Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cwestiynau pdf icon PDF 12 KB

 

(a)  Cwestiynau/Datganiadau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cwestiwn Cyhoeddus

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 10 o Gyfansoddiad y Cyngor, cyflwynodd aelod o’r cyhoedd gwestiwn sy'n ymwneud â Chynllun Datblygu Lleol Wrecsam.

 

Yn absenoldeb Aelod Arweiniol y Sefydliad – Trefnu a Gwasanaethau Corfforaethol, ymatebodd Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio i’r cwestiwn.

 

Cwestiynau gan Aelodau

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 10 o Gyfansoddiad y Cyngor, cyflwynodd Aelod gwestiwn sy'n ymwneud â ffioedd meysydd parcio ceir.

 

Ymatebodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lleoedd – Amgylchedd a Chludiant i'r cwestiwn yn unol â hynny.

 

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd David Kelly.

 

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y Cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 6 ar y Rhaglen - Ymateb i Rybudd o Gynnig – Adolygiad Gwasanaethau Cyngor

Y Cynghorydd Andrew Atkinson – Personol – Cyn Gyfarwyddwr Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth Wrecsam.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd D J Griffiths – Personol – Yn ffrindiau ers plentyndod â Rheolwr Cyngor ar Bopeth.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – Personol – Yn gwirfoddoli yng Nghanolfan Cyngor Ar Bopeth Wrecsam.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Y Cynghorwyr William Baldwin, David A Bithell, Brian Cameron, D J Griffiths, Adrienne Jeorrett, Gwenfair Jones, Paul Jones, Joan Lowe a Graham Rogers – Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu – Aelod Cyngor Cymuned.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos Aelodau Gweithredol o'r Bwrdd, pleidleisio wedi hynny.

 

 

4.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 108 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mai 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mai 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mai 2018 fel cofnod cywir.

 

5.

Dyrannu Cyfrifoldebau Aelodau Arweiniol pdf icon PDF 116 KB

Nodi adroddiad yr Arweinydd y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Fod y dyraniad canlynol o Gyfrifoldebau Arwain i Aelodau'r Bwrdd Gweithredol, fel yr enwyd yn yr adroddiad MP/03/18 i gael eu cymeradwyo ac i ddod i rym ar unwaith:

 

Aelod Arweiniol yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio – Y Cynghorydd Terry Evans

Aelod Arweiniol Pobl – Addysg – Y Cynghorydd Phil Wynn

Aelod Arweiniol Pobl - Gwasanaethau Plant – Y Cynghorydd William Baldwin

Aelod Arweiniol Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion - Y Cynghorydd Joan Lowe

Aelod Arweiniol Pobl - Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol – Y Cynghorydd Hugh Jones

Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Threchu Tlodi – Y Cynghorydd Andrew Atkinson

Aelod Arweiniol Lle – Tai – Y Cynghorydd David Griffiths

Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant, y Cynghorydd David A Bithell

Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu – Y Cynghorydd Mark Pritchard

Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol – Y Cynghorydd David Kelly

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Darparu gwybodaeth am Aelodau Arweiniol a'u cyfrifoldebau priodol a benodir gan Arweinydd y Cyngor am weddill Blwyddyn y Cyngor.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor adroddiad (MP/03/18) i hysbysu’r Bwrdd Gweithredol o’r Aelodau Arweiniol a benodwyd yn unol ag Erthygl 7.06 yng Nghyfansoddiad y Cyngor, a darparu manylion pob un o feysydd cyfrifoldeb pob Aelod Arweiniol.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, diolchodd yr Arweinydd i’w gyd Aelodau ar y Bwrdd Gweithredol am eu gwaith caled yn ystod y flwyddyn diwethaf a chydnabu fod penderfyniadau anodd wedi gorfod cael eu gwneud, ac yn dal angen eu gwneud.

 

Wedi hyn cafwyd trafodaeth, a chwestiynodd un Aelod effeithiolrwydd y Bwrdd Gweithredol gan awgrymu bod anghydraddoldeb o ran llwyth gwaith ymysg Aelodau’r Bwrdd Gweithredol.  Gofynnwyd hefyd a ellid cyhoeddi adroddiad monitro perfformiad.  Mewn ymateb, cytunodd yr Arweinydd i ddarparu adroddiad a fyddai hefyd yn cynnwys gwybodaeth am effeithiolrwydd arweinwyr yr wrthblaid, yn ogystal a Chadeiryddion ac Is Gadeiryddion Pwyllgorau Craffu, Trwyddedu a Chynllunio.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo dyrannu Cyfrifoldebau Arweiniol i Aelodau'r Bwrdd Gweithredol, fel a enwyd yn adroddiad MP/03/18 ar unwaith:

 

Aelod Arweiniol dros yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio – Y Cynghorydd Terry Evans

Aelod Arweiniol dros Bobl – Addysg – Y Cynghorydd Phil Wynn

Aelod Arweiniol dros Bobl – Gwasanaethau Plant - Y Cynghorydd William Baldwin

Aelod Arweiniol dros Bobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion - Y Cynghorydd Joan Lowe

Aelod Arweiniol dros Bobl - Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol – Y Cynghorydd Hugh Jones

Aelod Arweiniol dros Bobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Threchu Tlodi – Y Cynghorydd Andrew Atkinson

Aelod Arweiniol dros Le – Tai – Y Cynghorydd David Griffiths

Aelod Arweiniol dros Le - Amgylchedd a Chludiant - Y Cynghorydd David A Bithell

Aelod Arweiniol dros y Sefydliad – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu – Y Cynghorydd Mark Pritchard

Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol – Y Cynghorydd David Kelly

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Darparu gwybodaeth am Aelodau Arweiniol a'u cyfrifoldebau priodol a benodir gan Arweinydd y Cyngor am weddill Blwyddyn y Cyngor.

 

6.

Ymateb i Rybudd o Gynnig – Adolygiad Gwasanaethau Cyngor pdf icon PDF 92 KB

I ystyried Rhybudd o Gynnig a gyfeiriwyd gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 23 Mai 2018

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Bod grant o £25,000 yn cael ei dalu i CAB Wrecsam er mwyn darparu gwasanaethau cyngor.

 

(ii)        Bod Swyddogion mewn cydweithrediad ag Aelodau Arweiniol perthnasol yn parhau i gysylltu â CAB Wrecsam gyda'r bwriad o sicrhau hyfywedd eu gwasanaethau cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

I allu darparu oddeutu 5000 o gyfweliadau yn seiliedig ar gost cyfweliad ar gyfartaledd.

 

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 3 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol a'r Aelod Arweiniol dros Le - Tai, adroddiad ar y cyd yn amlinellu ymateb yn ymwneud â Chanolfan Cyngor Ar Bopeth Wrecsam a'r rhybudd o gynnig a godwyd yn y Cyngor llawn ar 23 Mai 2018.

 

Yn ystod y drafodaeth, rhoddodd yr Aelod Arweiniol sicrwydd bod y Cyngor yn bodloni eu cyfrifoldeb cyfreithiol o safbwynt y gwasanaethau cynghori, ac y byddai’r ffigwr o £25,000 a nododd CAB fyddai'n eu galluogi i gwblhau oddeutu 5000 o gyfweliadau.  Gan ychwanegu at y sylwadau, cadarnhaodd ei fod yn ymrwymo i barhau i weithio gyda Chyngor ar Bopeth er mwyn eu cynorthwyo i ddod o hyd i ffyrdd ystyrlon o ddarparu’r gwasanaeth.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Bod grant o £25,000 yn cael ei dalu i CAB Wrecsam er mwyn darparu gwasanaethau cyngor.

 

 (ii)       Bod Swyddogion mewn cydweithrediad ag Aelodau Arweiniol perthnasol yn parhau i gysylltu â CAB Wrecsam gyda'r bwriad o sicrhau hyfywedd eu gwasanaethau cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I allu darparu oddeutu 5000 o gyfweliadau yn seiliedig ar gost cyfweliad ar gyfartaledd.

 

7.

Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2017-18 pdf icon PDF 37 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg 2017/18.

 

Rhesymau dros y penderfyniad:

 

(i)         Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau o ran yr Iaith Gymraeg fel yr amlinellir yn Safonau’r Iaith Gymraeg.

 

(ii)        Er mwyn galluogi cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg ar gyfer 2017/18 ar ei wefan fel sy’n ofynnol gan y Comisiynydd Iaith yn unol â Safonau 158, 164 a 170.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod Y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HCCS/34/18) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg 2017/18 cyn iddo gael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg 2017/18.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 (i)        Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau o ran yr Iaith Gymraeg fel yr amlinellir yn y Safonau Iaith Gymraeg.

 

 (ii)       Er mwyn galluogi cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg ar gyfer 2017/18 ar ei wefan fel sy’n ofynnol gan y Comisiynydd Iaith ac yn unol â Safonau 158, 164 a 170.

 

8.

Strategaeth Ymgysylltu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam pdf icon PDF 321 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Fod Strategaeth Ymgysylltu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gael ei chymeradwyo, a’r weledigaeth a’r ymrwymiadau a wneir ynddi i gael eu cefnogi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I gefnogi ymrwymiad CBSW i’r weledigaeth o fewn y Strategaeth: fod gan bawb yr wybodaeth y maent ei hangen i ddylanwadu ar gynllunio a darparu’r gwasanaethau. Yr ymgysylltir â nhw ac ymgynghorir â nhw ynglŷn â phenderfyniadau sy’n effeithio arnynt a, lle mae hynny’n bosibl, rydym yn gweithio gyda'n gilydd i gynllunio a darparu gwasanaethau.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol gyflwyniad (HF/62/18) i gymeradwyo Strategaeth Ymgysylltu newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Strategaeth Ymgysylltu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a chefnogi’r weledigaeth a’r ymrwymiadau a wneir oddi mewn iddi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cefnogi ymrwymiad CBSW i'r weledigaeth o fewn y Strategaeth: bod gan bawb y wybodaeth sydd ei angen arnynt er mwyn dylanwadu’r broses o gynllunio a darparu gwasanaethau.  Eu bod yn ymgysylltu ac yn cael eu ymgynghori â nhw ar benderfyniadau sy'n eu heffeithio, a ble bo'n bosib ein bod yn gweithio gyda'n gilydd i gynllunio a darparu gwasanaethau.

 

9.

Cais am Bwerau Dirprwyedig / Awdurdod ar gyfer y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio pdf icon PDF 174 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Fod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio yn cael amrediad llawn o bwerau dirprwyedig yr awdurdod a ddarperir o dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod Swyddogion wedi’u hawdurdodi’n briodol i gyflawni dyletswyddau a swyddogaethau'r Cyngor.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr  Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HEP/40/18) yn gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer materion pwerau/ awdurdod dirprwyedig.

 

PENDERFYNWYD – Rhoi’r amrywiaeth llawn o bwerau awdurdod dirprwyedig a ddarperir o dan Ddeddf Iechyd Y Cyhoedd (Cymru) 2017 i Bennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod Swyddogion wedi’u hawdurdodi’n briodol i gyflawni dyletswyddau a swyddogaethau'r Cyngor.

 

 

10.

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam, Cynrychiolydd Aelodau Etholedig pdf icon PDF 36 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Fod y Cynghorydd Hugh Jones, yn ei rôl fel Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Amddiffyn y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, yn cael ei benodi fel y cynrychiolydd Aelod Etholedig ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I alluogi aelod etholedig i fod yn rhan o’r bartneriaeth diogelwch cymunedol statudol, a sicrhau fod CBSW yn cyflawni'r gofynion o ran cydymffurfio â Deddf Trosedd ac Anhrefn 1988.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (LR/02/18) yn gofyn i Aelodau gytuno i benodi'r Aelod Arweiniol dros Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod Y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol fel yr Aelod Etholedig cynrychioladol ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Cynghorydd Hugh Jones, yn ei rôl fel Aelod Arweiniol dros Gymunedau, Partneriaeth, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, yn cael ei benodi fel yr Aelod Etholedig cynrychioladol ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi aelod etholedig i fod yn rhan o’r bartneriaeth diogelwch cymunedol statudol, a sicrhau bod CBSW yn bodloni ei ofynion o ran Deddf Trosedd ac Anhrefn 1988.

 

11.

Partneriaeth Addewid Chwarae a Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae pdf icon PDF 124 KB

I ystyried adrodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Fod yr Addewid Chwarae ar gyfer Wrecsam yn cael ei gymeradwyo a datblygiad Partneriaeth Chwarae Digonol, a fydd yn gweithio i nodi rhwystrau i blant gael mynediad i ofod ac amser ar gyfer chwarae a darparu trosolwg o’r Cynllun Gweithredu Chwarae Digonol, yn cael ei gefnogi.

 

(ii)        Fod Penaethiaid Adrannau yn cael eu cefnogi i nodi swyddogion perthnasol i fod yn rhan o’r bartneriaeth i sicrhau fod gwybodaeth, sgiliau ac adnoddau yn cael eu cydlynu i gefnogi chwarae.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Ar adeg lle mae buddsoddiad mewn darpariaeth chwarae yn lleihau, byddai’r Addewid Chwarae yn helpu i sicrhau fod ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi i amddiffyn a gwella’r amser, y gofod a'r caniatâd a roir i blant chwarae o fewn y parth cyhoeddus a gwasanaethau eraill a gaiff eu rhedeg gan yr Awdurdod Lleol. Wrth wneud hyn byddai’r cytundeb yn galluogi’r Awdurdod Lleol i ddangos ei ymrwymiad i’r Dyletswydd Chwarae Digonol drwy sefydlu cefnogaeth sefydliadol a thraws adrannol ar gyfer chwarae plant heb unrhyw gost ychwanegol i'r awdurdod.

 

(ii)        Tra bydd y Tîm Datblygu Chwarae yn parhau i ddarparu’r grym sy’n gyrru hyn, cynnal momentwm a chydlynu gweithgareddau traws adrannol er mwyn cefnogi chwarae plant, bydd yr ymagwedd hon yn helpu i sicrhau fod gwaith pob adran/sefydliad yn cael ei gynrychioli ar y Bartneriaeth Chwarae Digonol. Byddai’r broses hon hefyd yn ffurfioli cysylltiadau presennol rhwng y Tîm Datblygu Chwarae ac adrannau/sefydliadau eraill a fyddai'n galluogi i gysylltiadau newydd gael eu ffurfio gyda'r partneriaid hynny nad ydynt eto yn rhan o hyn.

 

(iii)       Y bwriad yw fod y bartneriaeth hon yn cwrdd yn rheolaidd gan fod capasiti yn realistig yn galluogi adolygu cynnydd yn erbyn y cynlluniau gweithredu chwarae digonol a thrafod heriau penodol cysylltiedig â gwella cyfleoedd plant i chwarae (fe ellir bod angen cyfarfodydd mwy rheolaidd wrth gwblhau'r asesiadau chwarae digonol). Rhwng yr amseroedd hynny, byddai camau gweithredu yn mynd ymlaen drwy e-byst rhwng unigolion a chyfathrebu dros y ffôn, a thrwy weithgorau llai os byddai angen. Dylid nodi cadeirydd ar lefel briodol hefyd i sicrhau ymrwymiad parhaus gan y cyngor llawn i'r Dyletswydd Chwarae Digonol a’r adroddiadau a wneir i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y cynnydd a wnaed.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Gwasanaethau Ieuenctid a Threchu Tlodi gyflwyniad (HEd/13/18) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Addewid Chwarae Wrecsam a datblygiad dilynol Partneriaeth Digonolrwydd Chwarae er mwyn arolygu gwaith yr Awdurdod Lleol o safbwynt eu  Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae.

 

Aeth yr Aelod Arweiniol drwy’r adroddiad gan dynnu sylw'r Aelodau at y prif bwyntiau ynddo.  Codwyd y materion canlynol yn ystod trafodaethau:

 

·         Pwysigrwydd canolbwyntio ar y broses gynllunio er mwyn sicrhau bod darparu llefydd diogel i blant chwarae yn cael ei ystyried.

·           Cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol y byddai’n trefnu Gweithdy i amlygu beth oedd rôl Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio o ran sicrhau bod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu bodloni. Cadarnhad bod yr AHNE wedi bod yn rhan o’r fforwm chwarae yn y gorffennol, ac yn rhoi pwyslais sylweddol ar ddarpariaeth chwarae.

·         Yn flaenorol, roedd Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar ddiwedd y flwyddyn ariannol oedd wedi galluogi'r Cyngor i sefydlu cynllun grantiau bach fel y gallai cymunedau wneud cais i gyllido prosiectau chwarae.  Nodwyd pe bai’r Cyngor yn derbyn cyllid tebyg eleni y byddai cynllun grant tebyg yn cael ei greu.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo’r Addewid Chwarae ar gyfer Wrecsam a datblygu Partneriaeth Digonolrwydd Chwarae a fydd yn gweithio i glustnodi rhwystrau sy’n atal plant rhag cael digon o le ac amser i chwarae ac arolygu’r Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae.

 

 (ii)       Cefnogi Penaethiaid Adrannau i glustnodi swyddogion perthnasol i ymwneud â’r bartneriaeth er mwyn sicrhau bod gwybodaeth, sgiliau ac adnoddau yn cael eu cydlynu er mwyn cefnogi chwarae.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Mewn cyfnod pan mae buddsoddiad mewn darpariaeth chwarae yn gostwng, bydd yr Addewid Chwarae yn helpu i sicrhau bod digon o ystyriaeth yn cael ei roi i warchod a gwella amser, gofod a chaniatâd plant i chwarae yn gyhoeddus ac mewn gwasanaethau eraill a redir gan yr Awdurdod Lleol. O wneud hynny byddai’r cytundeb yn caniatáu’r Awdurdod Lleol i arddangos ei ymrwymiad i’r Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae drwy sefydlu cymorth traws adrannol a sefydliadol ar gyfer chwarae plant heb unrhyw gost ychwanegol i’r awdurdod.

 

 (ii)       Tra bo’r Tîm Datblygu Chwarae yn parhau i yrru’r gwaith yn ei flaen, cynnal momentwm a chydlynu gweithgareddau traws adrannol er mwyn cefnogi chwarae plant, bydd y dull gweithredu hwn yn helpu i sicrhau bod gwaith pob adran / sefydliad perthnasol yn cael ei gynrychioli ar y Bartneriaeth Digonolrwydd Chwarae. Bydd y broses hon hefyd yn ffurfioli’r cysylltiadau presennol rhwng y Tîm Datblygu Chwarae ac adrannau / sefydliadau eraill ac yn caniatáu ffurfio cysylltiadau newydd gyda'r partneriaid hynny nad ydynt eto yn rhan o’r broses.

 

 (iii)      Y bwriad yw bod y bartneriaeth hon yn cwrdd mor rheolaidd ag y gallant er mwyn adolygu cynnydd yn erbyn y cynlluniau gweithredu digonolrwydd chwarae gan drafod heriau penodol sy'n gysylltiedig â gwella cyfleoedd plant i chwarae (mae'n bosib y bydd angen cyfarfodydd yn amlach wrth gwblhau’r asesiadau digonolrwydd chwarae eu hunain). Rhwng y cyfnodau hyn byddai’r gwaith yn cael ei symud yn ei flaen drwy gyfathrebu ar e-bost ac ar y ffôn rhwng unigolion, a drwy weithgorau llai os yn angenrheidiol. Dylid clustnodi cadeirydd o lefel briodol hefyd er mwyn sicrhau ymrwymiad llawn y cyngor i’r Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae a bod adroddiadau yn cael eu gwneud i’r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ar gynnydd a wnaed.

 

12.

Meini Prawf Cydnabod Cyllid Cymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr (TARA) Diweddaredig pdf icon PDF 54 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Fod y meini prawf cyllid sydd wedi eu diweddaru ar gyfer y Cymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr yn cael eu cymeradwyo.

 

(ii)        Bod yr arweiniad presennol o’r holl Gymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr gweithredol yn cael eu hadolygu i sicrhau fod Aelodau'r Bwrdd Gweithredol yn hyderus bod yr holl Gymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr gweithredol yn cynrychioli’r tenantiaid.

 

(iii)       Bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol mewn 12 mis ar y gwaith a wnaed i sicrhau effeithiolrwydd y meini prawf.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I sicrhau fod y Cymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr ar draws y Fwrdeistref Sirol yn parhau i dderbyn cefnogaeth berthnasol gan y cyngor yn dilyn cau Ffederasiwn Tenantiaid Wrecsam.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Le – Tai adroddiad (HHE/27/18) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer mabwysiadu’r mân newidiadau i reoleiddio'r Cymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr (TARA).

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth.  Ceisiwyd eglurhad o safbwynt trefniadau llywodraethu'r TARAs annibynnol ac awgrymwyd y dylid ystyried adolygu llywodraethiad cyfredol pob TARA gweithredol er mwyn sicrhau bod Aelodau yn hyderus eu bod yn cynrychioli’r tenantiaid.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo’r meini prawf cyllid a ddiweddarwyd ar gyfer y Cymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr.

 

 (ii)       Bod y canllawiau presennol ar gyfer yr holl Gymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr gweithredol yn cael eu hadolygu i sicrhau fod Aelodau'r Bwrdd Gweithredol yn hyderus bod yr holl Gymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr gweithredol yn cynrychioli’r tenantiaid.

 

 (iii)      Bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol mewn 12 mis ar y gwaith a wnaed i sicrhau effeithiolrwydd y meini prawf.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Cymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr ar draws y Fwrdeistref Sirol yn parhau i dderbyn cymorth perthnasol gan y cyngor yn dilyn cau Ffederasiwn Tenantiaid Wrecsam.

 

13.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 13 i 15 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

 (Y Cynghorydd Hugh Jones yn Cadeirio)

 

14.

Canllawiau Cynllunio Lleol Drafft Nodyn 35: Gofynion Lliniaru’r Fadfall Ddŵr Gribog – Ardal Gadwraeth Arbennig Safle Madfallod Johnstown a’r Ardal Wledig Ehangach pdf icon PDF 34 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo Canllawiau Cynllunio Lleol Nodyn 35: Gofynion Lliniaru’r Fadfall Ddŵr Gribog –Ardal Gadwraeth Arbennig Safle Madfallod Johnstown a’r Ardal Wledig Ehangach fel canllaw cynllunio atodol i’w ddefnyddio yn y broses gynllunio.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I alluogi’r Cyngor i gwrdd â gofynion y Gyfarwyddeb Cynefinoedd ac i ddarparu fframwaith safonol ar gyfer gofynion lliniaru ar ac oddi ar y safle ar gyfer datblygiadau sy’n effeithio ar y Fadfall Ddŵr Gribog yn Ardal Gadwraeth Arbennig Johnstown.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HEP/41/18) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Canllawiau Cynllunio Lleol Nodyn 35: Gofynion Lliniaru’r Fadfall Ddŵr Gribog –Ardal Gadwraeth Arbennig Safle Madfallod Johnstown a’r Ardal Wledig Ehangach.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Canllawiau Cynllunio Lleol Nodyn 35: Gofynion Lliniaru’r Fadfall Ddŵr Gribog –Ardal Gadwraeth Arbennig Safle Madfallod Johnstown a’r Ardal Wledig Ehangach fel canllaw cynllunio atodol i’w ddefnyddio yn y broses gynllunio.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi’r Cyngor i fodloni gofynion y Gyfarwyddeb Cynefinoedd a darparu fframwaith safon ar gyfer gofynion lliniaru ar safle ac oddi ar safle ar gyfer datblygiadau sy'n effeithio GCN yn ardal ACA Johnstown.

 

15.

Penodi Aelodau i Bwyllgorau, Is-bwyllgorau, Paneli a Gweithgorau pdf icon PDF 83 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo'n briodol) y Grwpiau Statudol a amlinellir yn Atodiad 1 adroddiad HCCS/37/18 yn cael ei gymeradwyo, ac y cytunir ar benodi Aelodau i’r seddi hynny yn unol â dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol y dyrannwyd y seddi iddynt.

 

(ii)        Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo'n briodol) Is-bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol a Grwpiau Anstatudol a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad HCCS/37/18 yn cael ei gymeradwyo, ac y cytunir ar benodi Aelodau i’r seddi hynny yn unol â dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol y dyrannwyd y seddi iddynt.

 

(iii)       Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Cytuno i benodi Aelodau i'r Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol. Y rheswm dros y brys yw caniatáu i’r cyrff hyn weithredu ar unwaith.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/37/18) i ofyn i Aelodau ystyried parhad a phenodiad Aelodau i’r Grwpiau Statudol ac Anstatudol sydd i lawr i gael eu hailgyfansoddi gan y Bwrdd Gweithredol.

 

 

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo'n briodol) y Grwpiau Statudol fel y nodir isod, ac yn unol â dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol bod yr Aelodau a nodir yn cael eu penodi iddynt.

 

CYSAG WRECSAM (5 Aelod)

 

Y Cynghorydd Hugh Jones                                                        Y Cynghorydd Phil Wynn

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones                          Sedd Wag

Y Cynghorydd Graham Rogers                                    

 

PANEL YMWELIADAU ROTA I GARTREFI PLANT (6 Aelod)

 

Grŵp Annibynnol (2 sedd)

Sedd Wag                                                                             Sedd Wag

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Robert Walsh

 

PANEL YMWELIADAU ROTA I GARTREFI POBL HŶN (6 Aelod)

 

Grŵp Annibynnol (2 sedd)

Y Cynghorydd David Maddocks                                                Sedd Wag

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Debbie Wallice

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

Y Cynghorydd Joan Lowe

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

BWRDD RHEOLI GWASANAETH CYFIAWNDER IEUENCTID

Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb dros Bartneriaethau a -

 

Grŵp Annibynnol (1 sedd)

Sedd Wag

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd M C King OBE

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

 

CYD-BANEL MABWYSIADU (SIR Y FFLINT A WRECSAM) (1 Aelod)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

PANEL MAETHU WRECSAM (1 Aelod)

Y Cynghorydd Joan Lowe

 

 (ii)       Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol (lle bo'n briodol) Grwpiau Anstatudol ac Is Bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol fel y nodir isod, ac yn unol â dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol bod yr Aelodau a nodir yn cael eu penodi iddynt.

 

IS-BWYLLGOR Y BWRDD GWEITHREDOL (YMDDIRIEDOLAETHAU CORFFORAETHOL) (5 Aelod Gweithredol)

 

Y Cynghorydd David A Bithell

Y Cynghorydd D J Griffiths

Y Cynghorydd Hugh Jones

Y Cynghorydd Mark Pritchard

Y Cynghorydd Phil Wynn

 

IS-BWYLLGOR Y BWRDD GWEITHREDOL (DEDDF GWERTHWYR METEL SGRAP 2013)

 (3 aelod Gweithredol ac 1 aelod wrth gefn)

 

Y Cynghorydd Andrew Atkinson

Y Cynghorydd David A Bithell

Y Cynghorydd David Kelly

Y Cynghorydd Joan Lowe (Wrth gefn)

 

CYDBWYLLGOR YMGYNGHOROL (UNDEBAU ATHRAWON) (10 Aelod)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd David Kelly                                                          Sedd Wag

Y Cynghorydd Phil Wynn

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd Brian Cameron                                       Y Cynghorydd Paul Jones

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Russell Gilmartin                                   Sedd Wag

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (1 sedd) Y Cynghorydd John Pritchard

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Robert Walsh

 

Heb ei Alinio (1 sedd)

Sedd Wag

 

CYDBWYLLGOR YMGYNGHOROL (NID UNDEBAU ATHRAWON) (7 Aelod)

 

Grŵp Annibynnol (2 sedd)

Y Cynghorydd David Kelly                                                          Y Cynghorydd Phil Wynn

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd Brian Cameron                                       Y Cynghorydd Paul Jones

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

 

Heb ei Alinio (1 sedd)

Y Cynghorydd Mike Davies

 

GWEITHGOR DEMOCRATIAETH A DIWYGIO LLYWODRAETH LEOL YNG NGHYMRU

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Terry Evans                                                        Y Cynghorydd D J Griffiths

Y Cynghorydd David Kelly                                                          Y Cynghorydd Mark Pritchard

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies                                                       Y Cynghorydd Kevin Hughes

Y Cynghorydd M C King OBE

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Hugh Jones                                    Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd David A Bithell                                        Y Cynghorydd Joan Lowe

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd R Alun Jenkins

 

PANEL POLISI CYNLLUNIO (12 Aelod)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

 

Y Cynghorydd Michael Dixon                                                     Y Cynghorydd Terry Evans

Y Cynghorydd T Alan Edwards                                     Y Cynghorydd D J Griffiths

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Frank Hemmings                                               Y Cynghorydd Graham Rogers

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Hugh Jones                                            Y Cynghorydd M G Morris

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering                                      Y Cynghorydd John Pritchard

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Marc Jones

 

GRŴP STRATEGOL TIR AC ADEILADAU CORFFORAETHOL (10 Aelod)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd Terry Evans                                                        Y Cynghorydd Mark Pritchard

Y Cynghorydd Phil Wynn

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd Graham Rogers                                     Y Cynghorydd Derek Wright

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Hugh Jones                                            Y Cynghorydd Paul Rogers

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd David A Bithell                                        Y Cynghorydd Joan Lowe

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

Partneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam (10 AELODAU)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd David Maddocks                                Y Cynghorydd Barrie Warburton

Y Cynghorydd Michael Dixon

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd M C King OBE                                        Y Cynghorydd Graham Rogers

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Andrew Atkinson                           Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin                              Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

GWEITHGOR CLUDIANT STRATEGOL (3 Aelod)

Y Cynghorydd R Alun Jenkins                                       Y Cynghorydd David Kelly

Y Cynghorydd Nigel Williams

a hefyd...

Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb dros yr Economi – y Cynghorydd Terry Evans

Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb dros Gludiant - Y Cynghorydd David A Bithell

Cynrychiolydd y Cyngor ar Gynghrair Mersi A’r Ddyfrdwy – y Cynghorwyr David A Bithell, Hugh Jones a Mark Pritchard.

 

FFORWM YSGOLION (2 AELOD)

 

Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb dros Addysg – y Cynghorydd William Baldwin

Cadeirydd y Pwyllgor Craffu sydd â chyfrifoldeb dros y maes hwn – i’w penodi yng nghyfarfod cyntaf LLSC.

 

PANEL RHIANTA CORFFORAETHOL (3 Aelod)

 

Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb dros Wasanaethau Plant– y Cynghorydd William Baldwin

Cadeirydd ac Is Gadeirydd y Pwyllgor Craffu sydd â chyfrifoldeb dros y maes hwn – y Cynghorydd Derek Wright a’r Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

 (iii)      Bod Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid yn cael gwybod am unrhyw seddi gwag gan yr arweinyddion grŵp perthnasol o fewn 7 diwrnod gwaith.

 

 (iv)     Y dylid delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Cytuno penodi Aelodau i'r Grwpiau Statudol ac Anstatudol a sefydlwyd gan y Bwrdd Gweithredol.  Y rheswm am y brys yw caniatáu i’r cyrff hyn weithredu ar unwaith.

 

16.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 54 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/38/18) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y cyfnod mis Gorffennaf 2018 tan fis Hydref 2018.

 

Atgoffodd yr Aelod Arweiniol yr Aelodau am bwysigrwydd sicrhau bod eitemau'n cael eu hychwanegu at y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol cyn gynted â phosibl.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

 (Y Cynghorydd Mark Pritchard yn y Gadair)

 

17.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

EiItem 18:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraffau 14 ac 15 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl trydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol/busnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus.  Roedd hi yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei heffeithio gan unrhyw ddarpariaeth statudol arall sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r wybodaeth gael ei chofrestru’n gyhoeddus.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 ac 15, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra roedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, ac 15 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

18.

Diweddariad addysg

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Ymgymryd ag ymgynghoriad ffurfiol gyda staff a budd-ddeiliaid allweddol yn unol â Phecyn Cymorth Cynllunio Sefydliadol y Cyngor.

 

(ii)        Yn dilyn y broses ymgynghori bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol.

 

(iii)       Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I ddechrau ymgynghori ar unwaith fel y gellir archwilio’r opsiynau’n llawn ac yr ymgysylltir â staff a dysgwyr cyn gynted â phosibl yn y broses.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Addysg adroddiad (HEd/12/18) i geisio cymeradwyaeth y Bwrdd i gynnal ymarfer ymgynghori.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cynnal ymgynghoriad ffurfiol gyda staff a rhanddeiliaid allweddol yn unol â Phecyn Gwaith Cynllunio Trefniadol y Cyngor.

 

 (ii)       Yn dilyn y broses ymgynghori bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol.

 

 (iii)      Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Cychwyn ymgynghori yn ddi-oed fel y gellir archwilio’r dewisiadau yn llwyr a bod staff a dysgwyr yn cael eu cynnwys yn y broses cyn gynted â phosib.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.