Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

37.

Cwestiynau pdf icon PDF 14 KB

 

(a)  Cwestiynau/Datganiadau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cwestiwn Cyhoeddus

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 10 o Gyfansoddiad y Cyngor, cyflwynodd pum aelod o’r cyhoedd gwestiynau yn ymwneud ag Ysgol Pantfadog.

 

Atebodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg, y Prif Weithredwr Dros Dro a’r Pennaeth Addysg y cwestiynau yn briodol.

 

Cwestiynau gan Aelodau

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 10 o Gyfansoddiad y Cyngor, cyflwynodd Aelod gwestiwn sy'n ymwneud â chae chwarae’r gymuned, offer chwarae a chyfleusterau ailgylchu ym Mhontfadog.

 

Ymatebodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lleoedd – Amgylchedd a Chludiant i'r cwestiwn yn unol â hynny.

 

38.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr David Kelly a Mark Pritchard.

 

39.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 99 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Yn amodol ar y cywiriadau a nodwyd yn y Cyfarfod, dylid llofnodi bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2018 yn gofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2018.

 

Nododd y Cynghorydd Graham Rogers fod ganddo gysylltiad personol yn y cyfarfod diwethaf mewn perthynas ag Eitem Rhaglen 10 – Rhaglen Gyfalaf 2017/18 - 2021/22 (fel Llywodraethwr Ysgol) ond nid oedd hyn wedi’i gofnodi yn y Cofnodion.

 

Cyfeiriodd Aelod at adroddiadau a gyflwynwyd gan yr Aelod Arweiniol Pobl - Addysg yn y cyfarfod diwethaf, ac er mwyn rhoi eglurhad, dylai’r cofnodion adlewyrchu bod yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu wedi cyflwyno Eitemau Rhaglen 6, 7 a 16 yn absenoldeb yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg.

 

PENDERFYNWYD – Yn unol â’r newidiadau a nodwyd, bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2018 yn cael eu llofnodi fel cofnod cywir.

 

40.

Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog - Adborth Ymgynghori - Adroddiad Gwrthwynebiad pdf icon PDF 185 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylid nodi’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod cyfnod y Rhybudd Statudol, a fanylir yn yr Adroddiad Gwrthwynebiadau (Atodiad 2 o adroddiad HEd/19/18).

 

(ii)        Y dylai Swyddogion gael eu hawdurdodi i fynd ymlaen â’r cynnig fel y'i cyhoeddwyd:

 

Bod Ysgol Pontfadog, Llangollen, Wrecsam LL20 7AH yn cael ei therfynu o 31 Awst 2019.

 

(iii)       Bod y mater hwn yn cael ei drin fel eitem fusnes frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1)(d) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/19/18) i roi canlyniadau’r cyfnod hysbysu statudol diweddar i’r Aelodau yn ymwneud â’r cynnig i derfynu Ysgol Pontfadog o 31 Awst 2019.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth.   Amlygwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cydnabuwyd bod hwn wedi bod yn broses anodd, ond awgrymodd yr Aelod Arweiniol y byddai’r argymhelliad i derfynu Ysgol Pontfadog yn sicrhau cynaladwyedd yn y dyfodol agos, ac yn rhoi’r gwasanaeth mwyaf effeithiol ac effeithlon i ddisgyblion Dyffryn Ceiriog.

·         Cadarnhad bod y cofnodion cyfredol yn awgrymu y byddai 13 o ddisgyblion yn mynychu Pontfadog yn 2019.

·         Ceisio esboniad mewn perthynas â’r capasiti yng Nghynddelw. 

Nodwyd bod y ffigurau cyfredol yn awgrymu y byddai cyfanswm o 92 o ddisgyblion ar y gofrestr yn 2019 (gan gymryd yn ganiataol y byddai’r 13 disgybl yn trosglwyddo o Bontfadog), gan adael 34 o lefydd gwag yng Nghynddelw.

·         Gofynnwyd am ragor o wybodaeth ynglŷn â chludiant ysgol. 

Rhoddodd swyddogion wybod bod cludiant ysgol am ddim yn cael ei ddarparu i ddisgyblion dan ddarpariaethau Mesur Teithio Dysgwyr (Cymru) sy'n nodi bod cludiant am ddim yn cael ei roi i unrhyw ddisgybl sy'n mynychu eu hysgol agosaf, sydd fwy na 2 filltir i ffwrdd.  Os byddai llwybr o fewn 2 filltir yn llwybr cerdded anniogel, byddai cludiant hefyd yn cael ei ddarparu.  Yn seiliedig ar y dangosyddion hyn, amcangyfrifir y byddai 7 disgybl yn gymwys i gael cludiant am ddim.

·         Cadarnhad y gellir ond gwneud gwelliannau i unrhyw fannau gollwng ysgolion os yw ysgol yn llawnach nag y dylai fod.

·         Awgrym gan Swyddogion bod Ysgol Cynddelw yn ysgol dwy ffrwd sy’n gorfod darparu ar gyfer disgyblion cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn gyfartal, a byddai’r rhieni yn dewis i ba ffrwd y bydd eu plentyn yn mynd.

·         Mynegwyd siom gan yr Aelod lleol, a’r awgrym gan breswylwyr bod y broses ymgynghori yn anghyson. 

·         Cadarnhad gan y Swyddog Monitro bod y cyfnod ymgynghori a’r broses yn cadw at ofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion.

·         Amlinellodd y Swyddogion y graddfeydd amser i ystyried ymatebion i’r ymgynghoriad, a chadarnhaodd bod angen i Aelodau’r Bwrdd Gweithredol ystyried yr adroddiad gwrthwynebu o fewn 16 wythnos, sef y rheswm dros ei gyflwyno i’r Aelodau ym mis Awst yn hytrach na mis Medi.

·         Cadarnhad os oedd unrhyw broblemau mewn perthynas â mynediad i’r anabl, y byddai addasiadau yn cael eu gwneud i adeiladau dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.

·         Ceisiwyd eglurhad ynglŷn â chyllid Adran 106 ar gyfer gwaith cyfalaf. 

Cadarnhaodd Swyddogion y gellir ond gofyn i ddatblygwr roi cyfraniad dan Adran 106 os byddai’r ysgol yn llawnach na’r capasiti o ganlyniad i unrhyw gais cynllunio.

 

Ar ddiwedd y drafodaeth, atgoffodd y Swyddog Monitro yr Aelodau mai dyma ail gam y broses sydd wedi’i sefydlu yn y Cod Statudol, a byddai penderfyniad heddiw yn seiliedig ar y cynigion a gyhoeddwyd, y sylwadau a gafwyd yn ystod y cyfnod gwrthwynebu statudol a’r ymateb a luniwyd gan Swyddogion.  

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylid nodi’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod cyfnod yr Hysbysiad Statudol, a fanylir yn yr Adroddiad Gwrthwynebiadau (Atodiad 2 adroddiad HEd/19/18).

 

(ii)        Y dylai Swyddogion gael eu hawdurdodi i fynd ymlaen â’r cynnig fel y'i cyhoeddwyd:

 

Bod Ysgol Pontfadog, Llangollen, Wrecsam LL20 7AH yn cael ei therfynu o 31 Awst 2019.

 

(iii)       Bod y mater hwn yn cael ei drin fel eitem fusnes frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1)(d) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.