Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

19.

Cwestiynau pdf icon PDF 11 KB

 

(a)  Cwestiynau/Datganiadau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cwestiwn Cyhoeddus

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 10 o Gyfansoddiad y Cyngor, cyflwynodd aelod o’r cyhoedd gwestiwn yn ymwneud â Chynllun Datblygu Lleol Wrecsam.

 

Ymatebodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio i'r cwestiwn yn unol â hynny.

 

20.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Phil Wynn.

 

21.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem Rhif 7 ar y Rhaglen – Cynnig i Ymgynghori ar Ehangu Capasiti yn Ysgol Bro Alun yn Barhaol o 210 i 315

 

Y Cynghorydd Gwenfair Jones – Personol a Rhagfarnllyd – Llywodraethwr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.

 

Eitem Rhif 10 ar y Rhaglen – Rhaglen Gyfalaf 2017/18 - 2021/22

 

Cynghorwyr David A Bithell, Brian Cameron a Gwenfair Jones – Personol a Rhagfarnllyd – Llywodraethwyr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos Aelodau Gweithredol o'r Bwrdd, pleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd Dana Davies – Personol – Llywodraethwr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

Eitem Rhif 16 ar y Rhaglen – Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW: Diweddariad Diffyg Ariannol Trwyddedig

 

Y Cynghorydd Joan Lowe – Personol a Rhagfarnllyd – Llywodraethwr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

 

 

22.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 136 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y dylid cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD y dylid cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2018 fel cofnod cywir.

 

23.

Rhybudd o Gynnig - Kingdom Security

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid Gyngor cyfreithiol mewn cysylltiad â’r Rhybudd o Gynnig a chafwyd trafodaeth ynghylch eithrio’r wasg a’r cyhoedd wrth drafod yr eitem hon.

 

PENDERFYNWYD – Ar ôl ystyried y cyngor cyfreithiol a roddwyd, bod Eitem Rhif 5 ar y Rhaglen – Rhybudd o Gynnig - Kingdom Security yn cael ei ystyried yn Eitem 17, yn ystod gwaharddiad y wasg a'r cyhoedd.

 

24.

Amrywio trefn y Rhaglen

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Dod ag Eitem Rhif 8 Ymlaen ar y Rhaglen – Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2017/18 i’w ystyried.

 

25.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2017/18 pdf icon PDF 78 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion a yr Aelod Arweiniol PoblGwasanaethau Plant

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad y Cyfarwyddwr ar gyfer 2017/18 a chymeradwyo’r blaenoriaethau gwella ar gyfer 2018/19 i’w cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2018.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Bwriad Adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr yw darparu darlun clir o berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.   Bydd ei gyhoeddi yn sicrhau bod Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan reoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).   Bydd hefyd yn galluogi’r Rheoleiddwyr i ddefnyddio’r adroddiad i’w cynorthwyo wrth bennu’r rhaglen archwilio ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Aelod Arweiniol dros Bobl - Gwasanaethau Plant, adroddiad (HASC/04/18) i roi fersiwn drafft Adroddiad Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol 2017/18 i'r Aelodau, gan gynnwys y blaenoriaethau gwella ar gyfer 2018/19 iddynt eu hystyried.

 

Aeth yr Aelod Arweiniol drwy’r adroddiad gan dynnu sylw'r Aelodau at y prif bwyntiau ynddo.  Codwyd y materion canlynol yn ystod trafodaethau:

 

·         Cydnabyddiaeth o’r gwasanaeth ardderchog y mae'r asiantau  cymunedol yn ei ddarparu.

·         Cydnabyddiaeth o’r heriau a phwysau y mae’r Adran yn ei wynebu a phwysigrwydd yr angen i foderneiddio a newid y gwasanaeth i ymdopi â galw yn y dyfodol.

·         Gofynnwyd am eglurder ynghylch rôl ataliol y Cyngor mewn perthynas â gofal cymdeithasol i oedolion.

·         Gofynnwyd am eglurhad mewn perthynas ag ymgysylltu gyda’r 3ydd sector. 

Fe nodwyd bod Swyddogion wedi cwrdd â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam a sefydliadau'r 3ydd sector, a byddai gweithdy ar y mater yn cael ei gynnal yn nes ymlaen y mis hwn.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad y Cyfarwyddwr ar gyfer 2017/18 a chymeradwyo’r blaenoriaethau gwella ar gyfer 2018/19 i’w cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2018.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Bwriad Adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr yw darparu darlun clir o berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam. Bydd ei gyhoeddi yn sicrhau bod Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan reoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Bydd hefyd yn galluogi’r Rheoleiddwyr i ddefnyddio’r adroddiad i’w cynorthwyo wrth bennu’r rhaglen archwilio ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.

 

26.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 6 i 12 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

 (Y Cynghorydd Hugh Jones yn cadeirio)

 

27.

Cynnig i ymgynghori ar sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg i 210 - Adroddiad gwrthwynebiad pdf icon PDF 114 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Nodi'r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod Rhybudd Statudol, a nodwyd yn yr Adroddiad Gwrthwynebiad yn atodiad 1 i adroddiad HEd/16/18.

 

(ii)       Bod Swyddogion yn derbyn cymeradwyaeth i barhau â’r cynnig fel y cafodd ei gyhoeddi. 

 

            Bydd ysgol yn cael ei sefydlu ar safle dros dro ar gyfer 105 disgybl (15 disgybl fesul grŵp blwyddyn) ar safle presennol Babanod Hafod y Wern ac yna symud i safle parhaol ar gyfer 210 disgybl (30 disgybl fesul grŵp blwyddyn).   Byddai’n agor gyntaf ym mis Medi 2019 ar gyfer mynediad i’r dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.

 

            Bydd y nifer derbyn yn aros ar 15 lle i bob grŵp blwyddyn yn y safle dros dro, ac yna'n cynyddu i 30 lle pan fydd yr ysgol yn adleoli i’w safle parhaol.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae galw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion yn Wrecsam.  Er ein bod yn bodloni’r galw presennol, rhagwelir twf pellach a fydd yn rhagori ar y lleoedd sydd ar gael.

 

(ii)        Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

(iii)      Mae cyfle wedi codi lle y gallwn ddiwallu'r galw ychwanegol drwy ddefnyddio stoc ystâd ysgol bresennol Hafod y Wern o fis Medi 2019, yn hytrach nag aros i adnewyddu Ysgol Babanod Borras gan ddefnyddio cyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif, y disgwylir y bydd yn barod erbyn mis Medi 2021.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/16/18) i roi canlyniadau’r cyfnod hysbysiad statudol diweddar i’r Aelodau yn ymwneud â sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg gyda lle i hyd at 210 o ddisgyblion, a cheisio cymeradwyaeth i fwrw ymlaen â'r cynnig.

 

Yn absenoldeb yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Addysg, cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu’r adroddiad.

 

Croesawodd yr aelodau yr adroddiad a’r buddsoddiad mewn lleoedd ysgolion ychwanegol mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg.  Cafwyd trafodaeth yn dilyn hynny, a chodwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Mynegwyd pryderon gan nifer o Aelodau ynghylch traffig a phroblemau parcio, serch hynny, fe gydnabuwyd y byddai’r materion hyn yn cael sylw yn rhan o’r broses gynllunio.

·         Cafwyd cadarnhad mai safle parhaol Ysgol Fabanod Parc Boras fyddai’r mesur tra’n cyfrifo’r meini prawf ysgol agosaf. 

Byddai hyn yn sicrhau na fyddai’r unigolion hynny o Parc Caia dan anfantais a byddai’n sicrhau mai Ysgol Bodhyfryd fyddai eu hysgol agosaf.

·         Roedd yn newyddon i’w groesawu bod y cynigion yn helpu i fynd i’r afael â galw presennol o fewn y Fwrdeistref Sirol am leoedd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg.

·         Roedd yna awgrym y gallai ddarparu cyfle i wella’r safle presennol a lliniaru rhai o’r problemau presennol.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Nodi'r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod Rhybudd Statudol, a nodwyd yn yr Adroddiad Gwrthwynebiad yn atodiad 1 i adroddiad HEd/16/18.

 

(ii)       Bod Swyddogion yn derbyn cymeradwyaeth i barhau â’r cynnig fel y cafodd ei gyhoeddi. 

 

            Bydd ysgol yn cael ei sefydlu ar safle dros dro ar gyfer 105 disgybl (15 disgybl fesul grŵp blwyddyn) ar safle presennol Babanod Hafod y Wern ac yna symud i safle parhaol ar gyfer 210 disgybl (30 disgybl fesul grŵp blwyddyn).   Byddai’n agor gyntaf ym mis Medi 2019 ar gyfer mynediad i’r dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.

 

            Bydd y nifer derbyn yn aros ar 15 lle i bob grŵp blwyddyn yn y safle dros dro, ac yna'n cynyddu i 30 lle pan fydd yr ysgol yn adleoli i’w safle parhaol.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae galw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion yn Wrecsam.  Er ein bod yn bodloni’r galw presennol, rhagwelir twf pellach a fydd yn rhagori ar y lleoedd sydd ar gael.

 

(ii)        Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

(iii)      Mae cyfle wedi codi lle y gallwn ddiwallu'r galw ychwanegol drwy ddefnyddio stoc ystâd ysgol bresennol Hafod y Wern o fis Medi 2019, yn hytrach nag aros i adnewyddu Ysgol Babanod Borras gan ddefnyddio cyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif, y disgwylir y bydd yn barod erbyn mis Medi 2021.

 

 

28.

Cynnig i ymgynghori ehangu capasiti Ysgol Bro Alun yn barhaol o 210 i 315 pdf icon PDF 54 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Bod swyddogion yn derbyn cymeradwyaeth i ymgynghori â’r holl bartïon perthnasol ynglŷn â chynyddu capasiti Ysgol Bro Alun yn barhaol.   

 

            Cynyddu Bro Alun i dderbyn 315 o ddisgyblion a 45 yn y dosbarth Meithrin, mae hyn yn cynnwys cynnydd o 105 o ddisgyblion (a 15 yn y dosbarth Meithrin).  

 

            Mae’r cynnydd mewn capasiti yn dibynnu ar gais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru i gefnogi estyniad cyfalaf yr adeilad a'r cyfleusterau ar y safle.

           

(ii)      Bod yr Aelodau yn derbyn adroddiad pellach erbyn mis Mawrth 2019, a fydd yn cynnwys manylion yr ymateb i'r ymgynghoriad ac yn gofyn am gymeradwyo’r dewis a ffafrir.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)           Mae galw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam.

Er ein bod yn bodloni’r galw presennol yn y sir, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)          Am gyfer yr ail flwyddyn yn olynol nid oedd yr Adran Addysg, fel yr Awdurdod Derbyn, yn gallu diwallu'r galw lleol yn ardal Gwersyllt, gan wrthod disgyblion sydd ag Ysgol Bro Alun fel eu hysgol agosaf.

 

(iii)       Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

(iv)      Mae cyfle wedi codi i ni ddiwallu’r angen ychwanegol gan ddefnyddio stoc ystâd ysgol bresennol yn hytrach nag aros am Band C Ysgolion yr 21ain Ganrif, na fydd yn cychwyn fel rhaglen tan Ebrill 2026.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 21 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Addysg adroddiad, (HEd/17/18) yn ceisio cymeradwyaeth i gychwyn ar gyfnod o ymgynghori yn ymwneud ag ehangu capasiti yn Ysgol Bro Alun yn barhaol o ffurf sengl 210 gyda 30 yn y dosbarth meithrin i ffurf 1.5 ysgol 315 gyda 45 o ddisgyblion yn y meithrin.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Bod swyddogion yn derbyn cymeradwyaeth i ymgynghori â’r holl bartïon perthnasol ynglŷn â chynyddu capasiti Ysgol Bro Alun yn barhaol.   

 

            Cynyddu Bro Alun i dderbyn 315 o ddisgyblion a 45 yn y dosbarth Meithrin, mae hyn yn cynnwys cynnydd o 105 o ddisgyblion (a 15 yn y dosbarth Meithrin).  

 

            Mae’r cynnydd mewn capasiti yn dibynnu ar gais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru i gefnogi estyniad cyfalaf yr adeilad a'r cyfleusterau ar y safle.

           

(ii)      Bod yr Aelodau yn derbyn adroddiad pellach erbyn mis Mawrth 2019, a fydd yn cynnwys manylion yr ymateb i'r ymgynghoriad ac yn gofyn am gymeradwyo’r dewis a ffafrir.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)           Mae galw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam.

Er ein bod yn bodloni’r galw presennol yn y sir, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)          Am gyfer yr ail flwyddyn yn olynol nid oedd yr Adran Addysg, fel yr Awdurdod Derbyn, yn gallu diwallu'r galw lleol yn ardal Gwersyllt, gan wrthod disgyblion sydd ag Ysgol Bro Alun fel eu hysgol agosaf.

 

(iii)       Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

(iv)      Mae cyfle wedi codi i ni ddiwallu’r angen ychwanegol gan ddefnyddio stoc ystâd ysgol bresennol yn hytrach nag aros am Band C Ysgolion yr 21ain Ganrif, na fydd yn cychwyn fel rhaglen tan Ebrill 2026.

 

 

29.

Cytundeb Llywodraethu a Chynnig Twf Gogledd Cymru pdf icon PDF 622 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Cymeradwyo mabwysiadu cam cyntaf y Cytundeb Llywodraethu,         yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer y trefniadau        craffu.

 

(ii)        Y bydd drafft terfynol y Cynnig Twf yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd          Gweithredol a'r Cyngor i'w adolygu a'i gymeradwyo ym mis Medi/Hydref 2018, cyn y cam o gytuno ar Benawdau'r Telerau          gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

 

(iii)       Bod y Cyfarwyddwr Gweithredol (Lle a’r Economi), mewn ymgynghoriad â Phennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid a’r Arweinydd, yn derbyn awdurdod dirprwyedig i  gadarnhau telerau’r Cytundeb Llywodraethu yn unol â’r drafft (sy’n Atodiad 1 i adroddiad LR/04/18).

 

(iv)      Argymell i’r Cyngor bod y trefniadau gweithredol a gymeradwywyd gan y Bwrdd Gweithredol yn y Cytundeb Llywodraethu yn cael eu nodi; bod trefniadau craffu yn y Cytundeb Llywodraethu yn cael eu cymeradwyo a bod y Cyfansoddiad yn cael ei ddiwygio fel y bo’n briodol.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i barhau i gefnogi datblygiad Cynnig Twf Gogledd Cymru ac i fod yn bartner gweithredol yn y gwaith llywodraethu a darparu.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (LR/04/18) er mwyn cytuno ar gam cyntaf y trefniadau llywodraethu ac egwyddorion ar gyfer Cynnig Twf Gogledd Cymru

 

Croesawodd yr aelodau yr adroddiad gan gyfeirio at brif themâu’r rhaglen a fyddai'n fuddsoddiad enfawr i'r ardal, petai'n cael ei gyflawni.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Cymeradwyo mabwysiadu cam cyntaf y Cytundeb Llywodraethu, yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer y trefniadau craffu.

 

(ii)        Y bydd drafft terfynol y Cynnig Twf yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor i'w adolygu a'i gymeradwyo ym mis Medi/Hydref 2018, cyn y cam o gytuno ar Benawdau'r Telerau gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

 

(iii)       Dylid rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Cyfarwyddwr Gweithredol (Economi a Lle), gan ymgynghori â’r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid a’r Arweinydd i gwblhau telerau'r Cytundeb Llywodraethu i raddau helaeth yn unol â'r drafft (ynghlwm fel Atodiad 1 i adroddiad LR/04/18).

 

(iv)      Argymell i’r Cyngor bod y trefniadau gweithredol a gymeradwywyd gan y Bwrdd Gweithredol yn y Cytundeb Llywodraethu yn cael eu nodi; bod trefniadau craffu yn y Cytundeb Llywodraethu yn cael eu cymeradwyo a bod y Cyfansoddiad yn cael ei ddiwygio fel y bo’n briodol.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i barhau i gefnogi datblygiad Cynnig Twf Gogledd Cymru ac i fod yn bartner gweithredol yn y gwaith llywodraethu a darparu.

 

 

30.

Rhaglen Gyfalaf 2017/18-2021/22 pdf icon PDF 95 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Cymeradwyo dyrannu £100,000 i Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn 2018/19 fel yr amlinellir ym mharagraff 2.4 adroddiad HF/65/18.

 

(ii)        Nodi'r alldro cyfalaf.

 

(iii)       Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2018/19 hyd 2021/22, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/65/18.

 

(iv)      Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Hydref 2018.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Chwefror yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y Rhaglen Gyfalaf.

 

(ii)        Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 21 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu, adroddiad (HF/65/18) i roi gwybod i'r Aelodau am sefyllfa refeniw derfynol Rhaglen Gyfalaf 2017/18 ac adolygu Rhaglen Gyfalaf 2018/19 - 2021/22.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Cymeradwyo dyrannu £100,000 i Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn 2018/19 fel yr amlinellir ym mharagraff 2.4 adroddiad HF/65/18.

 

(ii)        Nodi'r alldro cyfalaf.

 

(iii)       Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2018/19 hyd 2021/22, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/65/18.

 

(iv)      Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Hydref 2018.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Chwefror yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y Rhaglen Gyfalaf.

 

(ii)        Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.

 

 

31.

Alldro Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol 2017/18 pdf icon PDF 35 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod yr Aelodau yn cymeradwyo adroddiad Alldro Rheoli Trysorlys a Dangosyddion Darbodus gwirioneddol 2017/18.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio a Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/63/18) i gyflwyno adroddiad am sefyllfa refeniw derfynol Rheoli'r Drysorlys a'r adroddiad Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol ar gyfer y flwyddyn ariannol yn diweddu 31 Mawrth 2018.

 

PENDERFYNWYD – Bod yr Aelodau yn cymeradwyo adroddiad Alldro Rheoli Trysorlys a Dangosyddion Darbodus gwirioneddol 2017/18.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio a Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

 

 

32.

Adroddiad Perfformiad Corfforaethol Cryno Chwarter 4 pdf icon PDF 385 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Nodi cynnwys yr adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I alluogi'r Cyngor i fonitro perfformiad yn erbyn Cynllun y Cyngor.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (CLF/05/18) a oedd yn rhoi crynodeb diweddaru i’r Aelodau ar gynnydd yn erbyn Cynllun y Cyngor fel yr oedd ar y pedwerydd chwarter a diwedd blwyddyn 2017/18.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth.  Amlygwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Gofynnwyd am eglurhad mewn perthynas â’r cwymp yn nharged perfformiad ar gyfer pobl sydd ddim angen pecyn gofal pellach ar ôl ailalluogi. 

Fe dynnwyd sylw at bwysigrwydd sicrhau bod cynllun gweithredu cadarn ar waith.

·         Mynegwyd pryder mewn perthynas â'r gostyngiad o asesiadau diogelu sy’n cael eu cwblhau ar gyfer plant o fewn yr amserlenni statudol. 

Fe nodwyd bod trosiant staff wedi cael effaith ar y nifer o asesiadau sy'n cael eu cynnal, ond nid oedd Swyddogion yn credu ei fod yn briodol i gwblhau unrhyw asesiad nes bod Gweithiwr Cymdeithasol wedi gweld plentyn, felly mae hyn yn effeithio ar y ffigurau.

·         Cafwyd cadarnhad er bod yna oedi cyn bod Gweithiwr Cymdeithasol yn cynnal asesiad ar blentyn, roeddynt yn gweld gweithwyr proffesiynol eraill yn y cyfamser, megis athrawon, ymwelwyr iechyd ac ati.

·         Gofyn i adroddiad gwybodaeth gael ei gylchredeg i bob Aelod ar asesiadau diogelu i blant.

 

PENDERFYNWYD – Bod yr Aelodau yn cymeradwyo adroddiad Alldro Rheoli Trysorlys a Dangosyddion Darbodus gwirioneddol 2017/18.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio a Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

 

 (Y Cynghorydd Mark Pritchard yn Cadeirio)

 

33.

Nodyn Canllawiau Cynllunio Lleol 16 wedi’i ddiweddaru: Parcio pdf icon PDF 50 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod Nodyn Canllawiau Cynllunio Lleol 16 – Parcio, sydd ynghlwm fel Atodiad 1 i Adroddiad HEP/59/18, yn cael ei fabwysiadu fel Canllaw Cynllunio Atodol. 

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 Darparu canllawiau mewn perthynas â’r safonau parcio sy’n berthnasol i ddatblygiadau Tai Amlfeddiannaeth i ymgeiswyr ac asiantau ynghyd â darparu canllaw cynllunio atodol sy’n ffurfio ystyriaeth gynllunio berthnasol ar gyfer swyddogion a’r Pwyllgor Cynllunio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HEP/59/18) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Canllaw Cynllunio Lleol Nodyn 16 wedi’i ddiwygio a’i ddiweddaru – Parcio.

 

PENDERFYNWYD – Bod Nodyn Canllawiau Cynllunio Lleol 16 – Parcio, sydd ynghlwm fel Atodiad 1 i Adroddiad HEP/59/18, yn cael ei fabwysiadu fel Canllaw Cynllunio Atodol. 

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 Darparu canllawiau mewn perthynas â’r safonau parcio sy’n berthnasol i ddatblygiadau Tai Amlfeddiannaeth i ymgeiswyr ac asiantau ynghyd â darparu canllaw cynllunio atodol sy’n ffurfio ystyriaeth gynllunio berthnasol ar gyfer swyddogion a’r Pwyllgor Cynllunio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

 

34.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitem 16:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraffau 14 ac 15 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl trydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol/busnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus.  Roedd hi yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei heffeithio gan unrhyw ddarpariaeth statudol arall sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r wybodaeth gael ei chofrestru’n gyhoeddus.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 ac 15, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra roedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, ac 15 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

35.

Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW: Diweddariad Diffyg Trwyddedig

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Cymeradwyo ail flwyddyn y Ddyled Drwyddedig ond ei bod yn rhaid i’r ysgol weithio i leihau’r ddyled arfaethedig yn ystod y flwyddyn.  Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda’r Cyngor i adolygu ei gweithredoedd.

 

(ii)        Y dylai adroddiad arall ar gynnydd gael ei gyflwyno ger bron y Bwrdd Gweithredol ym mis Mawrth 2019 neu ynghynt.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I gydymffurfio ag Adran 48 yn rheoliadau Cynllun Ariannu Ysgolion yr Awdurdod.

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 21 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Addysg adroddiad (HEd/15/18) yn gofyn i Aelodau ystyried diweddariad am y sefyllfa ynghylch cynllun adfer diffyg ariannol trwyddedig ar gyfer ysgol ac i ystyried cais am ddiffyg ariannol trwyddedig o £597,054 ar gyfer blwyddyn ariannol yr ysgol 2018-2019.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Cymeradwyo ail flwyddyn y Ddyled Drwyddedig ond ei bod yn rhaid i’r ysgol weithio i leihau’r ddyled arfaethedig yn ystod y flwyddyn.  Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda’r Cyngor i adolygu ei gweithredoedd.

 

(ii)        Y dylai adroddiad arall ar gynnydd gael ei gyflwyno ger bron y Bwrdd Gweithredol ym mis Mawrth 2019 neu ynghynt.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I gydymffurfio ag Adran 48 yn rheoliadau Cynllun Ariannu Ysgolion yr Awdurdod.

 

 

36.

Rhybudd o Gynnig - Kingdom Security

I ystyried y Rhybudd o Gynnig isod a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 43(2) arwyddwyd gan y Cynghorwyr Marc Jones a Carrie Harper:

 

“Mae’r cyngor hwn trwy'r Bwrdd Gweithredol wedi penderfynu ceisio atal ei chytundeb gyda Kingdom Security ar unwaith” 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – peidio â mabwysiadu’r Cynnig.

Cofnodion:

Gwnaeth y Cynghorydd Marc Jones sylwadau ar Rybudd o Gynnig a gyflwynwyd i’w ystyried yn unol â Rheol Sefydlog 43(2) ynghylch Kingdom Security. Cefnogwyd hyn gan y Cynghorydd Carrie Harper.

 

PENDERFYNWYD – Peidio â mabwysiadu’r Cynnig.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.