Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

83.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd D J Griffiths.

84.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r busnesau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem Rhaglen 6 - Cyllideb Refeniw 2018 - 2020

Cynghorwyr Frank Hemmings, Adrienne Jeorrett, Joan Lowe a John Pritchard – Cysylltiad Personol ac sy'n Rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos Aelodau Gweithredol o'r Bwrdd, pleidleisio wedi hynny.

 

Eitem Rhaglen 9 - Ffioedd Parcio i Bobl Anabl a Meysydd Parcio yn y Parciau Gwledig

Cynghorydd Michael Dixon – Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu - Cyfaill Melin y Nant.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedyn.

Cynghorydd Robert Walsh – Cysylltiad Personol – Is-gadeirydd Parc Gwledig Dyfroedd Alyn.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

85.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 107 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2017 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2017 fel cofnod cywir.

 

Cofnod Rhif 73 - Trefniadau Rheoli ar gyfer Tŷ Pawb

Tynnu "panel" o bwynt bwled rhif 6

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2017.

 

Cyfeiriodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Diogelu’r Cyhoedd a Chymuned at Gofnod Rhif 73 yn gofyn am newid i rif bwled 6, bod y geiriau “panel o” yn cael ei dynnu o’r frawddeg.

 

PENDERFYNWYD – Yn unol â’r newid canlynol bod y cofnodion yn cael eu llofnodi o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2017 fel cofnod cywir.

 

Cofnod Rhif  73 - Trefniadau Rheoli ar gyfer Tŷ Pawb

Bod y geiriau “panel o” yn cael ei ddileu o bwynt bwled 6.

86.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd yr Arweinydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 5 i 8 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

 (Y Cynghorydd Hugh Jones yn cadeirio)

87.

Cyllideb Refeniw 2018-20 pdf icon PDF 83 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod yr argymhelliad terfynol ar y gyllideb a threth y cyngor i’w ystyried gan y Cyngor yn cael ei gytuno a:

 

(a) cymeradwyo’r gyllideb refeniw 2018/19 o £232,871,963

(b) codi swm o £58,235,573 o dreth y cyngor sydd gyfystyr â £1,093.01 ym mand D ac o’r swm hwnnw:-

 

(i) dylid codi £80,969 fel gwariant arbennig yn ardaloedd cymunedol Acton, Parc Caia, Offa a Rhosddu (£1.52), £4,824 ar gymuned Glyntraian (£0.09), £14,057 ar gymuned Llangollen Wledig (£0.27) ac £17,779 ar gymuned y Waun (£0.33)

(ii) Codi £58,117,944 fel gwariant cyffredinol (£1,090.80).

 

(ii)        Bod cynigion arbedion 2019/20 a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad HF/01/18 yn cael eu cymeradwyo i’w cynnwys yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (Atodiad 4).

 

(iii)       Argymell y Datganiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn Atodiad 4 i’r Cyngor.

 

(iv)      Argymell Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 a’r Strategaeth Fuddsoddi a amlinellwyd yn Atodiad 5 i’r Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i benderfynu ar ei gyllideb refeniw ar gyfer 2018/19 a gosod treth y cyngor ar gyfer y flwyddyn honno.   Diweddaru’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig a gwneud argymhellion i’r Cyngor ar ei Strategaeth Rheoli Trysorlys a Strategaeth Fuddsoddi.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 84 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu adroddiad (HF/01/18) i alluogi’r Bwrdd i wneud argymhelliad i’r Cyngor ar Gyllideb Refeniw a Threth y Cyngor 2018/19; i dderbyn adborth ar yr ymgynghoriad; i argymell Datganiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gyfer y cyfnod 2018/19 i 2020/21 i’r Cyngor ac argymell y Datganiad Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’r Strategaeth Fuddsoddi 2018/19 i'r Cyngor.

 

Cafwyd drafodaeth manwl, a chodwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Roedd yr Aelodau o’r farn gytûn bod hwn wedi bod yn broses heriol iawn oherwydd y sefyllfa ariannol, a'r penderfyniadau anodd a oedd angen eu gwneud.

·         Anogwyd Aelodau i nodi’r broses craffu cadarnhaol, a’r ymateb canlyniadol o ran tynnu rhai o’r elfennau o’r gyllideb a oedd yn cynnwys cynigion i gyflawni casgliadau bin bob pedair wythnos, stopio cyllid Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn gyfan gwbl, rhewi cyllid ysgol a dod â thaliadau bonws cyfle gwaith i ben.

·         Cydnabu er bod arbedion gwreiddiol arfaethedig wedi’i haneru, roedd dal toriad arfaethedig o £70mil mewn cyllid ar gyfer Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu.  Dywedodd yr Aelod Arweiniol mai’r Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd sydd â’r prif gyfrifoldeb ar gyfer cyllido’r Heddlu, ond roedd y Cyngor yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru ar fodel lleoli newydd a oedd yn nodi gostyngiad yn y nifer o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, a fyddai’n cael ei ddyfod ymlaen fel rhan o’r SLA newydd.

·         Gofynnwyd am gadarnhad os byddai'r anifeiliaid ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr yn cael eu heffeithio’n niweidiol o ganlyniad i'r adolygiad o Barciau Gwledig.  Mewn ymateb, rhoddodd yr Aelod Arweiniol sicrwydd y bydd anifeiliaid dal yn Tŷ Mawr a ni fyddant yn cael eu heffeithio, ac er bod rhai gweithgareddau Parcmon iau yn lleihau, byddai’r gwasanaeth yn parhau mewn ffurf wahanol.

·         Pryder ynghylch buddsoddiad hirdymor i'r Parciau Gwledig, a’r effaith anochel ar dwristiaeth os bydd y Parciau yn mynd i gyflwr gwael.  Ymatebodd yr Aelod Arweiniol i’r pryderon a sicrhaodd yr Aelodau bod rhesymwaith tu ôl i’r model newydd oedd sicrhau bod Parciau yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol gan ystyried y sefyllfa ariannol yr oedd y Cyngor yn ei wynebu ar hyn o bryd.

·         Awgrymwyd y gellir gofyn i’r Cynghorau Cymunedol ynghylch y posibilrwydd o gyllido Parcmon Iau.

·         Pryder ynghylch y posibilrwydd o golli Athrawon a Chynorthwywr Addysgu oherwydd y toriadau y mae Ysgolion yn eu hwynebu.  Dywedodd yr Aelod Arweiniol bod ganddo bryderon tebyg, ond wedi gallu diogelu cyllid ychwanegol o £1.2 miliwn i leihau pwysau’r gyllideb.  Ychwanegodd i’r sylwadau drwy nodi bod y Cyrff Llywodraethu ac Ysgolion yn gweithio ar eu cyllideb eu hunain, ond roedd yn cydnabod bod y mwyafrif o wariant ysgol yn mynd ar gostau staffio.  Dywedodd os oes rhaid, bod gan Ysgolion hawl i gyflwyno diffyg trwyddedig a fyddai’n rhoi tair blynedd iddynt ail-alinio adnoddau.

·         Siomedigaeth ar gynigion i stopio cyllido Gwasanaeth Cerddoriaeth Ysgol deithiol.  Cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol nad oedd yn fwriad i ddod â’r gwasanaeth i ben, ond bod angen edrych ar opsiynau i’w ddarparu mewn ffyrdd mwy cost effeithiol ac effeithlon.  Nodwyd y bydd £50mil ychwanegol yn cael ei ddyrannu yn awr i’r Gwasanaeth Cerddoriaeth Ysgolion a fyddai’n caniatáu disgyblion o deuluoedd sy'n cael incwm isel i gael gwasanaeth, a fyddent fel arall methu cael.

·         Cydnabu y gallai bod gostyngiad yn y mathau o blastig a anfonir i Tseina i’w hailgylchu, ac o ganlyniad bydd yn debygol y cynhelir adolygiad o ailgylchu a deunyddiau y gellir eu hailgylchu’n genedlaethol.  Cadarnhaodd Swyddogion eu bod wedi cael trafodaethau gyda'r contractwr Gwastraff y Cyngor ynghylch yr effaith ar incwm.

·         Roedd pryder y byddai codi ffi am barcio anabl yn cael effaith niweidiol i les nifer o bobl anabl.

·         Awgrymwyd y byddai cynyddu Treth y Cyngor yn helpu i gadw rhai gwasanaethau.

·         Diweddariad ar faes parcio staff ac Aelodau – nododd Aelodau y bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal gyda staff ac Undebau Llafur ynghylch sut i symud y cynigion ymlaen.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Bod yr argymhelliad terfynol ar y gyllideb a threth y cyngor i’w ystyried gan y Cyngor yn cael ei gytuno a:

 

 (a) cymeradwyo’r gyllideb refeniw 2018/19 o £232,871,963

 (b) codi swm o £58,235,573 o dreth y cyngor sydd gyfystyr â £1,093.01 ym mand D ac o’r swm hwnnw:-

 

 (i) dylid codi £80,969 fel gwariant arbennig yn ardaloedd cymunedol Acton, Parc Caia, Offa a Rhosddu (£1.52), £4,824 ar gymuned Glyntraian (£0.09), £14,057 ar gymuned Llangollen Wledig (£0.27) ac £17,779 ar gymuned y Waun (£0.33)

 (ii) Codi £58,117,944 fel gwariant cyffredinol (£1,090.80).

 

 (ii)       Bod cynigion arbedion 2019/20 a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad HF/01/18 yn cael eu cymeradwyo i’w cynnwys yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (Atodiad 4).

 

 (iii)      Argymell y Datganiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn Atodiad 4 i’r Cyngor.

 

 (iv)     Argymell Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 a’r Strategaeth Fuddsoddi a amlinellwyd yn Atodiad 5 i’r Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i benderfynu ar ei gyllideb refeniw ar gyfer 2018/19 a gosod treth y cyngor ar gyfer y flwyddyn honno.  Diweddaru’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig a gwneud argymhellion i’r Cyngor ar ei Strategaeth Rheoli Trysorlys a Strategaeth Fuddsoddi.

88.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)                     Bod Polisi diwygiedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chanllawiau i Weithwyr o ran Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000, fel a nodir yn Atodiad 1 adroddiad HCCS/03/18, yn cael ei gymeradwyo.

 

(ii)       Bod dogfen ganllawiau SNS RIPA newydd, fel a nodir yn Atodiad 2, yn cael ei nodi.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Sicrhau bod polisi’r Cyngor ar ddefnyddio pwerau a gaiff eu llywodraethu gan Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 yn aros yn addas i’r diben, ac yn adlewyrchu’r fframwaith statudol diwygiedig er mwyn bod y pwerau’n cael eu defnyddio’n briodol, pan fo angen ac yn gymesur ar gyfer canfod ac atal trosedd neu atal anhrefn. 

 

(ii)       Darparu canllawiau i Swyddogion y Cyngor wrth ddefnyddio SNS

i gasglu tystiolaeth fel rhan o ymchwiliad lle defnyddir Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000, i osgoi torri hawl unigolyn i breifatrwydd (Erthygl 8 Deddf Hawliau Dynol). 

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/03/18) i gynghori Aelodau o’r canlyniad yn yr adolygiad mewnol y polisi Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio (RIPA) 2000 y Cyngor a chwblhau canllaw Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol (SNS) RIPA.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Bod Polisi diwygiedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chanllawiau i Weithwyr o ran Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000, fel y nodir yn Atodiad 1 adroddiad HCCS/03/18, yn cael ei gymeradwyo.

 

 (ii)      Bod dogfen ganllawiau SNS RIPA newydd, fel a nodir yn Atodiad 2, yn cael ei nodi.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Sicrhau bod polisi’r Cyngor ar ddefnyddio pwerau a gaiff eu llywodraethu gan Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 yn aros yn addas i’r diben, ac yn adlewyrchu’r fframwaith statudol diwygiedig er mwyn bod y pwerau’n cael eu defnyddio’n briodol, pan fo angen ac yn gymesur ar gyfer canfod ac atal trosedd neu atal anhrefn.

 

(ii)       Darparu canllawiau i Swyddogion y Cyngor wrth ddefnyddio SNS

i gasglu tystiolaeth fel rhan o ymchwiliad lle defnyddir Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000, i osgoi torri hawl unigolyn i breifatrwydd (Erthygl 8 Deddf Hawliau Dynol). 

89.

Dyrannu’r hen safle Cartref yr Henoed Nant Silyn o Gronfa Cyffredinol Gofal Cymdeithasol i’r Cyfrif Refeniw Tai pdf icon PDF 116 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo dyrannu hen safle Cartref yr Henoed Nant Silyn o’r Gronfa Gyffredinol i’r Cyfrif Refeniw Tai, fel a ddangosir ar Atodiad 2 adroddiad HHE/03/08.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Darparu ar yr ymrwymiad a wnaed gan y Cyngor i ddechrau adeiladu tai cyngor yn dilyn y newidiadau i drefniadau Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai a chynyddu’r defnydd effeithiol o gyllid am amser cyfyngedig gan Lywodraeth Cymru, yn benodol Grant Cyllid Tai 2.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HHE/03/18) yn ceisio cymeradwyaeth i briodoli’r hen safle Cartref yr Henoed Nant Silyn o Gronfa Cyffredinol i Gyfrif Refeniw Tai, i alluogi'r safle gael ei ddefnyddio i ddatblygu tai cymdeithasol newydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo dyrannu hen safle Cartref yr Henoed Nant Silyn o’r Gronfa Gyffredinol i’r Cyfrif Refeniw Tai, fel y dangosir ar Atodiad 2 adroddiad HHE/03/08.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Darparu ar yr ymrwymiad a wnaed gan y Cyngor i ddechrau adeiladu tai cyngor yn dilyn y newidiadau i drefniadau Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai a chynyddu’r defnydd effeithiol o gyllid am amser cyfyngedig gan Lywodraeth Cymru, yn benodol Grant Cyllid Tai 2.

90.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 74 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/04/18) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y cyfnod mis Chwefror 2018 tan fis Mai 2018.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

 (Y Cynghorydd Mark Pritchard yn y Gadair)

91.

Ffioedd Parcio i Bobl Anabl a Meysydd Parcio Parciau Gwledig pdf icon PDF 89 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio, gan ymgynghori ag Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, yn cael ei awdurdodi i gynnal yr ymgynghoriad cyfreithiol statudol angenrheidiol sy’n ofynnol ar gyfer gweithredu’r canlynol o 3 Ebrill 2018:

 

a)    tâl dyddiol o £1.00 i ymwelwyr i Barciau Gwledig Nant Mill, Dyfroedd Alyn a Thŷ Mawr, a chynnig trwydded barcio flynyddol rhatach am £50.00.

 

b)   dod â thaliadau parcio i bobl anabl yn unol â thaliadau i bobl nad ydynt yn anabl, ym mhob maes parcio a weithredir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac fel cynnig rhatach, bod deiliaid bathodynnau glas i bobl anabl yn cael un awr ychwanegol i’r amser a dalwyd.

 

(ii)       bod cyflwyno taliadau fel a nodir uchod, yn amodol ar gymeradwyaeth gan Aelodau’r Cyngor Llawn yn y cyfarfod a drefnwyd ar gyfer 21 Chwefror 2018.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Darparu ffynonellau ychwanegol o incwm refeniw wrth sicrhau, cyn belled ag sy’n ymarferol, yr effaith leiaf ar ddarparu gwasanaethau rheng flaen statudol.

 

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 84 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/11/18) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer cyflwyno ffioedd parcio ym Mharciau Gwledig Melin y Nant, Dyfroedd Alyn a Thŷ Mawr ac ar gyfer parcio i’r anabl ym mhob maes parcio a weithredir gan y Cyngor lle bo ffioedd yn daladwy.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth fanwl.  Amlygwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cadarnhad os bydd y cynnig cyllideb yn cael ei gymeradwyo, gellir cael gwared â’r incwm maes parcio o’r gyllideb arian cyfyngedig Adran yr Amgylchedd.

·         Mynegwyd pryder am yr effaith bosibl ar dimau pêl-droed lleol os bydd ffioedd maes parcio yn cael eu cyflwyno yn y Parciau Gwledig.

·         Awgrymwyd efallai y bydd deiliaid bathodyn anabledd yn dewis parcio ar linellau melyn dwbl i osgoi talu i barcio yn rhywle arall.  Dywedodd yr Aelod Arweiniol bod buddsoddiad sylweddol wedi'i wneud i osod peiriannau newydd a oedd yn galluogi pobl i dalu gan ddefnyddio arian parod, cerdyn neu ffôn symudol.  Roedd yr holl beiriannau yn gweithio’n iawn, ond lle bo angen, bydd mesurau ychwanegol yn cael ei roi mewn lle i gynorthwyo’r rheiny sydd â phroblemau symudedd.  Nodwyd hefyd y byddai’r baeau yn cael eu hail-farcio i’w gwneud yn lletach, ac addasiadau yn cael eu gwneud i arwyddion os oes angen.

·         Roedd pryder bod defnyddwyr y Parc Gwledig yn parcio mewn ardaloedd preswyl cyfagos i osgoi’r ffioedd maes parcio.

·         Cafwyd gadarnhad bod rhai datblygiadau parhaus o ran defnyddio tir/ trosglwyddo tir mewn perthynas â Basn Trefor, felly ar y cam hwn, ni fydd ffioedd yn cael eu cyflwyno i barcio yn y maes parcio hwn.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio, gan ymgynghori ag Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, yn cael ei awdurdodi i gynnal yr ymgynghoriad cyfreithiol statudol angenrheidiol sy’n ofynnol ar gyfer gweithredu’r canlynol o 3 Ebrill 2018:

 

a)    tâl dyddiol o £1.00 i ymwelwyr i Barciau Gwledig Melin y Nant, Dyfroedd Alyn a Thŷ Mawr, a chynnig trwydded barcio flynyddol rhatach am £50.00.

 

b)   ffioedd parcio anabl yn unol â thariff heb anabledd ar draws holl feysydd parcio a weithredir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam lle mae ffioedd yn berthnasol gyda, fel consesiwn, deiliaid bathodyn glas anabl yn cael un awr ychwanegol na’r hyn a dalwyd amdano.

 

 (ii)      bod cyflwyno ffi, fel y nodir uchod yn amodol ar gymeradwyaeth gan Aelodau’r Cyngor Llawn yn y cyfarfod sydd wedi’i drefnu ar gyfer 21 Chwefror 2018.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Darparu ffynonellau ychwanegol o incwm refeniw gan sicrhau, cyn belled ag sy’n ymarferol, effaith isel ar ddarparu gwasanaethau rheng flaen statudol.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.