Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

92.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Hugh Jones a Joan Lowe.

 

93.

Is-Gadeirydd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn absenoldeb y Cynghorydd Hugh Jones, penodwyd y Cynghorydd David A Bithell yn Is-gadeirydd ar gyfer y cyfarfod heddiw.

 

94.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r busnesau i’w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 6 ar y Rhaglen – Rhaglen Gyfalaf 2017/18 - 2021/22

Y Cynghorwyr Bryan Apsley, Andrew Atkinson, David A Bithell, Adrienne Jeorrett, Tina Mannering, Graham Rogers a Phil Wynn – Cysylltiad personol sy’n rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos Aelodau Gweithredol o'r Bwrdd, pleidleisio wedi hynny.

 

Eitem 7 ar y Rhaglen – Y Gronfa Waddol 2018 - 2020

Y Cynghorydd Andrew Atkinson – Cysylltiad personol sy’n rhagfarnu – Cyn Gyfarwyddwr Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth Wrecsam. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.

Y Cynghorwyr Adrienne Jeorrett a Graham Rogers – Cysylltiad personol sy’n rhagfarnu – Aelodau Bwrdd Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf. Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

Eitem 9 ar y Rhaglen – Gosod Rhent a Chyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2018/19

Y Cynghorwyr Terry Evans a Mark Pritchard – Cysylltiad personol – yn rhentu garej cyngor. Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

95.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 105 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ionawr 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ionawr 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Llofnodi Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ionawr 2018 fel cofnod cywir.

 

96.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd yr Arweinydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd David A Bithell, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 6 i 8 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

 (Y Cynghorydd David A Bithell yn cadeirio)

 

97.

Rhaglen Gyfalaf 2017/18 - 2021/22 pdf icon PDF 77 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2017/18 hyd 2021/22, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/11/18.

 

 (ii)       Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Gorffennaf 2018.

 

 (iii)      Nodi Gweithgaredd Rheoli’r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus yn Atodiad 4 i adroddiad HF/11/18.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Hydref yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y rhaglen Gyfalaf.

 

 (ii)       Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf. Mae'r dangosyddion a gyflwynir yn Atodiad 4 yn cwrdd gofynion y Cod.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 94 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/11/18) i adolygu Rhaglen Gyfalaf 2017/18 - 2021/22 a Gweithgareddau Rheoli Trysorlys gan gynnwys Dangosyddion Darbodus.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. Gofynnwyd am ragor o wybodaeth a dadansoddiad o’r costau mewn perthynas â gwelliannau i ganol y dref. Cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol y byddai swyddogion yn darparu’r wybodaeth ar ôl y cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2017/18 hyd 2021/22, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/11/18.

 

(ii)        Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Gorffennaf 2018.

 

(iii)       Nodi Gweithgaredd Rheoli’r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus yn Atodiad 4 i adroddiad HF/11/18.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Hydref yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y rhaglen Gyfalaf.

 

(ii)        Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf. Mae'r dangosyddion a gyflwynir yn Atodiad 4 yn cwrdd gofynion y Cod.

 

98.

Y Gronfa Waddol 2018-2020 pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu a'r Aelod Arweiniol dros Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        O’r tri opsiwn ar gyfer defnydd y Gronfa Waddol a nodir yn yr adroddiad, fod opsiwn 3, sef Cefnogaeth Cyflogaeth ar gyfer pecyn o dair elfen a gynlluniwyd i sicrhau'r nifer uchaf o gyfleoedd i ddatblygu capasiti a chanlyniadau cyflogadwyedd yn yr ardaloedd a arferai fod yn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf, yn cael ei ddewis fel yr opsiwn a ffafrir a'i gyfeirio'n ôl at Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo.

 

 (ii)       Bod targedu'r Gronfa Waddol ar yr ardaloedd allbwn is hynny o fewn y band 20% uchaf o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

 

(iii)      Y dylid cynnwys yr ardaloedd allbwn is a restrir yn Atodiad 2 yr adroddiad HHE/10/18 (cyswllt ar gael yn adran Papurau Cefndir yr adroddiad hwn) yn y rhaglen Cymunedau ar gyfer Gwaith a Mwy.

 

 (iv)     Awdurdodi'r Pennaeth Tai ac Economi i gyflwyno ceisiadau ar gyfer y Gronfa Waddol a Chymunedau ar gyfer Gwaith a Mwy i Lywodraeth Cymru erbyn y dyddiad cau ar 13 Chwefror 2018.

 

 (v)      Bod y Penaethiaid Adran sy'n gyfrifol am raglenni ymyrraeth ac atal cynnar yn cael eu cyfarwyddo i ystyried goblygiadau prosiect Ariannu Hyblyg Llywodraeth Cymru ac adrodd ar eu canfyddiadau.

 

 (vi)     Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Galluogi'r Cyngor i ddarparu a chefnogi gweithgareddau trechu tlodi sy'n gyson â'r agweddau mwyaf effeithiol y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf y tu hwnt i'w chau ar 31 Mawrth 2018. Dylid delio â’r mater hwn yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) i sicrhau cymeradwyaeth i gyflwyno ceisiadau i Lywodraeth Cymru i gwrdd â'r dyddiad cau ar 13 Chwefror 2018.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 94 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HHE/10/18) i’r Aelodau gytuno ar y dewis a ffefrir i gefnogi gweithgareddau trechu tlodi drwy Gronfa Waddol Llywodraeth Cymru ac i gytuno i dargedu Cymunedau am Waith a Mwy yn dilyn terfynu rhaglen Cymunedau yn Gyntaf ar 31 Mawrth 2018.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a dywedodd fod cyfarfod wedi ei gynnal gyda Byrddau Clwstwr a budd-ddeiliaid amrywiol eraill lle nodwyd mai dewis 3 oedd y dewis a ffefrir. Gofynnwyd am eglurhad ynghylch fframwaith rhaglen gyflogadwyedd Cymunedau am Waith.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        O’r tri opsiwn ar gyfer defnydd y Gronfa Waddol a nodir yn yr adroddiad, fod opsiwn 3, sef Cefnogaeth Cyflogaeth ar gyfer pecyn o dair elfen a gynlluniwyd i sicrhau'r nifer uchaf o gyfleoedd i ddatblygu capasiti a chanlyniadau cyflogadwyedd yn yr ardaloedd a arferai fod yn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf, yn cael ei ddewis fel yr opsiwn a ffafrir a'i gyfeirio'n ôl at Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo.

 

 (ii)       Bod targedu'r Gronfa Waddol ar yr ardaloedd allbwn is hynny o fewn y band 20% uchaf o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

 

(iii)      Y dylid cynnwys yr ardaloedd allbwn is a restrir yn Atodiad 2 yr adroddiad HHE/10/18 (cyswllt ar gael yn adran Papurau Cefndir yr adroddiad hwn) yn y rhaglen Cymunedau ar gyfer Gwaith a Mwy.

 

 (iv)     Awdurdodi'r Pennaeth Tai ac Economi i gyflwyno ceisiadau ar gyfer y Gronfa Waddol a Chymunedau ar gyfer Gwaith a Mwy i Lywodraeth Cymru erbyn y dyddiad cau ar 13 Chwefror 2018.

 

 (v)      Bod y Penaethiaid Adran sy'n gyfrifol am raglenni ymyrraeth ac atal cynnar yn cael eu cyfarwyddo i ystyried goblygiadau prosiect Ariannu Hyblyg Llywodraeth Cymru ac adrodd ar eu canfyddiadau.

 

 (vi)     Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Galluogi'r Cyngor i ddarparu a chefnogi gweithgareddau trechu tlodi sy'n gyson â'r agweddau mwyaf effeithiol y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf y tu hwnt i'w chau ar 31 Mawrth 2018. Dylid delio â’r mater hwn yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) i sicrhau cymeradwyaeth i gyflwyno ceisiadau i Lywodraeth Cymru i gwrdd â'r dyddiad cau ar 13 Chwefror 2018.

 

99.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 74 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/12/18) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y cyfnod mis Mawrth 2018 tan fis Mehefin 2018.

 

Atgoffodd yr Aelod Arweiniol yr Aelodau am bwysigrwydd sicrhau bod eitemau'n cael eu hychwanegu at y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol cyn gynted â phosibl.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

(Y Cynghorydd Mark Pritchard yn cadeirio)

100.

Gosod Rhent a Chyllideb y Cyfrif Refeniw Tai 2018/19 pdf icon PDF 67 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo'r rhenti targed ar gyfer mathau o eiddo unigol ar gyfer 2017/18, fel a ganlyn:

 

 (a) ar gyfer eiddo sydd yn is na’r rhenti targed ar gyfer 2018/19:

- cynyddu rhent o 4.5% yn ogystal ag uchafswm o £2.16 yr wythnos (ar sail 48 wythnos); neu swm is, os yw hyn yn cyflawni’r Rhenti Targed yn 2018/19.

 

 (b) ar gyfer Eiddo ar y Rhenti Targed neu uwchlaw'r Rhenti Targed ar gyfer 2018/19 dim cynnydd yn y rhent.

 

 (c) cynnydd o 4.5% ar gyfer rhent garejis i £7.89 yr wythnos (ar sail 48 wythnos):

 

 (d) cynnydd o 4.5% ar leiniau garejis (tâl blynyddol o £52.25).

 

 (e) cynnydd o 4.5% ar dâl gwasanaeth Warden i £3.30 yr wythnos (ar sail 48 wythnos):

 

 (f) cynnydd o 4.5% ar daliadau i leiniau ar gyfer Teithwyr i £83.00 (a £98.20 ar gyfer lleiniau mwy) (ar sail 52 wythnos);

 

 (ii)       Cymeradwyo cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2018/19 fel y nodir yn Atodiad 1  i adroddiad HHE/04/18.

 

 (iii)      Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        I osod lefelau rhent cyffredinol ar gyfer anheddau’r Cyngor ar gyfer 2018/19 yn unol â pholisi rhent Llywodraeth Cymru a sicrhau bod y Cyfrif Refeniw Tai yn gweithredu â lefelau priodol o falensau.

 

 (ii)       Dylid delio â'r mater hwn yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) oherwydd gofyniad o dan Ddeddf Tai 1985 adran 103 bod Rhybudd o Amrywiad Rhent yn cael ei gyflwyno i denantiaid yr effeithir arnynt. Rhaid i'r cyfnod rhwng y dyddiad y mae'n cael ei gyflwyno a'r dyddiad y mae'n dod i rym fod o leiaf pedair wythnos.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 94 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – Tai adroddiad (HHE/04/18) i dderbyn cytundeb yr Aelodau ynglŷn â’r gyllideb ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2018/19 a’r lefelau rhent o ganlyniad i hynny.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. Codwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Trafodaeth ynglŷn ag effaith Credyd Cynhwysol ar bobl sy’n datgan eu bod yn ddigartref, a gofynnwyd am ragor o wybodaeth ar y goblygiadau ariannol

·         Cadarnhawyd mai’r dewis olaf un yw troi pobl allan o’u cartrefi

·         Gofynnwyd am eglurhad ynghylch nifer y garejis gwag, a chadarnhad y bydd adolygiad o’r stoc garejis yn cael ei gynnal gyda hyn

·         Cydnabuwyd y gall gymryd peth amser i gael lefelau rhent cyfartal ar gyfer pob tenant

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo'r rhenti targed ar gyfer mathau o eiddo unigol ar gyfer 2017/18, fel a ganlyn:

 

 (a) ar gyfer eiddo sydd yn is na’r rhenti targed ar gyfer 2018/19:

- cynyddu rhent o 4.5% yn ogystal ag uchafswm o £2.16 yr wythnos (ar sail 48 wythnos); neu swm is, os yw hyn yn cyflawni’r Rhenti Targed yn 2018/19.

 

 (b) ar gyfer Eiddo ar y Rhenti Targed neu uwchlaw'r Rhenti Targed ar gyfer 2018/19 dim cynnydd yn y rhent.

 

 (c) cynnydd o 4.5% ar gyfer rhent garejis i £7.89 yr wythnos (ar sail 48 wythnos):

 

 (d) cynnydd o 4.5% ar leiniau garejis (tâl blynyddol o £52.25).

 

 (e) cynnydd o 4.5% ar dâl gwasanaeth Warden i £3.30 yr wythnos (ar sail 48 wythnos):

 

 (f) cynnydd o 4.5% ar daliadau i leiniau ar gyfer Teithwyr i £83.00 (a £98.20 ar gyfer lleiniau mwy) (ar sail 52 wythnos);

 

 (ii)       Cymeradwyo cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2018/19 fel y nodir yn Atodiad 1 i adroddiad HHE/04/18.

 

 (iii)      Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        I osod lefelau rhent cyffredinol ar gyfer anheddau’r Cyngor ar gyfer 2018/19 yn unol â pholisi rhent Llywodraeth Cymru a sicrhau bod y Cyfrif Refeniw Tai yn gweithredu â lefelau priodol o falensau.

 

 (ii)       Dylid delio â'r mater hwn yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) oherwydd gofyniad o dan Ddeddf Tai 1985 adran 103 bod Rhybudd o Amrywiad Rhent yn cael ei gyflwyno i denantiaid yr effeithir arnynt. Rhaid i'r cyfnod rhwng y dyddiad y mae'n cael ei gyflwyno a'r dyddiad y mae'n dod i rym fod o leiaf pedair wythnos.

101.

Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2018/19 pdf icon PDF 75 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod yr Aelodau’n cymeradwyo Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2018/19 i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I gydymffurfio â gofyn Llywodraeth Cymru i gynhyrchu Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai yn flynyddol a sicrhau cyllideb ddigonol i gyflawni Rhaglen Gyfalaf Tai er mwyn codi ei stoc o dai i Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – Tai adroddiad (HHE/06/18) i’r Aelodau ystyried a chymeradwyo Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai 2017/18 er mwyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

PENDERFYNWYD – Bod yr Aelodau’n cymeradwyo Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2018/19 i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I gydymffurfio â gofyn Llywodraeth Cymru i gynhyrchu Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai yn flynyddol a sicrhau cyllideb ddigonol i gyflawni Rhaglen Gyfalaf Tai er mwyn codi ei stoc o dai i Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

102.

Gorsaf Fysiau Wrecsam pdf icon PDF 72 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Nodi manylion y contract a roddwyd i weithredwr allanol i reoli a gweithredu'r swyddfa ymholi / gwybodaeth.

 

 (ii)       Awdurdodi'r Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant, i wneud y trefniadau angenrheidiol, gan gynnwys gweithdrefnau statudol priodol ac ymgynghori â rhanddeiliaid i ddarparu:

 

a) gweithredu cynnydd tair blynedd fesul cam mewn taliadau ymadael:

 

- 2018/19 - £0.41 fesul ymadawiad

- 2019/20 - £0.45 fesul ymadawiad

- 2020/21 - £0.49 fesul ymadawiad

 

b) cyflwyno tâl trwydded flynyddol fesul bae (£2,000) ar gyfer y gweithredwyr hynny sydd angen defnyddio’r llefydd dros ben presennol yn yr orsaf fysiau.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Rhoi gwybod i'r Aelodau am fanylion y dyfarniad contract a wnaed ynghylch gweithrediad a rheolaeth y swyddfa ymholiadau / gwybodaeth yng ngorsaf fysiau Wrecsam.

 

 (ii)       Sicrhau bod digon o adnoddau ar gael i gynnal, cefnogi a gwella gweithrediad parhaus gorsaf fysiau Wrecsam.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/19/18) i hysbysu Aelodau o gynllun o welliannau arfaethedig i orsaf fysiau Wrecsam ac o ddyfarnu contract ar gyfer gweithredu a rheoli'r swyddfa ymholiadau/gwybodaeth, ac i geisio cymeradwyaeth ar gyfer cynnydd graddol mewn ffioedd ymadael a chyflwyno ffi drwydded flynyddol ar gyfer defnyddio lleoedd aros.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad, ac yn ystod y drafodaeth codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cadarnhad na fyddai’r ffioedd ymadael  arfaethedig yn anghyfartal o’u cymharu ag awdurdodau cyfagos.

·         Bydd croeso i bob gweithredwr ddod i'r orsaf fysiau

·         Rhoddwyd sicrwydd na fyddai hyn yn effeithio ar staff y Cyngor, Shopmobility na sefydliadau eraill

·         Cadarnhawyd y byddai swyddogion yn edrych ar ddewisiadau i arddangos amserlenni a gwybodaeth amser real yn electronig

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Nodi manylion y contract a roddwyd i weithredwr allanol i reoli a gweithredu'r swyddfa ymholi / gwybodaeth.

 

 (ii)       Awdurdodi'r Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant, i wneud y trefniadau angenrheidiol, gan gynnwys gweithdrefnau statudol priodol ac ymgynghori â rhanddeiliaid i ddarparu:

 

a) gweithredu cynnydd tair blynedd fesul cam mewn taliadau ymadael:

 

- 2018/19 - £0.41 fesul ymadawiad

- 2019/20 - £0.45 fesul ymadawiad

- 2020/21 - £0.49 fesul ymadawiad

 

b) cyflwyno tâl trwydded flynyddol fesul bae (£2,000) ar gyfer y gweithredwyr hynny sydd angen defnyddio’r llefydd dros ben presennol yn yr orsaf fysiau.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Rhoi gwybod i'r Aelodau am fanylion y dyfarniad contract a wnaed ynghylch gweithrediad a rheolaeth y swyddfa ymholiadau / gwybodaeth yng ngorsaf fysiau Wrecsam.

 

 (ii)       Sicrhau bod digon o adnoddau ar gael i gynnal, cefnogi a gwella gweithrediad parhaus gorsaf fysiau Wrecsam.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.