Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

103.

Datganiadau cysylltiad personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitem 6 y Rhaglen - Cynllun Datblygu Lleol Adnau Wrecsam (2013 – 2028)

Y Cynghorwyr Brian Cameron, Adrienne Jeorrett a Graham Rogers – Cysylltiad personol sy’n rhagfarnu – Aelodau Bwrdd Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Y Cynghorydd Dana Davies – Personol – Rhiant i blentyn sy’n mynychu Ysgol a nodwyd yn yr adroddiad. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Y Cynghorydd Joan Lowe – Personol sy’n rhagfarnu – Tir feddiannwr / ymgeisydd tir o fewn yr CDLl.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedyn.

 

 

 

104.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 101 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Chwefror 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Chwefror 2018 fel cofnod cywir.

 

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Chwefror 2018 yn cael eu cadarnhau fel cofnod cywir

 

105.

Dyrannu Cyfrifoldebau Aelodau Arweiniol pdf icon PDF 77 KB

Nodi adroddiad yr Arweinydd y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod penodiad y Cynghorydd Andrew Atkinson i swydd Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi yn cael ei nodi ar unwaith.  

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Darparu gwybodaeth ar benodiad Aelod Arweiniol newydd a’i gyfrifoldebau priodol a benodir gan Arweinydd y Cyngor am weddill Blwyddyn y Cyngor.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor adroddiad (MP/02/18) i hysbysu’r Bwrdd Gweithredol o newid yn Arweinwyr y Cyngor yn unol ag Erthygl 7.06 yng Nghyfansoddiad y Cyngor.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, talodd yr Aelod Arweiniol deyrnged i’r Cynghorydd Paul Rogers am y gwaith a wnaeth yn ystod ei amser fel Aelod Arweiniol Pobl - Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi , a croesawyd y Cynghorydd Andrew Atkinson i’w Gyfarfod Bwrdd Gweithredol gyntaf.

 

PENDERFYNWYD – Bod penodiad y Cynghorydd Andrew Atkinson i swydd Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi yn cael ei nodi ar unwaith.   

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Darparu gwybodaeth ar benodiad Aelod Arweiniol newydd a’i gyfrifoldebau priodol a benodir gan Arweinydd y Cyngor am weddill Blwyddyn y Cyngor.

 

106.

Cynllun Datblygu Lleol Adnau Wrecsam (2013 - 2028) pdf icon PDF 85 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y CDLl Adnau (fel y manylwyd yn Atodiad 1 yr adroddiad HEP/13/18) yn cael ei argymell i’r Cyngor ei gymeradwyo i fynd i ymgynghoriad cyhoeddus.

 

(ii)        Bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio yn cael awdurdod i wneud unrhyw fân newidiadau ychwanegol i’r geiriau a’r gramadeg yn y Cynllun Adnau CDLl a all godi cyn ymgynghori i sicrhau cysondeb gyda’r sail tystiolaeth CDLl cyfredol a Pholisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 9 Tachwedd 2016).

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I alluogi’r Cyngor gwrdd â gofynion Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a sicrhau yr ymgynghorir ar y Cynllun Adnau yn unol â’r Cytundeb Cyflenwi (2017).

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau i'r eitem hon yng Nghofnod 103 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (HEP/13/18)) i Aelodau’r Cynllun Datblygu Lleol Adnau ar gyfer ystyriaeth a chymeradwyaeth, ac ar gyfer argymhelliad y Cyngor Llawn bod y Cynllun Adnau yn cael ei roi ger bron ymgynghoriad cyhoeddus yn unol â'r terfynau amser a nodir yn y Cytundeb Cyflawni diwygiedig.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a gyda chymorth y Rheolwr Polisi Cynllunio, ymatebodd i gwestiynau yn unol â hynny. Cafwyd trafodaeth fanwl yn dilyn hynny, a chodwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Pwysigrwydd symud y Cynllun yn ei flaen ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus a chaniatáu bod pob parti yn cael y cyfle i leisio eu barn.

·         Nododd nifer o’r Aelodau eu pryderon mewn perthynas â safleoedd penodol.

·         Talwyd teyrnged i’r Aelod Arweiniol, Aelodau o’r Panel Polisi Cynllunio a Swyddogion am yr holl waith caled wrth lunio’r Cynllun.

·         Anogaeth i aelodau’r cyhoedd i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

·         Cydnabyddiaeth y bydd rhai o’r safleoedd sy’n cael eu cynnwys o fewn y Cynllun efallai angen gwelliannau seilwaith, Cytundebau Adran 106 a gwelliannau i’r briffordd.

·         Awgrymiad bod gan un safle a nodwyd yn y Cynllun gyfamod yn datgan na ddylid adeiladu tai arno – cynghorwyd Swyddogion eu byddant yn cael gwybod os oes unrhyw gyfyngiadau ar y safle a nodwyd.

·         Ceisiwyd am eglurhad ynglŷn â nifer y sesiynau galw heibio, a sut y gallai pobl â nam ar eu golwg gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

·         Amlinellodd y Swyddogion y broses ar gyfer nodi ffigyrau o fewn y Cynllun, a nodi ei fod yn ofyniad i edrych ar nifer y ddarpariaeth tai, nifer posib o swyddi a'r gofyniad tir cyflogaeth. 

Roedd y polisi’n amlinellu beth oedd yn cael ei wneud i ddiogelu tir cyflogaeth presennol, ac fe wnaed darpariaeth yn y Cynllun am dir cyflogaeth ychwanegol ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam. Bu cydnabyddiaeth tra nad oedd cydberthyniad uniongyrchol rhwng swm y tir a nifer y swyddi, roedd y Cynllun arfaethedig yn cwmpasu pob sefyllfa.

·         Ceisiwyd am eglurhad ynglŷn â Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. 

Cynghorodd Swyddogion bod dau gais cyfredol, a byddai canlyniad hynny yn gallu dylanwadu ar y dyraniadau a wnaed yn y CDLl. Cafodd nifer o safleoedd ganiatâd cynllunio a oedd wedi gostwng y gofyniad cyffredinol.

·         Mynegwyd pryder ynglŷn â thrafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig mewn perthynas â diffyg gwasanaethau bws i’r Ystâd Ddiwydiannol. 

Cynghorodd Aelod Arweiniol Lle - Yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth bod Gweithdy Pob Aelod ar Wasanaethau Bysiau yn ardal Wrecsam yn cael ei gynnal ar 20 Mawrth i edrych yn fanylach ar hyn, a chamau i’w gweithredu yn y dyfodol. Cynghorodd yr Aelod Arweiniol ei fod mewn trafodaethau rheolaidd gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r sefyllfa ac roedd yn cwrdd â chynrychiolwyr i drafod gwasanaethau bysiau rhanbarthol yn fuan.

·         Gobeithir y byddai unrhyw estyniad i’r Ystâd Ddiwydiannol yn cynnig mwy o gyfleoedd cyflogaeth, ac o ganlyniad byddai hynny’n atynnu cwmnïau bysiau i gyflwyno gwasanaethau ychwanegol. 

Nodwyd hefyd y gallai nawdd ychwanegol ei ddarparu drwy Gytundebau Adran 106.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y CDLl Adnau (fel y manylwyd yn Atodiad 1 yr adroddiad HEP/13/18) yn cael ei argymell i’r Cyngor a’i gymeradwyo i fynd i ymgynghoriad cyhoeddus.

 

(ii)        Bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio yn cael awdurdod i wneud unrhyw fân newidiadau ychwanegol i’r geiriau a’r gramadeg yn y Cynllun Adnau CDLl a all godi cyn ymgynghori i sicrhau cysondeb gyda’r sail tystiolaeth CDLl cyfredol a Pholisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 9 Tachwedd 2016).

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I alluogi’r Cyngor gwrdd â gofynion Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a sicrhau yr ymgynghorir ar y Cynllun Adnau yn unol â’r Cytundeb Cyflenwi (2017).

 

107.

Adolygiad o Wasanaeth Allan o Oriau'r Adran Diogelu’r Cyhoedd pdf icon PDF 165 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod Gwasanaeth Wrth Gefn y Tu Allan i  Oriau Swyddfa Gwarchod y Cyhoedd yn dod i ben o ddydd Llun 2 Ebrill 2018.

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)      Nid oes angen y gwasanaeth mwyach gan nad yw’r materion a godwyd yn argyfyngau gwirioneddol.

 

(ii)     I greu arbedion o £21,957 yn 2018/19.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HEP/26/18) i hysbysu aelodau am leihad yn y gofyn am wasanaeth wrth gefn Gwarchod y Cyhoedd tu allan i oriau arferol ac i argymell bod y gwasanaeth yn dod i ben o 2 Ebrill, 2018.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. Codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Gwnaed cais am fwy o wybodaeth mewn perthynas â chydweithio gydag Awdurdodau eraill.

·         Gofynnwyd am eglurhad ynglŷn â lle y byddai’r arbedion yn ymddangos o fewn cyllideb y Cyngor.

·         Bu awgrymiad bod gofyn o hyd am y gwasanaeth tu allan i oriau arferol. 

Fodd bynnag, eglurodd yr Aelod Arweiniol, er bod galwadau tu allan i’r oriau gwaith arferol, nid oedd natur y galwadau yn rhai brys a gallai eu trin yn ystod oriau gwaith.

 

PENDERFYNWYD – Bod Gwasanaeth Wrth Gefn y Tu Allan i  Oriau Swyddfa Gwarchod y Cyhoedd yn dod i ben o ddydd Llun 2 Ebrill 2018.

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)      Nid oes angen y gwasanaeth mwyach gan nad yw’r materion a godwyd yn argyfyngau gwirioneddol.

 

(ii)     I greu arbedion o £21,957 yn 2018/19.

 

108.

Rheoli Caeau Pêl-Droed a Chyfleusterau Ystafelloedd Newid ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam pdf icon PDF 49 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod datblygiad prosiect partneriaeth a arweiniwyd gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru (Ymddiriedolaeth), i ddatblygu cyfres o fodelau gweithredu newydd ar gyfer rheoli a datblygu pêl-droed yn y dyfodol yn y Fwrdeistref Sirol yn cael ei gefnogi.  Bydd hyn yn cynnwys dewisiadau ar gyfer trefniadau’r dyfodol ar gyfer caeau a phafiliynau pêl-droed Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 

(ii)        Bod sefydlu grŵp llywio partneriaeth gyda Chymdeithas Pêl-droed Cymru (Ymddiriedolaeth), yn gweithio gyda budd-ddeiliaid allweddol perthnasol yn cael ei gefnogi. 

 

(iii)       Bod Aelod Arweiniol Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth a’r Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi yn cael eu penodi i gynrychioli'r Awdurdod ar y Grŵp Llywio Partneriaeth, gyda chefnogaeth swyddogion perthnasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Dylai dull strategol ar gyfer gwella cyfleusterau ar gyfer chwaraeon arwain at well canlyniadau pêl-droed, clybiau cryfach, mwy llwyddiannus, gwell cyfleusterau a mwy o fenywod a merched yn cymryd rhan.  

 

(ii)        Dylai datblygu cyfleusterau pêl-droed gwell mewn ysgolion, mewn partneriaeth gyda chlybiau a’r Adran Addysg a chyrff llywodraethu annog mwy o bobl ifanc i gymryd rhan yn y chwaraeon. 

 

(iii)       Bydd strategaeth gadarn ar gyfer rheoli cyfleusterau pêl-droed yn sicrhau dyfodol mwy gwydn i’r gêm yn Wrecsam a rhanbarth ehangach Gogledd Cymru.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/27/18) i geisio cymeradwyaeth ar gyfer datblygiad o fodelau newydd ar gyfer rheoli caeau pêl-droed a chyfleusterau ystafelloedd newid yn Wrecsam, mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (Ymddiriedolaeth) i gefnogi pêl droed ar lawr gwlad.

 

Mynegodd yr Aelod Arweiniol pa mor falch ydoedd o'r cynigion i gyflwyno dull mwy strategol i’r gwaith gwelliannau cyfleusterau, gyda'r gobaith o gynhyrchu canlyniadau pêl-droed cryfach a chlybiau mwy llwyddiannus.  Roedd Aelodau yn cytuno ar sylwadau’r Aelod Arweiniol ac yn datgan eu bod yn edrych ymlaen at glywed diweddariadau ar sut yr oedd y prosiect yn dod yn ei flaen.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod datblygiad prosiect partneriaeth a arweiniwyd gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru (Ymddiriedolaeth), i ddatblygu cyfres o fodelau gweithredu newydd ar gyfer rheoli a datblygu pêl-droed yn y dyfodol yn y Fwrdeistref Sirol yn cael ei gefnogi.  Bydd hyn yn cynnwys dewisiadau ar gyfer trefniadau’r dyfodol ar gyfer caeau a phafiliynau pêl-droed Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 

(ii)        Bod sefydlu grŵp llywio partneriaeth gyda Chymdeithas Pêl-droed Cymru (Ymddiriedolaeth), yn gweithio gyda budd-ddeiliaid allweddol perthnasol yn cael ei gefnogi. 

 

(iii)       Bod Aelod Arweiniol Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth a’r Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi yn cael eu penodi i gynrychioli'r Awdurdod ar y Grŵp Llywio Partneriaeth, gyda chefnogaeth swyddogion perthnasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Dylai dull strategol ar gyfer gwella cyfleusterau ar gyfer chwaraeon arwain at well canlyniadau pêl-droed, clybiau cryfach, mwy llwyddiannus, gwell cyfleusterau a mwy o fenywod a merched yn cymryd rhan.  

 

(ii)        Dylai datblygu cyfleusterau pêl-droed gwell mewn ysgolion, mewn partneriaeth gyda chlybiau a’r Adran Addysg a chyrff llywodraethu annog mwy o bobl ifanc i gymryd rhan yn y chwaraeon. 

 

(iii)       Bydd strategaeth gadarn ar gyfer rheoli cyfleusterau pêl-droed yn sicrhau dyfodol mwy gwydn i’r gêm yn Wrecsam a rhanbarth ehangach Gogledd Cymru.

 

109.

Gosod Pwyntiau Gwefru Trydanol ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam pdf icon PDF 71 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod y Pennaeth Tai a’r Economi mewn ymgynghoriad ag Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth yn derbyn awdurdod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer caffael a chyflenwi rhaglen waith raddol sy’n cynnwys:

 

a) Cam 1: gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan a ariannwyd drwy’r gyllideb carbon fel yr amlinellwyd yn 4.6; a 

 

b) Cam 2: gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn safleoedd o bwysigrwydd strategol fel yr amlinellwyd yn 4.8, yn amodol ar sicrhau’r arian grant angenrheidiol gan Lywodraeth Cymru. 

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Creu rhwydwaith o bwyntiau gwefru cerbydau trydan ar draws y Fwrdeistref Sirol, yn cynnwys meysydd parcio sy’n eiddo i’r Cyngor a safleoedd o bwysigrwydd strategol.   Cefnogi maes Blaenoriaeth y Cyngor ‘PL2 – Balchder yn ein Hamgylchedd’ a sicrhau bod y Cyngor yn dangos arweiniad mewn torri allyriadau carbon a chreu sefydliad cynaliadwy.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth adroddiad (HHE/12/18)) yn ceisio cymeradwyaeth i osod pwyntiau gwefru cerbydau trydan fel rhan o raglen waith gyda chyfnod cychwynnol o ddwy flynedd.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Pennaeth Tai a’r Economi mewn ymgynghoriad ag Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth yn derbyn awdurdod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer caffael a chyflenwi rhaglen waith raddol sy’n cynnwys:

 

a) Cam 1: gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan a ariannwyd drwy’r gyllideb carbon fel yr amlinellwyd yn 4.6; a 

 

b) Cam 2: gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn safleoedd o bwysigrwydd strategol fel yr amlinellwyd yn 4.8, yn amodol ar sicrhau’r arian grant angenrheidiol gan Lywodraeth Cymru. 

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Creu rhwydwaith o bwyntiau gwefru cerbydau trydan ar draws y Fwrdeistref Sirol, yn cynnwys meysydd parcio sy’n eiddo i’r Cyngor a safleoedd o bwysigrwydd strategol.   Cefnogi maes Blaenoriaeth y Cyngor ‘PL2 – Balchder yn ein Hamgylchedd’ a sicrhau bod y Cyngor yn dangos arweiniad mewn torri allyriadau carbon a chreu sefydliad cynaliadwy.

 

110.

Polisïau Gofal Cymdeithasol Oedolion pdf icon PDF 96 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r polisïau canlynol:

 

·         Polisi Diogelu Oedolion Dros Dro 

·         Polisi Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid 

·         Polisi Deddf Galluedd Meddyliol 2005

·         Polisi Taliadau Uniongyrchol

·         Datganiad o Ddiben Therapi Galwedigaethol - Offer

·         Datganiad o Ddiben Therapi Galwedigaethol - Addasiadau

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Polisi Interim Diogelu Oedolion (Atodiad 1) – mae’r polisi hwn yn angenrheidiol ar gyfer Gofal Cymdeithasol Oedolion wrth aros am ddatblygiad polisi Llywodraeth Cymru yn gyson â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014. 

(ii)        Polisi Diogelu Rhag Colli Rhyddid (Atodiad 2) - mae’r polisi hwn yn angenrheidiol i roi gwersi a ddysgwyd ar waith o’r Llys Gwarchod a rheoli’r llwyth gwaith cynyddol o Ddyfarniad Gorllewin Sir Caer.

(iii)       Polisi Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Atodiad 3) – mae’r polisi hwn yn angenrheidiol er mwyn rhoi egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 ar waith.

(iv)      Polisi Taliadau Uniongyrchol (Atodiad 4) – mae’r polisi hwn yn bolisi rhanbarthol newydd.

(v)       Datganiad Diben Therapi Galwedigaethol – Offer (Atodiad 5)—mae’r polisi hwn yn cynnwys yr ystod o offer a ddarperir yn glir. 

(vi)      Datganiad Diben Therapi Galwedigaethol Addasiadau (Atodiad 6) – mae’r polisi hwn yn nodi’n glir yr ystod o addasiadau a ddarparwyd ac mae’n gwella amserlenni’r gwasanaeth. 

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion adroddiad (HASC/05/17)) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer nifer o bolisïau newydd. 

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r polisïau canlynol:

 

·         Polisi Diogelu Oedolion Dros Dro 

·         Polisi Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid 

·         Polisi Deddf Galluedd Meddyliol 2005

·         Polisi Taliadau Uniongyrchol

·         Datganiad o Ddiben Therapi Galwedigaethol - Offer

·         Datganiad o Ddiben Therapi Galwedigaethol - Addasiadau

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Polisi Interim Diogelu Oedolion (Atodiad 1) – mae’r polisi hwn yn angenrheidiol ar gyfer Gofal Cymdeithasol Oedolion wrth aros am ddatblygiad polisi Llywodraeth Cymru yn gyson â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014. 

(ii)        Polisi Diogelu Rhag Colli Rhyddid (Atodiad 2) - mae’r polisi hwn yn angenrheidiol i roi gwersi a ddysgwyd ar waith o’r Llys Gwarchod a rheoli’r llwyth gwaith cynyddol o Ddyfarniad Gorllewin Sir Caer.

(iii)       Polisi Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Atodiad 3) – mae’r polisi hwn yn angenrheidiol er mwyn rhoi egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 ar waith.

(iv)       Polisi Taliadau Uniongyrchol (Atodiad 4) – mae’r polisi hwn yn bolisi rhanbarthol newydd.

(v)        Datganiad Diben Therapi Galwedigaethol – Offer (Atodiad 5)—mae’r polisi hwn yn cynnwys yr ystod o offer a ddarperir yn glir. 

(vi)       Datganiad Diben Therapi Galwedigaethol Addasiadau (Atodiad 6) – mae’r polisi hwn yn nodi’n glir yr ystod o addasiadau a ddarparwyd ac mae’n gwella amserlenni’r gwasanaeth. 

 

 

111.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd yr Arweinydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 11 i 13 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

 (Y Cynghorydd Hugh Jones yn cadeirio)

 

112.

Strategaeth Comisiynu, Caffaeliad a Rheoli Cytundebau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - 1 Ebrill 2018 – 3 Mawrth 2021 pdf icon PDF 105 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod y Strategaeth Caffael Comisiynu a Rheoli Contract 1 Ebrill 2018 – 31 Rhagfyr 2021 yn cael ei gymeradwyo. 

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)         Galluogi’r Cyngor i gael Strategaeth glir ar gyfer ei weithgareddau comisiynu, caffael a rheoli contract.

 

(ii)        Galluogi’r Cyngor i fabwysiadu egwyddorion Datganiad Polisi Caffael Cymru a’r rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, Deddfwriaeth Caffael a Chod Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru  

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth– Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Rheolaeth adroddiad (HF/17/18) yn gofyn am gymeradwyaeth Strategaeth Comisiynu, Caffael a Rheoli Contractau Ebrill 2018 – 31 Mawrth 2021.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. Codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Siom nad oedd yn ymddangos bod targed i gynyddu gweithgareddau caffael lleol neu Gymreig.

·         Pwysigrwydd sicrhau bod busnesau lleol yn cael cefnogaeth er budd yr economi lleol.

·         Cydnabyddiaeth bod cyflenwyr cenedlaethol ynni, gwastraff, trafnidiaeth ac ati yn effeithio ar gyfran y cyflenwyr oedd yn cael eu dosbarthu’n lleol.

·         Cadarnhad bod Swyddogion yn sicrhau bod gweithgareddau caffael yn gadarn ac yn fesuradwy. 

Nododd Aelodau y byddai’r tîm yn datblygu cynllun gweithredu a oedd yn rhywbeth y byddai Craffu yn gallu mynd i’r afael ag o.

·         Awgrymiad bod gweithdy pob Aelod yn cael ei drefnu fel y gallai Aelodau gael eglurhad o’r ddeddfwriaeth a pa ryddid sydd gan y Cyngor yn nhermau gweithgareddau caffael lleol.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Strategaeth Caffael Comisiynu a Rheoli Contract 1 Ebrill 2018 – 31 Rhagfyr 2021 yn cael ei gymeradwyo. 

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)         Galluogi’r Cyngor i gael Strategaeth glir ar gyfer ei weithgareddau comisiynu, caffael a rheoli contract.

 

(ii)        Galluogi’r Cyngor i fabwysiadu egwyddorion Datganiad Polisi Caffael Cymru a’r rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, Deddfwriaeth Caffael a Chod Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru  

 

113.

Polisi Risg Ffordd Galwedigaethol Diwygiedig pdf icon PDF 113 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Polisi Risg Ffordd Galwedigaethol diwygiedig.

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)           Diwallu gofynion dyletswyddau’r Cyngor o dan ddeddf iechyd a diogelwch ar gyfer gweithgareddau ar y ffordd a’r gofynion o dan y ddeddf traffig ffyrdd e.e. Deddf Traffig Ffyrdd a’r Rheoliadau (Adeiladu a Defnyddio) Cerbydau Ffordd, a weinyddir gan yr Heddlu ac asiantaethau eraill fel yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA). 

 

(ii)          Gweithredu camau a nodwyd yn yr adroddiad Archwilio Mewnol (2017-30) ar Risg Ffordd Galwedigaethol  Mae hyn yn ymwneud â Phrif Gofrestr Risg y Cyngor sy’n cynnwys risg PR16/01 - Mae perygl bydd y rhai y mae gan y Cyngor ddyletswydd gofal ar eu cyfer, yn dioddef marwolaeth y gellir ei atal, anaf difrifol neu gamdriniaeth ddifrifol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/18/18) yn ceisio cymeradwyaeth y Polisi Risg Ffordd Galwedigaethol ddiwygiedig.

 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo’r Polisi Risg Ffordd Galwedigaethol ddiwygiedig.

 

Rhesymau dros y penderfyniad

 

(i)                 Diwallu gofynion dyletswyddau’r Cyngor o dan ddeddf iechyd a diogelwch ar gyfer gweithgareddau ar y ffordd a’r gofynion o dan y ddeddf traffig ffyrdd e.e. Deddf Traffig Ffyrdd a’r Rheoliadau (Adeiladu a Defnyddio) Cerbydau Ffordd, a weinyddir gan yr Heddlu ac asiantaethau eraill fel yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA). 

 

(ii)               Gweithredu camau a nodwyd yn yr adroddiad Archwilio Mewnol (2017-30) ar Risg Ffordd Galwedigaethol  Mae hyn yn ymwneud â Phrif Gofrestr Risg y Cyngor sy’n cynnwys risg PR16/01 - Mae perygl bydd y rhai y mae gan y Cyngor ddyletswydd gofal ar eu cyfer, yn dioddef marwolaeth y gellir ei atal, anaf difrifol neu gamdriniaeth ddifrifol.

 

114.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 74 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/25/1) i gymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill 2018 a Gorffennaf 2018.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.