Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

125.

Cwestiynau pdf icon PDF 137 KB

 

(a)  Cwestiynau/Datganiadau Cyhoeddus

 

(b)  Cwestiynau Aelodau 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 127 isod)

 

Cwestiynau’r Aelodau

 

Cyngor ar Bopeth Wrecsam:

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 10 o Gyfansoddiad y Cyngor, cyflwynodd Aelod gwestiwn yn ymwneud â Chyngor ar Bopeth Wrecsam.

 

Ymatebodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Diogelu’r Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol i’r cwestiwn, gan gyfeirio at yr adroddiad a ystyriwyd gan y Bwrdd Gweithredol ar 13 Hydref 2015 a oedd yn cynnwys adolygiad llawn a chynhwysfawr o wasanaethau cynghori.

 

126.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr William Baldwin a Phil Wynn.

 

127.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau ag unrhyw rai o'r materion i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitem 1(b) ar y Rhaglen - Cwestiynau'r Aelodau

Y Cynghorydd Andrew Atkinson – cysylltiad personol sy’n rhagfarnu – Cyn Gyfarwyddwr Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth Wrecsam.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cynghorydd Adrienne Jeorrett – personol – Gwirfoddolwr yng Nghyngor ar Bopeth Wrecsam.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

Eitem 6 ar y Rhaglen – Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen 2017/18.

Y Cynghorwyr Brian Cameron, Adrienne Jeorrett, Joan Lowe a John C Phillips – cysylltiad personol sy’n rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerasant ran yn y drafodaeth wedi hynny.

 

Eitem 12 ar y Rhaglen – Cynllun Hawlenni Parcio Staff ac Aelodau.

Cynghorwyr Andrew Atkinson, David A Bithell, Brian Cameron, Dana Davies, Terry Evans, Adrienne Jeorrett, Hugh Jones, Paul Jones, David Kelly, Joan Lowe a Derek Wright – cysylltiad personol sy’n rhagfarnu – aelodau posibl o’r cynllun.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau gan cymryd rhan yn y drafodaeth ac, yn achos Aelodau’r Bwrdd Gweithredol, pleidleisio wedi hynny.

Cynghorydd Mark Pritchard – personol – aelod posibl o’r cynllun.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Eitem 13 ar y Rhaglen -  Canllawiau Cynllunio Atodol: Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

 Y Cynghorwyr Hugh Jones, Paul Jones a David Kelly - cysylltiad personol sy’n rhagfarnu - Aelodau o Bwyllgor yr AHNE.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos Aelodau’r Bwrdd Gweithredol, pleidleisio wedi hynny.

 

128.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 104 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ebrill 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ebrill 2018 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD y dylid cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ebrill 2018 fel cofnod cywir.

 

129.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd yr Arweinydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 5 i 8 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

 (Y Cynghorydd Hugh Jones yn cadeirio)

 

130.

Cynllun y Cyngor 2018-22 pdf icon PDF 8 MB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Argymell i'r Cyngor fod Cynllun arfaethedig y Cyngor 2018-22 a'r dangosyddion canlyniadau, y targedau cysylltiedig a'r gweithgaredd gwella a nodir ynddi yn cael eu cymeradwyo.

Rheswm dros y penderfyniad

Adolygu blaenoriaethau'r Cyngor ac i nodi amcanion lles y Cyngor fel sy’n ofynnol yn Neddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu adroddiad (CLF/02/18) yn gofyn am gymeradwyaeth yr Aelodau ar gyfer Cynllun arfaethedig y Cyngor 2018 -22 ac ar gyfer y dangosyddion, targedau a gweithgaredd gwella canlyniadau a nodir ynddo.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan amlygu’r arbedion ariannol arwyddocaol a wnaed.  Roedd yr aelodau’n falch o nodi fod lefelau perfformiad yn parhau i fod yn uchel ar draws yr Awdurdod.

 

PENDERFYNWYD - Argymell i'r Cyngor bod Cynllun arfaethedig y Cyngor 2018-22 a’r dangosyddion canlyniadau, y targedau cysylltiedig â’r gweithgaredd gwella a nodir ynddo yn cael eu cymeradwyo.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I adolygu blaenoriaethau'r Cyngor ac i nodi amcanion lles y Cyngor fel sy'n ofynnol yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

 

131.

Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen 2017/18 pdf icon PDF 90 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi'r alldro refeniw 2017/18.

 

(ii)        Cymeradwyo cynigion dwyn ymlaen y Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn fel y manylir arnynt yn Atodiad 3 i adroddiad HF/ 48/18.

 

(iii)       Cymeradwyo'r cyfraniad arfaethedig i'r cronfeydd wrth gefn fel yr amlinellwyd ym mharagraff 4.8 i 4.10 o adroddiad HF/48/18.

 

(iv)      Nodi'r sefyllfa ar 31 Mawrth 2018 o gronfeydd wrth gefn clustnodedig y Cyngor a’r balansau cyffredinol heb eu clustnodi.

 

(v)       Bod y penderfyniadau uchod yn cael eu cynnwys yn y Datganiad o Gyfrifon a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Archwilio ddiwedd mis Mai.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I gytuno ar gynnwys y cynigion mewn perthynas â darpariaethau a chronfeydd wrth gefn a’r trefniadau diwedd y flwyddyn i ddwyn ymlaen yn y Datganiad o Gyfrifon a fydd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Archwilio ar ddiwedd mis Mai.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 127 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu adroddiad (HF/48/18) i hysbysu’r Aelodau ynghylch alldro refeniw Cronfa’r Cyngor ar gyfer 2017/18, i gytuno ar y cynigion mewn perthynas â chronfeydd wrth gefn, a phenderfynu ar y trefniadau dwyn ymlaen diwedd blwyddyn.  Hysbyswyd yr  Aelodau hefyd ynghylch alldro’r Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2017/18.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad ac yn dilyn hynny codwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Roedd yr Aelodau i gyd yn cefnogi’r adroddiad gan siarad yn gadarnhaol am y tanwariant a oedd yn golygu y byddai modd trosglwyddo arian ychwanegol i gronfa cynnal a chadw'r gaeaf.

·         Roedd  yr aelodau’n cytuno a’r cynnig i ddwyn y tanwariant yng Ngofal Cymdeithasol Oedolion ymlaen i 2018/19 er mwyn lleddfu rhywfaint ar y pwysau sydd ar y gwasanaeth.

·          Roedd pryder ynglŷn â’r gorwariant ar y CAP Rheoli Gwastraff, ond hefyd gydnabyddiaeth fod y farchnad deunyddiau ailgylchadwy fyd-eang yn cael effaith fawr ar incwm.

·         Cafwyd cadarnhad fod y Cyngor wedi cael arian ychwanegol ar gyfer darpariaeth 3000 o focsys troli a fyddai'n galluogi ychwanegu rhagor o gartrefi at y rownd.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi alldro refeniw 2017/18.

 

(ii)        Cymeradwyo’r cynigion dwyn ymlaen diwedd blwyddyn fel y’u manylir yn Atodiad 3 o adroddiad HF/48/18.

 

(iii)       Cymeradwyo’r cyfraniad arfaethedig i'r cronfeydd wrth gefn fel y’u hamlinellir ym mharagraff 4.9 i 4.10 o adroddiad HF/48/19.

 

(iv)      Nodi sefyllfa cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd a balansau cyffredinol heb eu clustnodi’r Cyngor ar 31 Mawrth 2018.

 

(v)       Bod y penderfyniadau uchod yn cael eu cynnwys yn y Datganiad o Gyfrifon a gyflwynir i'r Pwyllgor Archwilio ddiwedd mis Mai.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Cytuno ar y cynigion mewn perthynas â darpariaethau a chronfeydd wrth gefn a’r trefniadau dwyn ymlaen diwedd blwyddyn i'w cynnwys yn y Datganiad Cyfrifon a fydd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Archwilio ddiwedd mis Mai.

 

132.

Adolygu’r fethodoleg sgorio ar gyfer clustnodi’r adnoddau cyfalaf sydd ar gael pdf icon PDF 146 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo'r Pecyn Cymorth5 diweddaraf - Ffurflen gwerthuso prosiect cyfalaf, wrth baratoi ar gyfer cylch 2022/23 i alinio adnoddau cyfalaf yn well i Gynllun y Cyngor.

Rheswm dros y penderfyniad

Galluogi dyrannu adnoddau cyfalaf i fod yn fwy unol â Chynllun presennol y Cyngor, gan gynnwys egwyddorion cynllunio.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/50/18) yn gofyn i’r Aelodau gymeradwyo proses ddiwygiedig ar gyfer dyrannu adnoddau cyfalaf ar gyfer prosiectau yn unol â Chynllun y Cyngor.

 

PENDERFYNWYD – y dylid cymeradwyo’r PecynCymorth5 diweddaredig – ffurflen gwerthuso prosiectau cyfalaf, mewn paratoad ar gyfer cylch 2022/23  er mwyn sicrhau aliniad gwell yr adnoddau cyfalaf â Chynllun y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi dyraniad adnoddau cyfalaf i gyd-fynd yn well â chynllun presennol y Cyngor, gan gynnwys egwyddorion cynllunio.

 

133.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 52 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo'r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

Rheswm dros y penderfyniad

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/32/18) yn gofyn i’r Aelodau gymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y cyfnod Mai 2018 - Medi 2018.

 

Atgoffodd yr Aelod Arweiniol yr Aelodau am bwysigrwydd sicrhau bod eitemau'n cael eu hychwanegu at y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol cyn gynted â phosibl.

 

PENDERFYNWYD -

 

Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

(Y Cynghorydd Mark Pritchard yn cadeirio)

 

 

134.

Rhaglen Buddsoddiadau Adfywio wedi’u Targedu pdf icon PDF 117 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer yr Economi - Datblygiad Economaidd ac Adfywio

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Cymeradwyo'r Cynllun Adfywio Rhanbarthol fel fframwaith cyffredinol o flaenoriaethau ar gyfer gweithgarwch adfywio ffisegol yng Ngogledd Cymru, sy'n cynnwys cyfleoedd ar gyfer datblygu ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

 

(ii)        Nodi'r cyfle i sicrhau cyllid allanol gan Raglen Buddsoddi Adfywio wedi’i Dargedu gan Lywodraeth Cymru a all gefnogi gweithgaredd adfywio ffisegol yn Wrecsam o fis Ebrill 2018.

 

(iii)       Awdurdodi'r Pennaeth Tai a'r Economi, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol dros yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio, i gyflwyno ceisiadau am arian i'r rhaglen TRI i gyflawni blaenoriaethau'r Cyngor ar gyfer adfywio yng nghanol y dref.

 

(iv)      Awdurdodi'r Pennaeth Tai ac Economi, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol dros yr Economi - Datblygu Economaidd ac Adfywio, i negodi a chytuno ar gytundebau gydag awdurdodau lleol eraill yng Ngogledd Cymru i wneud cais am gyllid ac i gymryd rôl ddarparu arweiniol i weinyddu a chyflwyno gweithgareddau rhanbarthol a gytunwyd yn benodol drwy'r rhaglen TRI.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau cyllid gan Raglen Buddsoddi Adfywio Wedi’i Dargedu gan Lywodraeth Cymru i alluogi cyflawni ystod o ganlyniadau economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol, sy'n cyfrannu at gyflawni blaenoriaethau Cynllun y Cyngor a Phrif Gynllun Canol y Dref.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros yr Economi – Datblygiad Economaidd ac Adfywio adroddiad (HHE/21/18) yn gofyn i’r Aelodau ystyried a chymeradwyo cynnwys Cynllun Adfywio Rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru, a ddatblygwyd mewn partneriaeth a chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru er mwyn darparu'r cyd-destun strategol i Gynghorau wneud ceisiadau i raglen Buddsoddiad Targedig Llywodraeth Cymru.

 

Aeth yr Aelod Arweiniol drwy’r adroddiad gan dynnu sylw'r Aelodau at y prif bwyntiau ynddo.  Codwyd y materion canlynol yn ystod trafodaethau:

 

·         Sylwadau cadarnhaol am y gwaith partneriaeth gyda Chynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a phartneriaethau traws ffiniol a Chymru eraill sy'n galluogi gwelliant i’r economi.

·         Pwysigrwydd sicrhau fod pob ward yn y Fwrdeistref Sirol yn cael cefnogaeth.   Dywedodd Swyddogion y byddai tair blynedd gyntaf y rhaglen yn canolbwyntio ar y wardiau Canol Tref, fodd bynnag byddai prosiectau 'ymbarél'  yn cefnogi’r economi wledig.

·         Awgrymwyd sefydlu Pwyllgorau Craffu rhanbarthol i oruchwylio’r gwaith a wneir fel rhan o’r rhaglen.  Gan gydnabod y sylwadau, dywedodd rhai Aelodau Arweiniol fod hyn o bosibl yn rhywbeth y gallai Pwyllgorau Craffu unigol ei awgrymu, er y byddai sefydlu pwyllgorau craffu rhanbarthol yn gofyn am newid cyfansoddiadol.

·         Cadarnhad nad yw penderfyniadau’n cael eu gwneud yn rhanbarthol; byddant yn cael eu cyflwyno i Fyrddau Gweithredol yn gyntaf lle bydd cyfle i bob Aelod godi cwestiynau a chael mewnbwn.

·         Newyddion da iawn fod y Cae Ras wedi cael sylw yng nghyd-destun strategol Gogledd Cymru a’i fod yn cael ei gydnabod nid yn unig fel stadiwm chwaraeon o’r safon uchaf ond hefyd fel cyfleuster lle gellir cynnal digwyddiadau rhyngwladol – yn chwaraeon, digwyddiadau cerddorol a digwyddiadau diwylliannol awyr agored eraill.

·         Newyddion da hefyd  fod y Strategaeth Cartrefi Gwag yn symud yn ei blaen yn dda a bod cynnydd hefyd yn cael ei wneud o ran y defnydd o orchmynion prynu gorfodol.

·         Gofynnwyd am eglurhad ynghylch y cysylltiadau rhwng y strategaeth hon a Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Cymeradwyo’r Cynllun Adfywio Rhanbarthol fel fframwaith trosfwaol o flaenoriaethau ar gyfer gweithgaredd adfywio corfforol yng Ngogledd Cymru, sy'n cynnwys cyfleoedd ar gyfer datblygiadau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

 

(ii)        Y dylid nodi’r cyfle i gael arian allanol o Raglen Buddsoddiad Targedig  Mewn Adfywio Llywodraeth Cymru a fydd yn gallu cynnal gweithgaredd adfywio corfforol yn Wrecsam o Ebrill 2018.

 

(iii)       Bod Pennaeth Tai a’r Economi, mewn ymgynghoriad ac Aelod Arweiniol yr Economi – Datblygiad Economaidd ac Adfywio, yn cael ei awdurdodi i gyflwyno ceisiadau ar gyfer cyllid i’r rhaglen Buddsoddiad Targedig Mewn Adfywio er mwyn cyflawni blaenoriaethau'r Cyngor ar gyfer adfywio yng nghanol y dref.

 

(iv)       Bod y Pennaeth Tai a’r Economi, mewn ymgynghoriad ac Aelod Arweiniol yr Economi – Datblygiad Economaidd ac Adfywio, yn cael eu hawdurdodi i drafod a gwneud cytundebau gydag awdurdodau lleol eraill Gogledd Cymru er mwyn gwneud cais am gyllid ac i gymryd y rôl arweiniol o ran gweinyddu a darparu gweithgareddau rhanbarthol cytunedig penodol drwy'r rhaglen adfywio targedig.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau cyllid gan Raglen Buddsoddiad Targedig Mewn Adfywio Llywodraeth Cymru er mwyn galluogi darpariaeth amrywiaeth o ddeilliannau economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol a fydd yn cyfrannu tuag at gyflawniad Cynllun y Cyngor a blaenoriaethau Uwchgynllun Canol y Dref.

 

 

135.

Diweddariad ar y Cynllun Gweithredu Rheoli Cyrchfan (2018-20) pdf icon PDF 103 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer yr Economi - Datblygiad Economaidd ac Adfywio

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

 

(i)        Cymeradwyo cynnwys Cynllun Rheoli Cyrchfan 2018-20, yn enwedig y pedwar maes blaenoriaeth lle mae'r Cyngor wedi’i nodi fel partner arweiniol.

(ii)       Nodi'r cyfleoedd y bydd hyn yn eu creu i ledaenu ymwelwyr ledled y Fwrdeistref Sirol i gyfleusterau, atyniadau a phwyntiau o ddiddordeb eraill i ymwelwyr.

(iii)      Cefnogi 'Partneriaeth Dyma Wrecsam (masnach)' i gydlynu'r camau gweithredu o fewn y cynllun.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni yn erbyn ei ymrwymiad i’r camau gweithredu Rheoli Cyrchfan a gynhwysir yn y Strategaeth Twristiaeth Twf Partneriaeth Genedlaethol (2013-2020) ac yn benodol yr amcanion a gynhwysir yn E1 Cynllun y Cyngor. 

 

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol yr Economi – Datblygiad Economaidd ac Adfywio, adroddiad i'r Aelodau er mwyn iddynt ystyried a chymeradwyo'r Cynllun Gweithredu Rheoli Cyrchfan 2018 - 2020 ac yn benodol bod y Cyngor yn cymryd yr arweiniad strategol ar weithredu'r cynllun cyrchfan a chydlyniad darpariaeth y cynllun mewn partneriaeth â “Bwrdd Rheoli Cyrchfan Twristiaeth Dyma Wrecsam”.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Y dylid cymeradwy cynnwys Cynllun Rheoli Cyrchfan 2018-20, yn arbennig y pedwar maes blaenoriaeth  y mae'r Cyngor yn bartner arweiniol arnynt.

(ii)       Y dylid nodi’r cyfleoedd y bydd hyn yn ei greu i annog ymwelwyr i ymweld â chyfleusterau, atyniadau a phwyntiau o ddiddordeb eraill ar draws y Fwrdeistref Sirol.

(iii)      Y dylid  rhoi cymeradwyaeth i Bartneriaeth (fasnach) Dyma Wrecsam gydlynu cyflawniad y camau gweithredu yn y cynllun.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Er mwyn sicrhau fod y Cyngor y cyflawni  ei ymrwymiad i'r gweithredoedd Rheoli Cyrchfan yn Strategaeth y Bartneriaeth Genedlaethol dros Dwf mewn Twristiaeth (2012-20) ac yn benodol yr amcanion yn E1 o Gynllun y Cyngor. 

 

136.

Strategaeth 'Trechu Tlodi' pdf icon PDF 67 KB

I ystyried adrodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo'r Strategaeth Trechu Tlodi ac y byddant yn ffurfio'r fframwaith ar gyfer datblygu Cynllun Gweithredu ymhellach i gyflwyno Thema E3 Cynllun y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Symud ymlaen i weithredu amcan E3 Thema'r Economi yng Nghynllun y Cyngor 'Helpu Trechu Tlodi'.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi, adroddiad (HF/47/18) yn gofyn i’r aelodau gymeradwyo Strategaeth Cyngor Wrecsam i fynd i’r afael a Thlodi 2018-2023, a ddatblygwyd er mwyn cyflawni’r amcan lles ‘Helpu i Fynd i'r Afael a Thlodi’ sydd yn rhan o Thema Economi Cynllun y Cyngor.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad ac wrth ei drafod, codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Pwyslais ar bwysigrwydd y Strategaeth ar draws bob Adran gan fod tlodi yn ‘fusnes pawb’.

·         Pwysigrwydd cydnabod fod yr agenda mynd i’r afael â thlodi yn tanategu pob penderfyniad a wneir, ac o’r herwydd bwysigrwydd dangos fod tlodi wedi cael ei ystyried fel rhan o'r broses o wneud penderfyniadau.

·         Cadarnhad fod cynllun gweithredu wrthi’n cael ei ddatblygu ac y byddai'n ddogfen llawer manylach sy'n cynnwys gwybodaeth am y partneriaid, sut y bydd llwyddiant yn cael ei fesur, beth fydd y Cyngor yn ei wneud i annog gweithwyr i weithio tuag at yr achrediad cyflog byw ayyb.

·         Cadarnhad mai’r themâu economi a fydd yn cael eu datblygu fel blaenoriaethau o Gynllun y Cyngor fydd E1, 2 a 3.

 

PENDERFYNWYD – cymeradwyo’r Strategaeth Mynd i’r Afael â Thlodi a ffurfio rhwydwaith i ddatblygu Cynllun Gweithredi i gyflawni Thema E3 Cynllun y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sefydlu camau gweithredu er mwyn cyflawni amcan E3 o Thema Economi Cynllun y Cyngor - 'Helpu i fynd i'r afael â Thlodi'.

 

137.

Cynllun Hawlenni Parcio Staff ac Aelodau pdf icon PDF 83 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

 

(i)         Cefnogi’r egwyddor i gyflwyno Cynllun Trwyddedau Parcio i Weithwyr ac Aelodau ac i rannu'r cynigion a cheisio barn gan weithwyr, yr Undebau Llafur cydnabyddedig, Arweinyddion y Grwpiau Gwleidyddol ac Aelodau nad ydynt yn perthyn i blaid.

 

(ii)        Yn dilyn cyfnod o ofyn am sylwadau ar y cynnig i gyflwyno Cynllun Trwyddedau Parcio i Weithwyr ac Aelodau, dylai'r Cyfarwyddwr Gweithredol (Economi a Lle), mewn ymgynghoriad â Phennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio a'r Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant, gael awdurdod dirprwyedig i weithredu Cynllun Parcio Staff ac Aelodau.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Darparu ymagwedd gyson tuag at drefniadau parcio canol y dref ar gyfer Aelodau a gweithwyr.

 

(ii)        Galluogi'r Cyngor i ystyried barn pobl ar gyllideb refeniw'r Cyngor ar gyfer 2018/19 fel rhan o'r broses benderfyniadau anodd.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 127 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Le – yr Amgylchedd a Chludiant, adroddiad (LR/01/18) yn gofyn am gefnogaeth yr Aelodau mewn egwyddor i fabwysiadu Cynllun Hawlenni Parcio Staff ac Aelodau a chael eu cymeradwyaeth i rannu’r cynigion a gofyn am farn staff, Undebau Llafur cydnabyddedig, Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol ac Aelodau heb fod wedi’u halinio ar y cynigion.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Y dylid cefnogi’r egwyddor o gyflwyno Cynllun Hawlenni Parcio

Staff ac Aelodau ac i rannu’r cynigion a cheisio barn staff, yr Undebau Llafur cydnabyddedig, arweinwyr grwpiau gwleidyddol ac aelodau heb eu halinio.

 

 

(ii)        Yn dilyn cyfnod o geisio sylwadau ar y cynigion i gyflwyno Cynllun Hawlenni Parcio  taff ac Aelodau, bod y Cyfarwyddwr Gweithredol (Economi a Lle), mewn ymgynghoriad â Phennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio a'r Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant yn cael awdurdod dirprwyedig i weithredu Cynllun Hawlenni Parcio Staff ac Aelodau.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Sicrhau ymdriniaeth gyson tuag at drefniadau parcio yng nghanol y dref ar gyfer Aelodau a Staff.

 

(ii)        Galluogi’r Cyngor i ystyried safbwyntiau pobl ar gyllideb refeniw’r Cyngor ar gyfer 2018/19 fel rhan o’r broses gwneud penderfyniadau anodd.

 

138.

Canllawiau Cynllunio Atodol: Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy pdf icon PDF 86 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Mabwysiadu LGPN: 'Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy'.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Rhoi arweiniad i ymgeiswyr ac asiantau mewn perthynas â datblygiadau arfaethedig o fewn yr AHNE, gan sicrhau bod rhinweddau arbennig yr AHNE yn cael eu gwarchod neu eu gwella.  

 

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 127 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol, adroddiad (Hep/43/18) yn gofyn am gymeradwyaeth i fabwysiadu canllawiau cynllunio atodol ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (AHNE).

 

PENDERFYNWYD – bod y NCCLl  ‘Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy’ yn cael ei fabwysiadu.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 Er mwyn rhoi arweiniad i ymgeiswyr ac asiantau mewn perthynas â datblygiadau arfaethedig yn yr AHNE gan sicrhau y caiff rhinweddau arbennig yr AHNE eu diogelu a'u gwella.  

 

 

139.

Diweddaru Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 5: Tai Amlfeddiannaeth pdf icon PDF 91 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Mabwysiadu'r LPGN 5 wedi'i ddiweddaru - Tai Amlfeddiannaeth, a atodir yn Atodiad 1 i adroddiad HEP/38/18. 

 

(ii)        Y dylai adroddiad diweddaru pellach ddod yn ôl at y Bwrdd Gweithredol pe bai unrhyw faterion yn codi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Darparu canllawiau i ymgeiswyr ac asiantau mewn perthynas â datblygiadau Tai Amlfeddiannaeth ac i ddarparu canllawiau cynllunio atodol sy'n ffurfio ystyriaeth gynllunio berthnasol i swyddogion a'r Pwyllgor Cynllunio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. 

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HEP/38/18) yn gofyn bod y Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol diweddaredig (HEP/39/18) - Tai Amlfeddiannaeth - yn cael ei fabwysiadu.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y NCCLl diweddaredig – Tai Amlfeddiannaeth – sydd i'w weld yn Atodiad 1 i adroddiad HEP/39/18 yn cael ei fabwysiadu.  

 

(ii)        Y dylid cyflwyno adroddiad diweddaru arall i’r Bwrdd Gweithredol pe bai unrhyw broblemau’n codi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 Rhoi arweiniad i ymgeiswyr ac asiantau mewn perthynas â datblygiadau Tai Amlfeddiannaeth, a darparu canllawiau cynllunio atodol ar gyfer swyddogion a’r Pwyllgor Cynllunio a fydd yn rhan o’r ystyriaethau cynllunio perthnasol pan fydd penderfyniadau'n cael eu gwneud am geisiadau cynllunio.  

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.