Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

32.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd D J Griffiths.

 

33.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitem 7 ar y Rhaglen – Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain – Band B (2019 – 2024)

Cynghorwyr David A Bithell, Brian Cameron, Dana Davies, Terry Evans, Frank Hemmings, R Alun Jenkins, Adrienne Jeorrett, David Kelly, Joan Lowe, John Pritchard, Graham Rogers a Phil Wynn – Personol a Rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos Aelodau Gweithredol o'r Bwrdd, pleidleisio wedi hynny.

 

Eitem 8 ar y Rhaglen - Cynnig i Ymgynghori ar Sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg gyda Lle i hyd at 210 o Ddisgyblion

Cynghorydd Brian Cameron, Dana Davies, Terry Evans a Gwenfair Jones – Personol a Rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos Aelodau Gweithredol o'r Bwrdd, pleidleisio wedi hynny.

 

Eitem 14 ar y Rhaglen – Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae

Cynghorwyr Brian Cameron a Graham Rogers – Personol a Rhagfarnu – Aelodau Bwrdd Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf Parc Caia a Hightown.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

34.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 100 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2017 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2017 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2017 fel cofnod cywir.

 

35.

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl2) 2013-2028 – Cytundeb Cyflawni Diwygiedig Gorffennaf 2017 pdf icon PDF 304 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Nodi’r rhesymau dros yr oedi yn yr amserlen a chymeradwyo Cytundeb Cyflawni (Gorffennaf 2017) Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (CDLl2), sydd i’w weld yn Atodiad 1 adroddiad HEP/62/17), i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru ei gymeradwyo.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)         Galluogi’r Cyngor i fodloni gofynion Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Gwasanaethau Cynllunio a Chorfforaethol adroddiad (HEP/62/17) gan nodi’r rhesymau dros yr amserlen ddiwygiedig ar gyfer paratoi CDLl2 ac argymhellodd bod y Cytundeb Cyflawni diwygiedig yn cael ei gymeradwyo i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer cytundeb ffurfiol. 

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r rhesymau am yr oedi yn yr amserlen a chymeradwyo Cytundeb Cyflawni (Gorffennaf 2017) Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (CDLl2), a atodir yn Atodiad 1 adroddiad HEP/62/17), i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru ei gymeradwyo.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi’r Cyngor i fodloni gofynion Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004.

 

36.

Polisi Pobl Ddifrïol, Blinderus ac/neu Afresymol o Daer pdf icon PDF 81 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Polisi Pobl Ddifrïol, Blinderus ac/neu Afresymol o Daer.

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)         Mae'r polisi’n ddull allweddol o sicrhau y gall y Cyngor fynd i’r afael ag ymddygiad annerbyniol tuag at staff mewn ffordd deg a chlir.

 

(ii)        Mae egwyddorion allweddol y polisi'r un fath ag yr oeddent pan gymeradwywyd y polisi gyntaf gan y Bwrdd Gweithredol yn 2015, pan oedd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus eang.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HCCS/52/17) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer y newidiadau a wnaed i'r Polisi Pobl Ddifrïol, Blinderus ac/neu Afresymol o Daer.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Polisi Pobl Ddifrïol, Blinderus ac/neu Afresymol o Daer.

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)         Mae'r polisi’n ddull allweddol o sicrhau y gall y Cyngor fynd i’r afael ag ymddygiad annerbyniol tuag at staff mewn ffordd deg a chlir.

 

(ii)        Mae egwyddorion allweddol y polisi'r un fath ag yr oeddent pan gymeradwywyd y polisi gyntaf gan y Bwrdd Gweithredol yn 2015, pan oedd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus eang.

 

37.

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Band B (2019-2024) pdf icon PDF 115 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Cymeradwyo’r Rhaglen Amlinellol Strategol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i’w chyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

(ii)       Cymeradwyo’r prosiectau penodol a gynigiwyd fel rhan o gyflwyniad Band B.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Symud cyflwyniad y RhAS i Lywodraeth Cymru ymlaen fel y cadarnhawyd gan y Bwrdd Gweithredol.

 

(ii)        Datblygu ymhellach y prosiectau Band B a glustnodwyd yn y RhAS, er mwyn paratoi ar gyfer amserlenni Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif 2019-2024. 

 

(iii)       Galluogi swyddogion i gynnal unrhyw ymgynghoriadau statudol allai fod eu hangen er mwyn symud y Prosiectau Band B yn eu blaenau.

 

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau i'r eitem hon yng Nghofnod 33 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/23/17) yn gofyn am gymeradwyaeth i Raglen Amlinellol Strategol y Cyngor mewn ymateb i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru Band B 2019 i 2024.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad ac yn ystod y drafodaeth trafodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Gofynnwyd am eglurhad mewn perthynas â chyn Ysgol Uwchradd Groves a pha un a oedd yn dal yn fwriad i gyflwyno cais ar gyfer dwy ysgol newydd ar y safle.    Dywedodd yr Aelod Arweiniol ar hyn o bryd, nad oedd angen yr adeilad ar gyfer anghenion addysgol, ond byddai angen cynnal trafodaeth bellach am ddyfodol yr adeilad.     Hefyd, dywedodd bod yna ddyheadau i ddefnyddio’r tir yn y dyfodol ar gyfer un neu ddwy ysgol ac roedd yn cydnabod bod darpariaeth tir yng nghanol y dref yn adnodd prin. 

·         Awgrym gan rai Aelodau y gall Brexit gael effaith ar y rhaglen. 

·         Cwestiynau ynglŷn ag ariannu’r Model Cydfuddsoddiad – dywedodd Swyddogion bod hwn yn fenter ariannu newydd, a byddai Swyddogion yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ystyried a oedd hwn yr opsiwn iawn i Wrecsam.

·         Newyddion calonogol ym Mand B ac C, roedd yna gyfeiriad sylweddol at ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg. 

·         Pryder bod rhai datblygiadau tai mawr mewn rhai ardaloedd, dim digon o lefydd yn yr ysgol i ymdopi gyda’r galw ychwanegol bob amser.    Dywedodd swyddogion eu bod yn ymwybodol o’r sefyllfa hon, a sicrhawyd Aelodau bod Swyddogion Addysg yn gweithio'n agos gyda'r Adran Gynllunio i sicrhau bod safleoedd strategol yn cael eu nodi a lleoedd ychwanegol mewn ysgolion yn cael eu cefnogi lle bo'r angen.    Dywedodd y gellid gofyn am gyfraniadau ariannol Adran 106 gan ddatblygwyr tuag at gostau darpariaeth addysg ychwanegol, lle'r oedd yr angen wedi codi o ganlyniad i ddatblygiad newydd. 

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Cymeradwyo’r Rhaglen Amlinellol Strategol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i’w chyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

(ii)       Cymeradwyo’r prosiectau penodol a gynigiwyd fel rhan o gyflwyniad Band B.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Symud cyflwyniad y RhAS ymlaen i Lywodraeth Cymru fel y cadarnhawyd gan y Bwrdd Gweithredol.

 

(ii)        Datblygu ymhellach y prosiectau Band B a glustnodwyd yn y RhAS, er mwyn paratoi ar gyfer amserlenni Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif 2019-2024. 

 

(iii)       Galluogi swyddogion i gynnal unrhyw ymgynghoriadau statudol angenrheidiol er mwyn datblygu prosiectau Band B.

 

38.

Cynnig i Ymgynghori ar Sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg gyda Lle i hyd at 210 o Ddisgyblion pdf icon PDF 174 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Cymeradwyo Swyddogion i ymgynghori â phawb sy’n gysylltiedig mewn perthynas â chreu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd.  Ysgol gychwynnol ar gyfer 105 o ddisgyblion (15 disgybl i bob grŵp blwyddyn) ac yna symud yr ysgol gychwynnol i safle parhaol ar gyfer 210 o ddisgyblion (30 o ddisgyblion i bob grŵp blwyddyn).  Byddai’n agor am y tro cyntaf ym mis Medi 2019 ar gyfer mynediad i’r dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.  Bydd y nifer derbyn yn aros ar 15 lle i bob grŵp blwyddyn yn y safle dros dro, ac yna'n cynyddu i 30 lle pan fydd yr ysgol yn adleoli i’w safle parhaol.

 

(ii)       Cyflwyno adroddiad pellach i’r Aelodau maes o law, a fydd yn cynnwys manylion yr ymateb i'r ymgynghoriad ac yn gofyn am gymeradwyo’r dewis a ffafrir.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae galw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam. Er ein bod yn bodloni’r galw presennol, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)        Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru o gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

(iii)       Mae cyfle wedi codi i ni ddiwallu’r angen ychwanegol gan ddefnyddio stoc ystâd ysgol bresennol yn hytrach nag aros am Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif, na fydd yn cychwyn fel rhaglen tan Ebrill 2019.

 

Trwy Fand B Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif, bydd safle parhaol yn cael ei sefydlu i ateb y galw am dwf pellach.

 

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau i'r eitem hon yng Nghofnod 33 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/25/17) yn gofyn am gymeradwyaeth i ddechrau cyfnod o ymgynghori yn ymwneud â chreu Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg ar gyfer 210 o ddisgyblion.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ei adroddiad ac ymatebodd i gwestiynau yn unol â hynny.  Cafwyd trafodaeth bellach a nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Newyddion calonogol bod y galw am addysg cyfrwng Cymraeg y tu allan i’r ardaloedd Cymraeg traddodiadol o fewn y Fwrdeistref Sirol yn cael ei gydnabod. 

·         Pwysigrwydd sicrhau wrth i’r galw am addysg Gymraeg gynyddu, bod ysgolion cyfrwng Cymraeg yn cael eu lleoli’n gyson ar draws y Fwrdeistref Sirol. 

·         Cadarnhad bod y polisi derbyn yn berthnasol i bob ysgol yn unol â Gweithdrefnau Derbyn y Cyngor. 

·         Rhoddwyd sicrwydd y byddai adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd yn cynnwys cynigion ar gyfer hysbysiad statudol ynglŷn â lleoliad yr ysgol newydd a’r niferoedd derbyn. 

·         Gobeithir y byddai blwyddyn gyntaf mynediad dosbarth Meithrin a Derbyn ym Medi 2019. 

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Bod Swyddogion yn cael caniatâd i ymgynghori â phawb perthnasol ynglŷn â chreu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd; Ysgol egino ar gyfer 105 o ddisgyblion (15 disgybl i bob grŵp blwyddyn) ac yna symud yr ysgol egino i safle parhaol ar gyfer 210 o ddisgyblion (30 o ddisgyblion o bob grŵp blwyddyn).  Byddai’n agor gyntaf ym mis Medi 2019 ar gyfer mynediad i’r dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.  Bydd y nifer derbyn blynyddol yn aros ar 15 lle i bob grŵp blwyddyn yn y safle dros dro, ac yna'n cynyddu i 30 lle pan fydd yr ysgol yn adleoli i’w safle parhaol.

 

Cyflwyno adroddiad pellach i’r Aelodau maes o law, a fydd yn

cynnwys manylion yr ymateb i'r ymgynghoriad ac yn gofyn am

gymeradwyo’r dewis a ffafrir.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae galw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam. Er ein bod yn bodloni’r galw presennol, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)        Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

(iii)       Mae cyfle wedi codi i ni ddiwallu’r angen ychwanegol gan ddefnyddio stoc ystâd ysgol bresennol yn hytrach nag aros am Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif, na fydd yn cychwyn fel rhaglen tan Ebrill 2019.

 

Trwy Fand B Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif, bydd safle parhaol yn cael ei sefydlu i ateb y galw am dwf pellach.

 

39.

Adnewyddu Fframwaith Adeiladu Cydweithredol Gogledd Cymru pdf icon PDF 114 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Ymestyn Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru (FfAGC) tan ddiwedd ei dymor, sef Mai 2018, a chymeradwyo cychwyn y prosiect i gaffael yr ail gam.

 

(ii)       Bod CBSW yn parhau’n Awdurdod Partner, yn hwyluso cyflawniad a rheolaeth Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru (FfAGC) ac yn rhoi cyfraniad ariannol i CSDd yn unol â’r ffioedd y manylir arnynt yn Atodiad 2 adroddiad HEd/22/17.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Gwella arferion cyfredol ar gyfer pob prosiect adeiladu mawr, gyda dulliau caffael safonol a gwell trefniadau cydweithio er mwn parhau i gael dull caffael rhanbarthol cyffredin, datblygu manylebau safonol a rhannu adnoddau.

 

(ii)        Bydd y pecyn cymorth “Buddion Cymunedol, Sicrhau’r Gwerth Gorau” a gynhyrchwyd gan Gwerth Cymru yn cael ei ymgorffori i’r fframwaith.

 

(iii)      Mae’n helpu gyda chydymffurfiad â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

(iv)      Mae’n cyfrannu tuag at ymrwymiad y Cyngor i gefnogi’r economi leol trwy alluogi twf y gadwyn gyflenwi leol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/22/17) yn ceisio cymeradwyaeth i ymestyn y cytundeb presennol i Mai 2018 a dechrau’r broses gaffael Fframwaith Cydweithredol Gogledd Cymru (NWCF) Cam 2 ar gyfer Mai 2018.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth.   Gofynnwyd am eglurhad ynglŷn â pha waith a wnaed i fesur y buddion i Wrecsam o safbwynt y fframwaith, ac i ba raddau yr oedd yn berthnasol i bolisi caffael y Cyngor.    Roedd yr aelodau’n cydnabod pwysigrwydd cydnabod gwerth am arian a'r budd i’r gymuned fel rhan o ymarfer caffael. 

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Ymestyn Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru (FfAGC) tan ddiwedd ei dymor, Mai 2018, a chymeradwyo cychwyn y prosiect i gaffael yr ail gam.

 

(ii)       Bod CBSW yn parhau’n Awdurdod Partner, yn hwyluso cyflawniad a rheolaeth Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru (FfAGC) ac yn rhoi cyfraniad ariannol i CSDd yn unol â’r ffioedd y manylir arnynt yn Atodiad 2 adroddiad HEd/22/17.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Gwella arferion cyfredol ar gyfer pob prosiect adeiladau mawr, gyda dulliau caffael safonol a gwell trefniadau cydweithio er mwn parhau i gael ymagwedd gaffael ranbarthol gyffredin, datblygu manylebau safonol a rhannu adnoddau.

 

(ii)        Bydd y pecyn cymorth “Buddion Cymunedol, Sicrhau’r Gwerth Gorau” a gynhyrchwyd gan Gwerth Cymru yn cael ei ymgorffori i’r fframwaith.

 

(iii)      Mae’n helpu gyda chydymffurfiad â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

(iv)      Mae’n cyfrannu tuag at ymrwymiad y Cyngor i gefnogi’r economi leol trwy alluogi twf y gadwyn gyflenwi leol.

 

40.

Enwi’r datblygiad Celfyddydau a Marchnad newydd yn hen Farchnad y Bobl a monitro trefniadau rheoli’r dyfodol. pdf icon PDF 104 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Bod y Cyngor yn parhau i reoli Marchnad y Bobl a'r Gwasanaeth Celfyddydau o 1 Ebrill 2018, gydag adolygiadau perfformiad blynyddol ac ystyried modelau darparu amgen, datganoledig ar ôl tair blynedd o weithredu.

 

 (ii)       Bod yr Aelod Arweiniol yn adrodd yn ôl i’r Bwrdd Gweithredol ar y trefniadau ar gyfer ymgysylltu rhanddeiliaid a'r cylch gorchwyl ar gyfer sefydlu Pwyllgor Rheoli/ Grŵp Ymgynghorol a'r strwythur rheoli cyn agor y cyfleuster yng Ngwanwyn 2018.

 

(iii)       Cytuno ar yr enw newydd ar gyfer Marchnad y Bobl OW, ‘Ty Pawb’, fel y’i cyhoeddir gan yr Aelod Arweiniol Pobl - Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol yn y cyfarfod hwn yn dilyn pleidlais gyhoeddus ar y rhestr fer o dri opsiwn a gynhaliwyd ym misoedd Gorffennaf ac Awst 2017.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Sicrhau bod yr elfen brandio o’r prosiect yn parhau ar y trywydd iawn o fewn cam adeiladu Marchnad y Bobl OW ac i gyfeirio adnoddau ar sefydlu busnes dichonadwy a chryfhau ymgysylltiad lleol o ran rheoli'r gwasanaethau wrth symud ymlaen.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HHE/32/17) yn gofyn i Aelodau gytuno ar enw’r Ganolfan Celfyddydau a Marchnad newydd ar gyfer y lansiad yn y Gwanwyn 2018 ac i ystyried a chymeradwyo’r amserlenni ar gyfer adolygu trefniadau rheoli a pherfformiad yr Oriel ym Marchnad y Bobl Wrecsam. 

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad ac wrth wneud hynny, talodd deyrnged i’r gwaith caled a wnaed gan Swyddogion wrth bennu’r dewis gorau ar gyfer symud ymlaen.    Cafwyd trafodaeth bellach a chodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Gofynnwyd am eglurhad ynglŷn â goblygiadau ariannol y Cyngor yn rheoli’r model busnes am gyfnod o dair blynedd. 

·         Cadarnhawyd bod y Cyngor yn trafod cyllid gyda’r Cyngor Celfyddydau yn gyson.

·         Roedd yr Aelodau’n adlewyrchu ar y gwaith partneriaeth cadarnhaol a wnaed i alluogi’r rhaglen i wneud cynnydd. 

·          Roedd y Grŵp Budd-ddeiliaid wedi awgrymu tri enw a phleidleisiwyd arnynt gan y cyhoedd.    Yr enw buddugol oedd Tŷ Pawb.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y Cyngor yn parhau i reoli Marchnad y Bobl a'r Gwasanaeth Celfyddydau o 1 Ebrill 2018, gydag adolygiadau perfformiad blynyddol ac ystyried modelau darparu amgen, datganoledig ar ôl tair blynedd o weithredu.

 

(ii)        Bod yr Aelod Arweiniol yn adrodd yn ôl i’r Bwrdd Gweithredol ar y trefniadau ar gyfer ymgysylltu rhanddeiliaid a'r cylch gorchwyl ar gyfer sefydlu Pwyllgor Rheoli/Grŵp Ymgynghorol a'r strwythur rheoli cyn agor y cyfleuster yng Ngwanwyn 2018.

 

(iii)       Cytuno ar yr enw newydd ar gyfer Marchnad y Bobl Oriel Wrecsam, Tŷ Pawb, fel y cyhoeddwyd gan yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol yn y cyfarfod hwn yn dilyn pleidlais gyhoeddus ar y rhestr fer o dri opsiwn a gynhaliwyd ym misoedd Gorffennaf ac Awst 2017.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Sicrhau bod yr elfen brandio o’r prosiect yn parhau ar y trywydd iawn o fewn cam adeiladu Marchnad y Bobl OW ac i gyfeirio adnoddau ar sefydlu busnes dichonadwy a chryfhau ymgysylltiad lleol o ran rheoli'r gwasanaethau wrth symud ymlaen.

 

41.

Ardal Dreftadaeth Brymbo pdf icon PDF 157 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Awdurdodi’r Pennaeth Cyllid i roi benthyciad o £170,000 i Ymddiriedolaeth Treftadaeth Brymbo am gyfnod o 24 mis fan bellaf o ddyddiad cymeradwyo ei gais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Byddai’r benthyciad yn cael ei gyllido o dderbyniadau cyfalaf ar sail benthyg a dychwelyd.

 

(ii)        Awdurdodi'r Pennaeth Tai ac Economi a’r Pennaeth Cyllid i roi lefel briodol o amser Swyddogion i’r Ymddiriedolaeth, fel yr amlinellir ym mharagraff 4.15 adroddiad HHE/41/17, er mwyn cefnogi datblygiad parhaus y cynigion a gweinyddiad priodol y benthyciad trwy aelodaeth o Fwrdd Rheoli’r Prosiect a mynychu cyfarfodydd yr Ymddiriedolwyr.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae cynigion yr Ymddiriedolaeth yn cefnogi ystod o flaenoriaethau Cynllun y Cyngor, gyda’r potensial i ddod ag ystod eang o fuddion i Wrecsam, yn benodol o ran treftadaeth, twristiaeth ac adfywio.

 

(ii)        Bydd cefnogaeth y Cyngor o fudd i'r Ymddiriedolaeth reoli trefniadau hawlio’r darparwyr grantiau ac felly'n gadael i'r Ymddiriedolaeth gyflawni'r weledigaeth ar gyfer yr ardal o fewn ei adnoddau cyfredol.

 

(iii)       Mae’r cynigion yn ddibynnol ar gefnogaeth gan sawl prif ariannwr, gan gynnwys Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa’r Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru, ac maent i gyd yn gronfeydd cystadleuol. Mae arianwyr yn rhoi gwerth sylweddol ar ymrwymiad ac ardystiad Llywodraeth Leol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HHE/41/17) yn gofyn i aelodau gymeradwyo'r trefniadau cefnogi manwl i'w cynnig i Ymddiriedolaeth Treftadaeth Brymbo er mwyn cyflawni ei weledigaeth adfywio ar gyfer Ardal Dreftadaeth Brymbo. 

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Awdurdodi’r Pennaeth Cyllid i roi benthyciad o £170,000 i Ymddiriedolaeth Treftadaeth Brymbo am gyfnod o 24 mis fan bellaf o ddyddiad cymeradwyo ei gais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Byddai’r benthyciad yn cael ei gyllido o dderbyniadau cyfalaf ar sail benthyg a dychwelyd.

 

(ii)        Awdurdodi'r Pennaeth Tai ac Economi a’r Pennaeth Cyllid i roi lefel briodol o amser Swyddogion i’r Ymddiriedolaeth, fel yr amlinellir ym mharagraff 4.15 adroddiad HHE/41/17, er mwyn cefnogi datblygiad parhaus y cynigion a gweinyddiad priodol y benthyciad trwy aelodaeth o Fwrdd Rheoli’r Prosiect a mynychu cyfarfodydd yr Ymddiriedolwyr.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae cynigion yr Ymddiriedolaeth yn cefnogi ystod o flaenoriaethau Cynllun y Cyngor, gyda’r potensial i ddod ag ystod eang o fuddion i Wrecsam, yn benodol o ran treftadaeth, twristiaeth ac adfywio.

 

(ii)        Bydd cefnogaeth y Cyngor o fudd i'r Ymddiriedolaeth reoli trefniadau hawlio’r darparwyr grantiau ac felly'n gadael i'r Ymddiriedolaeth gyflawni'r weledigaeth ar gyfer yr ardal o fewn ei adnoddau cyfredol.

 

(iii)       Mae’r cynigion yn ddibynnol ar gefnogaeth gan sawl prif ariannwr gan gynnwys Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa’r Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru, ac maent i gyd yn gronfeydd cystadleuol. Mae arianwyr yn rhoi gwerth sylweddol ar ymrwymiad ac ardystiad Llywodraeth Leol.

 

42.

Adolygiad o Aelodaeth Cynghorwyr o Fyrddau Partneriaeth a Byrddau Rhaglen ar Ôl yr Etholiadau pdf icon PDF 28 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r holl Fyrddau Prosiect a Byrddau Rhaglen a restrir yn Atodiad 1 adroddiad HF/77/ 17.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod yr Aelod mwyaf priodol yn eistedd ar bob Bwrdd, fel bod cyfraniad yr Aelod i’r Bwrdd yn berthnasol, yn briodol ac yn effeithiol.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl - Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HF/77/17) i amlygu ar ba fyrddau prosiect a byrddau rhaglen mewnol ac allanol oedd Cynghorwyr, a gofyn i Aelodau gytuno ar y trefniadau i adlewyrchu’r drefn gweinyddu newydd. 

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r holl Fyrddau Prosiect a Byrddau Rhaglen a restrir yn Atodiad 1 adroddiad HF/77/ 17.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau bod yr Aelod mwyaf priodol yn eistedd ar bob Bwrdd, fel bod cyfraniad yr Aelod i’r Bwrdd yn berthnasol, yn briodol ac yn effeithiol.

 

 

43.

Cyrff Allanol pdf icon PDF 87 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Penodi’r Aelod Arweiniol â chyfrifoldeb dros Gymunedau a’r Aelod Arweiniol â chyfrifoldeb dros Addysg i gynrychioli’r Cyngor ar Gronfa Waddol Gymunedol Wrecsam am gyfnod o bum mlynedd hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022.

 

(ii)       Penodi’r Cynghorydd Sonia Benbow-Jones ar Bartneriaeth AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, a phenodi’r Cynghorydd Frank Hemmings fel dirprwy aelod am gyfnod o bum mlynedd hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022.

 

(iii)      Bod enwebiadau ar gyfer penodi ar Gyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr am gyfnod o bum mlynedd hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022, yn cael eu hanfon at Bennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid o fewn 7 diwrnod.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli’n briodol ar y cyrff allanol a nodwyd yn yr adroddiad.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HCCS/58/17) yn gofyn i Aelodau ystyried cynrychiolaeth y Cyngor ar dri chorff allanol; Cronfa Gwaddol Cymunedol Wrecsam; Partneriaeth AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy; a Chyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Penodi’r Aelod Arweiniol â chyfrifoldeb dros Gymunedau a’r Aelod Arweiniol â chyfrifoldeb dros Addysg i gynrychioli’r Cyngor ar Gronfa Waddol Gymunedol Wrecsam am gyfnod o bum mlynedd hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022.

 

(ii)       Penodi’r Cynghorydd Sonia Benbow-Jones ar Bartneriaeth AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, a phenodi’r Cynghorydd Frank Hemmings fel dirprwy aelod am gyfnod o bum mlynedd hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022.

 

(iii)      Bod enwebiadau ar gyfer penodi ar Gyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr am gyfnod o bum mlynedd hyd at ddyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2022, yn cael eu hanfon at Bennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid o fewn 7 diwrnod.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli’n briodol ar y cyrff allanol a nodwyd yn yr adroddiad.

44.

Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol pdf icon PDF 158 KB

I ystyried adrodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi’r cynnydd a wnaed mewn perthynas â’r Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Chwarae Digonol ar gyfer 2016/17.

 

(ii)       Cymeradwyo Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Chwarae Digonol 2017-2019.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

(i)         Sicrhau bod yr Awdurdod Lleol yn cydymffurfio â gofynion statudol Llywodraeth Cymru o dan rannau un a dau'r Ddyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol.

 

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau i'r eitem hon yng Nghofnod 33 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth Dlodi adroddiad (HEd/26/17) i roi adroddiad cynnydd ar waith cysylltiedig â dyletswydd cyfleoedd chwarae digonol yr awdurdod lleol, yn arbennig y meysydd gwaith a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae 2016/17.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi’r cynnydd a wnaed mewn perthynas â’r Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Chwarae Digonol ar gyfer 2016/17.

 

(ii)        Cymeradwyo Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Chwarae Digonol 2017-2019.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Sicrhau bod yr Awdurdod Lleol yn cydymffurfio â gofynion statudol Llywodraeth Cymru o dan rannau un a dau'r Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol.

45.

Cod Llywodraethu: Cod Llywodraethu Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam pdf icon PDF 83 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Cod Llywodraethu Corfforaethol diwygiedig.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi’r Cyngor i barhau â'i ymrwymiad pendant i lywodraethu corfforaethol da, yn unol â chanllawiau arferion gorau pob awdurdod lleol yn y DU, sy’n cefnogi cyflawniad Cynllun y Cyngor.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/78/17) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo’r Cod Llywodraethu Corfforaethol diwygiedig. 

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Cod Llywodraethu Corfforaethol diwygiedig.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi’r Cyngor i barhau â'i ymrwymiad pendant i lywodraethu corfforaethol da, yn unol â chanllawiau arferion gorau pob awdurdod lleol yn y DU, sy’n cefnogi cyflawniad Cynllun y Cyngor.

 

 

46.

Penodi Aelodau i Grwpiau Statudol ac Anstatudol pdf icon PDF 76 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod yr enwebiadau ar gyfer y seddau gwag canlynol ar y Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol yn cael eu hanfon at Bennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid o fewn 7 diwrnod:

 

Panel Amserlen Ymweliadau Aelodau i Gartrefi Plant (2 sedd)

 

Bwrdd Rheoli'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (1 sedd)

 

Cydbwyllgor Ymgynghorol (Undebau Athrawon) (2 sedd)

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Cytuno ar benodiad Aelodau i’r seddi gweigion ar y Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol, fel yr amlinellir ym mharagraff 2.1.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/57/17) yn gofyn i Aelodau ystyried penodiad Aelodau i’r seddi gwag ar Grwpiau Statudol ac Anstatudol sydd i lawr i gael eu hailgyfansoddi gan y Bwrdd Gweithredol.

 

PENDERFYNWYD - Bod enwebiadau ar gyfer y seddi gwag canlynol ar y Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol yn cael eu hanfon at Bennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid o fewn 7 diwrnod:

           

Panel Amserlen Ymweliadau Aelodau i Gartrefi Plant (2 sedd)

 

Bwrdd Rheoli'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (1 sedd)

 

Cydbwyllgor Ymgynghorol (Undebau Athrawon) (2 sedd) 

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Cytuno ar benodiad Aelodau i’r seddi gweigion ar y Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol, fel yr amlinellir ym mharagraff 2.1.

 

47.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 47 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu adroddiad (HCCS/59/17) yn gofyn i aelodau gymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Waith i’r Dyfodol ar gyfer y cyfnod Hydref 2017i Ionawr 2018.

 

Cyfeiriwyd at nifer o eitemau ar Raglen heddiw nad oedd wedi eu cynnwys yn y Rhaglen Waith i'r Dyfodol.   Atgoffodd yr Aelod Arweiniol yr Aelodau am bwysigrwydd sicrhau bod eitemau'n cael eu hychwanegu at y Rhaglen Waith i'r Dyfodol cyn gynted â phosibl.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Waith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Waith i’r Dyfodol.

 

48.

Recriwtio i swydd Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid pdf icon PDF 98 KB

Ystyried adroddiad y Prif Weithredwr a’r Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod swydd Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid, sy’n ymgorffori rôl statudol y Swyddog Monitro, yn parhau’n angenrheidiol yn Strwythur Uwch Reoli’r Cyngor.

 

(ii)        Bod Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig yn symud y broses recriwtio ymlaen ar gyfer y swydd uchod cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol.

 

(iii)       Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Sicrhau bod gan y Cyngor ddigon o uwch reolwyr perthnasol, sydd ag atebolrwydd clir i gefnogi gwaith ail-lunio'r Cyngor o ystyried y pwysau ariannol sylweddol sy'n ein hwynebu.

 

(ii)        Sicrhau parhad trefniadau uwch rheoli a llywodraethu cadarn.

 

(iii)       Bodloni dyletswydd gyfreithiol y Cyngor i benodi ‘rôl swyddog monitro’ dan Adran 5 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 ar lefel briodol yn strwythur rheoli’r Cyngor.

 

(iv)       Mae Rheol Sefydlog 43(1) yn cael ei galw i rym er mwyn gallu cychwyn y broses recriwtio heb oedi, i geisio sicrhau parhad yn y gwasanaeth a chyfnod trosglwyddo priodol.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig adroddiad (CE/01/17) yn ceisio awdurdodiad i symud ymlaen â’r trefniadau recriwtio ar gyfer swydd Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid fydd yn wag ar 31 Mawrth 2018 ar ôl derbyn rhybudd ymddiswyddo gan y deiliad swyddi presennol.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod swydd Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid, sy’n ymgorffori rôl statudol y Swyddog Monitro, yn parhau’n angenrheidiol yn Strwythur Uwch-Reoli’r Cyngor.

 

(ii)        Bod Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig yn symud y broses recriwtio ymlaen ar gyfer y swydd uchod cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol.

 

(iii)       Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Sicrhau bod gan y Cyngor ddigon o uwch reolwyr perthnasol, sydd ag atebolrwydd clir i gefnogi gwaith ail-lunio'r Cyngor o ystyried y pwysau ariannol sylweddol sy'n ein hwynebu.

 

(ii)        Sicrhau parhad trefniadau uwch reoli a llywodraethu cadarn.

 

(iii)       Bodloni dyletswydd cyfreithiol y Cyngor i benodi ‘rôl swyddog monitro’ dan Adran 5 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 ar lefel briodol yn strwythur rheoli’r Cyngor.

 

(iv)       Mae Rheol Sefydlog 43(1) yn cael ei galw i rym er mwyn gallu cychwyn y broses recriwtio heb oedi, i geisio sicrhau parhad yn y gwasanaeth a chyfnod trosglwyddo priodol.

 

 

49.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 16 i 18 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

(Y Cynghorydd Hugh Jones yn y Gadair)

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.