Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

115.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr David A Bithell a Terry Evans.

 

116.

Datgan Cysylltiad Personol, Os Oes Rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y Cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen - Cynnig i Ymgynghori ar Sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg gyda Lle i hyd at 210 o Ddisgyblion - Adborth i’r Ymgynghoriad.

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Llywodraethwr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.

 

Eitem 6 ar y Rhaglen - Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog - Adborth i’r Ymgynghoriad

Y Cynghorydd Frank Hemmings – Cysylltiad Personol – Llywodraethwr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

Eitem 8 ar y Rhaglen - Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid a Lesddeiliaid 2018-2021

Y Cynghorwyr Andrew Atkinson a William Baldwin – Cysylltiad Personol – Aelodau o Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

117.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 99 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2018 yn cael eu cadarnhau fel cofnod cywir.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2018 yn cael eu cadarnhau fel cofnod cywir.

 

118.

Amrywio Trefn yr Eitemau ar y Rhaglen

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Bod Eitem 7 ar y Rhaglen - Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam 2018 – 2023 ac Eitem 8 ar y Rhaglen - Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid a Lesddeiliaid 2018-2021 yn cael eu dwyn ymlaen i'w hystyried ar yr adeg hon.

 

119.

Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam 2018 - 2023 pdf icon PDF 144 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Argymell i’r Cyngor bod Cynllun Lles BGC Wrecsam 2018 i 2023 yn cael ei gymeradwyo. 

 

(ii)        Bod y Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu yn craffu ar gynnydd Cynllun Lles y BGC yn flynyddol.  

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Galluogi BGC Wrecsam a CBSW i ddiwallu gofynion canllawiau statudol Llywodraeth Cymru “SPSF3: Rôl Gyfunol (Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus) Rhannu Diben:  Angen cymeradwyaeth ar ganllawiau statudol rhannu’r dyfodol ar Ddeddf Lles 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 gan y Cyngor er mwyn cyhoeddi’r cynllun lles erbyn Mai 2018.  

 

(ii)        Mae’r canllawiau statudol yn nodi y bydd pob BGC yn cynnal adolygiad blynyddol o’u cynllun yn dangos eu cynnydd a bod yr Awdurdod Lleol yn craffu ar gynnydd y BGC. 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (CE/01/18) yn gofyn i’r Bwrdd argymell i’r Cyngor bod Cynllun Lles BGC Wrecsam 2018 - 2023 yn cael ei gymeradwyo. 

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Argymell i’r Cyngor bod Cynllun Lles BGC Wrecsam 2018 - 2023 yn cael ei gymeradwyo. 

 

(ii)        Bod y Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu yn craffu ar gynnydd Cynllun Lles y BGC yn flynyddol.  

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Galluogi BGC Wrecsam a CBSW i ddiwallu gofynion canllawiau statudol Llywodraeth Cymru “SPSF3: Rôl Gyfunol (Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus) Rhannu Diben:  Angen cymeradwyaeth ar ganllawiau statudol rhannu’r dyfodol ar Ddeddf Lles 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 gan y Cyngor er mwyn cyhoeddi’r cynllun lles erbyn Mai 2018.  

 

(ii)        Mae’r canllawiau statudol yn nodi y bydd pob BGC yn cynnal adolygiad blynyddol o’u cynllun yn dangos eu cynnydd a bod yr Awdurdod Lleol yn craffu ar gynnydd y BGC. 

 

120.

Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid a Lesddeiliaid 2018 – 2021 pdf icon PDF 120 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod Strategaeth Cyfranogiad Tenant a Lesddeiliad 2018-2021 yn cael ei gymeradwyo.  

 

(ii)        Bod yr Aelod Arweiniol Lle – Tai a’r Pennaeth Tai a’r Economi yn derbyn awdurdod i ddatblygu fframwaith llywodraethu newydd ar gyfer ymgysylltu gyda thenantiaid a lesddeiliaid, i’w gymeradwyo gan y Bwrdd Gweithredol. 

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Strategaeth Cyfranogiad Tenant a Lesddeiliad yn cael ei gweithredu i gefnogi ac annog ymgysylltu â thenantiaid a lesddeiliaid.   Mae’r Bwrdd Gweithredol angen cymeradwyo’r Strategaeth arfaethedig fel y corff sy’n gwneud penderfyniadau. 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 116 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – Tai adroddiad (HHE/17/18) yn ceisio cymeradwyaeth i fabwysiadu’r Strategaeth Cyfranogiad Tenant a Lesddeiliad 2018-2021 arfaethedig.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod Strategaeth Cyfranogiad Tenant a Lesddeiliad 2018-2021 yn cael ei gymeradwyo.  

 

(ii)        Bod yr Aelod Arweiniol Lle – Tai a’r Pennaeth Tai a’r Economi yn derbyn awdurdod i ddatblygu fframwaith llywodraethu newydd ar gyfer ymgysylltu gyda thenantiaid a lesddeiliaid, i’w gymeradwyo gan y Bwrdd Gweithredol. 

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Strategaeth Cyfranogiad Tenant a Lesddeiliad yn cael ei gweithredu i gefnogi ac annog ymgysylltu â thenantiaid a lesddeiliaid.   Mae’r Bwrdd Gweithredol angen cymeradwyo’r Strategaeth arfaethedig fel y corff sy’n gwneud penderfyniadau. 

 

121.

Cynnig i ymgynghori ar sefydlu Ysgol Wrecsam gyda 210 o lefydd – Adborth i’r Ymgynghoriad pdf icon PDF 208 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Bod yr adborth i’r ymgynghoriad yn adroddiad HEd/07/18 yn cael ei nodi.

 

(ii)       Bod Swyddogion yn derbyn cymeradwyaeth i fwrw ymlaen i gyhoeddi hysbysiad statudol (fel y manylwyd yn Atodiad 1 adroddiad HEd/07/18), ynglŷn â chreu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd.    

 

            Mae’r hysbysiad yn ceisio sefydlu ysgol hedyn ar gyfer 105 disgybl (15 disgybl fesul grŵp blwyddyn) ar safle presennol Babanod Hafod y Wern ac yna symud i safle parhaol ar gyfer 210 disgybl (30 disgybl fesul grŵp blwyddyn).   Byddai’n agor gyntaf ym mis Medi 2019 ar gyfer mynediad i’r dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.

 

            Bydd y nifer derbyn blynyddol yn aros ar 15 lle i bob grŵp blwyddyn yn y safle dros dro, ac yna'n cynyddu i 30 lle pan fydd yr ysgol yn adleoli i’w safle parhaol.

 

(iii)      Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae yna alw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam. Er ein bod yn bodloni’r galw presennol, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)        Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

(iii)       Mae cyfle wedi codi i ni ddiwallu’r angen ychwanegol gan ddefnyddio stoc ystâd ysgol bresennol yn hytrach nag aros am Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif, na fydd yn cychwyn fel rhaglen tan Ebrill 2019.

 

(iv)      Oherwydd y gofyniad ar gyfer hysbysiadau statudol yn ystod Ebrill 2018, er mwyn sicrhau mwy o leoedd ar gyfer derbyniadau o fis Medi 2019, mae angen delio gyda'r materion hyn fel materion brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 116 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/07/18) i ddarparu adborth i’r ymgynghoriad diweddar yn ymwneud â sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg gyda lle i hyd at 210 o ddisgyblion, a cheisio cymeradwyaeth i gyhoeddi'r Hysbysiadau Statudol perthnasol a’r Adroddiad Ôl Ymgynghori.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a gyda chymorth y Pennaeth Addysg, ymatebodd i gwestiynau yn unol â hynny.  Cafwyd trafodaeth fanwl yn dilyn hynny, ac chodwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Cadarnhawyd bod y cynigion a oedd yn cael eu cyflwyno mewn ymateb i alw gan rieni i gynyddu'r ddarpariaeth o addysg Gymraeg.

·         Nododd y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg y twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

·         Cydnabuwyd bod llawer o bryderon cynllunio mewn perthynas â pharcio a mynediad a fyddai’n cael eu hystyried a’i datrys fel rhan o’r broses cais cynllunio.

·         Sicrhawyd y byddai pryderon a fynegwyd mewn perthynas â seilwaith y safle yn cael eu hystyried, a chadarnhawyd gan yr Aelod Arweiniol y byddai ymarfer ymgynghori yn cael ei gynnal cyn cyflwyno unrhyw gais cynllunio.

·         Cadarnhawyd bod ymestyn ysgolion cynradd yn broses anodd ac roedd modd cyflawni hyn yn well drwy gyfnod trosglwyddo graddol er mwyn cynnal ethos yr Ysgol.

·         Roedd y dangosydd mwyaf o ran galw yn seiliedig ar ddewis rhieni, er roedd demograffeg hefyd yn cael ei hystyried.

·         Cafwyd sicrwydd gan yr Aelod Arweiniol bod yr Awdurdod wedi ymrwymo i ledaenu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn ddaearyddol ar draws y Fwrdeistref Sirol er mwyn rhoi cynnig i gymaint o rieni â phosibl.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Bod yr adborth i’r ymgynghoriad yn adroddiad HEd/07/18 yn cael ei nodi.

 

(ii)       Bod Swyddogion yn derbyn cymeradwyaeth i fwrw ymlaen i gyhoeddi hysbysiad statudol (fel y manylwyd yn Atodiad 1 adroddiad HEd/07/18), ynglŷn â chreu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd.    

 

            Mae’r hysbysiad yn ceisio sefydlu ysgol hedyn ar gyfer 105 disgybl (15 disgybl fesul grŵp blwyddyn) ar safle presennol Babanod Hafod y Wern ac yna symud i safle parhaol ar gyfer 210 disgybl (30 disgybl fesul grŵp blwyddyn).   Byddai’n agor gyntaf ym mis Medi 2019 ar gyfer mynediad i’r dosbarthiadau Meithrin (15 lle) a Derbyn (15 lle) yn unig.

 

            Bydd y nifer derbyn blynyddol yn aros ar 15 lle i bob grŵp blwyddyn yn y safle dros dro, ac yna'n cynyddu i 30 lle pan fydd yr ysgol yn adleoli i’w safle parhaol.

 

(iii)      Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae yna alw parhaus am leoedd cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam. Er ein bod yn bodloni’r galw presennol, rhagwelir twf pellach.

 

(ii)        Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi’r twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a nod Llywodraeth Cymru i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

(iii)       Mae cyfle wedi codi i ni ddiwallu’r angen ychwanegol gan ddefnyddio stoc ystâd ysgol bresennol yn hytrach nag aros am Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif, na fydd yn cychwyn fel rhaglen tan Ebrill 2019.

 

(iv)      Oherwydd y gofyniad ar gyfer hysbysiadau statudol yn ystod Ebrill 2018, er mwyn sicrhau mwy o leoedd ar gyfer derbyniadau o fis Medi 2019, mae angen delio gyda'r materion hyn fel materion brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

122.

Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog - Adborth Ymgynghori pdf icon PDF 207 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Bod yr adborth i’r ymgynghoriad, fel y manylwyd yn adroddiad HEd/09/18 yn cael ei nodi.

 

(ii)       Bod Swyddogion yn derbyn cymeradwyaeth i fwrw ymlaen i gyhoeddi hysbysiad statudol (fel y manylwyd yn Atodiad 1 adroddiad HEd/09/18), ynglŷn â chau Pontfadog. 

 

            Mae’r hysbysiad yn ceisio cau Ysgol Pontfadog, gyda’r disgyblion olaf yn cael eu derbyn yn y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn ym mis Medi 2018 a chau o ddiwedd y flwyddyn academaidd 22 Gorffennaf 2019. 

 

(iii)      Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Ar ôl archwilio'r opsiynau sydd ar gael i'r Ffederasiwn i sicrhau cynaliadwyedd yn y dyfodol agos, darparu Gwasanaethau Addysg mwyaf effeithiol ac effeithlon i ddisgyblion yn Nyffryn Ceiriog.  Gofynnir i Aelodau ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd a’r argymhellion ynddynt. 

 

(ii)        Mae yna gynnydd yn y galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn y dyffryn ac mae’r niferoedd cyfrwng Saesneg yn gostwng o ganlyniad ym Mhontfadog ac o fewn ffrwd cyfrwng Saesneg Cynddelw.

 

(iii)      18 disgybl yn unig sydd ym Mhontfadog ar hyn o bryd.  Nid yw’r model hwn yn addas.    Mae’n ofynnol gwneud dysgu ac addysgu mor effeithiol ac effeithlon â phosibl tra’n ymestyn profiadau dysgu’r disgyblion mewn grwpiau cymdeithasol mwy. 

 

(iv)      Oherwydd y gofyniad ar gyfer hysbysiadau statudol yn ystod Mai 2018, er mwyn defnyddio’r newidiadau i dderbyniadau o fis Medi 2019, mae angen delio gyda'r materion hyn fel materion brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 116 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/09/18) i ddarparu adborth i’r ymgynghoriad diweddar yn ymwneud â Ffederasiwn Ysgolion Dyffryn Ceiriog, i geisio cymeradwyaeth i barhau â Dewis 3 fel y manylwyd yn yr adroddiad; a cheisio cymeradwyaeth i gyhoeddi'r Hysbysiadau Statudol perthnasol a’r Adroddiad Ôl Ymgynghori.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. Codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Dywedodd yr Aelod Arweiniol, er ei fod wedi ymrwymo i ysgolion a oedd wedi’u lleoli mewn ardaloedd gwledig, cydnabuwyd bod y gost o addysgu plant yn yr ysgolion hyn yn fwy na’r gost o ysgolion mewn ardaloedd dinesig oherwydd yr arbedion maint.

·         Y pwysigrwydd o sicrhau gwerth am arian ar gyfer y trethdalwr, wrth sicrhau bod yr ysgolion wedi’u trefnu’n gynaliadwy yn ariannol.

·         Codwyd pryderon gan yr Aelod Lleol mewn perthynas â’r ymgynghoriad cyhoeddus a oedd, yn ei farn ef, yn cynnwys gwybodaeth anghywir, y diffyg gwybodaeth yn yr asesiad effaith ar y gymuned, diffyg ymateb i’r ymgynghoriad gan Gyngor Cymuned Glyntraian, a diffyg asesiad effaith llawn mewn perthynas â darpariaeth anghenion addysgol arbennig.

·         Ceisiwyd eglurhad mewn perthynas â chyfamodau ar safle Pontfadog.

·         Cadarnhawyd bod Swyddogion eisiau i’r eitem hon o fusnes gael ei thrin fel mater o frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor, er mwyn sicrhau bod yr hysbysiadau statudol yn cael eu cyhoeddi mewn da bryd i ganiatáu newidiadau i dderbyniadau o fis Medi 2019.

·         Mynegwyd bodlonrwydd bod y Cod Trefniadaeth Ysgolion wedi’i ddilyn.

·         Mynegwyd pryder o ran y perygl i ddisgyblion symud i Ysgolion y tu allan i’r Sir pe bai Ysgol Pontfadog yn cau.

·         Ceisiwyd eglurhad mewn perthynas â’r effaith ar addysg cyfrwng Cymraeg i’r disgyblion hynny sy’n mynychu Ysgol Pontfadog.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Bod yr adborth i’r ymgynghoriad, fel y manylwyd yn adroddiad HEd/09/18 yn cael ei nodi.

 

(ii)       Bod Swyddogion yn derbyn cymeradwyaeth i fwrw ymlaen i gyhoeddi hysbysiad statudol (fel y manylwyd yn Atodiad 1 adroddiad HEd/09/18), ynglŷn â chau Pontfadog. 

 

            Mae’r hysbysiad yn ceisio cau Ysgol Pontfadog, gyda’r disgyblion olaf yn cael eu derbyn yn y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn ym mis Medi 2018 a chau o ddiwedd y flwyddyn academaidd 22 Gorffennaf 2019. 

 

(iii)      Y dylid delio â'r materion hyn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Ar ôl archwilio'r opsiynau sydd ar gael i'r Ffederasiwn i sicrhau cynaliadwyedd yn y dyfodol agos, darparu Gwasanaethau Addysg mwyaf effeithiol ac effeithlon i ddisgyblion yn Nyffryn Ceiriog.  Gofynnir i Aelodau ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd a’r argymhellion ynddynt. 

 

(ii)        Mae yna gynnydd yn y galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn y dyffryn ac mae’r niferoedd cyfrwng Saesneg yn gostwng o ganlyniad ym Mhontfadog ac o fewn ffrwd cyfrwng Saesneg Cynddelw.

 

(iii)      18 disgybl yn unig sydd ym Mhontfadog ar hyn o bryd.  Nid yw’r model hwn yn addas.    Mae’n ofynnol gwneud dysgu ac addysgu mor effeithiol ac effeithlon â phosibl wrth ymestyn profiadau dysgu’r disgyblion mewn grwpiau cymdeithasol mwy. 

 

(iv)      Oherwydd y gofyniad ar gyfer hysbysiadau statudol yn ystod Mai 2018, er mwyn defnyddio’r newidiadau i dderbyniadau o fis Medi 2019, mae angen delio gyda'r materion hyn fel materion brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

123.

Proses y Gyllideb pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod yr amserlen i ddatblygu cyllideb 2019/20 fel y manylwyd yn adroddiad HF/39/18 yn cael ei gymeradwyo.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I ddarparu amserlen glir ar gyfer paratoi cyllideb 2019/20 a chynigion ar gyfer arbedion 2020/21 i ddiwallu’r amserlenni a gofynion cyfreithiol. 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/39/18) i amlinellu’r broses a’r amserlen ar gyfer cynhyrchu  Cyllideb Refeniw 2019/20.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad gan dynnu sylw'r Aelodau at y prif bwyntiau ynddo.  Codwyd y materion canlynol yn ystod trafodaethau:

 

·         Cywiriad i Atodiad 1 yr adroddiad a oedd yn nodi o fewn amserlen y gyllideb bod Cyfarfod y Bwrdd Gweithredol i’w gynnal ar 12 Medi 2018 yn hytrach na 11 Medi 2018.

·         Gofynnwyd am wybodaeth fanylach bellach a’r arbedion posibl a wnaed gan Awdurdodau eraill a mentrau cymdeithasol fel enghreifftiau o arferion da. Mewn ymateb, dywedodd y Swyddogion y byddai’r wybodaeth ynglŷn â’r arbedion a wnaed gan Awdurdodau eraill yn cael ei dosbarthu cyn y Gweithdy Cyllideb ym mis Ebrill. 

·         Atgoffwyd yr Aelodau bod modd iddynt gyflwyno awgrymiadau mewn perthynas â chynigion y gyllideb ar unrhyw adeg.

·         Gofynnwyd am sicrwydd y byddai Aelodau yn derbyn adborth yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y gyllideb.

 

PENDERFYNWYD – Bod yr amserlen i ddatblygu cyllideb 2019/20 fel y manylwyd yn adroddiad HF/39/18 yn cael ei gymeradwyo.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I ddarparu amserlen glir ar gyfer paratoi cyllideb 2019/20 a chynigion ar gyfer arbedion 2020/21 i ddiwallu’r amserlenni a gofynion cyfreithiol. 

 

124.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 52 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/31/18) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y cyfnod mis Mai 2018 tan fis Awst 2018.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.