Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

50.

Cwestiynau pdf icon PDF 36 KB

 

(a)  Cwestiynau/Datganiadau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Groves

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 10 o Gyfansoddiad y Cyngor, holodd Aelod a ymgymerwyd â gwerthusiad i bennu a oes angen y Groves i ddibenion addysgol bellach.

 

Atebodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Gwasanaethau Addysg y cwestiwn.

 

51.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr aelodau o’u cyfrifoldebau o dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw eitemau o fusnes i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaed yr argymhellion canlynol:

 

Eitem 6 ar yr Agenda - Rhaglen Gyfalaf 2017/18 – 2021/22

Cynghorwyr Brian Cameron,  Dana Davies, Adrienne Jeorrett a Graham Rogers – Personol ac yn Rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) Cod Ymddygiad yr Aelodau a chymerasant ran yn y drafodaeth ar y  mater.

 

Eitem 9 ar yr Agenda – Penderfyniadau Anodd 2018/19 – 2019/20 – Ymgynghoriad Ail-siapio Gwasanaethau/Cyllidebau.

Cynghorydd D J Griffiths – Personol ac yn Rhagfarnu – daliwr bathodyn glas  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth nac yn y bleidlais wedyn.

Cynghorydd, Adrienne Jeorrett a David Kelly – Cysylltiad Personol ac yn Rhagfarnu – Llywodraethwr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2)(a) o God Ymddygiad yr Aelodau ac fe wnaethant aros yn yr ystafell tra trafodwyd yr eitem hon gan gymryd rhan yn y drafodaeth, ac, yn achos y rhai sy’n Aelodau o’r Bwrdd Gweithredol, gan bleidleisio ar y mater.

 

Eitem 11 ar yr Agenda – Cyrff Allanol

Cynghorydd D J Griffiths – Personol ac yn Rhagfarnu – Aelod o Bwyllgor Rheoli Clwb Criced Parc Gwersyllt.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth nac yn y bleidlais wedyn.

 

 

52.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 112 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Medi 2017 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Medi 2017 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Medi 2017 fel cofnod cywir.

 

53.

Cais Twf Gogledd Cymru a Llywodraethu pdf icon PDF 142 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cefnogi’r cynnydd a wnaed o ran datblygu Cais Twf cystadleuol ar gyfer Gogledd Cymru.

 

 (ii)       Cefnogi’r model llywodraethu a ffefrir, sef Cydbwyllgor Statudol ar gyfer datblygu ymhellach, mewn egwyddor, gydag adroddiad llawn ar gyfansoddiad a chylch gorchwyl a argymhellir, wedi ei gefnogi gan Gytundeb Rhyng Awdurdod, i ddilyn yn ddiweddarach.

 

 (iii)      Awdurdodi Arweinydd y Cyngor i weithredu fel aelod o Gydbwyllgor ‘Cysgodol’ yn y cyfamser.

 

 (iv)     Rhoi awdurdod i’r Arweinydd (fel un o Arweinwyr y chwe chyngor a gynrychiolir ar y Cydbwyllgor Cysgodol) ddechrau trafodaethau cynnar ar y cyd â Llywodraeth Cymru a’r DU ynglŷn â maint a chynnwys amlinellol y Cais Twf, gan nodi na fydd unrhyw ymrwymiad economaidd nac o fath arall yn cael ei gytuno yng nghamau cyntaf y trafodaethau.

 

 (v)      Cymeradwyo cyfraniad ariannol cychwynnol o £50,000 o’r Gronfa Ail-lunio yn 2017/18 ar gyfer datblygu’r Cais Twf yn fanwl, i gynnwys pwysau ar gyllideb yn 2018/19 ar gyfer yr adran Tai ac Economi, i gynnwys cyfraniadau yn y dyfodol. 

 

 (vi)     Dylai unrhyw Gais Twf arfaethedig gael ei ystyried gan y Bwrdd Gweithredol cyn ei gyflwyno.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Er mwyn galluogi’r Cyngor i barhau i gefnogi datblygiad y Cais Twf ar gyfer Gogledd Cymru a bod yn bartner gweithredol wrth lywodraethu a chyflwyno bargen dwf.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Blaen dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HHE/47/17) yn gofyn am gytundeb yr Aelodau i gefnogi Cais Bargen Twf Gogledd Cymru ac i gytuno ar y trefniadau llywodraethu a fydd yn angenrheidiol i reoli a darparu Cais cymeradwy.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Arweiniol a chafwyd trafodaeth wedi hynny.   Codwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Ceisiwyd sicrwydd ynghylch cynrychiolaeth Aelod Arweiniol Wrecsam ar y Cyd-bwyllgor Cysgodol

·         Mynegwyd pryder y byddai’r strategaeth yn gallu cynnal twf mewn datblygiadau tai yn y tymor hirach ond y teimlir nad oes angen y fath ddatblygiadau yn Wrecsam o ystyried yr effaith y byddai datblygu'n ei gael ar wasanaethau.   Mewn ymateb cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai chwe aelod etholedig ar y Cyd-bwyllgor, un o bob un o Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru, ac mai nod y Cais Twf oedd dod a gwelliannau i Ogledd Cymru.  Dywedodd y byddai Cynllun Datblygu Lleol 2 yn pennu faint o dai fydd yn cael eu hadeiladu yn Wrecsam.

·         Roedd cydnabyddiaeth fod pwysau o ganlyniad i bolisïau tai, ond cadarnhawyd fod rhyddhau safleoedd ar gyfer adeiladu tai yn Swydd Gaer a'r Gogledd Orllewin wedi lleddfu’r pwysau ar Ogledd Cymru’n sylweddol.

·         Cadarnhad y byddai cynrychiolaeth o bob un o Awdurdodau Gogledd Cymru.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylid cefnogi cynnydd datblygiad Cais Bargen Twf ar gyfer Gogledd Cymru

 

(ii)        Y dylid cefnogi mewn egwyddor y model llywodraethu a ffefrir, sef model cydbwyllgor statudol, ar gyfer ei ddatblygu ymhellach, gydag adroddiad llawn ar y cyfansoddiad a’r cylch gorchwyl argymelledig, wedi'u cefnogi â Chytundeb Rhyng-Awdurdod i ddilyn yn ddiweddarach.

 

(iii)       Y dylid awdurdodi Arweinydd y Cyngor i weithredu fel aelod o Gyd-bwyllgor ‘cysgodol’ yn y cyfnod interim.

 

(iv)       Y dylid awdurdodi’r Arweinydd (fel un o Arweinwyr y chwe chyngor partner a gynrychiolir ar y Cyd-bwyllgor 'Cysgodol') i gymryd rhan mewn cyd-drafodaethau cam cyntaf  gyda Llywodraethau’r DU a Chymru ynghylch maint a chynnwys bras Cais Bargen Twf, gan nodi na fydd unrhyw ymrwymiadau ariannol nac ymrwymiadau eraill yn cael eu gwneud ar y cam cyntaf hwn.

 

(v)        Y dylid cymeradwyo cyfraniad refeniw cychwynnol o £50,000 o’r Gronfa Ail-siapio yn 2017/18 ar gyfer datblygiad manwl y Cais Bargen Twf, i gynnwys pwysau cyllidol yn 2018/19 ar yr adran Tai a’r Economi ar gyfer cyfraniadau yn y dyfodol.  

 

(vi)       Y dylai’r Bwrdd Gweithredol ystyried unrhyw Gais Twf cyn ei gyflwyno.

 

Rheswm dros y penderfyniadau:

 

Galluogi’r Cyngor i barhau i gefnogi datblygiad Cais Bargen Twf ar gyfer Gogledd Cymru ac i fod yn bartner gweithredol yn llywodraethiad a darpariaeth bargen twf.   

 

 

54.

Rhaglen Gyfalaf 2017/18-2021/22 pdf icon PDF 142 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo dyraniad ychwanegol o £150k ar gyfer Gwelliannau Canol Tref, fel yr amlinellwyd ym mharagraff 2.4 o adroddiad HF/91/17.

 

 (ii)       Cymeradwyo dyraniad Cyllid Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn 2021/22 a argymhellwyd gan y Grŵp Strategaeth Adeiladau a Thir Corfforaethol ym mharagraff 4.21 o adroddiad HF/91/17.

 

 (iii)      Cymeradwyo dyraniad y Ddarpariaeth Cyfalaf Blynyddol Treftadaeth a Lles Cymunedol a ddangoswyd ym mharagraff 4.23 o adroddiad HF/91/17.

 

 (iv)     Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2017/18 hyd 2021/22, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/91/17, gan gynnwys newidiadau i gynlluniau cyfalaf Priffyrdd fel y'u hamlinellir ym mharagraff 4.16.

 

 (v)      Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Chwefror 2018.

 

 (vi)     Nodi Gweithgaredd Rheoli Trysorlys a Dangosyddion Darbodus yn Atodiad 4 i adroddiad HF/91/17.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)            Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Gorffennaf yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y Rhaglen Gyfalaf.

 

 (ii)       Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio â Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.  Mae'r dangosyddion a gyflwynir yn Atodiad 4 yn bodloni gofynion y Cod.

 

 

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad mewn perthynas â’r eitem hon wedi’u nodi yng Nghofnod 52 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/91/17) yn adolygu Rhaglen Gyfalaf 2017/18 – 2021/22 a gweithgaredd Rheoli’r Trysorlys hanner blwyddyn, gan gynnwys y Dangosyddion Ariannol.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan amlygu’r prif bwyntiau ynddo.  Yna cafwyd trafodaeth a thynnwyd sylw at y materion canlynol:

 

·         Cadarnhad fod cyllid ychwanegol yn cael ei gynnig ar gyfer gwelliannau yng Nghanol y Dref.

·         Mae canol y Dref mewn ardal gadwraeth a bydd cost ychwanegol am y mathau o ddefnyddiau a fydd yn angenrheidiol ar gyfer y gwaith.   Mae’r cynigion yn cael eu datblygu o hyd, a bydd manylion ynglŷn â Cham 1 ar gael cyn bo hir. Cafwyd sicrwydd bod cost cynnal a chadw’r defnyddiau y gobeithir eu defnyddio ar gyfer y gwaith yn cael ei ystyried hefyd.

·         Gofynnwyd am eglurhad ynghylch y newidiadau i’r Rhaglen Gwelliannau Amgylcheddol.  Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Le – Tai, bod trefniadau ar gyfer Gweithdy Pob Aelod ar y gweill ar hyn o bryd.

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylid cymeradwyo’r £150k ychwanegol ar gyfer Gwelliannau yng nghanol y dref fel y nodir ym mharagraff 2.4 o adroddiad HF/91/17.

 

(ii)        Y dylid cymeradwyo dyraniad Arian Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Cymru 2021/22  yn unol ag argymhelliad y Grŵp Strategaeth Tir ac Adeiladau Corfforaethol sydd i’w weld ym mharagraff 4.21 o adroddiad HF/91/17.

 

(iii)       Y dylid cymeradwyo dyraniad Arian Cyfalaf  Blynyddol Treftadaeth a Lles Cymunedol fel y’i nodir ym Mharagraff 4.33 o adroddiad HF/91/17.

 

(iv)       Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2017/18 hyd 2021/22, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/91/17, gan gynnwys newidiadau i gynlluniau cyfalaf Priffyrdd fel sydd wedi'u hamlinellu ym mharagraff 4.16.

 

(v)        Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol yn Hydref 2018.

 

(vi)       Y dylid nodi’r Gweithgaredd Rheoli’r Trysorlys a’r Dangosyddion Ariannol yn Atodiad 4 i adroddiad HF/91/17.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)            Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Gorffennaf a gyflwynwyd yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i’r Aelodau ar y rhaglen Gyfalaf.

 

(ii)        O dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio â Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.  Mae'r dangosyddion a gyflwynir yn Atodiad 4 yn diwallu gofynion y Cod.

 

 

55.

Canolbwyntio Ar Ein Perfformiad 2016-17 pdf icon PDF 2 MB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r adroddiad ‘Canolbwyntio ar ein Perfformiad 2016/17’ fel yr amlinellwyd yn Atodiad 1 i adroddiad CLF/13/17, i’w gyhoeddi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Er mwyn galluogi’r Cyngor i gydymffurfio â Mesur Llywodraeth Leol (2009) a Chanllawiau Rhaglen Cymru ar Gyfer Gwella ac i ddarparu asesiad cyhoeddus o'r cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun y Cyngor.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu, adroddiad (CLF/13/17) yn rhoi asesiad o berfformiad yn erbyn Cynllun y Cyngor 2016/17 i'r Aelodau.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a thywysodd yr Aelodau drwy’r prif bwyntiau ynddo.  Bu trafodaeth wedi hynny pan godwyd y pwyntiau isod:

 

·          Sylwadau ynglŷn â’r mesuryddion perfformiad ‘coch, oren a gwyrdd’

·          Croesawyd y newyddion bod lefelau salwch yn yr Awdurdod yn gostwng, ond dywedwyd fod angen rhoi gwybod beth yw'r costau cysylltiedig â salwch.

·         Gofynnwyd am sicrwydd ynghylch recriwtio a dal gafael ar Weithwyr Cymdeithasol ym maes Diogelu, a gofynnwyd am wybodaeth ynghylch nifer y staff llawn amser/cyfwerth ag amser llawn a staff asiantaeth.

·         Cyfeiriwyd at ddatganiad cynharach gan Swyddfa Archwilio Cymru y gallai trefniadau sydd bellach wedi dyddio arafu cynnydd o ran sicrhau gwell deilliannau i ddinasyddion.   Gofynnodd Aelod am ragor o wybodaeth ar ba waith oedd wedi’i wneud dros y 12 mis diwethaf i fynd i’r afael â hyn.

·         Gofynnwyd am eglurhad ynghylch nifer y tenantiaid oedd yn gwrthod cael gwaith wedi’i wneud yn eu ceginau a’u hystafelloedd ymolchi er mwyn eu codi i lefel Safon Ansawdd Tai Cymru.  Cydnabu’r Aelod Arweiniol dros Le – Tai fod problem mewn rhai ardaloedd, ond dywedodd y byddai swyddogion yn parhau i weithio gyda’r tenantiaid er mwyn eu hannog i gytuno i ganiatáu i’r gwaith fynd yn ei flaen.

 

 PENDERFYNWYD - y dylid cymeradwyo’r adroddiad ‘Canolbwyntio ar ein Perfformiad 2016/17’ yn Atodiad 1 o adroddiad CLF/13/17 ar gyfer ei gyhoeddi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Er mwyn galluogi’r Cyngor i gydymffurfio â Mesur Llywodraeth Leol (2009) a Chanllawiau Rhaglen Cymru ar Gyfer Gwella ac i roi asesiad cyhoeddus o gynnydd a wnaed yr erbyn Cynllun y Cyngor.

 

 

56.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 49 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu adroddiad (HCCS/65/17) yn gofyn i aelodau gymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau yn y Rhaglen Waith i’r Dyfodol ar gyfer y cyfnod Tachwedd 2017 –  Chwefror 2018.

 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, pwysleisiodd yr Aelod Arweiniol bwysigrwydd sicrhau bod eitemau'n cael eu hychwanegu at y Rhaglen Waith i'r Dyfodol cyn gynted â phosibl.

 

 Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Addysg bod angen ychwanegu adroddiad yn rhoi manylion am yr ymatebion i'r ymgynghoriad ar ddarpariaeth addysg ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg at y rhaglen, ynghyd ag adroddiad ar ddarpariaeth addysg yn Sefydliad Glyn Ceiriog, nad yw eto wedi mynd allan er ymgynghoriad.

 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo’r Rhaglen Waith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau yn y Rhaglen Waith i'r Dyfodol.

 

57.

Penderfyniadau Anodd 2018/19 a 2019/20 – Ail-lunio Gwasanaethau / Ymgynghoriad ar y Gyllideb pdf icon PDF 66 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo’r ymagwedd at yr ymarfer ymgynghori Penderfyniadau Anodd.

 

 (ii)       Cymeradwyo cynnwys cynigion ar gyfer gwneud arbedion, fel yr amlinellwyd

           yn Atodiad 1 i adroddiad HF/92/17, i'w hymgynghori.

 

 (iii)      Ymdrin â'r mater hwn fel eitem fusnes frys yn unol ag Adran 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Er mwyn galluogi’r Cyngor i ystyried safbwyntiau pawb cyn cwblhau cyllideb refeniw’r Cyngor ar gyfer blynyddoedd ariannol 2018/19 a 2019/20.

 

 (ii)       Er mwyn galluogi'r ymgynghori i ddechrau

           ar  25   Hydref 2017.

 

 

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad mewn perthynas â’r eitem hon wedi’u nodi yng Nghofnod 52 uchod)

 

 Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl- Cymunedau a Phartneriaethau, adroddiad (HF/71/16) yn gofyn i’r Aelodau gytuno ar y dull ar gyfer ymgynghoriad ‘Penderfyniadau Anodd’ eleni, sy’n cynnwys cynlluniau i ail-lunio gwasanaethau, a chynigion penodol parthed y gyllideb ar gyfer 2018/19 a 2019/20.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth fanwl.  Codwyd y materion canlynol yn ystod trafodaethau:

 

·         Mynegodd rhai o’r aelodau siom ynghylch y broses o osod y gyllideb gan ddweud nad oedd rhai rhannau o’r gyllideb arfaethedig wedi cael eu hystyried gan y Pwyllgor Craffu perthnasol ond eu bod yn cael eu hystyried mewn gweithdai.

·           Mewn ymateb, atgoffwyd yr aelodau o’r broses graffu o fewn Cyfansoddiad y Cyngor sy'n nodi y gall Aelodau ofyn bod eitemau’n cael eu hystyried ar gyfer trafodaeth, drwy gyflwyno Ffurflen Gais i Drafod Pwnc. Cydnabuwyd y sefyllfa ariannol anodd y mae'r Cyngor ynddo, ac awgrymwyd bod angen edrych ar ffyrdd eraill o godi arian ychwanegol er mwyn osgoi rhagor o doriadau.  Gan gydnabod fod teuluoedd yn ei chael yn anodd dwyn dau ben llinyn ynghyd, awgrymwyd y gallai Aelodau edrych ar y posibilrwydd o gynyddu Treth y Cyngor fwy nag yn y blynyddoedd blaenorol er mwyn lleihau’r pwysau ariannol ar wasanaethau gwerthfawr.

·          Cadarnhad y bydd Tîm Cyfathrebiadau'r Cyngor yn cyfathrebu amrywiol elfennau'r gyllideb i'r cyhoedd er mwyn codi ymwybyddiaeth a sicrhau eu bod yn cael cyfle i ymateb yn llawn i'r ymgynghoriad.

·         Gwnaed awgrym y gellid adolygu  sawl swydd Uwch Gynghorydd.

·         Awgrymwyd y gellid adolygu Contract Gwasanaethau Gwastraff y Cyngor.  Dywedodd swyddogion y byddai'r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu yn edrych ar y gyllideb refeniw bresennol a'r trefniadau ar gyfer y Contract Gwasanaethau Gwastraff PFI.   Fodd bynnag ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth yn cyflawni cyfraddau ailgylchu sy’n is na thargedau Llywodraeth Cymru, a gallai unrhyw gosbau cysylltiedig â thynnu’n ôl o’r contract fod yn sylweddol.

·         Cafwyd cadarnhad y bydd y setliad ariannol terfynol yn cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ar 20 Rhagfyr, a’r gobaith yw y bydd gwybodaeth fanylach ar gael, yn benodol mewn perthynas ag ariannu codiadau cyflog staff ac athrawon.

·         Awgrymwyd y dylid parhau i edrych ar rannu gwasanaethau gydag awdurdodau eraill.

·         O ran Gofal Cymdeithasol Oedolion, dywedwyd ei bod yn bosibl fod meini prawf cymhwysedd yn dal i gael eu cyfeirio atynt yn y ddogfen, er nad yw’r meini prawf bellach yn berthnasol.  Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol Oedolion, y rhoddwyd y gorau i'r meini prawf pan gyflwynwyd y Ddeddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant.  Mae Defnyddwyr Gwasanaethau erbyn hyn yn cael eu hasesu ar sail unigol ac yn cael eu hasesu ar gyfer gwasanaethau yn seiliedig ar eu hanghenion.

·         Mynegwyd disgwyliad y byddai pob ysgol yn bwydo i mewn i’r broses Gyllidebu ac y byddai Corff Llywodraethol pobl ysgol yn deall beth oedd y pwysau ar eu cyllidebau unigol eu hunain.  Dywedodd swyddogion fod y setliad dros dro yn diogelu ysgolion i’r graddau nad ydynt yn dioddef gostyngiadau yn eu cyllidebau.  Ymgynghorir â’r ysgolion drwy'r Fforwm Cyllideb Ysgolion.

·         Gofynnwyd am gadarnhad y byddai unrhyw arbedion ychwanegol a ddynodir yn cael eu cyflwyno mewn Gweithdy Pob Aelod cyn i benderfyniad terfynol ar y gyllideb gael ei wneud.

·         Gofynnwyd am wybodaeth ynglŷn â pha gynlluniau sydd wedi'u sefydlu i gefnogi gwasanaethau’r Cyngor yn dilyn cyflwyniad Credyd Cynhwysol.  Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Diogelu’r Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol y byddai’n cyfarfod staff Cyngor ar Bopeth i drafod y mater.

·         Cydnabuwyd y gwelliant sylweddol sy’n digwydd yng nghanol y dref, drwy weithio mewn partneriaeth a’r Heddlu a’r Awdurdod Iechyd, gyda defnyddwyr NPS bregus yn dechrau gwneud cynnydd ar eu llwybrau tuag at adferiad.  Dywedwyd fod nifer o drefi/dinasoedd eraill yn y Du yn dechrau nodi’r hyn sy'n digwydd yma gan fod Wrecsam ar y blaen o ran bod â rhaglen i alluogi pobl sydd yn y sefyllfa hon i gael mynediad at gymorth ac adferiad.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylid cymeradwyo’r dull o ymdrin â'r ymgynghoriad

           Penderfyniadau Anodd.   

 

(ii)        Y dylid cymeradwyo cynnwys y cynigion ar gyfer arbedion, a

          amlinellir yn Atodiad 1 o adroddiad HF/92/17 yn yr

          ymgynghoriad.

 

(iii)       Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Galluogi’r Cyngor i ystyried safbwyntiau pobl cyn terfynu’r gyllideb refeniw ar gyfer blynyddoedd ariannol 2018/19 a 2019/20.

 

(ii)        Galluogi’r ymgynghoriad i gychwyn ar 25 Hydref 2017.

 

 

58.

Polisi Gorfodi Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd – Is-bolisi – Diogelwch Meysydd Chwaraeon pdf icon PDF 129 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod Aelodau’n cymeradwyo polisi Diogelwch Meysydd Chwaraeon.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Er mwyn sicrhau bod polisi eglur ar waith sy’n nodi sut y bydd y Cyngor yn cyflawni ei gyfrifoldebau fel rheolydd.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Diogelu’r Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HEP/67/17) yn gofyn bod y Polisi Diogelwch Meysydd Chwaraeon arfaethedig yn cael ei gymeradwyo.

 

PENDERFYNWYD –y dylai Aelodau gymeradwyo'r Polisi Diogelwch Meysydd Chwaraeon arfaethedig.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau fod polisi clir wedi’i sefydlu sy’n pennu sut y bydd y Cyngor yn cyflawni ei gyfrifoldebau cyfreithiol fel rheoleiddiwr.

 

 

59.

Cyrff Allanol pdf icon PDF 95 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Penodi’r Aelod Arweiniol, sydd â chyfrifoldeb dros Wasanaethau Plant , i gynrychioli’r Cyngor ar Fwrdd Llywodraethu’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a gwnaed y penodiad hwn hyd at yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022.

 

 (ii)       Fod y Cynghorydd Barrie Warburton yn cael ei gymeradwyo i gynrychioli’r Cyngor ar Bwyllgor Rheoli Clwb Criced Parc Gwersyllt a bod y penodiad hwn yn cael ei wneud am y cyfnod hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022.

 

 (iii)      Fod y Cynghorydd Marc Jones yn cael ei gymeradwyo i gynrychioli’r Cyngor ar Grŵp Her Cwsmer Dŵr Dyffryn Dyfrdwy a bod y penodiad hwn yn cael ei wneud am y cyfnod hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022.

 

 (iv)     Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli’n briodol ar y cyrff allanol a nodwyd yn yr adroddiad a galluogi cynrychiolwyr enwebedig i wasanaethu  ar unwaith.

 

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad mewn perthynas â’r eitem hon wedi’u nodi yng Nghofnod 52 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Blaen dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Diogelu’r Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HCCS/66/17) yn gofyn i’r aelodau ystyried cynrychiolaeth y Cyngor ar gyrff allanol.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylid penodi’r Aelod Arweiniol sydd â chyfrifoldeb dros Wasanaethau plant i gynrychioli’r Cyngor ar y Fwrdd Llywodraethu'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ac y dylid gwneud y penodiad hwn ar gyfer y cyfnod hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022.

 

(ii)        Y dylid cymeradwyo Cynghorydd Barrie Warburton i gynrychioli'r Cyngor ar Bwyllgor Rheoli Clwb Criced Parc Gwersyllt a bod y penodiad yn cael ei wneud ar gyfer y cyfnod hyd ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022.

 

(iii)       Y dylid cymeradwyo’r Cynghorydd Marc Jones i gynrychioli’r Cyngor ar Grŵp Her Cwsmeriaid Dŵr Dyffryn Dyfrdwy a bod y penodiad yn cael ei wneud ar gyfer y cyfnod hyd ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022.

 

(iv)      Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Gofalu fod y Cyngor wedi’i gynrychioli’n briodol ar y cyrff allanol a ddynodir yn yr adroddiad ac i alluogi cynrychiolwyr enwebedig i wasanaethu ar unwaith.

 

60.

Rheoli Meysydd Parcio Canol Tref pdf icon PDF 169 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

Awdurdodi Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio, mewn ymgynghoriad ag Aelod Arweiniol Yr Amgylchedd a Chludiant, i gyflwyno ffioedd parcio diwygiedig o 1 Ionawr 2018, yn amodol ar ymgynghoriad statudol a threfniadau angenrheidiol, a diwygio Gorchymyn Parcio Oddi ar y Stryd ar gyfer meysydd parcio canol y dref:

 

a) Tariff parcio 1-3 awr am £1.80, rhwng dydd Llun a dydd Sul, ym mhob maes parcio a gynhelir gan CBSW yng nghanol y dref.

 

b) Gostyngiad mewn ffioedd i £3 drwy'r dydd yn y Byd Dŵr ac Adeiladau'r Goron rhwng dydd Llun a dydd Gwener, yn ogystal â gostyngiad o £350 i £300 ar gyfer trwyddedau parcio chwe mis.

 

c) Cynnydd mewn ffioedd drwy'r dydd yn Ffordd Cilgant i £2.00,  rhwng dydd Llun a dydd Sul a chynnydd cyfwerth o £168 i £200 am drwydded parcio chwe mis.

 

d) Tynnu’r hawl i barcio am ddim ar ôl 3 ar Ffordd Cilgant ac yn Tŷ Pawb (maes parcio Marchnad Y Bobl gynt) ac ymestyn y ffioedd parcio tan 18:00 a chyflwyno ffioedd parcio gyda’r nos, sef £1 o 18:00 hyd at 24:00.

 

e) Cynnydd o ran y tariff parcio 0-1 awr i £1, yn ogystal â chynnydd i’r ffi barcio drwy'r dydd i £2 yn Tŷ Pawb (maes parcio Marchnad Y Bobl gynt).

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Er mwyn sicrhau bod tariff a strwythur tâl ar waith, sy’n adlewyrchu'r galw am leoedd parcio yng nghanol y dref er budd preswylwyr, ymwelwyr a busnesau lleol.

 

 (ii)       Er mwyn sicrhau bod yr holl faterion statudol a gweithredol yn cael eu trin mewn modd rhagweithiol ac amserol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Le – yr Amgylchedd a Chludiant, adroddiad (HEP/81/17) yn gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer newidiadau i Orchymyn Parcio Ceir Oddi ar y Stryd Canol y Dref yn ymwneud â phrisiau a strwythurau codi tâl.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan amlygu’r prif bwyntiau ynddo.  Cafwyd trafodaeth, ac fe godwyd y materion canlynol:

 

·         Croesawyd cyflwyniad tâl am barcio am dair awr ond mynegwyd siom nad oes bellach dâl am barcio am ddwy awr.

·         Dywedwyd fod y cyhoedd wedi cwyno yn y cyfryngau cymdeithasol am bris parcio, ac awgrymodd Aelod bod angen mentrau ychwanegol, er enghraifft parcio am ddim ar rai cyfnodau penodol ar gyfer pobl sy'n byw yn y Fwrdeistref Sirol.

·         Gan ymateb i rai o’r sylwadau, dywedodd yr Aelod Arweiniol fod y strwythur prisio yn debyg i strwythurau prisio meysydd parcio sector preifat a bod yr incwm a gynhyrchir yn mynd tuag at gyllideb gyfyngedig Adran yr Amgylchedd

·         Gofynnwyd am gadarnhad y gellir cyflwyno gwrthwynebiadau neu awgrymiadau fel rhan o’r broses ymgynghori.

·          Mewn ymateb i rai o'r pryderon a fynegwyd mewn perthynas â pharcio i breswylwyr, dywedodd yr Aelod Arweiniol y gallai hwn fod yn fater yr hoffai’r Pwyllgor Craffu perthnasol ei drafod.

·          Cafwyd cadarnhad y bu cynnydd yn nifer y bobl sy'n dod i ganol y drefn yn dilyn rhai o’r mentrau parcio am ddim, sydd yn amlygu pwysigrwydd gofalu nad yw’r tuedd yn cael ei wrthdroi.

 

PENDERFYNWYD –

 

Y dylid awdurdodi Pennaeth Adran yr Amgylchedd a Chynllunio mewn ymgynghoriad ag Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant i gyflwyno prisiau parcio ceir diwygiedig o 1 Ionawr 2018, ac yn amodol ar ymgynghoriad statudol â'r trefniadau angenrheidiol, Gorchymyn Parcio Oddi ar y Stryd diwygiedig ar gyfer meysydd parcio canol y dref:

 

a) tal o £1.80 am barcio rhwng 1-3 awr, dydd Llun i ddydd Sul, ym mhob maes parcio canol y dref sy’n cael ei redeg gan CBSW.

 

b) gostwng y tâl am barcio drwy’r dydd i £3.00, dydd Llun i

ddydd Gwener yn Byd Dŵr/Adeiladau’r Goron ynghyd â gostwng pris hawlenni parcio 6 mis o £350 i £300.

 

c) Codi’r tâl am barcio drwy’r dydd i £2.00, dydd Llun i ddydd Sadwrn yn      Crescent Road a chodi pris hawlen parcio chwe mis o £168 i        £200.

 

d) Dileu’r ddarpariaeth ‘am ddim ar ôl tri’ yn Crescent Road a               Tŷ Pawb (maes parcio Marchnad y Bobl gynt) gyda thaliadau tan 18.00 a chyflwyno tâl gyda’r nos o £1.00 rhwng 18.00 a 24.00 o’r gloch.

 

 

 e) Yn Nhŷ Pawb (maes parcio Marchnad y Bobl gynt) codi'r tâl am barcio rhwng 0-1 awr i £1.00 a chodi'r tâl am barcio drwy'r dydd i £2.50.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Sicrhau strwythur prisiau parcio sy’n adlewyrchu’r galwadau am lefydd parcio yn y dref er budd trigolion, ymwelwyr a busnesau lleol.

 

(ii)        Sicrhau y caiff yr holl faterion statudol a gweithredol eu trin mewn modd rhagweithiol ac amserol.

 

61.

Strategaeth Datblygu Gweithlu’r Sefydliad pdf icon PDF 90 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Strategaeth Datblygu Sefydliad a Gweithlu 2017-2022.

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

 (i)        Er mwyn sicrhau bod gan y Cyngor Strategaeth Datblygu Sefydliad a Gweithlu ar waith ar gyfer ei weithlu, a fydd o gymorth i gyflawni Cynllun y Cyngor.

 

(ii)        Er mwyn parhau i ddatblygu fframwaith o bolisïau, pobl, gweithdrefnau, systemau a chanllawiau integredig, er mwyn galluogi darpariaethau cyflogaeth cyson a theg i’n gweithwyr a galluogi rheolwyr i gyflawni eu cyfrifoldebau rheoli pobl.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad - HCCS/64/17, yn gofyn am gymeradwyaeth i Strategaeth Trefniadaeth a Datblygu'r Gweithlu 2017 – 2022.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Strategaeth Trefniadaeth a Datblygu’r Gweithlu 2017 - 2022

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)         Sicrhau fod gan y Cyngor Strategaeth Trefniadaeth a Datblygu’r Gweithlu sy’n cynnal darpariaeth Cynllun y Cyngor

 

(ii)        Parhau i ddatblygu fframwaith o bolisïau, gweithdrefnau, systemau  ac arweiniad perthnasol i bobl sy’n galluogi trefniadau cyflogi teg ar gyfer ein gweithlu ac er mwyn galluogi rheolwyr i gyflawni eu cyfrifoldebau rheoli pobl.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.