad addas yn cael ei ddarparu i wneud lle i'r disgyblion ychwanegol.

·         Gwahoddiad i’r Pennaeth Addysg a’r Aelod Arweiniol ddod i gyfarfod gyda rhieni er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw bryderon.

 

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Y dylid rhoi cymeradwyaeth i Swyddogion ymgynghori â’r bobl berthnasol ynghylch y cynnydd parhaol yn nifer y lleoedd yn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas, Wrecsam LL13 9TP.

 

 (ii)       Bod yr Aelodau’n derbyn adroddiad arall maes o law, a fydd yn cynnwys manylion yr ymateb i'r ymgynghoriad ac yn gofyn iddynt gymeradwyo’r dewis a ffafrir.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Mae galw parhaus am leoedd yng nghanol tref Wrecsam. Er ein bod yn bodloni’r galw ar hyn o bryd, rhagwelir twf pellach.

 

 (ii)       Ar gyfer y cylch derbyn presennol yn 2018-2019 methodd yr Adran Addysg, yr Awdurdod Derbyn, â bodloni’r galw yn lleol ar gyfer lleoedd ynghanol y dref, a bu’n rhaid gwrthod disgyblion oedd wedi dewis Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas.

 

 (iii)      Er mwyn cyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru i leihau meintiau dosbarthiadau cynradd eto, mae’n rhaid darparu mwy o leoedd yn ffisegol, yn enwedig felly ynghanol y dref.

 

 (iv)      Mae cyfle wedi codi inni fodloni’r galw ychwanegol drwy ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru nad yw’n rhan o Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain. Llywodraeth Cymru a fyddai’n ariannu'r prosiect hwn 100%.

 

47.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitem 9:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraffau 14 ac 15 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl trydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol/busnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus.  Roedd hi yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei heffeithio gan unrhyw ddarpariaeth statudol arall sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r wybodaeth gael ei chofrestru’n gyhoeddus.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 ac 15, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, ac 15 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

 

48.

Opsiynau dysgu yn seiliedig ar waith

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Bod dewis 2 i gau Itec, fel y manylwyd yn adroddiad HEd/22/18, yn cael ei gymeradwyo.

 

 (ii)       Y dylid rhoi cymeradwyaeth i’r Pennaeth Addysg weithredu’r camau angenrheidiol nesaf.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Sicrhau bod dysgwyr yn Wrecsam yn medru cael trefniadau mwy sicr a chynaliadwy o ran eu hyfforddiant yn y Fwrdeistref Sirol.

 

 (ii)       Sicrhau bod yr Adran Addysg yn canolbwyntio ei adnoddau ar feysydd creiddiol a gorfodol o’r gwasanaeth, yn hytrach na cheisio darparu gwasanaethau dewisol mewn maes sy’n fwyfwy cystadleuol ac yn cyflwyno elfen o risg.

 

 (iii)      Gweithredu'r dewis a argymhellir cyn gynted ag y bo modd fel y gellir ateb yr heriau y mae itec yn eu hwynebu a lleihau traul ar gyllideb yr Adran Addysg.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/22/18) i rannu adborth o ganlyniad i’r broses ymgynghori flaenorol ar gyfer dysgu yn seiliedig ar waith.

 

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Bod dewis 2 i gau Itec, fel y manylwyd yn adroddiad HEd/22/18, yn cael ei gymeradwyo.

 

 (ii)       Y dylid rhoi cymeradwyaeth i’r Pennaeth Addysg weithredu’r camau angenrheidiol nesaf.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Sicrhau bod dysgwyr yn Wrecsam yn medru cael trefniadau mwy sicr a chynaliadwy o ran eu hyfforddiant yn y Fwrdeistref Sirol.

 

 (ii)       Sicrhau bod yr Adran Addysg yn canolbwyntio ei hadnoddau ar feysydd creiddiol a gorfodol y gwasanaeth, yn hytrach na cheisio darparu gwasanaethau dewisol mewn maes sy’n fwyfwy cystadleuol ac yn cyflwyno elfen o risg.

 

 (iii)      Gweithredu'r dewis a argymhellir cyn gynted ag y bo modd fel y gellir ateb yr heriau y mae Itec yn eu hwynebu a lleihau traul ar gyllideb yr Adran Addysg.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.