Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

70.

Diweddariad – Cynnal a Chadw yn y Gaeaf

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant ddatganiad yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ynglŷn â gwaith parhaus y Tîm Gwasanaethau Stryd, y criwiau graeanu, y goruchwylwyr, y llwythwyr a'r arweinwyr tîm o fewn Adran yr Amgylchedd sydd wedi bod yn gweithio’n ddiflino i gadw'r prif lwybrau blaenoriaeth ar agor yn ystod tywydd gaeafol. Mae stormydd eira ac eira trwm, ynghyd â thymheredd isel, wedi arwain at orfod gohirio casgliadau ailgylchu a gwastraff, ac felly mae casgliad ychwanegol ar y penwythnos wedi ei drefnu i wneud iawn am hyn. Mae staff y Gwasanaethau Stryd wedi bod yn ymgymryd â dyletswyddau clirio eira ac mae'r fflyd gyfan o gerbydau graeanu, erydr eira, tractorau a llwythwyr wedi ei defnyddio. Diolchodd yr Aelod Arweiniol i’r staff dan sylw am eu hymroddiad a’u hymrwymiad ac am weithio pob awr o’r dydd i gynnal y ffyrdd a chefnogi preswylwyr yn ystod y tywydd garw diweddar.

 

Bu i Aelodau Arweiniol eraill ategu sylwadau Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant a diolch i staff yr holl adrannau am herio’r tywydd mawr i sicrhau nad oedd gwasanaethau yn cael eu hamharu, yn arbennig i bobl ddiamddiffyn y fwrdeistref. Cyfeiriodd Aelod Arweiniol Lle – Tai at nifer y bobl sy’n cysgu allan yng nghanol y dref a dywedodd bod trafodaethau ar y gweill i sicrhau bod lle ar gael mewn lloches nos ar gyfer y rheiny sy'n datgan eu bod yn ddigartref ac arnynt eisiau darpariaeth o’r fath.

 

71.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r busnesau i’w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 14 – Strwythurau Cyflog, ar ôl ymgynghori

Y Cynghorwyr Brian Cameron, Dana Davies, Adrienne Jeorrett a Graham Rogers – Aelod o Undeb Llafur. Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

 

72.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 70 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd 2017 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2017 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2017 fel cofnod cywir.

 

73.

Trefniadau rheoli ar gyfer Tŷ Pawb pdf icon PDF 78 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y Cylch Gorchwyl ar gyfer Bwrdd Ymgynghorol Tŷ Pawb, fel y cyflwynwyd yn Atodiad 1, adroddiad HHE/56/17 a Disgrifiadau Rôl yn Atodiad 2, yn cael eu cymeradwyo yn amodol ar dynnu’r cyfeiriad at ymgeiswyr i ddod o hyd i rywun arall ar gyfer amrywiol rolau Aelod Bwrdd Ymgynghorol.

 

(ii)       Bod y Pennaeth Tai a’r Economi yn derbyn awdurdod i gymeradwyo unrhyw adolygiadau neu newidiadau, yn amodol ar ymgynghoriad blaenorol gyda’r Bwrdd Ymgynghorol a’r Aelod Arweiniol perthnasol.   

 

(iii)       Bod yr Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol yn cael ei benodi ar y Panel Dethol a Bwrdd Ymgynghorol Tŷ Pawb.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I sicrhau bod ymrwymiad lleol yn rheoli, ac yn gyfrifol am raglen a chyfeiriad strategol Tŷ Pawb.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (HHE/56/17) yn gofyn i’r Aelodau gytuno â’r amodau a’r telerau ar gyfer sefydlu Bwrdd Ymgynghorol ar gyfer Tŷ Pawb.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth fanwl. Amlygwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cadarnhad y byddai aelodau’r Bwrdd Ymgynghorol yn derbyn treuliau, ond nid cyflog

·         Gofynnwyd am eglurhad ynghylch a fyddai strwythur llywodraethu’r Bwrdd Ymgynghorol yn destun craffu er mwyn edrych ar waith ac effeithiolrwydd y bwrdd. Ymatebodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol drwy ddweud y byddai hynny’n fater i’r pwyllgor penodol hwnnw benderfynu arno

·         Eglurodd y swyddogion sut fyddai gwrthdaro buddiannau rhwng y Bwrdd a’r Cyngor yn cael ei reoli. Bydd y Bwrdd yn cadw at God Ymddygiad y Cyngor

·         Cadarnhawyd y byddai aelodaeth y bwrdd yn cael ei hadolygu’n rheolaidd er mwyn gwneud unrhyw newid angenrheidiol

·         Cadarnhad y byddai adolygiad o’r fodel llywodraethu yn weithredol o fewn y tair blynedd gyntaf yn hytrach nag ar ôl diwedd y cyfnod hwn.

·         Cadarnhawyd bod panel o randdeiliaid allweddol wedi bod yn gweithio gyda swyddogion i sicrhau bod gan aelodau’r Bwrdd y sgiliau perthnasol

·         O ran datblygiad y Rhaglen Gelfyddydol, yn dilyn derbyn cyngor cyfreithiol, ni fyddai’n rhaid i ddirprwy, fel y nodir yn Atodiad 2 i'r adroddiad, eistedd ar y Bwrdd Ymgynghorol

·         Cydnabuwyd bod y prosiect wedi dod â nifer sylweddol o swyddi i Wrecsam ac y bydd yn darparu cyfle i fusnesau newydd a phobl ifanc farchnata eu sgiliau

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Cymeradwyo Cylch Gorchwyl Bwrdd Ymgynghorol Tŷ Pawb, fel y cyflwynir ef yn Atodiad 1 adroddiad HHE/56/17, a’r Disgrifiadau Rôl yn Atodiad 2, yn amodol ar dynnu’r cyfeiriad at ymgeiswyr i ddod o hyd i rywun arall i ymgymryd â rolau amrywiol aelodau’r Bwrdd Ymgynghorol.

 

(ii)       Awdurdodi Pennaeth Tai a’r Economi i gymeradwyo unrhyw adolygiad neu newid, yn amodol ar ymgynghoriad blaenorol gyda’r Bwrdd Ymgynghorol a’r Aelod Arweiniol perthnasol.

 

(iii)       Penodi Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol ar y Panel Dethol a Bwrdd Ymgynghorol Tŷ Pawb.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I sicrhau bod trefniadau lleol ar waith i reoli, rhaglennu a phennu cyfeiriad strategol Tŷ Pawb.

 

74.

Cynllun Ailgartrefu Pobl Ddiamddiffyn o Syria pdf icon PDF 136 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau a'r Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu  

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi’r cynnydd a wnaed o weithredu’r Cynllun Ailsefydlu Ffoaduriaid Syria yn ystod 2017-18.

 

(ii)        Bod hyd at 5 o deuluoedd o ffoaduriaid Syria eraill i gael eu derbyn o ran egwyddor o dan y cynllun Swyddfa Gartref yn ystod y ddwy flynedd ariannol nesaf, 2018/19 a 19/20, yn amodol i gytundeb gan Benaethiaid Adrannau’r Cyngor a sefydliadau partner y Bwrdd Gwasanaeth.

 

(iii)       Bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Gweithredol ym mis Rhagfyr 2019 i bennu ymateb Wrecsam o Ebrill 2020.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Mae cymorth ar gyfer Cynllun Adleoli Ffoaduriaid Syria yn dangos ymrwymiad parhaus y Cyngor i ddarparu amddiffyniad dyngarol i bobl sy'n ffoi rhag erledigaeth, gan hyrwyddo Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, ac Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad ar y cyd (HF/106/17) a oedd rhoi gwybod i’r Aelodau am y cynnydd wrth weithredu Cynllun Ailgartrefu Pobl Ddiamddiffyn o Syria yn Wrecsam, ac yn galluogi Aelodau i drafod a chytuno ar y dull priodol i'w ddefnyddio o fis Ebrill 2018 ymlaen, gan ystyried gallu ac adnoddau lleol.

 

Yn ystod y drafodaeth awgrymwyd y dylid rhoi gwybod i Aelodau Lleol perthnasol pan fo ffoaduriaid o Syria yn cael eu cartrefu yn eu wardiau, er mwyn iddynt ddarparu cymorth a chefnogaeth i’r teuluoedd hynny.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi’r cynnydd sydd wedi ei wneud wrth weithredu Cynllun Ailgartrefu Pobl Ddiamddiffyn o Syria yn ystod 2017-18.

 

(ii)        Derbyn hyd at 5 teulu o ffoaduriaid, mewn egwyddor, dan gynllun y Swyddfa Gartref ym mlynyddoedd ariannol 2018/19 a 19/20, yn amodol ar gytundeb Penaethiaid Adrannau’r Cyngor a sefydliadau partner Bwrdd y Gwasanaethau Lleol.

 

(iii)       Bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Gweithredol ym mis Rhagfyr 2019 i bennu ymateb Wrecsam ar gyfer 2020.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Mae cefnogi Cynllun Adleoli Ffoaduriaid Syria yn dangos ymrwymiad parhaus y Cyngor i ddarparu amddiffyniad dyngarol i bobl sy'n ffoi rhag erledigaeth, gan hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol.

 

75.

Rheoli Claddedigaethau ac Amlosgiadau pdf icon PDF 97 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Bod costau amlosgi a chladdu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael eu diwygio i adlewyrchu polisi Llywodraeth Cymru i Awdurdodau Lleol ar amlosgi a chladdu plant o dan 18 oed.  Cael gwared ar gostau am y gwasanaeth hwn yn Wrecsam.

 

(ii)       Bod Mynwent Plas Acton, mewn perthynas â beddi llawn (ar wahân i’r adran gweddillion wedi’u hamlosgi a chasgedi) yn cael ei gadw fel mynwent â lawnt, unwaith y bydd yr holl ofod beddi wedi cael eu defnyddio yn yr adran draddodiadol.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

  

(i)            Sicrhau dull cyson gan Awdurdodau Lleol ar draws Cymru.

 

(ii)          I alluogi’r defnydd mwyaf effeithiol o ofod claddu ym Mynwent Plas Acton

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/97/17) a oedd yn gofyn i'r Aelodau ystyried y cynigion ar gyfer mabwysiadu safonau newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer claddu ac amlosgi plant, a chytuno ar ddull rheoli ar gyfer Mynwent Plas Acton.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. Gofynnwyd am eglurhad ynghylch y posibilrwydd o ofyn i Gynghorau Cymuned reoli eu mynwentydd eu hunain ac a fyddai modd iddynt dderbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Diwygio ffioedd claddu ac amlosgi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i adlewyrchu polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer claddu ac amlosgi plant dan ddeunaw mlwydd oed. Bydd ffioedd y gwasanaeth hwn yn cael eu dileu yn Wrecsam.

 

(ii)       Cadw Mynwent Plas Acton, o ran y beddau llawn (ac eithrio’r ardal gweddillion amlosgi a chasgenni) fel mynwent wair, unwaith y mae pob gofod bedd wedi ei ddefnyddio yn yr ardal draddodiadol.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)           I sicrhau dull cyson ar draws awdurdodau lleol Cymru.

 

(ii)          Er mwyn defnyddio mannau claddu Mynwent Plas Acton yn effeithiol.

 

76.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd yr Arweinydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 8 i 14 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

(Y Cynghorydd Hugh Jones yn cadeirio)

 

77.

Crynodeb Chwarter Dau Adroddiad Perfformiad 2017/2018 pdf icon PDF 167 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Nodi cynnwys yr adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Galluogi'r Cyngor i fonitro perfformiad yn erbyn Cynllun y Cyngor.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (CLF/14/17) a oedd yn rhoi crynodeb i’r Aelodau ar y cynnydd yn erbyn Cynllun y Cyngor fel yr oedd ar ddiwedd chwarter dau 2017/18.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. Yn ystod y drafodaeth, tynnwyd sylw at y pwyntiau canlynol:

 

·         Cafwyd sylwadau cadarnhaol gan yr Aelodau o ran y mesurau ychwanegol sydd yn eu lle i gynyddu nifer y lleoedd ar gyfer addysg Gymraeg

·         Cadarnhawyd fod y system adrodd ar gyfer ail-alluogi wedi newid, sy’n golygu nad yw’r ffigyrau ar gyfer amcan Pe2 yn adlewyrchiad cywir

·         Gofynnwyd am eglurhad ynghylch diffyg gwybodaeth ynglŷn â rhai dangosyddion perfformiad allweddol, sydd yn ei gwneud hi’n anodd gwirio’r lefelau perfformiad. Dywedodd y swyddog bod nifer o ddangosyddion perfformiad allweddol yn cael eu hadrodd arnynt ar ddiwedd y flwyddyn yn unig

·         Mae’r Swyddfa Gartref yn newid y meini prawf ar gyfer adrodd ar droseddau yn gyson, sydd wedyn yn ei gwneud hi’n anodd crynhoi’r wybodaeth at ddibenion adolygu perfformiad. Dywedodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol bod y ffigyrau trosedd yn debygol o godi oherwydd adroddiadau am achosion hanesyddol a chynnydd chyffredinol yn nifer y troseddau y rhoddir gwybod amdanynt

 

PENDERFYNWYD - Nodi cynnwys yr adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I alluogi'r Cyngor i fonitro perfformiad yn erbyn Cynllun y Cyngor.

 

78.

Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor 2018/19 pdf icon PDF 106 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Argymell i’r Cyngor:

 

(i)         Bod llunio'r Cynllun Lleihau Treth y Cyngor a’r Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig (Cymru) (“y Gofynion Rhagnodedig”) gan Gynulliad Cymru ar 27 Tachwedd 2013 i’w nodi. 

 

(ii)        Bod canlyniad yr ymarfer ymgynghori yn cael ei wneud gan y Cyngor ar ei ddisgresiwn lleol yn ei Gynllun Lleihau Treth Y Cyngor (adran 6) i’w nodi.

 

(iii)       Dylid mabwysiadu Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor a Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013, fel Cynllun y Cyngor ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2018/19, yn amodol ar ddisgresiwn lleol bod y Cyngor yn gallu ymarfer fel y nodir ym mharagraff 7.1 o’r adroddiad HF/126/17.

 

(iv)       Bod y Pennaeth Cyllid (mewn ymgynghoriad gyda’r Arweinydd) yn cael awdurdod dirprwyedig i ystyried, cymeradwyo ac/neu ddelio gyda fel bo'r angen unrhyw ddiwygiadau o bosib a wneir i'r "Rheoliadau Diwygio” yn dilyn ystyriaeth gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru pan gafodd y rheoliadau eu gosod a’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)            Mae’n rhaid i’r Cyngor gymeradwyo Cynllun Lleihau Treth y Cyngor ar gyfer 2018/19 o dan y Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig erbyn 31 Ionawr 2018.

 

(ii)          Oherwydd amseriad yr adolygiad o wariant mae’n debygol bod y rheoliadau cynyddu gwerth ar gyfer Budd-daliadau ddim yn cael eu gosod tan ddiwedd Rhagfyr ar y cynharaf, ac felly ni fydd yn cael ei ddadlau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru tan Ionawr 2018 ar y cynharaf, ac o ganlyniad bydd yn golygu bod y rheoliadau diwygio ddim yn cael eu cymeradwyo gan y Cynulliad tan ddiwedd mis Ionawr 2018.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/126/17) yn gofyn i’r Aelodau gymeradwyo Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor i ddechrau fis Ebrill 2018, ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19.

 

PENDERFYNWYD – Argymell bod y Cyngor yn:

 

(i)         Nodi creu Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013 (“Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig”) gan Gynulliad Cymru ar 27 Tachwedd 2013.

 

(ii)        Nodi canlyniad yr ymarfer ymgynghori a gynhaliodd y Cyngor ynghylch ei ddisgresiwn lleol yn ei Gynllun Gostyngiad Treth y Cyngor (adran 6).

 

(iii)       Mabwysiadu Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013 fel Cynllun y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19, yn amodol ar y disgresiwn lleol y gall y Cyngor ei arfer fel y nodir ym mharagraff 7.1 adroddiad HF/126/17.

 

(iv)       Bod y Pennaeth Cyllid (mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd) yn derbyn awdurdod dirprwyedig i ystyried, cymeradwyo a/neu ddelio ag unrhyw ddiwygiad angenrheidiol y mae modd ei wneud i’r “Rheoliadau Diwygio” yn dilyn ystyriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru pan fydd y rheoliadau hyn yn cael eu cyflwyno a’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)            Mae’n rhaid i’r Cyngor gymeradwyo Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor ar gyfer 2018/19 dan y Rheoliadau Gofynion Rhagnodedig erbyn 31 Ionawr 2018.

 

(ii)          Oherwydd amseriad yr adolygiad o wariant, mae’n bosibl na fydd y rheoliadau uwchraddio ar gyfer budd-daliadau yn cael eu cyflwyno tan o leiaf diwedd mis Rhagfyr, ac felly ni fydd y mater cael ei drafod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru tan fis Ionawr 2018, ac o ganlyniad ni fydd y rheoliadau diwygiedig yn cael eu cymeradwyo gan y Cynulliad tan ddiwedd mis Ionawr 2018.

 

 

79.

Adolygiad o'r Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw (MRP) ar gyfer 2017/18 pdf icon PDF 111 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Argymell i’r Cyngor bod y diwygiadau i’r Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw ar gyfer 2017/18 yn cael eu cymeradwyo:

 

 a) Dewis 3 (Dull Bywyd Ased - llinell syth) i gael ei ddefnyddio ar gyfer cyfrifo Isafswm Darpariaeth Refeniw ar fenthyca â chymorth sydd heb eu casglu ar 31 Mawrth 2017. Y cyfrifo bydd dull ‘llinell syth' dros 40 mlynedd. Mae’n cynrychioli newid o Ddewis 2 (dull CFR) fel y cymeradwywyd gan y Cyngor ar 22 Chwefror 2017.

 

 b) Dewis 3 (Dull Bywyd Ased - llinell syth) i gael ei ddefnyddio ar gyfer cyfrifo Isafswm Darpariaeth Refeniw ar fenthyca â chymorth a gasglwyd ar neu ar ôl 1 Ebrill 2017. Y cyfrifo bydd dull ‘llinell syth' dros nifer priodol o flynyddoedd, yn dibynnu ar y cyfnod o amser y mae’r gwariant cyfalaf yn debygol o gynhyrchu buddion. Mae hefyd yn cynrychioli newid o Ddewis 2.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Galluogi'r Cyngor i wneud darpariaeth gofalus ar gyfer ail-dalu’r ddyled.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/123/17) yn ceisio cymeradwyaeth i ddiwygio Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw 2017/18.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Argymell i’r Cyngor y dylid cymeradwyo’r diwygiadau i Bolisi Darpariaeth Isafswm Refeniw 2017/18:

 

a) Defnyddio Opsiwn 3 (Dull Oes Ased – llinell syth) i gyfrifo Darpariaeth Isafswm Refeniw ar fenthyca â chymorth sy’n ddyledus ar 31 Mawrth 2017. Y dull cyfrifo fydd ‘y llinell syth’ dros 40 mlynedd. Mae hyn yn newid o Opsiwn 2 (dull CFR) a gymeradwywyd gan y Cyngor ar 22 Chwefror 2017.

 

b) Defnyddio Opsiwn 3 (Dull Oes Ased – llinell syth) i gyfrifo Darpariaeth Isafswm Refeniw ar fenthyca â chymorth a gafwyd ar neu ar ôl 1 Ebrill 2017. Y dull cyfrifo fydd y dull ‘llinell syth’ dros nifer priodol o flynyddoedd, yn dibynnu ar y cyfnod o amser y mae’r gwariant cyfalaf yn debygol o gynhyrchu buddion. Mae hyn hefyd yn cynrychioli newid o Opsiwn 2.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I alluogi’r Cyngor i wneud darpariaeth ofalus i ad-dalu dyledion.

 

80.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 74 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/78/17)) i gymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y cyfnod rhwng Ionawr 2017 ac Ebrill 2018.

 

Atgoffodd yr Aelod Arweiniol yr Aelodau am bwysigrwydd sicrhau bod eitemau'n cael eu hychwanegu at y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol cyn gynted â phosibl.

 

Cyfeiriodd Aelod at y Gweithdy i Aelodau sydd wedi ei drefnu ar gyfer 23 Ionawr 2018 i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’r Cynllun Taliadau Uniongyrchol, a gofynnod am gael gohirio’r adroddiad ar Bolisïau Diweddaru Gofal Cymdeithasol i Oedolion tan fis Chwefror, er mwyn ystyried yr hyn a drafodir yn y gweithdy. Dywedodd Aelod Arweiniol Pobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion y byddai’n edrych i mewn i’r mater a chanfod a fyddai’n briodol newid y dyddiad yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

 

81.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitem 14 - Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 15 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraff 15 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerir ganddynt, roedd yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 15, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 15 Rhan 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

82.

Strwythurau cyflog, ar ôl ymgynghori

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod y diwygiadau i’r strwythur cyflog yn cynnwys 2.2 a 2.3 yn yr adroddiad HCCS/73/17 ac fel y nodir yn y cydgytundeb i Atodiad 2 i gael ei gymeradwyo.

 

(ii)        I gymeradwyo gweithredu’r cydgytundeb lleol a fydd yn diwygio’r cyd-drefniadau lleol presennol.

 

(iii)       Bod Rheolwr Gwasanaeth AD ac OD yn cael ei awdurdodi i wneud y diwygiadau sydd eu hangen i Bolisi Cyflog y Cyngor i adlewyrchu’r newidiadau a gytunwyd arnynt.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

 Sicrhau fod  Cyngor yn ymdrin â chyflogau mewn dull teg a chyson a bod ganddo strwythur cyflogau addas ar gyfer y dyfodol.

 

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 71 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol, adroddiad (HCCS/73/17) i dderbyn caniatâd i ymgynghori ar y diwygiadau arfaethedig i strwythur cyflog y Cyngor ar gyfer gweithwyr NJC, ac i gymeradwyo’r cydgytundeb lleol gyda’r Undebau Llafur cydnabyddedig ar y telerau y cytunwyd arnynt rhwng y partïon hynny.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Cymeradwyo’r diwygiadau i’r strwythur cyflog a nodir yn 2.2 a 2.3 yn adroddiad HCCS/73/17 ac fel y nodir yn y cydgytundeb lleol drafft, Atodiad 2.

 

(ii)        Cefnogi gweithredu’r cydgytundeb lleol hwn a fydd yn diwygio’r cydgytundebau lleol presennol.

 

(iii)       Awdurdodi Rheolwr Gwasanaeth AD a Datblygu Trefniadaeth i wneud y diwygiadau angenrheidiol i Bolisi Cyflog y Cyngor er mwyn adlewyrchu’r newidiadau a gytunwyd arnynt.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I sicrhau bod y Cyngor yn ymdrin â chyflogau mewn modd teg a chyson a bod ganddo strwythur cyflogau addas ar gyfer y dyfodol.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.